مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 85

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 85 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  85
long term liabilities
 بدهی های دراز مدت
long term loan
 وام بلندمدت
long term monetary assets
 دارایی های بلندمدت پولی
long term notes payable
 اسناد پرداختی بلندمدت
long term notes receivable
 اسناد دریافتنی بلندمدت
long term obligations
 تعهدات (بدهی های) بلندمدت
long term planning
 برنامه ریزی طویل المدت
long term prepaid expenses
 پیش پرداخت بلندمدت هزینه ها
long term receivables
 حساب های دریافتنی بلندمدت
long term refundable deposits
 سپرده های قابل استرداد دراز مدت
loose leaf
 کارت یا اوراق آزاد
loose leaf ledger
 دفتر کل مجلد (اوراق جداشدنی)
loss (gain) on repossession
 زیان (سود) ناشی از تملک مجدد
loss and gain = profit and loss
 سود و زیان
loss and gain account
 حساب سود و زیان
loss area
 منطقه زیان
loss assessment
 ارزیابی میزان خسارت
loss carried forward, loss carryforward
 زیان انتقال یافته به دوره های آتی
loss carry over
 انتقال زیان به دوره های آتی
loss carryback
 زیان انتقالی به دوره های قبل
loss from abnormal spoilage
 زیان حاصل از ضایعات غیر عادی
loss from discontinued operations
 زیان حاصل از عملیات متوقف شده
loss marking operation
 عملکرد زیانبار
loss of value (or fall in value)
 افت ارزش
loss on bad debt
 ضرر حاصل از مطالبات سوخت شده
loss on contract
 ضرر پیمان (ضرر مقاطعه)
loss on manufacture
 انتقال کالا از واحد تولید به واحد کالای ساخته شده به قیمتی کمتر از بهای تمام شده
loss on stocks due to fall in price
 زیان موجودی ها بر اثر سقوط قیمت
loss payable endorsement
 بیمه به نفع دیگران
loss per share
 زبان هر سهم
loss ratio
 نسبت زیان
lost capital
 سرمایه از دست رفته
lost discount, cash sales discounts
 تخفیفات نقدی فروش، تخفیف از دست رفته
lost usefulness (depreciation)
 استهلاک یا از دست رفتن توان سوددهی دارایی
lost-dated papers
 اوراق بهادار دراز مدت
lot acceptance sampling
 نمونه برداری مورد قبول محموله
lot tolerance percent defective
 درصد کالای خراب در یک محموله
low of cost and net realizable value rule
 قاعده مبتنی بر اقل «بهای تمام شده» و «خالص ارزش بازیافتنی»
low-load fund
 صندوق سرمایه گذاری با سرمایه اندک
low-return capital
 سرمایه گذاری بازده کم
lowballing
 رقابت حسابرس برای جذب صاحب کار (از طریق کم کردن حق الزحمه)
lower of cost or market (LCM) rule
 قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار
lower of cost or market price (value)
 حداقل قیمت تمام شده یا قیمت بازار
lower of cost or market rule
 قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
lower of cost or market valuation
 ارزیابی براساس اقل قیمت تمام شده
lower quartile, lead time
 اقل بهای تمام شده یا قیمت روز، ربع تحتانی
lowest cost operation
 عملکرد با کمترین هزینه
lucrative capital
 سرمایه پر سود
lucrative investment
 سرمایه گذاری پر سود
lucrative profit opportunities
 فرصت ها (امکانات) زیاد سوددهی
lump sum acquisition
 تحصیل (خرید) به طور یکجا
lump sum compensation
 غرامت مقطوع
lump sum contract
 قرارداد مقطوع براساس قیمت کل کار
lump sum payment
 پرداخت مبلغ (یکجا) مقطع
lump sum purchase
 خرید (یکجا) مقطوع
lump sum sales
 فروش دسته جمعی ، یکجا
luxury article
 کالای تجملی (لوکس)
luxury trade
 تجارت کالای لوکس
machine book-keeping
 دفترداری ماشینی
machine hours
 ساعات کار ماشین (آلات)
machine operating hours
 ساعت کارکرد ماشین
machine operation cost
 هزینه عملیات ماشین
machine oriented
 ماشین بر، ماشین مبنا
machine rent charge (expense)
 هزینه اجاره ماشین
machine set-up
 آماده کردن کامپیوتر یا ماشین دیگر
machine time sheet (record)
 برگ اوقات کار ماشین
machine times
 اوقات کار ماشین
machine utilization
 کاربرد ماشین
machine-hour rate
 نرخ ساعت کار ماشین، نرخ سرشکن کردن هزینه سربار براساس ساعت کار ماشین
machine-hours method of depreciation
 استهلاک به روش ساعت کار ماشین آلات
machinery
 ماشین آلات
machinery account
 حساب ماشین آلات
machinery and equipment
 ماشین آلات و تجهیزات
machinery depreciation
 استهلاک ماشین آلات
macro political risk
 ریسک سیاسی در سطح کلان
macro accounting = national income accounting
حسابداری کلان،  حسابداری درآمد ملی
macroeconomics
 اقتصاد کلان
mail order business
 کسب کار مکاتبه ای
mail order of payment
 دستور پرداخت کتبی
mail order sale
 فروش مکاتبه ای
mail transfer
 حواله کتبی، حواله پستی
main contract
 پیمان اصلی، قرارداد اصلی، قرارداد دست اول
main contractor, major contractor
 پیمانکار دست اول، پیمانکار اصلی
main credits
 اعتبارات اصلی
main documentary credits
 اعتباری اسنادی اصلی
main function
 وظیفه اصلی
main insured person
 بیمه شده اصلی
main office
 دفتر مرکزی
main population under coverage
 جمعیت بیمه شده اصلی تحت پوشش
main product
 محصول اصلی
main product cost
 هزینه تمام شده محصول اصلی
main row
 سطر اصلی
maintain
 نگهداری کردن
maintenance
 نگهداری و مراقبت
maintenance call
 اخطار کسر ودیعه
maintenance cost (expense)
 هزینه تعمیر و نگهداشت
maintenance excess
 سرمایه مازاد
maintenance lease
 اجاره با تعمیر و نگهداری
maintenance of capital
 نگهداشت سرمایه
maintenance of physical capital
 نگهداشت سرمایه فیزیکی (مادی)
maintenance period, retention period
 دوره تعمیر و نگهداری
maintenance requirement
 حداقل ودیعه
maintenance reserve
 اندوخته تعمیر و نگهداری
major capital
 سرمایه عمده
major capital project
 طرح بزرگ سرمایه ای
major customer
 مشتری عمده
major defect
 نقائص اصلی و عمده
major duties
 تکالیف عمده
major effects
 تاثیرات عمده
major expansion project
 پروژه توسعه ای عمده
major repair budget
 بودجه تعمیرات اساسی
major repair or extraordinary repair
 تعمیر اساسی یا تعمیر فوق العاده
major sale
 فروش عمده
major work
 کار اصلی
majority equity holders, majority stockholders
 صاحبان سهام اکثریت
majority interest
 دارنده منافع بیشتر
majority shareholders
 سهامداران اکثریت
majority shareholders′ vote
 رای اکثریت صاحبان سهام
majority-owned subsidiary
 واحد فرعی
make allowance on
 تخفیف قایل شدن، تخفیف دادن
make provision, forecast
 پیش بینی کردن
make ready time
 زمان آماده سازی، زمان راه اندازی دستگاه
maker (signatory) of promissory note
 صادر کننده (امضاء کننده) سفته
maker of a note
 صادر کننده سند
mala fide
 از روی سوء نیت (اصطلاح بورس)
malfeasance
 مرتکب اشتباه شدن
malinvestment, mal-investment
 سرمایه گذاری نامناسب
malpractice insurance
 بیمه خدمات حرفه ای در برابر اقداماتی قانونی
man-power
 نیروی انسانی، جمعیت فعال
manage, administer
 اداره کردن، اجرا کردن
managed (band) exchange rates
 محدوده نوسان نرخ ارز
managed costs (expenses)
 مخارج برنامه ریزی شده
management
 مدیریت، اداره کردن
management accountant
 حسابدار مدیریت
management accounting
 حسابداری مدیریت
management accounting data (information)
 مجموعه اطلاعات حسابداری مدیریت
management accounting guidelines (MAGs)
 رهنمودهای حسابداری مدیریت
management accounting structure
 ساختار حسابداری مدیریت
management advisory services
 خدمات مشاوره مدیریت
management appraisal
 ارزیابی مدیریت
management attitude
 نگرش مدیریت
management by exception
 مدیریت براساس استثنا
management buy-in / buyin (MBI)
 خرید شرکت دائر به وسیله مدیرانی از خارج موسسه
management buy-out / buyout (MBO)
 خرید شرکت شرکت دائر به وسیله مدیرانی از داخل موسسه
management by exception principle
 اصل مدیریت بر پایه استثنا
management by objective
 مدیریت بر مبنای هدف
management by objectives (MBO)
 مدیریت براساس هدفها
management consulting services
 خدمات مشاوره مدیریت
management control system (MCS)
 سیستم کنترل مدیریت، کنترل فرد
management discretion
 نظریه با صلاحدید مدیریت
management expenses
 مخارج مدیریت
management fee
 حق الزحمه مدیریت
management information system (MIS)
 سیستم اطلاعات مدیریت
management integrity
 صداقت، درستکاری، صلاحیت اخلاقی مدیریت
management letter of representation
 تائیدیه مدیریت
management letter, letter of recommendation
 نامه مدیریت
management of cash
 اداره وجوه نقد
management override of internal controls
 زیر پا گذاردن کنترل های داخلی
management performance
 میزان مهارت موفقیت در یک فعالیت
management performance audit
 حسابری عملکرد مدیریت، (حسابرسی عملیاتی)
management ratios
 نسبت های مدیریت
management remuneration
 حق الزحمه مدیریت
management representation
 تاییدیه مدیریت، که مدیران به حسابرس ارائه می کنند
management responsibility
 مسئولیت مدیریت
management review (or audit)
 بررسی یا حسابرسی مدیریت
management science = operations research
 تحقیق در عملیات، دانش مدیریت
management style
 شیوه های مدیریت
management trail
 رهنمون مدیریت
management′s authority
 اختیار مدیران
management′s discussion and analysis
 تجزیه و تحلیل و نقطه نظرات مدیریت
management′s illegal acts
 اقدامات خلاف قانون مدیران
manager = director
 مدیر
manager′s compensation
 حق الزحمه مدیر
manager′s fee
 حق الزحمه مدیر
managerial accounting
 حسابداری مدیریت
managerial compensation
 حقوق و مزایای مدیریت
managerial control
 کنترل مدیریتی
managerial control systems
 سیستم های کنترل مدیریتی
managerial finance, financial management
 مدیریت مالی
managerial function
 وظیفه مدیریتی
managerial personnel
 پرسنل اداره کننده
managerial systems
 سیستم های مدیریت
managing director
 مدیر عامل
management committee
 کمیته مدیریت
mandate
 اختیار عمل، دستور مافوق
mandated audit
 حسابرسی اجباری ، حسابرسی الزامی
mandatory labour, forced labour, compulsory labour
 کار اجباری
mandatory redemption
 بازخرید اجباری
mandatory saving
 سپرده اجباری
manifest
 اظهارنامه بار، شرح محموله
manifest (cargo)
 بارنامه عمومی (هر نوع وسیله نقلیه)
manipulating the accounting records
 حساب سازی
manipulation
 ایجاد بازارگرمی، دستکاری، جهت دهی
manipulation of accounts
 حساب سازی
manner of combining interests
 روش ترکیب منافع
manpower planning
 برنامه ریزی نیروی انسانی
manual
 مجموعه دستورالعمل ها و مقررات
manual accounting system
 دستورالعمل سیستم حسابداری
manual labor (work)
 کار دستی / یدی
manual of accounting == accounting manual
 دستورالعمل حسابداری
manufacture
 ساختن، تولید کردن
manufacturer
 سازنده، تولید کننده (کارخانه دار)
manufacturing
 تولیدی، ساخت
manufacturing accounting
 حسابداری تولید
manufacturing budget
 بودجه ساخت (کالا)
manufacturing company
 شرکت تولیدی
manufacturing cost (expense), output cost, product cost
 هزینه تولید (محصول)
manufacturing cost of finished goods
 بهای تمام شده کالای ساخته شده
manufacturing cost of goods produced
 هزینه ساخت، هزینه تولید کالای ساخته
manufacturing cost variance
 مغایرت هزینه ساخت
manufacturing efficiency
 کارایی ساخت
manufacturing enterprise
 موسسه صنعتی
manufacturing measure
 معیار ساخت (تولید)
manufacturing mix
 ترکیب ساخت
manufacturing order
 سفارش تولید
manufacturing overhead
 سربار تولید (ساخت)
manufacturing overhead allocated
 سربار تخصیص یافته تولید
manufacturing process
 مرحله ساخت، جریان ساخت (فرایند تولید)
manufacturing productivity
 بهره وری ساخت
manufacturing profit (or loss)
 سود (یا زیان) تولید
manufacturing progresses
 مراحل ساخت
manufacturing resource planning (MRP)
 برنامه ریزی منابع تولیدی
manufacturing statement
 صورت هزینه کالای ساخت شده
manufacturing time
 زمان تولید
manuscript
 دست نویس، نسخه اول
manuscript signature
 امضای اصل
Macro-economic factors, macroeconomic factors
 مولفه های اقتصاد کلان، متغیرهای کلان اقتصادی
margin
 حاشیه سود، سود ناخالص، تفاوت ارزش
margin account
 حساب اعتباری
margin agreement
 قرارداد خرید اعتباری
margin of profit ratio
 نسبت حاشیه سود
margin of safety (MS)
 حاشیه ایمنی
margin purchase
 خرید اعتباری / نسیه
margin risk
 ریسک از دست دادن سپرده
margin security
 اوراق بهادار قابل خرید به صورت اعتباری
marginal
 نهایی
marginal analysis
 تجزیه و تحلیل نهایی
marginal balance, final balance
 مانده نهایی، مازاد درآمد به هزینه های متغیر
marginal cash flow
 گردش نهایی وجوه نقد
marginal cost
هزینه نهایی
marginal cost curve
 منحنی هزینه نهایی
marginal cost equation
 معادله هزینه نهایی
marginal cost function
 تابع هزینه نهایی
marginal cost of capital (MCC)
 هزینه نهایی سرمایه
marginal cost of production
 هزینه نهائی تولید
marginal cost price
 قیمت بر حسب هزینه نهائی
marginal cost pricing
 قیمت گذاری برمبنای کل هزینه های نهایی
marginal costing, variable costing
 هزینه یابی نهایی ، هزینه یابی متغیر
marginal efficiency of investment
 بازده نهایی سرمایه گذاری
marginal equation
 معادل هزینه یابی نهایی
marginal income rate
 ضریب درآمد نهایی، ضریب سود حاشیه ای
marginal income, incremental revenue
 درآمد نهایی (درآمد فروش یک محصول اضافی)
marginal net product
 تولید خالص نهایی
marginal product
 محصول (تولید) نهایی
marginal productivity
 بهره وری نهایی، قدرت نهایی تولید
marginal productivity of capital
 بهره وری نهایی سرمایه
marginal productivity theory
 تئوری بهره وری نهایی
marginal profit (income)
 سود نهایی
marginal rate of tax
 نرخ نهایی مالیات
marginal rate, final rate
 نرخ نهائی
marginal return on capital
 بازده نهایی سرمایه
marginal unit cost
 بهای تمام شده واحد کالای نهایی، بهای تمام شده یک واحد اضافی
marginal utility
 فایده نهایی
marginal weights
 ضرایب نهایی
marine
 دریایی، بحری، وابسته به دریانوری
marine bill of lading
 بارنامه دریایی (کالا)
marine charge
 نرخ حمل و نقل دریایی
marine insurance, sea insurance
 بیمه دریایی
mariner
 دریانورد، کشتیران
maritime insurance
 بیمه دریایی
maritime law
 حقوق دریایی
maritime lien
 برتری دریائی، امتیاز دریایی
maritime survey
 بازرسی دریایی
mark to the market
 به روز درآوردن حساب
mark up pricing
 تعیین افزایش قیمت
mark up pricing method
 روش تعیین افزایش قیمت
mark-down
 قیمت کالا را به منظور فروش پایین آوردن
mark-up
 میزان افزوده به قیمت هزینه کالا به منظور جبران سربار و کسب سود
marked (marking) to the market
 تعدیل با قیمت (ارزش) بازار
marked cheque, stamped cheque, enfaced check
 چک ممهور ، چک مهر شده
marked shares
 سهام ممهور ، سهام مهر شده
market
 خرید و فروش کردن، بازار، یک حوزه جغرافیایی، محل خرید و فرو ش
market value
 ارزش بازار
market acceptance
 پذیرش کالا توسط بازار
market analysis
 تجزیه و تحلیل بازار، گزارش تحلیلی از بازار
market appraisal
 سنجش بازار
market beta
 ضریب بتای بازار
market capitalization (market valuation)
 تعیین ارزش بازار
market channels
 مجاری بازار (توزیع)
market conditioning
 اثرگذاری بر بازار
market conditions
 شرایط بازار
market demand potential
 تقاضای بالقوه بازار
market discount function
 تابع تنزیل بازار، کارکرد / نقش تنزیلی بازار
market equilibrium
 تعادل بازار
market equilibrium point
 نقطه تعادل در بازار
market expectation theory of the term structure
 تئوری انتظارات بازار ساختار زمانی نرخ بهره
market failure
 شکست / نارسایی بازار، قصور بازار
market for management labor
 بازار خدمات مدیران حرفه ای
market forces
 نیروهای بازار ، قدرت های بازار
market growth
 رونق بازار، احتمال افزایش سریع قیمت ها
market hours
 ساعات کار بازار
market index
 شاخص بازار
market index of stock prices
 شاخص بازار قیمت سهام
market interest rate
 نرخ بازار بهره
market maker
 بازار ساز
market method
 روش بازار
market or sales value method
 روش ارزش فروش یا بازار
market order
 سفارش بازار، نظم بازار
market out clause
 شرایط اضطراری بازار
market place
 محل بازار
market portfolio
 پرتقوی بازار، مجموعه سرمایه گذاری های بازار
market price
 قیمت بازار
market price list
 فهرست قیمت های بازار
market price per share
 قیمت بازار هر سهم
market rate
 نرخ بازار، نرخ بهره پایه
market rate of discount
 نرخ بازار تنزیل
market rate of interest, market price per share
 نرخ بهره در بازار
market rate of investment
 نرخ بازار سرمایه
market report
 گزارش بازار
market research expense
 هزینه بررسی باززار
market research, market review, market survey
 بررسی (تحقیق) بازار
market risk
 ریسک بازار
market risk premium
 صرف مخاطره بازار
market risk -return function
 تابع ریسک و بازده بازار
market segmentation theory
 تئوری بخش بندی بازار
market share
 سهم بازار
market share variance
 انحراف سهم بازار
market size
 اندازه بازار
market size variance
 انحراف اندازه بازار
market structure
 ساختار بازار
market study
 بررسی بازار
market tendency
 تمایل بازار
market tendency is falling
تنزل (روند) بازار
market tendency is upward
ترقی (روند) بازار
market tests
آزمون های بازار
market timing
تعیین زمان مناسب برای انجام دادن معامله
market trend
روند بازار
market trust
 بازار انحصاری
market value = fair value
 ارزش بازار، ارزش روز
market value method
 روش ارزش بازار
market value method for investment
 روش ارزش بازار برای سرمایه گذاری
market value of stock (goods)
 ارزش بازاری کالا
market value ratios
 نسبت های ارزش بازار
market value weights
 ضرایب ارزش بازار
market value-weighted index
 شاخص موزون قیمت / ارزش سهام
market-based price
 قیمت بر پایه بازار
market-based transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت بازار
market-oriented enterprise activities
 فعالیت های موسسات اقتصاد بازار
marketability
 قابلیت فروش، سهولت فروش، قابلیت مبادله
marketable
 فروش رفتنی، قابل فروش سریع (در بازار)
marketable asset
 دارایی قابل فروش (در بازار)
marketable bonds
 اوراق قرضه قابل داد و ستد
marketable debt security
 اوراق بهادار بدهی قابل خرید و فروش
marketable equity securities
 اوراق سهام قابل داد و ستد
marketable goods
 کالای قابل عرضه به بازار
marketable investment
 سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار
marketable loan
 وام قابل خرید و فروش
marketable securities, street securities, trading securities
 اوراق بهادار قابل داد و ستد
marketable shares
 اوراق سهام قابل داد و ستد
marketing
 بازاریابی
marketing & sales
 بازاریابی و فروش
marketing and administrative expense
 هزینه بازاریابی و اداری
marketing area
 منطقه توزیع کالا / بازاریابی
marketing budget
 بودجه بازاریابی
marketing channel
 مجرای بازاریابی (توزیع) ، کانال بازاریابی
marketing consultant
 مشاور بازاریابی
marketing cost (expense)
 هزینه بازاریابی
marketing cost variance
 انحراف هزینه بازاریابی
marketing policy
 روش بازاریابی
marketplace
 بازار
marking
 تعدیل، علامت گذاشتن
marking clerk
 نرخ گذار (در بورس)
marking quotation
 قیمت گذاری، مظنه
markup cancellation
 حذف افزایش
marriage allowance
 کمک ازدواج
martingale
 تنظیم مقادیر بر حسب دوره های زمانی
mass customization
 سفارش سازی انبوه
mass investment
 سرمایه گذاری انبوه
mass market product
 محصول پر فرو ش
mass production, large scale production
 تولید انبوه
master accountant, senior accountant
 حسابدار ارشد
master budget plan
 طرح بودجه جامع
master budget volume
 ظرفیت مورد انتظار، تعیین ظرفیت مورد انتظار واحد
master control account
 حساب کنترل اصلی (در دفتر کل برای دفاتر فرعی)
master file
 پرونده اصلی
master plan
 برنامه کلان
master requisition
 برگ درخواست از انبار
master schedule
 برنامه زمانی کلان
master-budget utilization
 استفاده از بودجه جامع
match
 مطابقت دادن، تطبیق کردن
matching
 مقابله، تطابق
matching concept
 مفهوم (اصل) تعلق زمانی، اصل تطابق
matching concept of cost and income
 تضمین هزینه با درآمد
matching of cost with revenue
 تطابق هزینه با درآمد
matching principle
 اصل تطابق، اصل مقابله هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره
mate′s receipt
 رسید کاپیتان کشتی
material
 کالای مادی، مواد اولیه، با اهمیت، عمده
material damage
 خسارت مادی
material effect
 اثر با اهمیت، تاثیر عمده
material error
 اشتباه با اهمیت
material goods
 مواد، کالا، جنس، کالای مادی
material handing
 حمل و نقل مواد
material impact
 تاثیر عمده / با اهمیت
material in process
 مواد در جریان ساخت
material in transit
 مواد در راه
material information
 اطلاعات مهم
material issued
 مواد صادره
material issued to product
 مواد صادره جهت تولید
material ledger card
 کارت معین مواد
material misstatement
 نادرست نمایی، تحریف عمده، تحریف با اهمیت
material omission
 تقلب به صورت حذف تحریف با اهمیت
material on site
 مواد و مصالح پای کار
material price
 قیمت مواد
material price variance
 انحراف نرخ مواد
material purchase price variance
 انحراف نرخ خرید مواد اولیه
لغات حسابداری بخش  85
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.