مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 7

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 7 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 7
شناوه روگاه
fairway buoy/ mid-channel buoy
سرعت در روگاه
fairway speed
روگاه
fairway/ mid-channel
شرط پرچم
flag clause
رجحان پرچم
flag discrimination/ cargo preference
پرچم مصلحتی
flag of convenience/ FOC/ open registry/ flag of necessity
پرچم ثبت
flag of registration
بازرسی کشور صاحب‌پرچم
flag state control
کشور صاحب‌پرچم
flag state/ flag government
اضافه‌مالیات پرچم
flag surtax
امتیاز پرچم
flag waiver
تغییر پرچم
flagging out/ flag out
غیبت غیرموجه
French leave
کشتی جرثقیل‌دار
geared ship
کشتی بیجرثقیل
gearless ship/ gearless/ gearless carrier
شناور راه‌ده
give-way vessel/ burdened vessel
سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی
Global Maritime Distress and Safety System
سجاواد
GMDSS
وضعیت رودررو
head-on situation
شناور تندرو
high-speed craft/ high speed craft/ HSC
آیین‌نامه بین‌المللی مدیریت ایمنی
international safety management code
آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری
international ship and port facility code
گواهینامه بین‌المللی امنیت کشتی
international ship security certificate
آیین‌نامه بما
ISM code
آیین‌نامه باکوب
ISPS code
گباک
ISSC
شریک کشتی
joint owner/ joint owners/ part owners
مرخصی
leave
شناور نورانی
light vessel
قایق نورانی
lightboat/ gas boat/ boat beacon/ unattended lightboat
فانوس دریایی
lighthouse
کشتی نورانی
lightship
مرخصی طولانی‌مدت
long leave
دیدبانی
look-out/ look-outs
دیدبان
look-out man/ lookout man/ look-out/ lookout
درحرکت
making way
مالک ـ مدیر کشتی
managing owner
بازرس سانحه دریایی
marine casualty investigator
سانحه دریایی
marine casualty/ marine accident
حادثه دریایی
marine incident
حقّ ممتاز دریایی
maritime lien
دکل
mast
پلکان دکل
mast ladder
پاشنه دکل
mast step
سردکل
masthead
چراغ دکل
masthead light/ steaming light
نرخ کرایه حجمی
measurement rate
بار حجم‌کرایه
measurement rated cargo
تن حجمی
measurement tonne/ measurement ton
واحد سیار حفاری فراساحل
mobile offshore drilling unit
وسحاف
MODU
آیین‌نامه وسحاف
MODU code
قایق موتوری
motorboat/ power boat
قابلیت ناوبری
navigability
قابل ناوبری
navigable
خارج‌ازاجاره
off-hire
شرط خارجازاجاره
off-hire clause/ off hire clause/ breakdown clause
روزهای خارج‌ازاجاره
off-hire days
وارسی پایان اجاره
off-hire survey/ off hire survey
وارسی آغاز اجاره
on-hire survey/ on hire survey
فرمانده درصحنه
on-scene coordinator/ on-scene commander/ OSC
شناور سبقت‌گیر
overtaking vessel
کشور صاحب‌بندر
port state
بازرسی کشور صاحب‌بندر
port state control
شناور موتوری
power-driven vessel
کشتی راه‌گیر
privileged ship
بوق بلند
prolonged blast/ long blast
انجمن حمایت و جبران خسارت
protection and indemnity club/ P and I club/ pandi club/ protection and indemnity association
تاسه
purse seine/ purse/ seine/ purse net/ seine net
تاسهکش
purse seiner/ seine boat/ seiner/ purse boat
قاب‌خوابی
racking
گواهینامه مدیریت ایمنی
safety management certificate
قایق بادبانی
sailing boat
کشتی بادبانی
sailing ship
شناور بادبانی
sailing vessel
اموال بازگشته
salvage
کارمزد بازگردانی
salvage
انجمن بازگردانی
salvage association/ SA
پاداش بازگردانی
salvage award/ salve award
شرط بازگردانی
salvage clause
حقّ ممتاز بازگردانی
salvage lien
فرمانده بازگردانی
salvage master/ wreck master
انعام بازگردانی
salvage money
یدک‌کش بازگردانی
salvage tug/ wrecking tug
شناور بازگردانی
salvage vessel
هزینه بازگردانی
salve charge/ salvage charges
کشتی بازگردانی
salving ship
تاسهکشی
seining
منطقه جداسازی
separation zone
سانحه دریایی شدید
serious casualty
بیسکویت کشتی
ship biscuit/ hard bread/ hard tack/ hardtack/ pilot bread
اوراق‌چی کشتی
ship breaker/ shipbreaker
گواهینامه بهداشت شناور
ship sanitation certificate/ SSC/ ship sanitation control certificate
گواهینامه معافیت از واپایی بهداشتی
ship sanitation control exemption certificate
اوراق‌سازی کشتی
shipbreaking
مالک کشتی
shipowner
نماینده مالک کشتی
shipowner’s agent
حقّ ممتاز مالک کشتی
shipowner’s lien
کشتیدار
ship’s husband
بقایای کشتی
shipwreck/ wreck/ wreckage
شکست کشتی
shipwreck/ wreck/ wreckage
کشتی شکسته
shipwreck/ wreck
مرخصی ساحلی
shore leave/ liberty
بوق کوتاه
short blast
چراغ‌های جانبی
side lights
گما
SMC
منطقه ویژه
special area
شناور راه‌گیر
stand-on vessel/ privileged vessel
دوبه مخزنی
tank barge
چراغ زرد یدککشی
towing light
چراغ سفید یدککشی
towing light
طرح جداسازی تردد
traffic separation scheme/ TSS
گوفه
trawl/ trawl net
گوفه‌کش
trawler
گوفه‌کشی
trawling
درراه
underway
فوریت
urgency
سانحه دریایی بسیار شدید
very serious casualty
شناور آبخورتنگنا
vessel constrained by her draught
منطقه ورودممنوع
vessel exclusion zone
شناور خارج‌ازفرمان
vessel not under command/ NUC
صورت‌حساب سفر
voyage account
شرط بیمه سفر
voyage clause
هزینه سفر
voyage costs
جعبه سیاه کشتی
voyage data recorder/ VDR/ black box/ voyage event recorder,VER
برآورد سود سفر
voyage estimate/ voyage estimating
مخارج سفر
voyage expenses
تثبیت سفر
voyage fixture
مدیریت سفر
voyage management
طرح سفر
voyage plan
بیمه‌نامه سفر
voyage policy
گزارش سفر
voyage report
زمان سفر
voyage time
سفر
voyage/ voy
شناوه کشتی شکسته
wreck buoy
مسئول کشتی شکسته
wreck master
طول گردش
advance
سکان خودکار
autopilot/ automatic pilot/ automatic helmsman
هم‌باف برگردان
back splice
سکان میان‌محور
balanced rudder/ equipoise rudder
نشانک نشان‌فرست
beacon signal/ radio beacon signal
سامانه نشان‌فرست
beaconage
عوارض نشان‌فرست
beaconage
قایق نشان‌فرست
beaconboat/ gas boat
گره‌پیچ
bend
حلقه
bight
خفت قلاب
blackwall hitch/ midshipman’s hitch
گره حلقه‌ساز
bowline knot/ bowline/ bowline hitch
عرشه پل فرماندهی
bridge deck
کران‌بری
cabotage/ intercoastal navigation/ coasting trade
گره‌پیچ عبوری
carrick bend/ sailer’s knot
ناوبری نجومی
celestial navigation/ celo-navigation/ nautical astronomy
هم‌باف زنجیر
chain splice
دسته‌سکان زنجیری
chain tiller
اتاق نقشه
chart room/ chart house
نشان‌فرست رادیویی همه‌سویه
circular radio beacon
خفت دوپر
clove hitch
ناوبری ساحلی
coastal navigation
هدایت
con/ conning
محل هدایت
conning position/ conning station/ conn
خفت شاخ‌گاوی
cow hitch/ girth hitch
هم‌باف شکاف‌دار
cut splice
گره‌پیچ عبوری لوزی
diamond carrick bend
گره‌دوپیچ عبوری
double carrick bend
گره‌دوپیچ بندینک
double sheet bend
زاویه رانه
drift angle
ناوبری الکترونیکی
electronic navigation
دسته‌سکان اضطراری
emergency tiller/ relieving tiller
دسته‌تلگراف موتور
engine telegraph/ engine order telegraph
هم‌باف چشمی
eye splice
گره هشت
figure eight knot/ German knot/ Flemish knot/ figure of eight
قطر نهایی
final diameter
گره‌پیچ ماهیگیر
fisherman’s bend/ anchor bend/ studding sail halyard bend/ fisherman’s knot
نشان‌فرست ثابت
fixed beacon/ tower beacon
هم‌بندی تخت
flat seizing
هم‌باف چشمی فلاندری
Flemish eye splice/ selvage eye
نشان‌فرست شناور
floating beacon/ water signal
حالت پیرو
follow-up mode/ follow-up
گره دوحلقه‌ساز
French bowline/ bowline on a bight
سربندی فرنگی
French whipping
پیرو
FU
ناوبری جغرافیایی
geonavigation/ geo-navigation
ناوبری دایره عظیمه
great circle navigation/ great circle sailing
ناوبری شبکه‌ای
grid navigation
نیم‌خفت
half hitch
موقعیت سکان
helm
دستورهای سکان
helm orders/ steering commands/ steering orders
پشت‌بند درگاه سکان
helm port transom
سکانی
helmsman/ helm/ helmsperson/ steersman/ wheelman
سکان‌داری
helmsmanship
خفت
hitch
هم‌باف نعلی
horseshoe splice/ span splice
ناوبری لختایی
inertial navigation
پیش‌ساحل
inshore
ناوبری پیش‌ساحلی
inshore navigation
هم‌باف ایرلندی
Irish splice
خفت کوتاه‌کن گره‌دار
knotted sheepshank
بندآویز
lanyard/laniard
طناب تنظیم
lanyard/ laniard
خفت بندآویز
lanyard hitch
هم‌باف بلند
long splice
هم‌باف ملوانی
mariner’s splice/ cable splice
خفت قیطانی
marline hitch/ marlin hitch
قیطان
marline/ marlin
خفت پازو
marlinespike hitch/ marlinspike hitch/ boat knot
پازو
marlinespike/ marlinspike/ marlingspike
گره مشت‌میمونی
monkey’s fist/ monkey fist
دهانه‌بند
mousing
دهانه‌بندی
mousing
قلاب ضامن‌دار
mousing hook
پل فرماندهی
navigating bridge/ bridge/ flying bridge
قوانین دریانوردی
navigation laws
مخاطرات ناوبری
navigation risks
فضاهای ناوبری
navigation spaces
یارانه کشتیرانی
navigation subsidy/ navigation bounty
وسیله کمک‌ناوبری
navigational aid/ navaids
محدودیت‌های ناوبری
navigational limits
سیاره‌های ناوبری
navigational planets
ستاره‌های ناوبری
navigational stars
لغات حمل و نقل بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.