مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 13

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 13 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 13
سامانه شناسه‌ای
token system
سیرگاه غیرشناسه‌ای
tokenless block/ tokenless section
مسیر هشدار
warning route/ warning
سرفاصله مسیر
way headway
خط مجاور
adjacent track
علامت خودکار سیرگاه
automatic block signal/ ABS
سیاه‌ریل
black rail
دستگاه چراغ‌آبی
blue light station/ BLS
خطوط اصلی ایستگاه
body tracks
سیم اتصال
bond wire
مجوز قرمزگذر
call-by
ترک ترکیبی
compound fissure
قطار ساختمانی
construction train
خط رابط
crossover
روش برش‌قطعه‌ای
cut section method/ multi-section track circuit
موقعیت قطعی قطار
definite train location
شکست جزئی
detail fracture
محورشمار مختل
disturbed axle counter
دستگاه ارزیابی
evaluator equipment
سوزن واگرا
facing point
سوزن دستی
hand point
علامت دستی
handsignal/ manual signal
شیب‌راهه سکو
high block
خط برآمده
humped track/ heaved track
خط بی‌دسترس
inaccessible track
سامانه یکپارچه هشدار
integrated alarm notification system/ IANS
قوس میانی
lead curve
قطار سبک میان‌رو
median running LRT
انحراف واگن میانی
mid-car diversion
قطار باری ـ مسافری
mixed train
خط بی‌فرمان
non-controlled track
وضعیت عادی
normal point
وضعیت عادی سوزن
normal position of point
بهره‌برداری تک‌قطار
one train working operation
سرشاسی
overhang
مدارراه میانی
overlay track circuit/ overlay
سیرگاه مشروط
permissive block
خط میانی
pocket track
قطار نجات
rescue train
دال‌خط کشسان
resiliently supported track
ریل مهاری
restraining rail
سرعت احتیاط
restricted speed
خدمات درآمدزا
revenue service
وضعیت انشعابی
reverse point
وضعیت انشعابی سوزن
reverse position of point
واگن بارگردان
rotary dump truck
چراغ رنگ‌گرد
searchlight signal
علامت بازویی
semaphore signal
خط موقت
shoofly track
قطار سبک کناررو
side running LRT
دروازه علامت
signal gantry
ریل علائمی
signalling rail
خط شاخکی
stub track
خط زیگزاگی
switchback track
سوزن انعطاف‌پذیر
trailable point
سوزن همگرا
trailing point
شناسایی قطار
train identification
ارتباط قطار ـ خط
train to wayside communication/ TWC
جابه‌جایی ریل
transpose rail
خرابی عرضی
transverse defect
ترک عرضی2
transverse fissure
آشکارساز نقطه‌ای
treadle
خط بی‌درز
velvet track
تابلو هشدار
warning board
تابلو سوت
whistle board
محدوده کاری
working limits
سرعت واقعی
actual speed
پیش‌هشدار اتاقک
advanced warning cab signal
ریل سوم آلومینیم‌پوش
aluminum clad third rail
روشنی زمان ورود
approach lighting of signals
قفل ورودی
approach locking
فاصله هشدار ورود
approach warning distance
سوزن ورودی
arrival point
سیرگاه خودکار
automatic block
سیرگاهک
block section
علامت‌دهی سیرگاهی
block signalling
سامانه علامت‌دهی سیرگاهی
block signalling system
وضعیت فشار
buff mode/ run-in
علامت‌دهی داخل اتاقک
cab signalling
مسیر ترکیبی
composite route
ریل سوم ترکیبی
composite third rail
قفل مطلق
dead locking
وضعیت کشش
draft mode/ run-out
سوزن‌های جانبی
flank points
زبانه ایمن‌گاه
fouling bar
خط هم‌پوش با تکه مرکزی
gantlet track with frogs
خط هم‌پوش سوزن‌دار
gantlet track with switches
خط هم‌پوش
gantlet track/ gauntlet track
علامت تپه تقسیم
hump signal
خط مشروط
impassable track
وصله عایق
insulated fishplate
طول خطوط مشترک
joint trackage
تنظیم سوزن
point setting
علامت سوت قابل‌حمل
portable whistle post
گروه‌رله
relay group
هم‌بندی رله‌ای
relay interlocking
رف رله
relay rack
رده مسیر
route class
مسیرنمایی
route indication
مسیرنما
route indicator
قطعه‌مسیر
route section
حرکت اصلی
running movement
محدودیت سرعت
slack
آچارخط جغجغه‌ای
speed wrench
خط مارپیچ
spiral track
خط فرعی
spur track
مماس قوس
tangent to curve/ TC/ tangent of curve/ curve tangent
مماس مارپیچ
tangent to spiral/ TS, tangent of spiral/ spiral tangent
مهاری ریل سوم
third rail anchor/ third rail anticripper
عرض خط ریل سوم
third rail gauge
عرض‌سنج ریل سوم
third rail gauge tool
ارتفاع ریل سوم
third rail height
شاخه ریل سوم
third rail run
پایه ریل سوم
third rail stand/ third rail bracket/ third rail chair
آچارخط
track wrench
طول خطوط
trackage
حق دسترسی
trackage rights
علف‌سوز
weed burner
دستگاه علف‌کش
weed destroyer
علامت سوت
whistle post
تخلیه
discharge
تخلیه بار
unloading
اضافه‌بار
excess baggage
بار دستی
hand baggage
حداقل زمان انتقال
minimum connection time/ MCT/ minimum connecting time
مسافرگیری
boarding/ embarkation
بالابر نگهداری
maintenance lift
سکوی نگهداری
maintenance platform
دمای محیط
ambient temperature
انگشتانه
thimble
ایمنی روی خط
on-track safety
بازرس سانحه پل
bridge strike nominee
بافه برق قطار
electric trainline
برنامه پذیرش
acceptance plan
پایشگاه برق
electrical control room
پذیرش خط‌نورد
rolling stock acceptance
پل نیم‌میان‌گذر
half-through span bridge
پل میان‌گذر
through span bridge
تجاوز به حریم
dabbing in
ترمز دوگانه
empty/ load brake
تکیه‌گاه موقت خط
temporary track support
جعبه برق‌آزما
electric test box
چندراهه ممتاز
grand union
حمل‌ونقل ریلی خودکار
automated guided transit/ AGT
خار زبانه‌دار
cotter key/ cotter/ cotter pin
خط غیرفعال
out-of-service track
خطوط دوجهته
bidirectional lines
در عقب
end door2
رکاب انتهایی
end platform
ریل تابیده
crippled rail
ریل‌بند سوزن
bearer
سامانه پایش خودکار قطار
automatic train monitoring/ ATM
سامانه شناسایی خودکار قطار
automatic vehicle identification/ AVI
سانحه پل
bridge strike
سامانه زمان‌بندی خودکار قطار
automatic train regulation/ ATR
سیم تماس
contact wire
سیم آویز
dropper wire
شاخک‌انداز خودکار
automatic dropping device
شانه خاکریز
cess
شیر رله اضطراری
emergency relay valve
شیر ترمز اضطراری
emergency brake valve/ conductor’s valve
قبول قطار
train accepting
قطار چرخ‌لاستیکی
rubber-tired rapid transit/ RTRT
قطار دوگانه
tram-train
قلاب اضطراری
emergency coupler
قطار دوولتاژی
dual-voltage train
کشش مستقل
autonomous traction
کوبیدگی
batter2
گواهی پذیرش
certificate of acceptance
گواهی همخوانی
certificate of conformance
لوکوموتیو دوولتاژی
dual-voltage locomotive
متصدی پایشگاه برق
electrical control room operator
مخزن فرعی
auxiliary reservoir
مدیر پذیرش
acceptance manager
مخزن اضطراری
emergency reservoir
مدیریت خودکار قطار
automatic train supervision/ ATS
موافقت‌نامه دسترسی
access agreement
میله میزان
drift pin
نردبان انتهایی
end ladder
نوارابزار مسیر
channel strip
واگن موتوردار
electric motor car
هشیاری‌سنج
deadman device
هندسه خط
track geometry
بازآموزی
recurrent training/ refresher training/ continuation training/ continuing qualification
بازآموزی مهارت
training to proficiency
راهنمای عملی
practical manual/ quick reference manual/ QRM/ quick reference handbook/ QRH
راهنمای امنیتی
security manual
گواهی نگهداری
certificate of maintenance
هواراهه سوخت
fuel vent/ fuel tank vent
سوخت‌نارسی
fuel starvation
مخلوط سوخت و هوا
fuel/ air mixture
مصرف سوخت
fuel consumption/ fuel burn
نسبت هوا به سوخت
air/fuel ratio
سامانه سوخت‌پاشی
fuel injection system/ fuel injection/ FI
لغات حمل و نقل بخش 13
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.