مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 74

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 74 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  74
description, specification
 شرح مشخصات، توضیح، توصیف، تشریح
descriptive approach
 روش (رویکرد) توصیفی
descriptive captions
 عنوان های توصیفی
descriptive statistics
 آمار توصیفی
desirability statement
 صورتحساب شرایط مطلوب
desirability, adequacy
 مطلوبیت
desired quality level
 سطح کیفیت مطلوب
detail account
 حساب تفصیلی
detail accounting
 حسابداری تشریحی (جزء به جزء)
detail of account
 ریز حساب
detail of working capital
 صورت ریز سرمایه در گردش
detail review, detail study
 بررسی تفصیلی
detailed account
 دفتر معین، حساب مشروح (حاوی جزئیات)
detailed accounting
 حسابداری تفصیلی
detailed audit
 حسابرسی کامل، رسیدگی تضمینی
detailed auditing
 حسابرسی کردن عمیق (به ریز)
detailed budget
 بودجه به ریز
detailed calculation
 محاسبه به ریز
detailed checking
 رسیدگی به ریز (کامل)
detailed drawings
 نقشه های تفصیلی
detailed finding
 یافته های تفصیلی
detailed guidance
 رهنمود تفصیلی
detailed income statement
 صورتحساب سود و زیان به شکل تفصیلی
detailed statement
 صورتحساب با شرح ریز (کامل)
details as per attached sheet
 جزئیات طبق ورقه پیوست
detective controls, transfer controls
 کنترل های اکتشافی
deteriorating economic positions
 اوضاع نابسامان اقتصادی
deterioration
 فرسودگی
determinable liabilities
 بدهی های قابل تعیین
determination
 اتخاذ تصمیم، تعیین تکلیف نهایی
determined overhead rate
 نرخ تعیین شده سربار
devaluation
 از ارزش انداختن کاهش رسمی ارزش (پول, بها، نرخ)
devaluation of share, dilution
 کاهش ارزش سهم
develop, expand
 توسعه دادن
development and research cost
 هزینه توسعه و تحقیق
development, expansion
 توسعه
deviation
 انحراف، تغییر مسیر
deviation from the mean
 انحراف از میانگین (آمار)
deviation rate
 ضریب انحراف، ضریب مغایرت
deviation rate occurrence rate, exception rate
 ضریب انحراف
difference estimation
 برآورد تفاضلی، برآورد اختلاف
different fiscal periods
 دوره های مالی متفاوت
differential
 تفاوت قیمت، تفاضلی
differential cost analysis
 تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی
differential cost items
 اقلام تفاضلی بهای تمام شده
differential costing
 هزینه یابی تفاضلی (نهائی)
differential investment
 سرمایه گذاری تحت شرایط مختلف
differential pricing
 عرصه یک نوع کالا با قیمت های متفاوت
differentiated marketing
 بازاریابی بر مبنای نیازهای متفاوت
deficiency, shortage, deficit, short
 کمبود، کسری، عیب و نقص
deflation
 رکود
diluted earning per share
 سود تقلیل یافته هر سهم
diluted earning per share (DEPS)
 سود تقلیل یافته هر سهم
diminishing return, decreasing return
 بازده نزولی (رو به کاهش)
diminishing-balance method (reducing-balance method)
 روش مانده نزولی (در استهلاک)
direct (wages-labor)
 دستمزد مستقیم، نیروی کار مستقیم
direct access storage devices (DASD)
 انبارهای دسترسی مستقیم
direct advertising expenditures
 هزینه های تبلیغ مستقیم
direct allocation
 تخصیص مستقیم
direct allocation basis of apportionment
روش (تخصیص مستقیم) در تسهیم
direct allocation method
 روش تخصیص مستقیم (در تسهیم)
direct and indirect tax
 مالیات مستقیم و غیرمستقیم
direct approach
 روش (رویکرد) مستقیم
direct assessment method
 روش سنجش مستقیم
direct charges (expenses)
 مخارج مستقیم
direct data entry
 ثبت مستقیم داده ها
direct departmental charges
 هزینه های مستقیم دوایر
direct division of medical care
 بخش درمان مستقیم
direct estimation
 برآورد مستقیم
direct factory cost
 هزینه مستقیم کارخانه
direct factory overhead
 هزینه سربار مستقیم کارخانه
direct financial interest
 منافع مالی مستقیم
direct financing
 تامین مالی مستقیم، تدارک مالی مستقیم
direct labor
 کار مستقیم، دستمزد مستقیم
direct labor efficiency variance
 انحراف کارآیی کار مستقیم، انحراف کارآیی
direct labor hour rate
 نرخ ساعتی کار مستقیم
direct labor hours (DLH)
 ساعات کار مستقیم
direct labor idle-time variance, idle times variance
 انحراف اوقات بیکاری
direct labor rate variance
 انحراف نرخ کار مستقیم، انحراف نرخ دستمزد مستقیم
direct labor total variance
 جمع انحراف کار مستقیم، انحراف کل کار مستقیم
direct labor variance
 مغایرت کار مستقیم
direct labour cost (direct wages)
 دستمزد مستقیم
direct labour efficiency variance (labour efficiency variance)
 انحراف کارایی دستمزد مستقیم
direct labour hour rate (labour hour rate)
 نرخ دستمزد هر ساعت کار مستقیم
direct labour rate of pay variance (labour rate variance)
 انحراف نرخ دستمزد
direct liability
 بدهی مستقیم
direct machine hours
 ساعات کار مستقیم ماشین
direct manufacturing costs
 هزینه های مستقیم ساخت
direct material
 مواد مستقیم
direct material cost
 بهای تمام شده مواد مستقیم
direct material price variance
 انحراف قیمت مواد مستقیم، انحراف نرخ مواد مستقیم
direct material usage budget
 بودجه مصرف مواد مستقیم
direct material(s) mixture variance
 مغایرت ترکیبی مواد مستقیم
direct material(s) price variance
 مغایرت قیمت مواد مستقیم
direct material(s) usage variance
 مغایرت مصرف مواد مستقیم
direct material(s) variance
 مغایرت هزینه مواد مستقیم
direct materials
 مواد مستقیم، مواد اولیه
direct materials budget
 بودجه مواد مستقیم
direct materials cost
 هزینه مواد مستقیم، هزینه مواد اولیه
direct materials cost variance
 انحراف خالص مواد خام
direct materials mix variance
 انحراف مواد مستقیم به قیمت استاندارد
direct materials price variance
 انحراف قیمت مواد مستقیم
direct materials quantity variance
 انحراف مقدار مواد مستقیم
direct materials stocks (direct materials inventory)
 موجودی مواد مستقیم
direct materials total cost variance
 انحراف کل هزینه مواد مستقیم، مجموع انحراف قیمت مواد مستقیم و انحراف مصرف مواد مستقیم
direct materials usage variance
 انحراف مصرف مواد مستقیم
direct materials yield variance
 انحراف بازده مواد مستقیم
direct overhead
 سربار مستقیم
direct overhead cost, direct overhead
 هزینه سربار مستقیم
direct payment
 پرداخت مستقیم
direct production cost of sales
 هزینه فروش تولید مستقیم
direct sales cost
 هزینه های مستقیم فروش
direct substantive tests
 آزمون های مستقیم محتوا
direct tax
 مالیات مستقیم
direct tax rate
 نرخ مالیات مستقیم
direct taxation act, direct tax law(act)
 قانون مالیات های مستقیم
direct test of financial balances
 آزمون مستقیم مانده ها
direct tracing
 ردیابی مستقیم
direct valuation
 ارزشیابی مستقیم
direct variable
 متغیر مستقیم
direct variable cost
 هزینه متغیر مستقیم
direct wage rate variance
 انحراف دستمزد مستقیم
direct wage variance, labor rate variance
 انحراف نرخ دستمزد مستقیم
direct wage(s) cost, direct labor cost
 هزینه دستمزد مستقیم
direct wages
 دستمزد مستقیم (هزینه)
direct -effect illegal acts
 اعمال غیر قانونی دارای اثر مستقیم
directed sample selection
 انتخاب جهت دار (هدفمند) نمونه
director general, general manager
 مدیر کل
director production cost of sales
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
director′s attendance book
 دفتر حضور و غیاب مدیران
director′s remuneration (director′s emoluments)
 کل دریافتی مدیران ارشد یک شرکت طی سال
directors′ circular
 بخشنامه مدیران
dis-seasonal unemployed worker
 کارگر بیکار فصلی
disability charge
 غرامت نقص عضو, غرامت از کار افتادگی
disability compensation
 غرامت از کار افتادگی
disability insurance
 بیمه از کار افتادگی
disaggregated cost
 تجزیه یک قلم هزینه به اجزای تشکیل دهنده آن
disaggregation
 تفکیک یا تجزیه یک واحد به بخش های کوچکتر
disaggregation of financial data
 جداسازی اطلاعات مالی
disapprove
 تصویب نکردن، تایید نکردن
disbursement cash disbursement, cash payment
 پرداخت نقدی (خرج نقدی)
discharge, discharging
 پرداخت، تادیه بدهی
discharged bill
 برات پرداخت شده
discharged employee
 کارمند اخراجی
discharged statement, unpaid statement
 صورتحساب پرداخت نشده
discharging berth, discharging wharf
 اسکله تخلیه
discharging wharf
 بندر محل تخلیه
disciplinary body
 نهاد انضباطی
disciplinary regulations
 مقررات انضباطی
disclaim an account
 حسابی که توسط حسابرس تایید نشده است
disclaimer of opinion, denial of opinion
 امتناع از اظهارنظر، عدم اظهارنظر
disclaimer report
 گزارش عدم تایید حسابرسی
disclosure in financial reporting
 افشاء در گزارشگری مالی
disclosure of accounting policies
 افشاء خط مشی های حسابداری، افشاء رویه های مالی
disclosure of facts
 افشای حقایق
disclosure of financial policies
 افشای رویه های مالی
disclosure of replacement cost information
 افشای اطلاعات بهای جایگزینی
disclosure of segments of an enterprise
 افشای اطلاعات قسمت های واحد تجاری
discontinued operations
 عملیات متوقف شده
discount allowed
 تخفیف اعطایی به مشتریان
discount and premium amortization of bonds
 استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه
discount earned
 تخفیف دریافتی
discount factor (present-value factor)
 عامل تعیین کننده ارزش فعلی (تخفیف، تنزیل)
discount market
 بازار تنزیل
discount on notes payable
 تنزیل اسناد پرداختنی
discount on stock, share discount, stock (shares) discount
 کسر سهام
discount payable, discount paid
 تخفیف پرداختنی
discount rate, rate of discount
 نرخ تخفیف، نرخ تنزیل
discount statement
 صورتحساب تخفیف (تنزیل)
discount value
 ارزش فعلی جریان های نقدی آتی
discount, allowance
 تخفیف
discount, deficit, shortage
 کسر (سهام)
discount, give a discount
 تخفیف دادن، به ارزش حال درآوردن
discounted cash flow
 تنزیل گردش وجوه، جبران نقدینه تنزیل شده
discounted cash flow (DCF)
 ارزش فعلی جریان های نقدی، جریان های نقدی تنزیل شده
discounted cash flow methods
روش های تنزیل (گردش وجوه، وجوه نقد)
discounted cash flows
 جریان نقدینه تنزیل شده
discounted pay back
 استرداد وجه با ارزش روز
discounted present value
 ارزش فعلی تنزیل شده
discounted value
 ارزش تنزیل شده
discounted value of bills
 ارزش تنزیلی برات
discounting a note receivable
 تنزیل (کردن) سند دریافتنی
discounting future earnings
 تنزیل درآمدهای آتی
discounting notes receivable
 تنزیل (کردن) اسناد دریافتنی
Discounts trade
 تخفیفات مقداری، تخفیفات تجاری
discrete random variable
 متغیر تصادفی ناپیوسته / گسسته
discrete variate
 متغیر ناپیوسته / گسسته
discretionary order
 سفارش تحت کنترل، سفارش اختیاری
discretionary trustee
 امین مختار
discriminatory duty
 حقوق گمرکی تبعیضی / تبعیض آمیز
disenfranchise
 سلب حق
disengaged worker, unemployed worker
 کارگر بیکار
dishonored accountant
 حسابدار بی صلاحیت
dishonored notes receivable
 اسناد دریافتنی نکول (واخواست) شده
dismantling and removing the asset
 مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی
dismantling cost
 هزینه پیاده کردن اجزاء (ماشین)
dismissal pay, severance pay
 پرداخت مزد انفصال خدمت
Dismissal, lay off
 اخراج
dismissals
 حذفیات، موارد حذف شدنی
dispatch
 حمل سریع کالا
dispatch order
 سفارش حمل سریع
dispatch(ing) money
 پاداش سرعت کار (در حمل نقل)
dispatch(ing), (to) hand over
 فرستادن، ارسال
dispatcher, sender
 فرستنده
dispensation, exemption
 معافیت، بخشودگی / معافیت گمرکی
dispersion analysis
 تجزیه و تحلیل پراکندگی
disposal
 در دسترس، موجود، در اختیار
disposal date
 تاریخ واگذاری، تاریخ فروش
disposal of a business segment
 فروش، توقف عملیات، مصادره توسط نهادهای دلتی
disposal of a segment of an enterprise
 واگذاری قسمتی از یک واحد تجاری
disposal of assets
 فروش داراییها
disposal value
 ارزش واگذاری (اسقاط)
disposals account
 حساب اموال واگذار شده، حساب فروش دارایی های ثابت
disposition of variances
 بستن انحرافات
disqualification of accountant
 عدم صلاحیت حسابدار
dissimilar activities
 فعالیت های غیر مشابه
dissimilar assets
 دارایی های غیر مشابه
dissolution and liquidation of a partnership
 انحلال و تصفیه شرکت تضامنی
dissolution of a joint stock company
 انحلال شرکت سهامی
dissolution of company
 انحراف شرکت
dissolution of limited companies
 انحلال شرکت های سهامی
dissolution, liquidation, winding up
 انحلال، فسخ
distress merchandise
 کالای معیوب (خراب)
distributable (profit-income), profit available for distribution
 سود قابل توزیع
distributable profits
 سود قابل تقسیم
distributable reserves
 اندوخته های قابل تقسیم
distributable surplus
 مازاد قابل توزیع
distributer′s cooperative society
 شرکت تعاونی توزیع
distribution (cost-expense-overhead)
 هزینه توزیع
distribution measures
 معیارهای توزیع
diurnal
 نام قدیمی دفتر روزنامه
diversifiable risk
 ریسک تنوع پذیر
diversification
 تنوع بخشیدن به فعالیت های شرکت، گسترش دادن دامنه فعالیت ها
diversification across industry
 تنوع بخشی در حوزه صنعت
dividend control (dividend limitation)
 محدود کردن مبلغ سود تقسیمی به سهامداران
dividend coverage ratio
 نسبت پوشش سود سهام
dividend declared
 سود سهام اعلام شده
dividend declared and unpaid
 سود سهام اعلام شده و پرداخت
dividend guaranteed, guaranteed dividend
 سود سهام تضمین شده
dividend in arrears
 سود معوق سهام
dividend paid
 سود سهام پرداخت شده
dividend payable
 سود سهام پرداختنی
dividend payment date
 تاریخ پرداخت سود سهام
dividend payout
 نسبت سود تقسیمی
dividend per share (DPS)
 سود تقسیمی هر سهم، سود نقدی (یا پرداخت شده) هر سهم
dividend receivable
 سود سهام دریافتنی
dividend reinvestment plan
 طرح سرمایه گذاری مجدد سود تقسیمی
dividend stability
 ثبات سود سهام
dividend unpaid
 سود سهام پرداخت نشده
dividends declared, declared dividend
 سوم سهام اعلام شده
dividends in arrears, passed dividends, arears of dividend
 سود سهام معوق
dividends payable
 سد تقسیمی پرداختنی
dividends payable in stock
 سود سهمی پرداختنی
divisible loan
 وام قابل تقسیم
divisional cost
 هزینه تسهیمی (تقسیمی)
divisional management
 مدیریت بخشی
divisional profit accounting
 حسابداری سودبخشی مراحل
divisionalization
 فرایند تبدیل یک شرکت به واحد های فرعی یا یک شرکت مجزا
divisive reorganization
 تقسیم یک واحد سامانی به دو یا چند واحد تجاری جداگانه
delinquent accounts receivable
 مطالبات معوق
dock charge
 هزینه باراندازی
dock warrant
 رسید انبار بارانداز
dock, quay, Jetty, wharf, wet dock
 بارانداز، اسکله
dockage
 عوارض لنگر انداختن، حق باراندازی
document against payment (DIP)
 سند در مقابل پرداخت
documentary
 اسنادی، سندی، مدرک دار
documentary bill of exchange
 برات اسنادی
documentary collection
 وصولی اسنادی
documentary credit(s), documentary letter of credit (documentary)
 اعتبار اسنادی
documentary draft
 حواله یا برات
documentary evidence
 شاهد مستند، سند کتبی
documentary evidence of origin
 مدرک مستند مبدا
documentary letter of credit
 اعتبارنامه اسنادی
documentary, documented, formal
 مستند
documentation
 مستندسازی، تهیه سند
documents against acceptance
 تسلیم اسناد در مقابل قبولی برات
documents against payment
 تسلیم اسناد در مقابل پرداخت
documents flow chart
 نمودار گردش اسناد، نمودار خط سیر اسناد
documents payable
 اسناد پرداختنی
dollar unit sampling (DUS), monetary unit sampling
 نمونه گیری واحد پولی
domestic market
 بازار داخلی
domicile of a bill
 محل پرداخت برات یا حواله
dominant firm
 واحد تجاری مسلط
dominate
 حاکم شدن، رایج شدن
donation
 اهدا کردن
donations box
 صندوق کمک به فقرا
done deal
 انجام شده
draft
 حواله، حواله بانکی، چرکنویس،
draft agreement
 پیش نویس قرارداد
draft at sight, sight draft, Sight Bill
 برات دیداری
draft audit report
 پیش نویس گزارش حسابرسی
draft book
 دفتر حوالجات (دفتر بروات)
draft budget
 بودجه پیشنهادی
draft partnership agreement
 پیش نویس قرارداد مشارکت
drafts drawee
 حواله های ارزی
draw (a check)
 چک کشیدن ، صادر کردن چک
draw up a declaration / fill in the declaration
 تنظیم کردن اظهارنامه
draw up a process verbal
 تنظیم کردن صورت مجلس
drawback
 پس گرفتن، برگشت حقوق گمرکی
drawee
 گیرنده حواله یا برات
drawer
 برات کش، برات دهنده
drawing
 کشیدن (حواله یا برات)
drawing account
 حساب برداشت
drawing right, right to draw, withdraw
 حق برداشت
drawings
 برداشت ها
DuPont formula
 فرمول دوپانت
dual aspect concept
 مفهوم دو طرفه بودن حساب ها
dual aspect entry, double entry
 ثبت دو طرفه (حساب)
dual control
 نظارت دو جانبه، کنترل مضاعف
dual dating
 تاریخ گذاری دو گانه
dual pricing solution
 راه حل قیمت گذاری دوگانه
dual professional care
 اعمال مراقبت حرفه ای
dual security
 اوراق بهادار تضمین شده
dual-capacity system
 سیستم تفکیک وظایف
dual-purpose test
 آزمون با هدف دوگانه
dual-rate method
 روش دو نرخی
duality
 اصل برابری مقادیر بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی در حسابداری
due allowance
 فوق العاده مقرر
due date, maturity
 سررسید، موعد
due from bank
 طلب از بانک
due professional care
 مراقبت های تخصصی و حرفه ای
due to bank
 بدهی به بانک
dummy names on payroll
 اسامی ساختگی در لیست حقوق
dummy wage
 دستمزد ساختگی
duplicate confirmation
 تاییدیه المثنی
duplicate disclosure
 افشای مضاعف
duplicate receipt
 رسید المثنی
durability
 دوام، ماندگاری
durability Of documents
 قابلیت دوام اسناد
durable goods, hard goods
 کالای بادوام
durante absentia
 در مدت غیبت
duration of shipment
 دوره حمل (زمان حمل)
duration of the work
 مدت انجام کار
duties of accountant, accountant duties
 وظایف حسابدار
duties on buyer′s account
 حقوق گمرکی به حساب خریدار است
duty = tariff
 حقوق گمرکی، عوارض، وظیفه
duty allowance
 فوق العاده به ماموریت
duty drawback
 تخفیف در تعرفه گمرکی
duty paid
 حقوق گمرکی پرداخت شده
duty trip allowance
 فوق العاده های مسافرت اداری ، فوق العاده مسافرت و ماموریت
duty, duties, excise, excise tax, toll, task
 عوارض
dwindling (asset)
 دارایی تحلیل رفتنی
dysfunctional behavior
 رفتار غیر حرفه ای
dysfunctional decision making
 تصمیم گیری غیر حرفه ای
early exercise
 معامله قبل از موعد
early extinguishment of a debt
 بازپرداخت بدهی قبل از سررسید
early retirement of bonds
 بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید
early retirement of debt (bonds)
 بازخرید/ ابطال زودتر از موعد بدهی
early withdrawal penalty
 خسارت برداشت قبل از موعد مقرر
earmark
 کنار گذاردن، تخصیص دادن
earn
 تحصیل کردن (درآمد)، به دست آوردن
earn profit (to), profit (to)
 سود به دست آوردن
لغات حسابداری بخش  74
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.