مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 79

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 79 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  79
full-paid shares
 سهام تماما پرداخت شده
full-time salary
 حقوق تمام وقت
fully diluted earnings per share (FD EPS)
 سود تقلیل یافته هر سهم
fully-paid up share capital
 سرمایه سهمی تمام پرداخت شده
functional basis split
 تقسیم کار براساس وظایف
functional budget
 بودجه یک واحد سازمان، بودجه عملیات، بودجه دوایر
functional budgets
 بودجه عملیاتی
functional classification
 طبقه بندی بر حسب واحد سازمانی، طبقه بندی برمبنای وظیفه
functional distribution of cost
 توزیع عوامل هزینه
functional expense classification
 هزینه ها بر حسب وظایف
functional fixation
 ثبات عملکرد
functional statement
 صورت هزینه ها بر حسب واحدهای سازمانی
fund account
 حساب مستقل
fund balance
 تراز یا مانده حساب مستقل
fund trial balance
 تراز آزمایشی حساب مستقل
fundamental accounting assumption
 مفروضات اساسی حسابداری
fundamental accounting concepts
 مفاهیم بنیادین حسابداری
fundamental accounting equation
 معادله اساسی حسابداری
fundamental accounting principles
 اصول اساسی حسابداری
fundamental error
 اشتباه با اهمیت
fundamental error, substantive error
 اشتباه اساسی
fundamentalism
 بنیادگرایی
fundamental of management accounting
 اصول (زیربنایی) حسابداری مدیریت
funded loan
 وام پشتوانه دار ، وام با پشتوانه مالی
funding loan
 وام تامین وجوه
funds account
 حساب اعتبارات
funds acquisition
 تحصیل وجوه
funds application
 مصرف وجوه
funds asset
 دارایی متعلق به اعتبار
funds collected for third parties
 وجوه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث
funds flow analysis
 تجزیه، و تحلیل جریان وجوه
funds flow to long-term debt ratio
 نسبت جریان نقدی به بدهی های بلندمدت
funds flow to total debt ratio
 نسبت جریان نقدی به کل بدهی ها
funds obtained (received) collections
 وجوه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث
funds provided by operations
 وجوه حاصل از عملیات
funds sources, source(s) of funds, source of cash
 منابع وجوه
funds statement
 صورت جریان وجوه
furniture and fixture
 اثاثه و منصوبات
future cash flows
 جریان های نقدی آتی، جریان های آتی وجه نقد
future service potential
 خدمات بالقوه آتی
future trends in accounting
 روندهای آتی (در) حسابداری
future value
 ارزش آتی (آینده)
future value factor
 فاکتور ارزش آتی ، عامل ارزش آتی
future value of 1
 ارزش آتی یک، ارزش یک ریال (یا هر واحد پول دیگر) در آینده
future value of 1 Rial table
 جدول ارزش آینده یک ریال
future value of a deferred annuity
 ارزش آتی اقساط مساوی انتقالی به دوره های آتی
future value of a single amount
 ارزش آتی مبلغ (مقدار) واحد
future value of an annuity
 ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت / پرداخت در اول دوره
future value of an ordinary annuity
 ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت / پرداخت در آخر دوره
future value table of an ordinary annuity of 1 Rial
 جدول ارزش آینده اقساط عادی یک ریال
futures (futures contract)
 قراردادهای سلف، قرادادهای آتی
futures market
 بازار معاملات پیمان های آتی
GAAS guide
 راهنمای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
GNP deflator
 شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی
gain (loss) contingencies
 سود یا زیان احتمالی
gain (loss) of purchasing power
 سود (زیان) قدرت خرید
gain contingency
 سود احتمالی
gain on sale of assets
 سود (غیر عملیاتی) حاصل از فروش داراییها
gain or loss
 سود یا زیان احتمالی
gain or loss account
 حساب سود یا زیان
gain or loss on disposal
 سود یا زیان (غیر عملیاتی) ناشی از واگذاری / فروش
gain sharing
 تسهیم سود
gain, benefit, interest
 منفعت، نفع بردن، به دست آوردن، درآمد (سود) غیر عملیاتی
galloping inflation
 تورم شتابنده، تورم حاد
gambler
 بورس باز، خطر کننده، ریسک پذیرنده
game
 مسابقه، بازی
game theory (theory of games)
 نظریه بازی ها
game theory models
 مدل های تئوری بازی ها
gaming
 دست کاری در قواعد «بازی» برای سود بردن یا سرگرمی
Gantt chart
 نموداری که در محور افقی آن فعالیت برنامه ریزی شده و در محور عمودی آن تاریخ نوشته شود ، نمودار گانت
gap
 شکاف، فاصله، عدم توازن میان صادرات
gap in coverage
 ناکافی بودن تضمین
garnishee order
 حکم توقیف مال ، دستور توقیف مال
gate times recording
 ضبط اوقات ورود و خروج
gather in the stops
 تجمع سفارشات
gatherer, collector
 تحصیل دار (جمع کننده)
guaranteed bill
 برات تضمین شده
guaranteed interest, collateralized interest
 بهره تضمین شده
gearing (capital gearing; equity gearing; financial gearing leverage)
 گرفتن وام
gearing adjustment
 تغییرات مالی
gearing proportion
 نسبت وام سنجی
gearing ratios (leverage ratios)
 نسبت بدهی ها، نسبت های اهرمی
gearing, leverage
 اهرمی عمل کردن (وام)
general (generalized) purchase
 خرید کلی (عمومی)
general acceptance
 قبولی کلی
general accident
 حادثه غیر ناشی از کار
general account
 حساب اعتباری مشتریان نزد کارگزار
general accountant
 حسابدار کل، حسابرس دیوان محاسبات
general accounting (audit) office
 دیوان محاسبات
general accounting department
 اداره کل حسابداری
general accounting office auditor
 حسابرس دیوان محاسبات
general and administrative expenses
 هزینه های عمومی و اداری
general audit (auditing)
 حسابرسی کل
general audit objectives
 هدف های کلی حسابرسی
general auditor
 حسابرس کل
general average statement (adjustment)
 صورت (یا اعلامیه) خسارت کلی
general average, gross average
 خسارت عمومی، خسارت همگانی، خسارت کلی کشتی، خسارت مشتری
general averaging
 متوسط گیری عمومی
general cargo
 بار متفرقه
general cargo rate (GCR)
 نرخ حمل بار متفرقه (عمومی)
general cash
 وجوه نقد موجود
general cash account
 حساب وجه نقد عمومی
general circulation
 بخشنامه عمومی
general compulsory social insurance
 بیمه اجتماعی اجباری عمومی
general conditions
 شرایط عمومی
general conditions of contract, general terms of contract
 شرایط عمومی پیمان (قرارداد)
general contingency reserve
 اندوخته برای جبران خسارت ها یا هزینه های عادی
general contractor, general conditions general coverage
 پیمانکار عمومی (پیمانکار انواع پیمان ها)
general control
 کنترل عمومی
general definition
 تعریف کلی / عمومی
general disclosure
 افشای موارد کلی
general endorsement
 ظهرنویسی عمومی
general expense (expenditure)
 هزینه عمومی
general expenses budget
 بودجه هزینه های عمومی
general factory manager
 مدیر کل کارخانه
general fixed assets
 دارایی های ثابت یک واحد (سازمان) دولتی
general fixed-assets account group
 گروهی از حساب هایی که برای ثبت داریهای های ثابت عمومی یک واحد دولتی به وجود می آورند
general fund
 حساب مستقل عمومی، وجوه عمومی، منابع مالی عمومی
general gift
 هبه عام ، هدیه عام
general insurance
 بیمه عمومی
general insurance system
 نظام بیمه همگانی
general journal
 دفتر روزنامه عمومی
general ledger
 دفتر کل (عمومی)
general ledger account
 حساب دفتر کل
general ledger adjustments account
 حساب تعدیلات دفتر کل
general long-term debt
 بدهی بلندمدت را که باید از محل درآمدهای عمومی پرداخت کرد
general long-term debt accounting group
 یک گروه از بدهی های بلندمدت
(در یک گروه سازمان دولتی(
general meeting
 مجمع عمومی
general meeting of shareholders
 مجمع عمومی صاحبان سهام
general mortgage bond
 اوراق قرضه با رهن کامل
general negligence
 سهل انگاری عمومی
general obligation bond
 اوراق قرضه دولتی
general operating expense
 هزینه های اداری و فروش، هزینه عمومی عملیات
general overhead
 سربار عمومی
general partner
 شرکت تضامنی، شریک با مسئولیت نامحدود، شریک ضامن
general partnership, company limited by guarantee
 شرکت تضامنی با مسئولیت نامحدود
general price index
 شاخص عمومی قیمت ها
general plant services, general factory services
 خدمات عمومی کارخانه
general price index
 شاخص عمومی قیمت ها
general price level
 سطح عمومی قیمت
general price level accounting
 حسابداری سطح عمومی قیمت ها
general price level index
 شاخص سطح عمومی قیمت ها
general price level accounting
 حسابداری تغییرات سطح عمومی قیمتها، حسابداری تورمی
general property tax
 مالیات بر دارایی، مالیات بر اموال
general provision
 ذخیره عمومی، مقررات عمومی
general purchasing power
 قدرت خرید عمومی
general purchasing power of money
 قدرت خرید عمومی پول
general purpose financial statements
 صورت های مالی که هدف های عمومی را تامین می کنند.
general records
 دفتر کل عمومی، دفاتر روزنامه، پرونده ها و اسنادی که موید اقلام موجود در دفتر کل باشند.
general reserve
 اندوخته عمومی
general revenue
 درآمدهای عمومی
general revenue sharing
 تقسیم درآمدهای دولت مرکزی (فدرال) بین دولت های ایالتی و محلی
general risk contingencies
 احتمال های مربوط به مخاطرات عمومی
general risks
 خطرهای عمومی
general rule
 قاعده کلی، قاعده عمومی
general sales tax
 مالیات عمومی بر فروش کالا
general services
 خدمات عمومی
general shortage
 کمبود عمومی
general shortage of labour, shortage of manpower
 کمبود عمومی کار
general standard
 استاندارد عمومی
general supervisor
 مباشر کل
general system
 سیستم عمومی (معمولی)
general system of preferences (GSP)
 سیستم عمومی ترجیحات
general tariff
 تعرفه عمومی (یک ماخذ حقوق گمرکی)
general terms of contract
 شرایط عمومی پیمان
general terms, general conditions
 شرایط عمومی
general treasurer, treasury general
 خزانه داری کل
general warehouses
 انبارهای عمومی
generality approach
 رویکرد کلی نگری
generalizability
 قابلیت تعمیم
generalization
 تعمیم دادن
generalized audit program
 برنامه حسابرسی عمومی
generalized audit software
 نرم افزار عمومی حسابرسی
generally accepted accounting principles (GAAP)
 اصول پذیرفته شده حسابداری
generally accepted accounting (auditing) standards (GAAS)
 استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
generally accepted accounting
 اصول متداول حسابداری
generally accepted accounting practices
 رویه های قابل قبول عمومی حسابداری، اصول پذیرفته شده عمومی
generally accepted auditing principles
 اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری
generate, establish
 به وجود آوردن، تولید کردن، زاد و ولد کردن
gifts with reservation of benefit
 هدیه با شرط بهره مند شدن از منافع آن
gilt-edged shares
 سهم ممتاز
aim
 نقل و انتقال بین بانک ها
give authority to auditor
 اختیار دادن به حسابرس
glamor (glamour) stock
 سهام محبوب، سهام پر جاذبه، سهام پر زرق و برق
global custody
 نگهداری اوراق بهادار
global economy
 اقتصاد جهانی
global system of trade preferences (GSTP)
 نظام جهانی ترجیحات تجاری
globalization
 جهانی شدن
go ahead
 منافع خود را ترجیح دادن
go through an account
 حسابی را رسیدگی کردن
goal congruence
 اشتراک منافع، همگون بودن هدف ها، نداشتن تضاد منافع
goal difficulty
 هدفی که دستیابی به آن مشکل است
goal output indicator
 شاخص تعیین کننده محصول (یا نتیجه کار)
goal programming
 برنامه ریزی برای تعیین هدف
going away
 خرید عمده اوراق بهادار
going concern company
 شرکت دایر
going concern or continuity assumption
 قرض تداوم یا استمرار فعالیت
going concern value, going value
 ارزش با فرض تداوم فعالیت
going private
 تبدیل به سهامی خاص کردن یک شرکت سهامی عام، خصوصی سازی
going value
 ارزش رایج، ارزش مستمر
going wage rate
 دستمزد متداول، مزد جاری
going-concern assumption
 فرض تداوم فعالیت
going-concern value
 خالص ارزش دارایی ها (ارزش دفتری)، ارزش ویژه، حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت
gold and foreign exchange reserve
 ذخایر طلا و ارز
gold bar
 شمش طلا
gold base reserve
 اندوخته بر پایه طلا
gold bullion standard
 پایه شمش طلا، پایه طلای غیر مسکوی
gold market
 بازار طلا
gold standard
 پایه طلا، سیستم واحد پولی طلا
golden shares
 سهام طلایی
good afloat
 کالای در راه
good business reasons for issuing
 دلایل تجاری مناسب برای انتشار …
good faith
 حسن نیت
good faith deposit
 ودیعته با حسن نیت
good faith duty
 با حسن نیت کامل
good till cancelled order
 سفارش با اعتبار تا اطلاع بعدی
good units, safe units
 واحدهای سالم محصول
good until cancelled
 معتبر تا اطلاع ثانوی
goods and chattels
 اموال و دارائی های منقول
goods and services
 کالاها و خدمات
goods available for sale
 کالای آماده برای فروش
goods charged with customs duty
 کالای مشمول عوارض گمرکی
goods clearing agreement
 قرارداد پایاپای کالا
goods damaged by water
 کالای آینده
goods declaration
 اظهارنامه کالا
goods in free circulation, authorized goods
 کالاهای مجاز
goods in hand of agent
 کالا نزد نماینده (یا کارگزار)
goods in hand of others
 کالا در دست دیگران
goods in process account
 حساب کالای در جریان ساخت
goods in transit
 سفارشات در راه، کالاهای در راه کالای بین راهی
goods insurance
 بیمه کالا
goods inventory at the end of the year
 موجودی کالای ساخته شده آخر سال (آخر دوره)
goods inward book
 دفتر کالای وارده (رسیده)
goods inward declaration
 اظهارنامه کالای وارده (رسیده)
goods inward records
 مدارک و اسناد کالای وارده (رسیده)
goods manifest
 مانیفست کالا
goods of inferior quality, Junk
 بنجل
goods on sale
 کالای آماده فروش
goods out on sale
 کالای ارسالی برای فروش
goods out ward
 کالای ارسالی
goods out with agent
 کالای ارسالی به نمایندگی
goods outward book
 دفتر کالای ارسالی (صادره)
goods outward records
 مدارک و اسناد کالای صادره (ارسالی)
goods profit percentage
 درصد سود روی کالا
goods purchased account
 حساب کالای خریداری شده
goods received department
 اداره دریافت کالا
goods received, goods inward
 کالای رسیده
goods sent to branch at cost price
 کالای ارسالی به شعبه به قیمت تمام شده
goods sent to branch at selling price
 کالای ارسالی به شعبه به قیمت فروش
goods sold account
 حساب کالای فروخته شده
goods, material, article, commodity
 کالا، جنس، مواد، مال التجاره، امتعه
goodwill arising on consolidation, consolidated goodwill, consolidation excess
 سرقفلی ترکیبی
goodwill at cost price
 سرقفلی به قیمت تمام شده
goodwill on consolidation
 سرقفلی ادغام شرکت ها، سرقفلی تلفیقی
government owned company, state owned company, crown corporation
 شرکت دولتی
government’s accounts
 حساب های دولتی
government accounting standards board (GASB)
 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی
government aid items
 اقلام کمک های دولت
government assistance, government aid
 کمک دولت
government bond calendar
 فهرست عرضه اوراق قرضه دولتی
government bonds
 اوراق قرضه دولتی
government grant
 کمک دولتی، کمک بلاعوض
government obligations
 تعهدات دولت
head office current account
 حساب جاری مرکز، حساب جاری اداره مرکزی
head office expense
 هزینه اداره مرکزی
head office, central office, headquarter
 دفتر مرکزی
head tally clerk
 متصدی بارشماری
head teller
 سرتحویلدار
headline earnings per share
 گزارش خاص در مورد سود هر سهم
headmaster, manager, boss, chief, president
 رییس، کارفرما، مدیر
headquarter for prisoners of war′s affairs
 ستاد رسیدگی به امور آزادگان (اسرای جنگی)
heavy evidence
 شواهد (شهادت) افواهی
heavy market
 بازار سنگین، بازار پر عرضه
heavy penalties
 جرایم سنگین
heavy sale
 فروش سنگین (انبوه)
heavy tax
 مالیات سنگین
hedging exchange risk
 پوشش مخاطره تبدیل
hedging transactions
 معاملات پوششی
held to maturity
 نگهداری شده تا سررسید
hidden asset
 دارایی مخفی
hidden tax
 مالیات پنهان، مالیات غیر مستقیم
hierarchical
 سلسله مراتبی
hierarchical structure
 ساختار مبتنی بر سلسله مراتب سازمانی
hierarchy
 سلسله مراتبی
hierarchy of activities
 سلسله مراتب فعالیت ها
highest rate
 بالاترین نرخ
high council of tax
 شورای عالی مالیاتی
high level staff, heavy level staff
 کارمندان سطوح بالا
high margin product
 محصول (تولید) با سود بالا
high rate
 نرخ سنگین
high rate of interest
 نرخ سنگین بهره
high sale production
 تولید پر فروش
high value selection
 انتخاب اقلام بزرگ
high-grade bond
 اوراق قرضه بسیار معتبر
high -quality audit
 حسابرسی با کیفیت بالا
high-tech companies
 شرکت های دارای قدرت تکنولوژی بالا، شرکت های با فناوری بالا
high-value test
 آزمون اقلام بزرگ
highballing
 افزایش مصنوعی قیمت سهام
higher rate
 نرخ بالاتر
higher-rate tax
 نرخ بالاتر مالیات بردرآمد
hire charge
 اجاره بها
hire purchase
 اجاره بها به شرط تملیک
hire purchase (HP)
 خرید قسطی، اجاره خرید، اجاره به شرط تملیک
hire purchase account
 حساب اجاره خرید
hire purchase interest
 بهره اجاره خرید
hire-purchase agreement
 قرارداد اجاره به شرط تملیک
histogram
 هیستوگرام، نمودار ستونی
historical accounting
 حسابداری بر حسب ارزش های تاریخی
historical background
 پیشینه تاریخی، تاریخچه
historical convention rule, cost convention
 قاعده بهای تاریخی
historical cost
 بهای تاریخی، بهای تمام شده تاریخی
historical cost (HC)
 هزینه تاریخی، بهای تمام شده تاریخی
historical cost accounting
 حسابداری بر مبنای هزینه (بهای تمام شده) تاریخی
historical cost basis
 مبنای بهای تمام شده تاریخی
historical cost constant-dollar accounting
 به ارزش های تاریخی همگن
historical cost convention
 مبنای اندازه گیری به واحد پول، اصل اتخاذ واحد پول برای محاسبه مبنای بهای تمام شده تاریخی
historical cost of the goods
 بهای تمام شده تاریخی موجودی ها
historical cost system
 سیستم بهای تمامخ شده تاریخی
historical cost versus current fair value
 مقابل ارزش متعارف جاری بهای تمام شده تاریخی
historical cost-constant dollar (HC-CD)
 ارزش های تاریخی همگن
historical cost current cost
 قیمت تمام شده جاری
historical costs
 هزینه های تاریخی
historical data
 ارقام و اطلاعات تاریخی
historical exchange rate
 نرخ تاریخی ارز
historical input price
 قیمت / ارزش ورودی تاریخی
historical proceeds
 مبلغ پول نقدی که هنگام عرضه اوراق قرضه به دست می آید
لغات حسابداری بخش  79
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.