مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 16

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 16 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 16
خدمه خط پرواز
line crew
موقعیت‌نما
localizer
پایداری طولی
longitudinal stability/ pitching stability
چرخ دماغه
nose wheel
نشست احتیاطی
precautionary landing
تقرب دقیق
precision approach
مسیرنمای تقرب دقیق
precision approach path indicator/ PAPI / Papi
رادار تقرب دقیق
precision approach radar/ PAR
ارابه فرود جمع‌شو
retractable landing gear
چرخ دم جمع‌شو
retractable tail wheel
برارگیر
spoiler
دم‌سازه
tail boom
نشان دم
tail logo
شماره دم
tail number
دم‌ضربه
tail strike
هواگرد چرخ دمی
tail wheel aircraft
ارابه فرود چرخ دم
tail wheel landing gear/ conventional landing gear
چرخ دم
tail wheel/ tail landing gear
مخروط دم
tailcone
دم‌شهپر
taileron/ rolling tailplane/ differential tailplane
ارابه فرود سه‌چرخ
tricycle landing gear/ tricycle undercarriage
دم سپری
T-tail/ T-type tail
فراشار
upwash
زاویه فراشار
upwash angle
دم نعلی
U-tail
باله شکمی
ventral fin/ ventral keel
نشانگر سرعت عمودی
vertical speed indicator/ VSI/ variometer/ rate-of-climb indicator/ rate-of-descent indicator
تقرب چشمی
visual approach
شیب‌نمای تقرب چشمی
visual approach path indicator/ VAPI/ visual approach slope indicator/ VASI
تاوه‌ساز
vortex generator/ turbulator
دم هفتی
V-tail/ Vee tail/ butterfly tail/ V-type tail
تلاطم پسایه
wake turbulence
بادگشت
weathervane/ weathercocking/ weathercock
بال تر
wet wing
شتاب‌ـ ایست
accelerate-stop
بار همراه
accompanied luggage
پیچش آئرودینامیکی
aerodynamic twist
نقطه نشانه‌روی
aiming point
دفتر ثبت هواگرد
aircraft log
پیکربندی فرودگاه
airport configuration
فرودگاه جانشین
alternate airport/ alternate airfield/ alternate aerodrome/ alternate
زاویه نصب
angle of incidence
نشانگر زاویه نصب
angle of incidence indicator
اجازه تقرب
approach clearance
نوبت تقرب
approach sequence
برنامه نوبت‌دهی ورود
arrival sequencing program/ ASP
طول میدان متوازن
balanced field length/ BFL
نشست نافرجام
baulked landing/ baulk
سینه‌نشینی
belly landing/ belly-in
آزمایش کارگاهی
bench test/ bench check
پیچش پره
blade twist
نشست کور
blind landing
سکان‌داخل
bottom rudder
دیواره
bulkhead
پرواز شراکتی
code-sharing flight
زمان انتقال
connecting time
باند نارفته
contaminated runway
بافه فرمان
control cable
اهرم فرمان
control column
قفل فرمان
control lock
دسته‌فرمان
control stick
چرخ فرمان
control wheel
پیچش تنظیم‌پذیر
controllable twist
دروازه امداد
crash gate
مکان‌نمای سقوط
crash locator beacon/ CLB
فرمان هدایت
cyclic pitch control
بخش راکد
dead side
خاموش‌نشینی
dead-stick landing
جانشین اعلامی
declared alternate
باند ویژه
dedicated runway
کارایی کاهیده
degraded performance
سطح نامناسب
degraded surface
پرواز بازاریابی
demonstration flight
برنامه بازاریابی
demonstrator programme
جانشین مبدأ
departure alternate
نقطه رفت‌وبرگشت
departure and return point
برنامه نوبت‌دهی خروج
departure sequencing program/ DSP/ departure sequencing/ departure spacing program
جانشین مقصد
destination alternate
پرواز مستقیم
direct flight
مسافر دردسرساز
disruptive passenger
سکان دولولا
double-hinged rudder
آزمایش سقوط
drop test
سکان افقی
elevator/ flipper
زاویه سکان افقی
elevator angle
صفحک سکان افقی
elevator tab
جانشین در مسیر
en route alternate
هزینه اضافه‌بار
excess-baggage charge
نرخ اضافه‌بار
excess-baggage fee
نرخ مدت‌دار
excursion fare
هواگرد تجربی
experimental aircraft
چرخانه قاب‌دار
fenestron/ fenestron tail rotor/ fenestron antitorque rotor
طول میدان
field length
کارایی فرودگاهی
field performance
باله
fin/ tail fin
پیش‌سکان
forerudder
مسافر همیشگی
frequent flyer
تمام‌شهپر
full aileron
تمام‌سکان‌افقی
full elevator
تمام‌سکان‌عمودی
full rudder
تنه
fuselage
پیچش هندسی
geometric twist
باند شیاردار
grooved runway/ GRVD
دم افقی
horizontal stabiliser/ horizontal tail/ stabiliser
هواگرد میزبان
host aircraft
هواگرد خانه‌ماند
house aircraft
هواگرد اسقاطی
hull loss
سانحه اسقاط‌گر
hull loss accident
آرام‌نشینی
kiss landing
نوبت نشست
landing sequence
جدایی عرضی
lateral separation
قطعه عمرمحدود
life-limited part/ LLP/ limited life part
ضریب اشغال
load factor/ LF
دفتر ثبت
logbook
جدایی طولی
longitudinal separation
پرواز ارزان
low cost flight
سکان‌پایین
low rudder
باند اصلی
main runway
کارکردنگار
maintenance recorder
تخت‌نشینی
no-flare landing
پیش‌نمون غیرپروازی
non-flying prototype
پرواز بدون توقف
non-stop flight
سکان افقی فاق‌دار
notched elevator
مدل تکوین عملیات
operational development model/ ODM
بیش‌ذخیره
overbooking/ oversale
درآمد بار
payload
خلبان سکان‌دار
pilot flying/ PF/ handling pilot
خلبان ناظر
pilot not flying/ PNF/ pilot monitoring/ non-handling pilot
نقطه بی‌جانشین
point of no alternate
حواله بلیت
prepaid ticket advice/ PTA
هواگرد پیش‌تولید
pre-production aircraft/ PPA
دیواره فشاربان
pressure bulkhead
پرنده پژوهشی
research vehicle
سکان عمودی
rudder
میله سکان عمودی
rudder bar
قفل‌شدگی سکان عمودی
rudder lock
پدال سکان عمودی
rudder pedal
برگشت سکانی
rudder reversal
غلت سکانی
rudder roll
گشتاور سکان عمودی
rudder torque
سکان عمودی‌ـ افقی
ruddervator
شهپرسکان
ruddervon
دوان‌نشینی
running landing
میزان پذیرش باند
runway acceptance rate/ RAR
علامت نقطه نشانه‌روی
runway aiming point marking/ aiming point marking
ظرفیت باند
runway capacity
پیکربندی باند
runway configuration
شناسه باند
runway designator
شماره‌جهت باند
runway direction number/ direction number/ runway heading/ runway orientation
چراغ‌های محافظ باند
runway guard lights/ runway guard
حریم‌شکنی باند
runway incursion/ RWI
علائم باند
runway markings
مدت اشغال باند
runway occupancy
فرجه باند
runway separation
فاصله بین‌باندی
runway spacing
دید باند
runway visibility
میزان دید باند
runway visibility value/ RVV
دامنه دید باند
runway visual range/ RVR
جدایی
separation
نوبت‌دهی
sequencing
سکان‌های متوالی
serial rudders/ serially hinged rudders
نرم‌نشینی
soft landing
دم
tailplane
جانشین برخاست
takeoff alternate/ take-off alternate
نشست سه‌نقطه
three-point landing
سکان‌بالا
top rudder
فرازای گذار
transition altitude/ TA
پرواز گذار
transition flight
لایه گذار
transition layer
تراز گذار
transition level/ TLV
سطح گذار
transitional surface
پرواز انتقالی
translational flight/ horizontal flight
پیچش
twist
توشه غیرهمراه
unaccompanied baggage
طول میدان نامتوازن
unbalanced field length
بار مفید
useful load
باله عمودی
vertical fin
جدایی عمودی
vertical separation
دم عمودی
vertical stabiliser/ vertical stabilizer/ vertical tail
درون‌پیچ
wash-in
برون‌پیچ
wash-out
تونل ارتفاع
altitude tunnel/ altitude wind tunnel
ضدیخ
anti-icing/ anticing/ anti-icer
ضدیخ‌زنی
anti-icing/ anticing
شاره ضدیخ
anti-icing fluid
سامانه ضدیخ
anti-icing system
نسبت مساحت
area ratio
قاعده مساحت
area rule
نسبت منظری
aspect ratio/ aspect ratio of wings
جهتیاب خودکار
automatic direction-finder/ ADF
کانونش محوری
axial focusing
تونل دمشی
blowdown tunnel/ blowdown wind tunnel
خفگی
choking
طول مدار
circuit length
تونل مداربسته
closed-circuit wind tunnel/ closed circuit/ return-flow tunnel/ return-flow wind tunnel
تونل جت‌بسته
closed-jet tunnel
قیفه
collector
هواگرد تلفیقی
composite aircraft
تونل هوافشرده
compressed-air tunnel/ compressed- air wind tunnel
تنگه
contraction
نسبت تنگش
contraction ratio
هواگرد تبدیل‌پذیر
convertible aircraft
بدل‌پیما
convertiplane
پیک‌بار
courier baggage
نیروسنج فنرضربدری
crossed-spring balance
تونل پخشگر
diffuser tunnel
فروروی
drift-down
مدل رهشی
drop model
آزمون رهش
drop test
مدل دینامیکی
dynamic model
مقیاس دینامیکی
dynamic scale
تونل ایفل
Eiffel-type tunnel
مدل کشسان
elastic model
مخروط ورودی
entrance cone
مخروط خروجی
exit cone
چرخش‌گیر پروانه
fan straightener
تونل پروازآزاد
free-flight tunnel/ free-flight wind tunnel
تونل فروچرخش آزاد
free-spinning tunnel
تونل تمام‌مقیاس
full-scale tunnel/ FST
میله محافظ
fuse pin/ fuse bolt
تونل گوتینگن
Göttingen-type tunnel
زمین‌نما
ground board
تجهیزات زمینی
ground equipment
چرخ جابه‌جایی زمینی
ground handling wheel
تجهیزات پشتیبانی زمینی
ground support equipment
تونل جست
gust tunnel
عرشه بالگرد
helideck
فرازیرصوتی
high subsonic/ highly subsonic
فراابرصوتی
high supersonic/ highly supersonic
تونل سرعت‌بالا
high-speed tunnel/ HST
مدت ماندگاری
holdover time
لغات حمل و نقل بخش 16
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.