مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 67

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 67 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 67
balance sheet comparative
ترازنامه تطبیقی (مقایسه ای)
balance sheet consideration
ملاحظات قابل توجه در ترازنامه
balance sheet date
تاریخ ترازنامه
balance sheet equation
تعادل ترازنامه ، معادله ترازنامه
balance sheet format
شکل ترازنامه
balance sheet heading
عنوان ترازنامه
balance sheet method
روش ترازنامه
balance sheet value
ارزش ترازنامه ای
balance sheet value of asset
ارزش ترازنامه ای دارایی
balance sheet proforma
ترازنامه فرضی (با ارقام فرضی)
balanced items
اقلام متوازن
balanced scorecard approach
روش(رویکرد) ارزیابی متوازن
balancing
مانده گیری، افتتاح حساب ها، انتقال مانده حساب ها به دوره جدید
balancing figure
عدد متعلق به مانده دو حساب، رقم تعادل
balancing of portfolio
پوشاندن ریسک
balloon
آخرین قسط وام
balloon payment
پرداخت یکجا
balloon maturity
اوراق قرضه با سررسید نهایی دوررس
bank
بانک
bank acceptance
پذیرش بانکی
bank account
حساب بانکی
bank account balance
مانده حساب بانکی
bank account reconciliation statement
صورت تطبیق بانک
bank balance
مانده موجودی بانک
bank bond
ضمانت بانکی
bank book
دفترچه بانکی، دفتر بانک
bank certificate
گواهی بانک
bank charge
کارمزد بانکی، هزینه بانکی
bank charge account
حساب هزینه های بانکی
bank confirmation, bank report, confirmation letter (from bank)
تاییدیه به بانک
bank correspondent
بانک طرف معامله
bank credit account
حساب اعتبار بانکی
bank credit, lines of credit
اعتبار بانکی، وام بانکی، تسهیلات بانکی
bank current account
حساب جاری بانک
bank debt
بدهی بانکی
bank declaration
اظهارنامه بانکی
bank deposit
سپرده بانکی
bank deposit account
حساب سپرده بانکی
bank deposit liability
بدهی سپرده بانکی
bank discount
تنزیل بانکی، نزول بانکی، تخفیفی بانکی
bank discount rate
نرخ تنزیل بانکی
bank draft (banker cheque; banker draft)
حواله بانکی، برات بانکی
bank facilities
تسهیلات بانکی
bank float
فاصله زمانی بین پرداخت وجه به بانک و امکان برداشت از آن حساب
bank guarantee
ضمانت بانکی
bank interest
بهره بانکی
bank lending rate
نرخ قرض دهی بانکی
bank loan (bank advance)
وام بانکی
bank mandate
فرم درخواست برای بازکردن حساب جاری
bank money order
حواله بانکی
bank note
اسکناس
bank overdraft, cash overdraft
اضافه برداشت (از حساب) بانکی
bank passbook
دفترچه حساب پس انداز بانک
bank post bill
برات پستی بانکی
bank post remittance
پرداخت پستی بانکی
bank quality
اوراق قرضه با درجه اعتباری بالا
bank report
گزارش بانک، تاییدیه بانک
bank reserves
ذخایر بانک
bank service charges
هزینه های خدماتی بانکی
bank clearance house
اطاق پایاپای بانکها
bank draft, bank bill
برات بانکی
bank liabilities
تعهدات بانکی
bank transfer
حواله بانکی
bankable bill
برات قابل معامله در بانک
Ban-bill, bank bill
برات بانکی، اسکناس
banker automated clearing system (BACS)
سیستم رایانه ای پایاپای بانک ها
banker cheque, draft, cashier cheque
چک بانکی
banker lien
حق وصول طلب بانکدار
banker order
حواله بانکی، دستور به بانک
banker payment, inter banks payment
پرداخت بین بانک ها، حواله بانکی
banker(s)
بانک دار
banker draft order cheque
چک حواله کرد
banker payment
پرداخت بانکی
banker acceptance
اسناد تضمین شده بانکی
banking
بانکداری
banking deposit account
حساب سپرده بانکی
banking principles
اصول بانکداری
banking transactions
معاملات بانکی
bankrupt, to go bankrupt
ورشکسته شدن، ورشکسته
bankruptcy
ورشکستگی
bankruptcy of partnership
ورشکستگی شرکت سهامی
bankruptcy petition, petition
درخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه
bankruptcy proceedings
اقدامات (اعمال) ورشکستگی
bankruptcy risk
ریسک ورشکستگی
bankruptcy trustee
 تولیت ورشکستگی
bankruptcy verdict, adjudication of (in) bankruptcy
 حکم ورشکستگی
banks pension fund
 صندوق بازنشستگی بانک ها
banks mergers
 ادغام بانکها
bar chart
 نمودار طولی (میله ای)
bar diagram, bar chart, column diagram
 نمودار ستونی (میله ای)
barbell portfolios
 مجموعه اوراق قرضه
bargain (to), negotiate (to)
 مذاکره کردن، چک و چانه زدن، معامله کردن
bargain purchase
 خرید با چانه زدن، گرفتن تخفیف در خرید
bargain purchase option
 اختیار خرید با قیمت کم
bargaining tariff
 تعرفه چانه زنی
bargains market
 بازار داد و ستد (قابل چانه زدن)
barometer
 شاخص اقتصادی
barometer stock
 سهم شاخص
barter
 معامله پایاپای (تهاتری)
barter agreement (contract)
 عقد با قرارداد تهاتری
barter system
 روش معامله پایاپای، دادو ستد، سیستم مبادله کالا
barter trade
 تجارت پایاپای
barter transaction
 معامله پایاپای (تهاتری)
base currency
 پول مبنا
base pay
 حقوق ثابت، حقوق پایه
base period
 دوره اصلی (پایه)
base price
 قیمت مبنا، قیمت پایه
base rate, key rate
 نرخ پایه (مبنا)
base stock method of valuation (valuing)
 روش موجودی پایه در ارزیابی
base year
 سال پایه، سال مبنا
basic (fundamental) accounting concept, fundamental accounting concepts
 مفاهیم اساسی حسابداری
basic (wages- rate)
 دستمزد پایه
basic accounting concepts
 مفاهیم اساسی حسابداری
basic accounting equation
 معادله اصلی حسابداری (دارایی = بدهیها + سرمایه)
basic audit process
 فرآیند اساسی حسابرسی
basic budget
 بودجه پایه (اصلی)
basic control
 کنترل اساسی
basic cost
 هزینه اساسی، قیمت مبنا
basic earnings (income)
 درآمد پایه
basic earnings per share (BEPS)
 سود اولیه (پایه) هر سهم
basic expenditure
 هزینه های اصلی
basic labor rate
 نرخ پایه مزد
basic of accounting
 مبنای حسابداری
basic of apportionment
 مبنای تسهیم
basic of customs duty
 ماخذ حقوق گمرکی
basic pension
 مستمری ثابت
basic period
 دوره مبنا / پایه
basic planning
 برنامه ریزی پایه (اساسی)
basic standard cost
 بهای تمام شده استاندارد
basic wage rate
 نرخ دستمزد پایه
basic yield, nominal return
 بازده اساسی
basing point
 مبنای تعیین وقت
basing rate
 نرخ اولیه، نرخ پایه
basing-point rate
 نرخ مبدا
basing of accounting, accounting procedure
 روش عمل حسابداری
basis of allocation
 اساس تسهیم
basis of allotment
 اساس تخصیص
basis of apportionment
 مبنای تخصیص
basis of appropriation
 اساس تخصیص وجه
basis of contribution
 مبنای پرداخت حق بیمه
basis of cost allotment
 اساس تخصیص هزینه
basis point
 یک صدم، یک درصد
batch
 محموله، یک پارتی جنس، یک دست جنس
batch processing
 پردازش دسته ای
batch-order costing, batch costing
 هزینه یابی سفارشات دسته ای
barter transaction
 مبادله پایاپای
bean counters
 نامی تحقیر آمیز برای حسابرسان
bear market
 بازار کم رونق، بازار رو به افول، بازار راکد
bear position
 وضع راکد
bear raid
 هجوم برای فروش سهام
hearer bond, coupon bonds
 اوراق قرضه بی نام
bearer certificate
 گوهینامه بی نام
bearer check, check to bearer
 چک در وجه حامل
bearer policy
 بیمه بدون نام
bearer sale, forward sale
 فروش سلف (سهام)
bearer security (bearer bond)
 اوراق قرضه بی نام
bearer seller
 فروشنده سلف (سهام)
bearer share (stock)
 سهم بی نام (درجه حامل)
bearer share certificate
 گواهینامه سهم بی نام
bearer share (stock)
 سهام بی نام
bearer-policy
 بیمه نامه بدون نام
bearish market
 بازار رو به افول
beating the market
 غلبه بر بازار (کسب بازده بیش از بازده متعارف بازار)
bed and PEP
 اقدامی مشابه
bed and breakfast
 شام تا بام ، شب تا صبح
bed occupancy rate
 ضریب اشغال تخت
beginning of financial year
 اول (آغاز) سال مالی
beginning of the year to date
 از اول سال تا این تاریخ
beginning balance
 مانده اول دوره
beginning cash balance
 مانده نقدی اول دوره
beginning of year (B.O.Y)
 آغاز سال
behavioral accounting
 حسابداری رفتاری
behavioral accounting research
 تحقیقات حسابداری رفتاری
bellwether security
 اوراق بهادار راهنما
below par (value)
 پایین تر از ارزش اسمی، فروش با کسر
benchmark
 الگو، معیار، استاندارد، مبنای سنجش
benchmark program
 برنامه اصلی
benchmark portfolio
 پرتفولیوی الگو (معیار)
benchmarking
 الگوبرداری، الگوگزینی، تعیین معیار سنجش و قضاوت
beneficial interest
 بهره سودمند، بهره ناشی از سرمایه گذاری، حقوق انتفاعی
beneficial owner, original owner
 مالک اصلی (واقعی)
beneficial ownership
 مالکیت نسبت به منافع
beneficial, beneficiary
 ذی نفع
beneficiary bank
 بانک ذی نفع
beneficiary bank
 بانک کارگزار
benefit accumulated postretirement obligation
 بدهی مزایای انباشته بعد از بازنشستگی
benefit analysis
 تحلیل هزینه / فایده
benefit -cost analysis
 تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت، مقایسه منافع حاصل با هزینه های مربوطه
benefit-cost ratio, profitability ratio
 نسبت سودآوری، مقایسه هزینه و سود
benefits plan
 طرح مزایا
benefits-provided ranking
 اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات
bequeath
 تملیک مال به وسیله وصیت، به ارث گذاشتن
bereavement pay
 حقوق داغدیدگی
berthage
 عوارض اسکله، حق لنگراندازی
beta coefficient
 ضریب بتا (B)
beta factor
 فاکتور بتا
beta risk
 احتمال خطر بتا
beta stationary
 ثابت بودن ضریب بتا
bias
 تمایل، سوگیری، تعصب، یک سونگری ، تورش ، بایاس
bid and ask
 اعلان قیمت های خرید و فروش یک سهم
bid asked prices
 قیمت پیشنهادی / قیمت درخواست
bid bond guarantee (B.G)
 ضمانتنامه شرکت در مناقصه
bid bond, bond, letter of guarantee
 ضمانتنامه، اوراق پیشنهاد در مناقصه (خرید)
bid-ticket lease bill
 اجاره ماشین آلات و تجهیزات گران قیمت
big bang
 انفجار عظیم، تغییرات عمده
big bath
 آب کر، حذف اقلام عمده از دارایی ها
big board
 بورس (سهام) نیویورک
big rubber ball
 ضربه سنگین
bilateral account
 حساب دو جانبه
bilateral contract
 قرارداد دو جانبه
bilateral netting
 کاهش دادن هزینه های کارمزد بانک
bilateral stockholding
 مالکیت متقابل سهام
bilateral trade
 تجارت دو جانبه
bilateral trade agreement
 موافقتنامه تجاری دو جانبه
bill broker discount broker, bill dealer
 کارگزار اوراق خزانه، دلال سفته یا برات
bill discount market
 بازار تنزیل برات
bill discount rate
 نرخ تنزیل برات
bill for negotiation
 برات قابل معامله
bill of exchange, draft, bid, draught, letter of exchange
 برات، حواله، سفته، حواله دیداری یا وعده دار
bill of lading (B/L), invoice, bill, Shipment bill
 بارنامه، سند حمل کالا
bill of material
 لیست (مصرف) مواد مصرف، مشخصات مواد، برگ درخواست مواد
bill of particular
 صورت مشخصات (افراد، حقوق افراد)
bill of quantities (bill of materials)
 فهرست اقلام مورد نیاز
bill of sale
 سند فروش، مبایعه نامه
bill payable after sight
 برات قابل پرداخت پس از رویت
bill payable, note payable
 سند پرداختنی، برات قابل پرداخت (پرداختنی)
bill receivable (B/R), note receivable
 برات قابل دریافت، سند دریافتنی
billing machine
 ماشین صدور صورتحساب
bills documents payable
 اسناد برواتی قابل پرداخت (پرداختنی)
bills documents receivable
 اسناد برواتی قابل دریافت (دریافتی)
bills payable (B/P)
 بروات (اسناد) پرداختنی
bills receivable, notes receivable
 اسناد دریافتنی
bin card (store card)
 کارت فروشگاه، کارت موجودی کالا (در انبار)
binomial distribution
 توزیع دو جمله ای
birth allowance
کمک هزینه تولد
bilateral
 دو جانبه، دو طرفه
black economy
 اقتصاد سیاه
black leg
 اعتصاب شکن
black list
 لیست سیاه
black money
 پول سیاه
black market
 بازار سیاه
blank bill
 برات حامل، برات سفید
blank cheque (check)
 چک سفید
blank endorsed
 ظهرنویسی بدون قید و شرط
blank endorsement
 ظهرنویسی بدون ذکر نام حامل، ظهرنویسی بدون قید و شرط
blank or zero balance confirmation
 تاییدیه خالی یا بدون درج مانده حساب
blank transfer
 نقل و انتقال سهام بدون نام انتقال دهنده و کسی که سهام به او انتقال می یابد
blanket appropriation
 اختصاص کل مبلغ بودجه (بدون تخصیص دادن به اجزای پروژه)
blanket mortgage
 گروگذاردن همه دارایی های ثابت، رهن کلی (عمومی)
blanket recommendation
 توصیه کلی
block flowchart
 نمودار ساده گردش کار
block purchase of shares
 خرید سهام به دفعات
block sample selection
 انتخاب نمونه به صورت خوشه ای (مقطعی)
blocked account, closed account
 حساب محدود
blue collar workers
 کارگران یدی
blue-chip company
 شرکت مقتدر و معتبر
blueprint for fraud
 طرح تقلب
board of arbitration
 هیئت داوران
board of conciliation
 هیات مصالحه
board of directors
 هیئت مدیره، هیئت رئیسه
board of governors
 هیات رئیسه
board of inspectors
 هیات بازرسان
board of supervisors
 هیئت نظارت
board of trustees
 هیات امنا
boarding and search of means
 ورود به وسایط نقلیه و بازرسی آن
boilerplate
 نسخه اصلی
bona vacantia / ownerless goods
 اموال بی صاحب
bond accepting houses
 موسسات پذیرش بروات
bond anticipation notes
 اسناد کوتاه مدت
bond carrying amount, carrying value of bond
 ارزش دفتری اوراق قرضه
bond discount and premium
 کسر و صرف اوراق قرضه
bond outstanding method
 روش اوراق قرضه (در دست مردم، معوق)
book of secondary entry, book of second entry, book of final entry
 دفتر ثبت ثانوی
book value (of a plant asset)
 ارزش دفتری (دارایی ثابت مشهود)
book value method
 روش ارزش دفتری
book value depreciation method
 روش استهلاک بر اساس ارزش دفتری
book value per share
 ارزش دفتری هر سهم
book-to-market
 ارزش دفتری به قیمت بازار
bookkeeping without a journal
 دفترداری بدون دفتر روزنامه
books accounts and vouchers
 دفاتر حسابها و اسناد روزنامه
books of account
 دفاترکل، روزنامه و سایر ثبت های حسابداری
boomerang , antidumping
 ضد دامپینگ
bootstrap
 خرید درصد بالایی از شرکت به صورت نقد
bordereau
 پته
borrowed funds, loan funds
 وجوه استقراضی
borrowed labor
 کارگر اجاره ای
borrowing by banks
 اخذ وام توسط بانک ها
borrowing from banks
 اخذ وام از بانکها
bottom-up forecasting
 پیش بینی بر مبنای از پایین به بالا
bought day book
 دفتر روزنامه خرید
bought deal
 فروش اوراق قرضه یا سهام، صورت یکجا به بانک ها
bouncing cheque, bad cheque- (US)
 چک برگشتی
boundary of opportunity set
 حد و مرز مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری
bourse, exchange capital market
 بورس
branch account
 حساب شعبه
branch accounting
 حسابداری شعب
branch bank accounts
 حساب های بانکی شعبه
branch books
 دفاترشعبه
branch current account
 حساب جاری شعبه
branch of contract
 نقض قرارداد
branch stock
 موجودی کالای شعبه
branch account
 حساب شعب
branch books
 دفاتر شعب
brand
 علامت تجاری، عنوان تجاری، نام و نشان تجاری
brand loyalty
 تداوم خرید یک محصول خاص
brand switching
 تغییر استفاده از یک نام تجاری به نام تجاری دیگر
breach of contract, break of contract
 نقض قرارداد، رعایت نکردن مفاد قرارداد
breach of fiduciary duty
 خیانت در امانت، زیر پاگذاشتن وظیفه امانت داری
breach of trust
 خیانت در امانت، اعتماد شکنی، ارتکاب جرم به وسیله امین
breadth of market theory
 تجزیه و تحلیل نوسانات بازار
break bulk
 تفکیک محصولات
break bulk agent
 عامل تفکیک محصولات
break bulk cargo
 محموله بسته بندی شده
break even chart (graph)
 نمودار نمایش (نقطه) سر به سر
break even conditions
 شرایط سر به سری
break even time (BET)
 زمان سر به سر، زمان عملکرد
break in share price
 کاهش قیمت سهام
break of clause
 نقض مفاد
break point even, break-even point
 نقطه سر به سر، نقطه سر به سری (مایه کاری)
Break-up value
 ارزش تصفیه
break-down
 ریز اقلام حساب، تجزیه مانده حساب
break-down analysis
 تجزیه و تحلیل مانده حسابها (تفکیک و بررسی حسابها)
break -even point analysis
 تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
break-even volume
 حجم (تولید یا فروش) در نقطه سر به سر
break-up price
 بهای تصفیه، بهای انحلال (یک موسسه)
break-up value
 ارزش اسقاط، ارزش فرسوده، ارزش یک قلم دارایی
breakdown time
 زمان توقف
breakeven analysis
 تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
breakeven chart (breakeven graph)
 نمودار نقطه سر به سر
breakeven point
 نقطه سر به سر
breaking-down time
 زمان توقف، زمان آمادگی مجدد
breath of market, depth of market
 عمق بازار
bribe (to), kickback
 رشوه، رشوه دادن
bribe taker
 رشوه خور (رشوه خوار)
bribed, bribable
 رشوه گیر (مرشی)
لغات حسابداری بخش 67
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.