مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 99

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 99 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  99
unauthorized goods
 کالای غیرمجاز
unauthorized overtime
 اضافه کاری غیرمجاز
unauthorized sale
 بیع فضلی، معامله فضولی
unavoidable
 اجتناب ناپذیر
unavoidable cost (expense)
 هزینه غیرقابل اجتناب
unavoidable loss
 ضرر غیرقابل اجتناب ، زیان غیرقابل اجتناب
unbalanced
 نامتوازن، نامتعادل
unbalanced balance sheet
 ترازنامه نامتوازن
unbalanced budget
 بودجه نامتعادل
unbankable
 مردود از نظر بانک
unbanked
 به‌حساب بانک تودیع نشده ، غیر بانکی
unbiased auditor
 حسابرس بی‌غرض ، حسابرس بی‌طرف
uncalled
 مطالبه نشده (بدهی، سرمایه تعهد نشده)
uncalled capital
 سرمایه تعهدی سرمایه تعهد شده پرداخت نشده
uncashed (check)
 چک نقد نشده
uncertainty
 شک، تردید، عدم اطمینان
uncertainty principle
 اصل ابهام
unclaimed
 مطالبه نشده
unclaimed balance
 مانده مطالبه نشده
unclaimed dividend
 سود سهام مطالبه نشده
unclaimed goods
 کالای مطالبه نشده
unclaimed wages
 حقوق و دستمزد مطالبه نشده
unclassified balance sheet
 ترازنامه طبقه بندی نشده
uncleared goods
 کالای ترخیص نشده (از گمرک)، کالای تجاری که حقوق گمرکی آن پرداخت نشده
uncleared effects
 اسناد واریز نشده، اسناد در جریان
uncollectable
 غیرقابل وصول، غیرقابل جمع آوری
uncollectable accounts
 حساب‌های مشکوک الوصول
uncollectable accounts (receivable)
 مطالبات وصول نشده
uncollectable accounts allowance (allowance for uncollectable accounts)
 ذخیره حساب‌های مشکوک الوصول ، ذخیره مطالبات غیرقابل وصول
uncollectable checks
 چک‌های غیرقابل وصول
uncollectable debt
 بدهی غیرقابل وصول
unconditional acceptance
 قبولی بدون قید و شرط
unconditional guarantee
 تضمین بدون قید و شرط
unconditional letter of credit
 اعتبار اسنادی غیر مشروط
unconditional receivable / payable
 دریافتنی / پرداختنی غیر مشروط
unconsolidated subsidiary
 اسناد در جریان، اسناد واریز نشده
uncontrollable
 غیرقابل کنترل
uncontrollable variable
 متغیر غیرقابل کنترل
uncreditability
 بی‌اعتباری
undated
 بدون تاریخ
undated bonds
 اوراق قرضه بدون تاریخ
undepreciable asset
 دارایی استهلاک ناپذیر
undepreciated book balance (value)
 ارزش دفتری مستهلک نشده
under applied
 کسر جذب
under capacity
 زیر ظرفیت ، کمتر از ظرفیت
under capitalization
 کمبود سرمایه
under consideration
 تحت رسیدگی (تحت بررسی)
under contract
 تحت قرارداد
under lease, sub-lease
 اجاره دست دوم (فرعی)
under reviewing accounts
 حساب‌های تحت بررسی (رسیدگی)
under-applied overhead
 کسر جذب (هزینه) سربار
under-paid
 کسر پرداخت
Under-absorbed overhead (under-applied overhead)
 سربار جذب نشده
Under-absorption
 جذب نشده، کسر جذب
Under-applied burden
 کسر جذب سربار
underlying mortgage
 رهن، ضمانت ثانوی
underpay
 حقوق کمتر دادن
understaffing
 کمبود کارکنان
understandability
 قابل فهم بودن، قابلیت درک داشتن، قابلیت فهم کمتر از واقع نشان داده شده
understated
 کمتر از واقع نشان داده شده
understatement
 ارائه مبالغ به کمتر از میزان واقعی
understatement of costs
 کم نمایی هزینه‌ها
understatement of ending inventory
 ارائه (گزارش) کمتر از واقع موجودی پایان دوره
understatement of liability
 کم نمای بدهی
undertake
 تقبل کردن، تعهد کردن
undertake a payment
 تعهد پرداخت کردن
undertaking
 شرکت انتفاعی
undervaluation
 ارزیابی کمتر از واقع
undervalued
 فروش به قیمتی زیر ارزش ذاتی
undervalued asset
 دارایی کمتر ارزیابی شده
undervalued currency
 ارز ارزان
undervalued securities
 اوراق بهادار کمتر از واقع ارزشگذاری شده
underwrite shares
 تعهد خرید سهام کردن
undeveloped land
 زمین بایر
undischarged bankrupt
 ورشکستگی به تقصیر
undistributed investee earning;
 سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر
undivided share in property
 مالیات سودهای تقسیم نشده
undue payment
 پرداخت غیرضروری
unearned
 تحصیل نیافته
unearned discount
 تخفیف کسب نشده
unearned increment
 سود بادآورده
unearned interest
 بهره تحقق نیافته
unearned items
 اقلام تحصیل نشده / تحقق نیافته
unemployment compensation
 حقوق ایام بیکاری
unemployment insurance
 بیمه ایام بیکاری
unemployment pay
 مزد توقف کار، مزد ایام بیکاری ، حقوق ایام بیکاری
uneven cash flows
 جریان‌های نقدی نابرابر (نامساوی یا غیریکنواخت)
unexpected quarterly earnings
 سود فصلی غیرمنتظره
unexpected, unforeseen, extraordinary
 غیرمترقبه
unexpended appropriation
 بودجه تخصیص یافته مصرف نشده
unfavorable
 نامساعد
unfavorable cost variance
 انحراف نامساعد هزینه
unfavorable events
 رویدادهای نامطلوب
unfavorable material usage variance
 انحراف نامساعد مصرف مواد
unfavorable price variance
 انحراف نامساعد قیمت
unfavorable usage variance
 انحراف نامساعد مصرف
unfavorable variance
 انحراف نامساعد
unforeseeable events
 رویدادهای غیرقابل پیش بینی
unforeseeable event
 رویداد غیرقابل پیش بینی
unidentifiable intangible assets
 دارایی‌های نامشهود غیرقابل شناسایی
uniform accounting system
 سیستم حسابداری متحدالشکل (یکنواخت)
uniform business rate (UBR)
 نرخ مالیات یکسان بازرگانی
uniform classification of accounts
 طبقه بندی متحدالشکل حساب‌ها
uniform commercial code (UCC)
 قانون همسان (استاندارد) تجارت
uniformity of allocation
 یکنواختی در تسهیم
unilateral
 یک جانبه، یک‌طرفه
unilateral contract
 قرارداد یک طرفه
unilateral relief
 بخشودگی یک جانبه
unimodal
 تک نمایی
unincorporated business
 واحد تجاری غیر سهامی
uninsurable
 غیرقابل بیمه شدن
unintentional mistake
 اشتباه غیرعمدی
union labor, labor union
 اتحادیه کارگری، تعاونی کارگری
unissued capital
 سرمایه منتشر نشده
unissued capital stock
 سهام سرمایه صادر نشده
unissued shares
 سهام منتشر نشده
unit labor-hour method of depreciation
 روش احد ساعات کار در محاسبه استهلاک
unit load
 واحد بار
unit of measure
 واحد سنجش
unit of sampling
 واحد نمونه گیری
unit production method of depreciation
 محاسبه استهلاک بر مبنای آحاد تولید
unit standard production cost
 هزینه استاندارد تولید هر واحد
unit standard selling price
 قیمت استاندارد فروش هر واحد
unit tax
 مالیات بر واحد کالا
united nations conference on trade and development (UNCTAD)
 (انکتاد)، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
unitization
 تعیین واحد
unitized cargo
 تک محموله
units manufactured
 آحاد ساخته شده
units of output method of depreciation
 استهلاک به روش بازده دارائی
units scrapped
 واحدهای قراضه شده
universe, population
 جامعه آماری مورد تحقیق
unlawful
 غیرشرعی
unlimited company
 شرکت با مسئولیت نامحدود
unlimited liability
 مسئولیت نامحدود ، بدهی نامحدود
unlisted company
 شرکت ثبت نشده (در بورس سهام)
unloading
 تخلیه، فروش
unloading charge
 هزینه تخلیه
unloading of aircraft
 تخلیه هواپیما
unloading of ship
 تخلیه کشتی
unloading risk
 خطر تخلیه
unloading temporary store
 تخلیه در انبار موقت
unmarketable
 غیرقابل فروش سریع
unnecessary check
 رسیدگی غیر لازم
unnecessary inventory (redundant inventory)
 موجودی زائد انبار
unorganized money market
 بازار سازمان نیافته پول
unpaid
 پرداخت نشده
unpaid (unpayable) services
 خدمات بی‌مواجب ، خدمات پرداخت نشده
unpaid cheque
 چک برگشتی
unpaid dividend
 سود تقسیمی اعلام ولی پرداخت نشده
unpaid voucher
 سند هزینه پرداخت نشده
unpayable
 غیرقابل پرداخت
unproductive asset
 دارایی غیر مولد
unproductive wages (labor)
 دستمزد غیر تولیدی
unpublished price-sensitive information
 اطلاعات منتشر شده حساس نسبت به قیمت
unqualified auditor
 حسابرس فاقد صلاحیت
unqualified opinion
 نظر مقبول
unqualified report
 گزارش مقبول
unquoted company
 شرکت ثبت نشده (در بورس سهام)
unrealized gain
 سود تحقق نیافته
unrealized revenue
 درآمد تحقق نیافته
unrecoverable
 غیرقابل جبران
unredeemable securities
 اوراق بهادار غیرقابل بازخرید
unregistered company
 شرکت غیر ثبتی (ثبت نشده)
unrestricted access
 دسترسی بدون محدودیت
unrestricted random sampling
 نمونه گیری تصادفی غیر مقید
unsecured advance
 مساعده بدون وثیقه
unsecured liability (debt)
 بدهی بدون ضمانت
unsecured loan
 وام بدون قید (ضمانت)
unsecured loan stock (ULS)
 سهام قرضه تضمین نشده
unsettled account
 حساب تسویه نشده
unsettled liability (debt), outstanding debt
 بدهی تسویه نشده
unsettled loan
 وام تسویه نشده
unstamped securities
 اوراق بهادار تمبر نخورده
unstratified sampling
 نمونه گیری طبقه بندی نشده
unstuffing (UK) (unloading of container)
 تخلیه (تخلیه کالا از کانتینر)
unsystematic risk
 ریسک غیر سیستماتیک
unsystematic risk
 ریسک غیر سیستماتیک
unsystematic uncertainty
 نامنظم، ریسک ابهام، عدم قطعیت، غیر سیستماتیک
untraceable
 مفقودالاثر
unusable asset
 دارای غیرقابل استفاده
unused capacity
 ظرفیت استفاده نشده
unusual (revenues-credits)
 درامدهای غیرعادی
unusual charge (expense)
 هزینه غیرعادی
unusual credit
 درآمد غیرعادی
unusual event
 رویداد غیرعادی
unusual items
 اقلام غیرعادی
unusual nature
 ماهیت غیرعادی
unusual or infrequent items
 اقلام غیرعادی یا غیر مکرر
unusually high revenue (income)
 درآمد بیش از اندازه (فوق‌العاده)
unvalued policy
 بیمه نامه ارزش گذاری نشده
up to date account
 حساب روزآمد، حساب ثبت شده تا آخرین روز
up to date accounting system
 سیستم حسابداری روزآمد (ثبت حساب‌ها به روز)
up to date books
 دفاتر مطابق روز (روزآمد)
up to date statement
 صورت وضعیت روزآمد
updated data
 اطلاعات روزآمد
updating
 به روز کردن، روز آمدن کردن
upon bail
 به قید ضمانت
upper and lower income ceiling
 حداکثر و حداقل سقف درامد
upper ceiling salary
 حداکثر سقف حقوق
upper limit on misstatement
 حد بالای تحریف
upside potential
 افزایش بالقوه
upstream loan, primary loan
 وام اولیه
upward error
 اشتباه فاحش
usage method
 (روش) استهلاک برحسب کارکرد یا مصرف
usage variance
 انحراف مصرف (مواد)
usance
 فرجه، مهلت، مدت زمان لازم برای پرداخت حواله یا برات ارزی کوتاه مدت ، یوزانس
usance credit, time credit
 اعتبار مدت دار، یوزانس
use, usage, consumption, spending, disposal
 مصرف
used merchandise
 کالای دست دوم
useful information
 اطلاعات مفید
useful life of asset
 عمر مفید دارایی
useful load (= carrying capacity)
 ظرفیت مفید (= ظرفیت حمل)
user department
 واحد استفاده کننده ، واحد کاربر
users of financial statements
 استفاده کنندگان صورت‌های مالی
usury laws
 بالاترین نرخ قانونی بهره
usury rate, usurious rate
 نرخ رباخواری
utility program
 برنامه مطلوبیت
utilization variance = volume variance
 انحراف حجم، انحراف ظرفیت، انحراف مصرف
vacation pay, leave pay
 دستمزد ایام مرخصی (تعطیل) ، حقوق ایام تعطیل
valid
 قابل اتکاء، معتبر، مجاز
valid accounting documents
 اسناد حسابداری معتبر
valid document, creditable document, significant document
 سند معتبر
validation
 درستی، صحت، اعتبار داشتن
validity of the credit
 معتبر بودن یا پایدار بودن اعتبار
validity tests
 آزمون‌هایی که در حسابرسی برای اثبات قابل اعتماد بودن اسناد به عمل می‌آید.
validity, credit
 اعتبار، صحت، درستی
valuable
 باارزش، قیمت
valuation
 ارزشیابی، ارزیابی
valuation account or reserve
 حساب کاهنده، حساب مقابل
valuation accounting
 حسابداری ارزشیابی
valuation allowance
 ذخیره ارزشیابی
valuation allowance account
 حساب ذخیره ارزشیابی، حساب ذخیره کاهش ارز
valuation analysis
 تحلیل ارزشیابی
valuation day
 روز (ارزشیابی، ارزیابی)
valuation in exchange
 اعتبار قانونی، گواهی مراجع رسمی بر صحت اسناد
valuation methodology
 روش تعیین قیمت، روش ارزیابی
valuation of by-product at joint point
 ارزیابی محصول فرعی در محصول مشترک
valuation of by-product at separation point
 ارزیابی محصول فرعی در نقطه تفکیک
valuation of by-products
 ارزیابی محصولات فرعی
valuation of goods
 ارزیابی کالا
valuation of goodwill
 ارزیابی سرقفلی
valuation of incompleted work
 ارزیابی کار ناتمام
valuation of joint product
 ارزیابی محصول مشترک
valuation of stock above cost, valuation of stock below cost
 ارزیابی موجودی کالا کمتر (بیشتر) از قیمت
valuation reserve = valuation account
 ذخیره ارزیابی
valuation, evaluation, appraise, assessment
 ارزیابی
value
 ارزش گذاشتن، ارزش، قیمت، بها، امتیاز
value added
 ارزش افزوده
value added statement
 صورتحساب ارزش افزوده
value added tax (VAT)
 مالیات بر ارزش افزوده
value as security
 ارزش تضمین
value chain
 زنجیره ارزش
value change
 تعدیل قیمت
value date
 تاریخ ارزش، تاریخ اجرا
value for money audit
 حسابرسی کارایی و اثربخشی، حسابرسی صرفه جویی
value in exchange
 ارزش مبادله / معاوضه
value in use
 ارزش دارایی، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده
value of asset
 ارزش دارایی
value of bond
 ارزش ورقه قرضه
value of debt
 ارزش بدهی
value of marginal product
 ارزش محصول نهایی
value of money, money worth
 ارزش پول، قدرت خرید پول
value received
 بابت کالای تحویلی
value shifting
 انتقال ارزش مال بدون مالیات، انتقال بدون افزایش مالیات
value transferred
 ارزش انتقالی
value-weighted market index
 شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام
value-added activity
 فعالیت ارزش افزوده
value-added standard
 استاندارد ارزش افزوده
value-relative
 ارزش نسبی
valued
 ارزش گذاری شده، ارزیابی شده ، باارزش
valued policy
 بیمه نامه باارزش معین
valuer
 ارزیاب
Valuer fee
 حق‌الزحمه ارزیاب
valuing securities
 تعیین ارزش اوراق بهادار
valuta
 برات ارزی
variable
 متغیر
variable administration cost
 هزینه متغیر اداری
variable annuity
 اقساط متغیر یا متفاوت
variable budget, flexible budget
 بودجه انعطاف پذیر، بودجه متغیر
variable cash flow
 الگوی متغیر گردش نقدی
variable cost (expense)
 هزینه متغیر، اقلام متغیر بهای تمام شده
variable cost per unit
 هزینه متغیر هر واحد
variable cost percentage
 درصد هزینه متغیر
variable cost ratio
 نسبت هزینه‌های متغیر به‌کل درآمد
variable cost pricing
 قیمت گذاری بر مبنای هزینه متغیر به اضافه درصد معینی سود
variable factor of cost
 عامل متغیر هزینه
variable factory cost
 هزینه متغیر کارخانه
variable factory overhead
 سربار متغیر کارخانه
variable manufacturing cost
 هزینه متغیر ساخت
variable overhead
 سربار متغیر
variable overhead efficiency variance
 انحراف کارایی سربار متغیر
variable overhead spending variance
 انحراف مصرف (هزینه) سربار متغیر
variable overhead standard
 استاندارد سربار متغیر
variable rate
 ضریب متغیر، نرخ متغیر
variable test
 آزمون متغیر
variable yield
 بازده متغیر
variable-income securities
 اوراق بهادار با درآمد (سود) متغیر
variable-yield securities
 اوراق بهادار با بازده متغیر
variables sampling
 نوعی نمونه گیری خصوصیات کمی
variability of returns
 تغییرپذیری بازده‌ها، نوسان بازده‌ها
variance accounting
 حسابداری انحرافات
variance analysis
 تجزیه تحلیل انحرافات
variance control account
 حساب کنترل انحرافات
variance disposition
 بستن (به صفر رساندن) انحراف (انحرافات)
variance investigation
 بررسی (تجزیه و تحلیل) انحرافات
variance, departure, deviation
 انحراف، مغایرت
variate (random variable)
 متغیر تصادفی
variety of accounts
 تنوع حساب‌ها
re-capitalization
 تبدیل مجدد به سرمایه
vendor′s invoice (statement)
 صورتحساب فروشنده
venture accounting
 حسابداری یک فعالیت
venture capital
 سرمایه پر ریسک
venture, incorporation
 مشارکت، تصدی
verbal agreement
 موافقت نامه شفاهی
verbal evidence
 اطلاعات شواهد شفاهی
verbal information
 اطلاعات شفاهی
verifiability
 قابل حسابرسی بودن، قابلیت تائید یا رد، قابلیت رسیدگی
verifiable
 قابل تائید (قابل بازبینی و اثبات)
verifiable data
 اطلاعات قابل رسیدگی (قابل حسابرسی)
verification
 بازبینی و اثبات (در آزمون محتوا)
verification of assets
 اثبات دارایی‌ها ، تائید دارایی‌ها
verification of bills payable
 اثبات بروات پرداختنی
verification of capital
 اثبات سرمایه
verification of contingent liabilities
 اثبات بدهی‌های احتمالی
verification section
 قسمت بازبینی
verification, examination
 رسیدگی، تجزیه تحلیل مسائل
vertical analysis
 تجزیه و تحلیل درصدی
vertical combination
 ترکیب عمودی
vertical flowchart
 نمودگر عمودی ، فلوچارت عمودی
vertical form
 شکل عمودی
vertical integration (merger combination)
 ادغام عمودی، توسعه عمومی
vicarious liability
 مسئولیت تبعی
vice chairman
 نایب رئیس هیئت مدیره
vice president, assistant
 معاون
violate
 تخطی کردن
violation
 تخطی کردن
violation of agreement
 نقص قرارداد
virement
 جابجایی ارقام بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی از یک حساب به‌حساب دیگر
vision statement
 منشور شرکت، بیانیه مأموریت
vision, idea
 پنداره، بینش، منشور
vital cost of production
 هزینه اساسی تولید، هزینه حیاتی تولید
vital importance audit
 حسابرسی خیلی بااهمیت
vital processes of production
 مراحل اساسی تولید
void a voucher
 سندی را از درجه اعتبار ساقط کردن
void stamps
 نقش تمبر ابطال تمبر
voidable
 قابل فسخ
voidable contract
 قرارداد باطل شدنی
volatile
 نوسان شدید در قیمت، تبخیر شدن
volatility
 نوسان پذیری قیمت
volume efficiency variance
 انحراف کارایی حجم
volume of shares traded
 حجم سهام داد و ستد شده
volume variance
 انحراف حجم، مغایرت ظرفیت، انحراف مصرف
voluminous data (information)
 اطلاعات حجیم (زیاد)
voluntary arrangement
 توافق بر سر بدهی‌ها
voluntary bankruptcy
 ورشکستگی عمدی
voluntary decrease of capital
 کاهش اختیاری سرمایه
voluntary disclosure
 افشا اختیاری
voluntary insurance
 بیمه اختیاری
voluntary insured person
 بیمه شده اختیاری
voluntary liquidation (voluntary winding-up)
 تسویه اختیاری
voluntary retirement
 بازنشستگی اختیاری
voluntary unemployment
 بیکاری اختیاری
voluntary winding up, voluntary liquidation
 انحلال ارادی، برچیدن شرکت
voting power of shareholders
 اختیار رأی صاحبان سهام
voting shares (stock)
 سهام با حق رأی ، سهام دارای حق رأی
voucher register journal (record)
 دفتر ثبت اسناد، دفتر اسناد هزینه
voucher trading
 معاملات کوپن، خرید و فروش کوپن ارزاق
vouchers payable
 اسناد هزینه پرداختنی
vouching cash payments
 سند رسمی پرداخت‌های نقدی
vouching department
 اداره سند رسی
vouching journal
 سند رسی دفتر روزنامه
vouching purchase journal
 سند رسی دفتر روزنامه خرید
vouching salary paid
 سند رسی حقوق پرداخت شده
voyage accounting
 حسابداری سفر دریایی
voyage charter party
 طرف قرارداد کرایه دربست مسافرتی
voyage policies
 بیمه نامه‌های سفری
wage
 مزد، اجرت، حقوق، دستمزد
wage agreement
 قرارداد مزد
wage compensation, wage eligibility
 غرامت دستمزد
wage control
 کنترل دستمزد
wage determination
 تعیین دستمزد
wage earner, wage worker
 مزدبگیر
wage index
 شاخص دستمزد
wage interruption
 قطع دستمزد
wage level
 سطح دستمزد
wage rate
 نرخ دستمزد بر حسب واحد زمان
wage rate basis
 ملاک نرخ دستمزد
wage rate standard
 استاندارد نرخ مزد
wage base
 پایه مزد
wage workers′ pension insurance
 بیمه بازنشستگی کارگران مزدبگیر
waged dividend
 سهیم کردن کارگران در سود
wages and salaries
 حقوق و دستمزد
wages cost, labor cost
 هزینه دستمزد
wages outstanding
 دستمزد معوق (پرداخت نشده)
wages payable
 دستمزد پرداختی
wages payroll
 لیست دستمزد کارگران
wages sheet
 ورقه دستمزد (ورقه مزد)
waiting delay
 تأخیر ناشی از عدم توانائی پرداخت
waiting period
 دوره انتظار
waiting time
 زمان بلا استفاده
waiver
 چشم پوشی، صرف‌نظر، اغماض
waiver clause
 شرط اسقاط حق
waiver of compliance
 حکم تعلیق رعایت (مفاد قرارداد)
waiver of right
 اسقاط حق
machine hours
 ساعات کار ماشین
manufacturing cycle efficiency(MCE)
 کارایی چرخه تولید
manufacturing cycle time
 زمان چرخه تولید
manufacturing cell
 سلول تولیدی
method of least squares
 روش کمترین مجذورات
material mix variance
 انحراف ترکیب مواد اولیه
main product
 محصول اصلی
material yield variance
 انحراف بازده مواد اولیه
master budget
 بودجه جامع
manufacturing overhead budget
 بودجه سربار کارخانه
manufacturing cost budgets
 بودجه هزینه‌های تولید
لغات حسابداری بخش  99
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.