مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 73

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 73 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  73
date of payment, payment date
 تاریخ پرداخت
date of practical completion
 تاریخ عملی پایان کار
date of redemption
 تاریخ بازخرید
date of repayment
 تاریخ بازپرداخت
date of revision
 تاریخ تجدید (دفترچه بیمه)
date of shipment
 تاریخ حمل
dated draft
 برات موعددار
dated securities
 اوراق بهادار تاریخ دار
dating
 تاریخ گذاری
dating and reissuance
 تاریخ گذاری و صدور (انتشار مجدد)
dawn raid
 شبیخون خرید، تهاجم صبحگاهی، اقدام یک شرکت در جهت خریدن بخش عمده ای از سهام شرکت دیگر
day by day control, over expenses (costs)
 کنترل روز بروز (روزانه)
day by day entry
 ثبت روز بروز
day labor, day work
 کار روز مزدی
Day-loan, morning-loan
 وام یک روزه
day of cancellation
 تاریخ فسخ
day order
 سفارش روزانه
day rate
 نرخ دستمزد روزانه
day shift
 نوبت کار روز
day to day expenditures
 مخارج روزمره
day-end balance
 مانده آخر روز
day-end balance sheet
 ترازنامه آخر روز
day-to-day operations
 عملیات روزمره
days of charge
 مهلت ادای دین
days of sickness, sick days
 روزهای بیماری
debenture
 اوراق قرضه تضمین نشده
dead account
 حساب راکد ، حساب بدون گردش
dead file, dead record
 بایگانی راکد
dead heading pay
 هزینه ایاب و ذهاب
dead lock
 بن بست
dead loss
 زیان خالص
dead market
 بازار راکد
dead pledge
 گرو زمین و کالا
dead stock
 سرمایه بیکار، کالای بنجل
dead weight
 وزن یک کشتی (بدون محموله)
dead weight (DW) load factor
 ظرفیت بارگیری (شامل وزن کلیه کالاها، مسافرین، کارکنان، مواد سوختی، مصرفی، آب و روغن و غیره)
dead weight debt
 وام بی وثیقه
dead weight tonnage
 وزن کامل
dead, out of date
 منسوخ، بی حرکت، کساد، مرده ، منسوخ، کهنه
deadline
 موعد
deadlock
 بن بست
deal, dealing, transaction, trade
 معامله، بستن یک قرارداد، اندازه
dealer
 دلال (معامله گر)
dealers′ spread
 بازده معامله گران
dealing
 خرید و فروش، رفتار، معامله
dealing arrangements
 نحوه توزیع
dealing period
 دوره معامله
dear money
 پول گران
death duty (estate duty)
 مالیات بر ارث
death taxes
 مالیات بر ارث
debenture capital
 سرمایه ناشی از فروش اوراق قرضه
debenture issued at a deficit
 اوراق قرضه منتشره به کسر
Debenture naked / Naked debenture
 اوراق قرضه بدون تضمین / بدون وثیقه
debentures issued at a premium
 اوراق قرضه صادر شده به صرف
debit advice
 اعلامیه بدهکار
debit balance
 مانده بدهکار در دفتر بستانکاران
debit card
 کارت بدهکار
debit memorandum
 اعلامیه بدهکار
debt adjusting
 تعدیل بدهی
debt collection agency
 موسسه وصول مطالبات
debt collection for realization / realisation
 وصول طلب با نقد کردن وثیقه
debt equivalent
 معادل بدهی
debt factoring
 فروش مطالبات، فروش دین، واگذاری مطالبات
debt financing
 تامین (مالی) بدهی
debt monetization
 تبدیل بدهی به پول
debt to equity ratio
 نسبت کل بدهی
debt-coverage ratio
 نسبت پوشش بدهی
debt-equity ratio
 نسبت بدهی به ارزش ویژه، نسبت بدهی به حقوق سهامداران مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
debt-to-net worth ratio
 نسبت ارزش، خالص بدهی (کل بدهی) به ارزش ویژه
debted partner
 شریک بدهکار
debtor collection period (average collection period)
 متوسط دوره وصول مطالبات
debtor, obligator, indebted, liable
 مدیون، قرض دار، بدهکار
debtors control account
 حساب کنترل بدهکاران
debtors follow-up actions
 اعمال تعقیبی بدهکاران
debtors subsidiary ledger
 دفتر معین بدهکاران
decay
 نقصان، کاهش
deceased account
 حساب متوفی (شخص فوت شده)
deceased partner
 شریک متوفی
deceased partner account
 حساب شریک متوفی
decentralization
 عدم تمرکز، تمرکززدایی
decentralize
 تفویض اختیار به رده های پایین تر
decentralized budget
 بودجه غیر متمرکز
decentralized buying
 خرید غیر متمرکز
decentralized organization
 سازمان غیر متمرکز
deception, fraud, fraudulent
 تقلب، سوء استفاده، کلاه برداری
decision interval
 فاصله تصمیم گیری
decision makers
 تصمیم گیرندگان
decision making
 تصمیم گیری، اتخاذ تصمیم
decision making process
 فرآیند تصمیم گیری
decision model approach
 رویکرد / مدل تصمیم گیری
decision table
 جدول تصمیم گیری
decision to buy or lease
 تصمیم خرید یا اجاره
decision tree analysis
 تجزیه و تحلیل درخت تصمیم گیری
decision-marking cost
 هزینه تصمیم گیری
decisive analysis
 تجزیه و تحلیل قاطع
deck cargo
 بار روی عرشه
deck load
 ظرفیت عرضه
declarant
 اظهار کننده، بیان کننده
declaration
 اعلام، اعلامیه، اظهاریه
declaration form
 فرم اظهارنامه
declaration of arrival or departure
 اظهارنامه ورود یا خروج
declaration of dividend
 اعلام سود تقسیمی
declaration of interest
 اعلام بهره
declaration of origin
 اظهارنامه مبدا
declaration of solvency
 اعلام توان واریز دیون
declare the goods
 اظهار کردن کالا (به گمرک)
declared capital = stated capital
 سرمایه اعلام شده
declared dividend
 سود سهامی اعلام شده، سود تقسیمی که به صورت رسمی به وسیله هیئت مدیره اعلام شود
declassified cost
 تعیین مجدد بهای اقلام تشکیل دهنده یک محصول
declining rate
 کاستن نرخ
declining-balance method of depreciation
 استهلاک به روش مانده نزولی
decrease endorsement
 تصدیق یا تایید کاهش
decrease in assets
 کاهش داراییها
decrease in working capital
 کاهش در سرمایه در گردش
decreasing cost
 هزینه (قیمت تمام شده) نزولی
decreasing rate
 نرخ نزولی
decremental  cost
 بهای تمام شده تفاضلی
deduction at source
 کسر در منبع (مالیات)
deductions from earning of employees
 کسور مربوط به درآمد کارکنان
deductions made of wages
 کسورات دستمزد
deed of covenant
 تعهد، عمل مربوط به تعهد، تعهدنامه
deed of partnership
 قرارداد مشارکت
deed of sale
 قباله فروش
deed of transfer
 سند انتقال
deep market
 بازار پرکشش
defalcation
 اختلاس، کلاهبرداری
default
 قصور ورزیدن، کوتاهی در انجام تعهدات
default by subscribers
 قصور (پرداخت) پذیره نویسان
default by the principal
 نکول توسط واگذارنده
default interest
 بهره معوق
default premium
 صرف عدم پرداخت بدهی، صرف نکول (ناتوانی در پرداخت)
default risk
 ریسک نکول، ریسک عدم پرداخت
default value
 ارزش قراردادی، پیش قرار
default-free bonds
 اوراق قرضه بدون ریسک نکول
defaulted notes
 اسناد سوخت شده، اسناد نکول شده
defeasance
 تسویه پیش از موعد
defeasance clause
 شرط ابطال، شرط لغو
defeasance provision
 شرط ابطال، شرط فسخ
defective accounts
 حساب های نادرست
defendant
 مدعی علیه، مدافع
deferment, deferral
 انتقال به دوره بعد
deferral (or deferment)
 پیش دریافت، درآمد کسب نشده
deferred (revenue, income, credit) revenue collected in advance
 پیش دریافت درآمد، درآمد انتقالی به دوره های آینده
deferred annuity
 قسط با دوره تنفس، اقساط مساوی معوق
deferred asset
 دارایی معوق (پیش پرداخت دوره بعد)
deferred cash payment
 پرداخت نقدی معوق
deferred charge
 مخارج انتقالی به دوره های آتی، پیش پرداخت هزینه، هزینه های انتقالی
deferred compensation
 حقوق و مزایای انتقالی به دوره های آتی
deferred compensation plan
 طرح پرداخت آتی
deferred consideration agreement
 قرارداد مربوط به تاخیر انداختن پرداخت وجه
deferred contract premium
 صرف پیمان انتقالی به دوره آتی
deferred cost of purchases
 هزینه سنوات آتی خرید
deferred credit (deferred liability)
 پیش دریافت، درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred debit (deferred asset; deferred expense)
 پیش پرداخات هزینه
deferred expense / deferred charge; prepaid expense
 پیش پرداخت هزینه، هزینه معوق
deferred income tax
 مالیات بر درآمد دوره آتی، انتقالی به دوره بعد
deferred liability
 بدهی بلندمدت، پیش دریافت درآمد
deferred method, deferral method,
 روش انتقال به دوره های آتی، روش انتقالی
deferred payment
 پرداخت معوق
deferred payment credit
 اعتبار برای پرداخت های معوق
deferred payment project (plan)
 طرح پرداخت مدت دار
deferred payment sale, installment sale
 فروش اقساطی
deferred profit sharing plan
 طرح سهیم کردن در منافع آتی
deferred repairs / deferred maintenance
 تعمیرات معوق / حفظ و نگهداری معوق شده
deferred tax credit
 اعتبار مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax debt
 بدهی مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax, back duty
 مالیات معوق، مالیات انتقالی به دوره های آتی
deferred taxation
 مالیات بندی معوق (مربوط به آینده)
deferred-payment sale
 فروش قسطی
deferential income
 درآمد تفاضلی (درآمد فروش، مبنای هزینه متغیر)
deficiency account or statement
 حساب (صورتحساب) کسری / دارای نقصان
deficiency, shortage, shorts
 کمبود، کسری، عیب و نقص
deficit, shortage
 کسری، کمبود، زیان
defined benefit plan
 طرح (بازنشستگی) با مزایای معین
definitely determinable liability
 بدهی قطعی، بدهی معلوم و مشخص
deflating (deflation)
 تورم زدایی، کاهش قیمت ها، رکود
deflation cost
 هزینه ضد تورم
deflationary
 ضد تورمی
deflator
 عامل تعدیل کننده
defraud
 از راه خلاف (غیرقانونی) کسی را از حق یا مالکیت خود محروم کردن
defrauder
 کلاه بردار
default in payments
 قصور در پرداخت ها
defunct company
 شرکت ورشکسته یا منحل شده
defunct company, Liquidated company
 شرکت منحله
degree of combined leverage (DCL)
 درجه اهرم ترکیبی
degree of financial leverage (DFL)
 درجه اهرم مالی
degree of operating leverage (DOL)
 درجه اهرم عملیاتی
degree of total leverage
 درجه اهرم کل
del credere agent
 حق العمل کار ضامن، عامل فروش که بدهی خریدار را تضمین می کند
delay in payment, lag in payment
 تاخیر در پرداخت
delay in settlement
 تاخیر در تسویه
delay of cash outflow
 عقب انداختن جریان نقدی خروجی
delayed debt
 بدهی به تاخیر افتاده (پرداخت نشده)
delayed delivery
 تحویل با تاخیر
delayed income
 درآمد معوقه
delayed recognition
 شناسایی با تاخیر
delegant
 حواله دهنده (بدهکار به طلبکار خود)
delegation of authority
 تفویض اختیار به رده های پایین تر
delegation of powers
 احاله اختیار
delegation of responsibility
 تفویض مسئولیت
delegation of work
 تفویض کار
deliver the goods to the warehouse
 تحویل کالا به انبار
deliver, hand over
 تحویل دادن
delivered at frontier (DAF)
 تحویل کالا در مرز
delivered at frontier (DAF)
 تحویل در مرز (DAF)
delivered duty paid ( … named port of destination)
 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (…نام محل مقرر در مقصد)
delivered duty paid (DDP)
 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
delivered duty unpaid (DDU) ( … named port of destination)
 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (… نام محل مقرر در مقصد)
delivered ex quay (DEQ)
 تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد
delivered ex ship (DES) ( .. .named port of destination)
 تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد (…. نام بندر مقصد)
delivery and shipment
 (زمان) تحویل و حمل
delivery basis
 شناسایی درآمد بر مبنای تحویل کالای فروش رفته
delivery carrier
 کشتی حمل کننده
delivery charge, carrying charge
 هزینه حمل و نقل انتقالی به دارائی
delivery date
 تاریخ تحویل
delivery department
 اداره تحویل
delivery lead time
 فاصله زمانی بین دادن سفارش و تحویل گرفتن کالا
delivery of health care, health care delivery, provision of health care
 ارائه خدمات درمانی
delivery versus payment (DVP)
 تحویل در ازای وجه
demand bill
 برات رویت، برات دیداری (مواد 241 و 255 قانون تجارت)
demand cost
 هزینه عندالمطالبه (بر طبق تقاضا)
demand curve
 منحنی تقاضا
demand debt
 بدهی عندالمطالبه
demand deposit
 سپرده دیداری، سپرده جاری
demand draft, sight bill, sight draft, short bill
 برات دیداری
demand for payment
 تقاضای پرداخت
demand function
 تابع تقاضا
demand loan
 وام دیداری (بدون سررسید)
demand management
 کنترل تقاضا
demand note
 برگ درخواست (پرداخت)
demand oriented pricing
 قیمت گذاری با توجه به شرایط تقاضا
demand pull
 تورم ناشی از افزایش تقاضا
demand, requirement
 تقاضا، تقاضای شخص برای کالا یا خدمت
demand -pull inventory system
 سیستم موجودی کالای مبتنی بر کشش تقاضا
demanding, claimable
 مورد مطالبه
demise charter
 اجاره دربست کامل
Demurrage charge
 هزینه جریمه تاخیر (کشتی ، کامیون)
demurrage
 کرایه بابت معطلی کشتی یا وسیله نقلیه باربری، زیان دیرکرد بارگیری یا تخلیه ، دموراژ
denomination of shares
 نام گذاری طبقات سهام
denominator level
 سطح مبنا، سطح فعالیت عادی مخرج کسر
denominator variance = volume variance
 انحراف مبنای جذب سربار
department cost
 هزینه دایره (هزینه بخش)
department cost summary
 خلاصه هزینه دایره (اداره)
department, bureau, section
 اداره (دایره، بخش)، بخش، واحد مستقل از سازمان
departmental accounting
 واحد مستقل
departmental accounts
 حساب های دوایر
departmental actual overhead
 سربار واقعی دوایری
departmental cost of production report
 گزارش هزینه تولید دوایر
departmental direct cost
 هزینه مستقیم دایره ای (هر دایره)
departmental distribution of cost
 توزیع هزینه به دوایر
departmental expense analysis sheet
 کارت (برگ) تجزیه تحلیل هزینه های دوایر
departmental overhead rate
 نرخ سربار دایره ای (دوایر)
departmental rate of return
 نرخ بازده برحسب قسمت ها
departments
 دوایر
departure
 حرکت، عزیمت، عدول، مقصد
departure from historical cost
 انحراف از بهای تمام شده تاریخی
departure station
 مبدا حرکت
dependent variable
 متغیر وابسته، متغیر تابع
dependent′s allowance
 فوق العاده عائله تحت تکفل
depletable
 دارایی استهلاک پذیر (در منابع طبیعی)
depletion accounting
 روش محاسبه استهلاک منابع طبیعی
depletion allowance
 ذخیره تهی شدن (استهلاک) مخازن و منابع طبیعی
depletion asset
 دارایی نقصان پذیر (تهی شدنی)
depletion base
 مبنای استهلاک منابع طبیعی
depletion rate
 نرخ استهلاک منابع طبیعی
deposit account
 حساب سپرده
deposit claims
 مطالبات سپرده ای
deposit in transit
 سپرده بین راهی، وجوه در راه
deposit insurance
 بیمه سپرده
deposit on order registration
 سپرده ثبت سفارشی
deposit payable
 سپرده پرداختنی
deposit ratio
 نسبت سپرده ای (سپرده ها به سرمایه)
deposit receivable
 سپرده دریافتنی
deposit warrant
 مجوز سپرده پذیری
deposit, fiduciary, trust funds
 امانت، سپرده
depositary
 امانت دار، سپرده پذیر، بانک یا موسسه سپرده پذیر
depository trust company (DTC)
 شرکت سپرده امانی
deposits in transit
 وجوه بین راهی، وجوه در راه
depreciable
 قابل استهلاک، استهلاک پذیر
depreciable amount
 مبلغ قابل استهلاک
depreciable asset
 دارایی استهلاک پذیر (در منابع طبیعی)
depreciable cost
 بهای تمام شده مشمول استهلاک، بهای تمام شده استهلاک پذیر
depreciate
 مستهلک کردن
depreciated asset
 دارایی مستهلک شده
depreciated book value
 ارزش دفتری مستهلک شده
depreciated cost
 بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته
depreciated cost (depreciated value)
 خالص ارزش دفتری دارایی
depreciated cost, unamortized cost, amortized cost
 بهای تمام شده مستهلک شده
depreciated original cost
 بهای تمام شده اولیه منهای استهلاک انباشته
depreciated replacement cost
 بهای جایگزینی مستهلک شده
depreciated value
 ارزش دفتری، بهای تمام شده مستهلک شده
depreciation
 استهلاک، کاهش پیاپی
depreciation adequacy
 تخصیص درست استهلاک انباشته
depreciation adjustment
 تعدیل استهلاک
depreciation base (basis)
 مبنای استهلاک
depreciation couple-declining balance (DDB)
 استهلاک مانده نزولی مضاعف
depreciation funds invested
 وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation funds, sinking funds
 وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation method
 روش استهلاک
depreciation provision on (at) asset
 ذخیره استهلاک دارایی
depreciation provision
 ذخیره استهلاک
depreciation rate (ratio)
 ضریب استهلاک، نرخ استهلاک
depreciation recapture
 بازیافت استهلاک
depreciation reserve
 اندوخته استهلاک
depreciation reserve funds
 وجوه اندنوخته استهلاکی
depreciation reserve ratio
 ضریب اندوخته استهلاک
depreciation taken into account
 استهلاک به حساب منظور شده
depreciation written off
 استهلاک منظور شده (به هزینه برده شده)
depreciation, amortization
 کاهش ارزش ، مستهلک کردن
deprival value
 زیان ناشی از بلا استفاده بودن یک قلم دارایی، ارزش فقدان، ارزش جبرانی
debt-equity swap
 تعویض بدهی با سهام
depth of market
 عمق بازار
deputy chairman
 نایب رییس هیات مدیره
deputy manager
 قائم مقام مدیر
derate / de-rate
 پایین آوردن نرخ (مالیات)
deregistration
 توقف ثبت ریدادهای مالی
deregulation
 مقررات زدایی، حذف مقررات
derelict asset (property), abandoned asset
 دارایی متروک (بی صاحب)
derivation product
 محصول مشتق (فرعی)
derivative
 اوراق بهادار مشتقه، ابزارهای مالی
derivative financial instruments, derivative securities
 اوراق بهادار (ابزار مالی) مشتقه
derivative market
 بازار ابزارهای مالی ، بازار مشتقه
derogation clause
 شرط فسخ
derogatory stipulation
 شرط زیان آور
description of goods purchased
 مشخصات کالای خریداری شده
لغات حسابداری بخش  73
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.