مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 9

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 9 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 9
راهرو
access corridor
پارسنگ
ballast
واگن خدمت
caboose
کوپه
cart/ coupé
سیم بالاسر
catenary
گذر
check-in line
گذرگاه
check-in line
قطار بارگنجی
container train
بلیت اعتباری
credit ticket
قوس‌نما
curve marker
ایمن‌گاه
dégagé
دیرانه
demurrage
آمادگاه
depot
خط‌رو
draisine
پروانه عبور
duty pass
گذرگاه تعویض
exchange hall
کشتی‌رو
ferry-boat coach/ ferry-boat wagon/ ferry-boat van
آزمایش میدانی
field test
پروانه ویژه
free pass
بلیت رایگان
free ticket
بلیت تمام‌روز
full day ticket
بلیت تمام‌بها
full fare ticket
بلیت سراسری
full way ticket
قواره
gabarit
پناهراه
gallery
تپه تقسیم
hump
چال بازدید
inspection pit
ایستگاه چندگانه
intermodal station/ multimodal station
ایستگاه تقسیم
junction station
خط
line
بلیت مغناطیسی
magnetic ticket
تنظیم
maneuvre
بلیت ماهانه
monthly ticket
ایستگاه چندطبقه
multi-level station
قطار تماشا
observation railcar
بلیت تک‌سفره
one journey ticket
بلیت ویژه
open ticket
شاخک برق‌رسان
pantograph
سکو
platform
سوراخ کردن
punch
منگنه
punch
ریل
rail
رده
rame
قطار دوسر
rame reversible
بلیت تخفیف‌دار
reduced fare ticket
خط مثلث
reversing triangle
شاخص رفاه
riding index
خط‌نورد
rolling stock
بلیت دوسره
round trip ticket/ return ticket
بلیت مدت‌دار
season ticket
عمر مفید
service life
تنظیم‌گر
shunter
پهلوگرد
side-tipping wagon
دیدرس
sighting distance
ضربه‌گیر
tampon
بلیت تمام‌مسیر
through ticket
سرسرای فروش بلیت
ticket booking hall/ ticket hall
تاریخ‌زن
ticket dating machine
بلیت‌خوان
ticket decoding reading equipment/ ticket decoding equipment
باجه بلیت
ticket office window/ ticket window
بلیت‌خوانی
ticket validation
دستگاه بلیت‌فروشی
ticket vending machine giving change
ریل‌بست
track panel/ couplage
خودکشند
trainset
ریل‌بند
traverse/ tie/ sleeper
قطار توربینی
turbotrain
عمر بازدید
turnround time
سینی دوار
turntable
توشه‌بر
van
آژیره
vigilance device
بلیت هفتگی
weekly ticket
واگن آمبولانس
ambulance wagon/ hospital car/ ambulance coach
واگن مفصلی
articulated wagon/ articulated coach
ماشین روکوب
ballast compactor/ ballast consolidator
ماشین خط‌آرا
ballast regulator
ماشین زیرکوب
ballast tamper/ ballast tamping machine
واگن پارسنگ
ballast wagon/ ballast car
راه‌بند
barrier
بوژی
bogie/ truck
واگن خودروبر
car-carrier wagon
واگن احشام
cattle wagon/ stock car
واگن کوپه‌ای
compartment coach
ریل ممتد
continuous welded rail/ CWR/ long welded rail/ welded rail/ ribbon rail
خط آهن بی‌درز
continuous welded track
واگن مسقف
covered wagon/ covered car/ box car
واگن جرثقیل‌دار
crane wagon/ derrick car
تقاطع
crossing/ crossover
تقاطع چلیپا
diamond crossing/ track crossing
خودکشند دیزلی
diesel multiple unit/ DMU
تقاطع دوگانه
double crossover/ diamond crossover/ scissors crossover/ universal crossover
مسیر دوخطه
double track line
ماشین پایدارساز خط
dynamic track stabilizer
خودکشند برقی
electric multiple unit/ EMU
واگن مولد
energy distribution wagon/ generator wagon
وصله ریل
fishplate/ rail splice/ splice bar
واگن کفی
flat wagon/ flat car
واگن باری
freight wagon/ freight car/ goods wagon
تکه مرکزی
frog
قطار بافه‌ای
funicular railway
تقاطع ناهم‌سطح
grade separated crossing
ریل قاشقی
grooved rail/ girder rail
ریل هادی
guide rail/ closure rail/ lead rail
نیم‌راه‌بند
half-barrier
ریل سنگین
heavy rail
واگن لبه‌بلند
high side wagon
واگن قیفی
hopper wagon/ hopper car
لوکوموتیو ترکیبی
hybrid locomotive
تقاطع هم‌سطح
level crossing/ grade crossing/ highway-rail grade crossing
ریل سبک
light rail
قطار سبک شهری
light rail transit/ LRT
جرثقیل ریلی
locomotive crane
ریل بلند
long rail
واگن لبه‌کوتاه
low side wagon/ gondola car
قطار مغناطیسی
maglev train
ریل بریده
make up rail/ shortened rail
قطار تک‌ریل
monorail train/ monorail
واگن مسافری
passenger wagon/ passenger car/ car
پیاده‌بر
people mover
زینچه
rail chair/ chair
پابند
rail fastener/ fastener/ rail clip
پایه ریل
rail foot/ rail base
بالشتک
rail pad/ pad
جان ریل
rail web
ماشین ریل‌ساب
rail-grinding machine/ rail grinding train
تاج ریل
railhead/ head of rail
ماشین جوش ریل
rail-welding machine
واگن یخچال
refrigerator wagon/ reefer
واگن اتوبوسی
saloon coach
بوژی خودفرمان
self-steering bogie
ریل کوتاه
short rail
مسیر یک‌خطه
single track line
واگن خواب
sleeping wagon/ sleeping car
زینچه لغزنده
slide chair
ریل استاندارد
standard rail
واگن بخار
steam wagon/ heating wagon
ریل پهلویی
stock rail
درز ریل سوزن
stock rail joint
سوزن
switch/ point
پاشنه تیغه سوزن
switch heel/ blade heel/ heel of point
تیغه سوزن
switch rail/ tongue rail/ blade rail
واگن مخزنی
tank wagon/ tank car
واگن آزمون
test wagon/ test vehicle/ evaluation car
ریل سوم
third rail/ contact rail/ current collector rail/ conductor rail
بوژی سه‌تکه
three piece bogie
واگن آونگی
tilting wagon/ tilting coach
خط آهن
track
ماشین ریل‌گذار
track-laying machine
بالابر واگن
wagon lift/ wagon elevator
باسکول خط
wagon weighbridge/ freight car scale/ track scale
واگن
wagon/ car/ vehicle
واگنک
wagonnet/ small wagon/ spoil car/ hand car
ریل بالی
wing rail/ binder rail
معاون خط ناحیه
assistant track foreman/ sub-foreman/ leadman
بلیت‌فروشی خودکار
automatic fare collection
سپر انتهایی
buffer stop/ bump stop
محوطه رده‌بندی
classification yard/ sorting yard
تماسگاه
contact patch
سطح تماس
contact surface
خط کور
dead-end siding/ dead-end track
ترقه خط
detonator
دوکششی
double heading/ double engine
چاله چرخ
drop-pit
آشیانه
engine shed/ locomotive shed/ locomotive hangar
چاله بازدید
examination-pit
دروازه بلیت‌خوانی
faregate
چرخ پخ
flat wheel
نشانه ایمن‌گاه
fouling mark/ fouling point
رئیس خط ناحیه
general track foreman
واگن کف‌بالا
high-floor car
ایستگاه تغییر خط
interchange station/ transfer/ interchange
چرخ ـ محور پیشرو
leading wheelset
قواره بارگیری
loading gauge
سکوی بارگیری
loading platform/ goods platform
شیب‌راهه بارگیری
loading ramp/ slop of platform
واگن کف‌پایین
low-floor car/ low-floor wagon/ low-floor boarding
لغات حمل و نقل بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.