مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 20

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 20 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 20
Pour Density
چگالی غیر متراکم
Block Density
چگالی کلی
Tap Density, Powder Density
چگالی متراکم، چگالی ضربه ای، چگالی پودر
Relative Density
چگالی نسبی
Theoretical Density
چگلی نظری
Packing Density
چگالی نیمه متراکم
True Density, Absolute Density
چگالی واقعی، چگالی مطلق
Volume
حجم
Bulk Volume
حجم انبوهی
Interparticle Void Volume, Void Content
حجم بین دانه
Sealed Pore Volume
حجم تهی دانه
Open Pore Volume
حجم حفره دانه
Pores Volume
حجم خلل
Total Void Spaces Volume
حجم خلل و فرج
Apparent Volume, Apparent Solid Volume
حجم ظاهری
Pour Volume
حجم غیر متراکم
Block Volume, Total Volume, Bulk Volume
حجم کلی
Tap Volume
حجم متراکم
Packing Volume
حجم نیمه متراکم
True Volume, Solid Volume
حجم واقعی، حجم جامد
Open Pore
حفره دانه
Aggregate Pore Structure
ساختار حفره دانه
Wire Mesh Basket
سبد توری
Normal-Weight Aggregate
سنگ دانه خوش وزن، سنگ دانه با وزن متعارف
Normal-Density Aggregate
سنگ دانه با چگالی متعارف
Lightweight Aggregate
سنگ دانه سبک، سنگ دانه کم وزن
Heavy Weight Aggregate
سنگ دانه سنگین
Ultra-Light-weight Aggregate
سنگ دانه فوق سبک
Archimedes Law
قانون ارشمیدس
Organic Aggregate
سنگ دانه آلی
Salvaged Aggregate, Rubble
سنگ دانه بازیافتی
Ceramic Aggregate
سنگ دانه سرامیکی
Manufactured Aggregates
سنگ دانه شکسته، سنگ دانه کارخانه ای
Artificial Aggregate, Synthetic Aggregate Manufactured Aggregates, Industrial Aggregate
سنگ دانه صنعتی، صنگ دانه ساختگی
Natural Aggregate
سنگ دانه طبیعی
Metallic Aggregate
سنگ دانه فلزی
Mineral Aggregate
سنگ دانه معدنی
Crushed Stone, Crushed Rock
خرده سنگ درشت، شن سنگ
Crusher-run Aggregate
خرده سنگ درهم
Crushed Rock Fines
خرده سنگ ریز، پودر سنگ
Crushed Gravel
خرده شن
Partially Crushed Gravel
خرده شن درهم
Crushed Gravel Fines
خرده شن ریز
River Gravel
شن رودخانه
Natural Gravel
شن طبیعی
Gravel-Sand
شن ماسه
Blended Coarse Aggregate
شن مخلوط
Uncrushed Gravel
شن نشکسته
Uncrushed Gravel
ماسه بادی
Masonry Sand
ماسه بنایی
Sea Sand
ماسه ساحلی، ماسه کنار دریا
Manufactured Sand
ماسه شکسته
Natural Sand
ماسه طبیعی، ماسه شسته
Desert Sand
ماسه کویر، ماسه بیابانی
Mixed Sand, Blended Fine Aggregate
ماسه مخلوط
Loam
نرمه ماسه ای، گل ماسه
Expanded Perlite Aggregate
پرلیت پفی، پفک پرلیت
Expanded Plastics Particle Aggregate
پلاستیک پفی
Expanded Plastics Bead Aggregate
پلاستیک پفی تیله ای
Expanded Polystyrene Bead Aggregate
پلی استایرین پفی تیله ای، پفک پلی استایرن
Porous Aggregate
پوکه
Synthetic Lightweight Aggregate
پوکه صنعتی
Natural Lightweight Aggregate
پوکه معدنی، پوکه سنگ
Expanded Clay Aggregate
رس پفی، پف رس
Pelletized Expanded Slag
Expanded Slag
سرباره پفی، سرباره سنگ پودری پفی،
Foamed Slag Aggregate
سرباره کفی، کف سرباره
Expanded Aggregate
سنگ دانه پفی، سنگ دانه منبسط شده
Lightweight Expanded Aggregate
سنگ دانه پفی سبک، پف
Ultra-Lightweight Expanded Aggregate
سنگ دانه پفی فوق سبک، پفک
Foamed Aggregate
سنگ دانه کفی، سنگ دانه هوادار شده، کفدانه
Expanded Shale Aggregate
شیل پفی، پف شیل
Exfoliated Vermiculite Aggregate
ورمیکولیت پفی، پفکورمیکولیت
Crushed Concrete Aggregate
سنگ دانه خوش وزن به جز سنگ دانه طبیعی
Ground Tire Rubber
خرده لاستیک خودرو
Slag
سرباره
Granulated Slag
سرباره دانه ای
Air-Cooled Slag
سرباره هوا سرد
Agglomerate
سنگ پودر
Pellet
سنگ پودر درشت
Granule
سنگ پودر ریز
Agglomeration
سنگ پودر سازی
Hard Agglomerate
سنگ پودر سخت
Soft Agglomerate
سنگ پودر نرم
Wood Particle Aggregate
سنگ دانه چوبی
Slag Aggregate
سنگ دانه سرباره ای، خرده سرباره
Refractory Aggregate
سنگ دانه نسوز
Aggregate Water Absorption
جذب آب سنگ دانه
Maximum of Aggregate Water Absorption
حداکثر جذب آب سنگ دانه
Saturation Degree of Aggregate
درجه اشباع سنگ دانه
Free Moisture
رطوبت آزاد
Surface Moisture
رطوبت سطحی
Aggregate Moisture
رطوبت سنگ دانه
Bulking
ریع کردن
Damp Aggregate
سنگ دانه   تر
Saturated Surface Dry Aggregate
سنگ دانه ترخشک
SSD Aggregate
سنگ دانه اشباع با سطح خشک
Oven Dry Aggregate
سنگ دانه خشک
Wet Aggregate
سنگ دانه خیس
Surface Saturated, Surface Dry Aggregate
سنگ دانه سطحی تر خشک
Air Dry Aggregate
سنگ دانه هوا خشک
Aggregate Absorption Capacity
ظرفیت جذب آب سنگ دانه
Moisture Content
مقدار رطوبت
Total Moisture Content
مقدار رطوبت کلی
Aggregate Permeability
نفوذ پذیری سنگ دانه
Aggregate Bond
اتصال سنگ دانه
Adhesion of Aggregate to Cement Paste
چسبندگی سنگ دانه به خمیر سیمان
Crystalline Surface Texture
بافت سطح بلورین
Rough Surface Texture
بافت سطح زبر
Particle Surface Texture, Surface Texture of Aggregate
بافت سطح دانه
Granular Surface Texture
بافت سطح سنگ پودری
Glassy Surface Texture
بافت سطح شیشه ای
Smooth Surface Texture
بافت سطح صاف
Honeycombed Surface Texture
بافت سطح کرمو
Particle Surface
سطح دانه
Specific Surface
سطح ویژه
Irregular Aggregate
سنگ دانه بد شکل، سنگ دانه بی نظم
Flaky Aggregate, Flat Aggregate
سنگ دانه پولکی
Flaky and Elongated Aggregate
سنگ دانه پولکی طویل، سنگ دانه بادامی
Angular Aggregate
سنگ دانه تیزگوشه
Elongated Aggregate
سنگ دانه طویل، سنگ دانه سوزنی
Rounded Aggregate
سنگ دانه گرد گوشه
Cubical Aggregate
سنگ دانه مکعبی
Flakiness Index
شاخص پولکی
Angularity Index (Factor or Number(
شاخص تیز گوشگی
Elongated Index
شاخص طویلی، شاخص سوزنی
Particle Shape
شکل دانه
Colorimetric Test
آزمون رنگ سنجی
Salt Impurity
املاح ناخالصی
Durability
بادوامی
Particle Coating
پوشش دانه
Reactive Particle, Unstable Mineral
دانه وکنش زا
Clay
رس، خاک رس
Lightweight Particle
سبک دانه
Friable Particle
سست دانه
Soundness
سلامتی
Clean Aggregate
سنگ دانه تمیز
Reactive Aggregate
سنگ دانه واکنش زا
Weak Particle
ضعیف دانه
Alkali-Aggregate Reaction
قلیا کنش سنگ دانه، واکنش قلیایی سنگ دانه
Lumps
کلوخه
Deleterious Substances, Undesirable Constituents
مواد مضر
Organic Impurity
ناخالصی آلی
Soluble Impurity, Releasable Impurity
ناخالصی حل پذیر
Particulate Impurity, Non-Durable Particle
ناخالصی دانه ای، غیر بادوام دانه
Fine Particulate Impurity
ناخالصی ریز دانه
Unsound Particle
ناسلامت دانه
Soft Particle
نرم دانه
Fines
نرمه
Aggregate Composition
ترکیب سنگ دانه
Crushing Value of Aggregate
خردایش پذیری سنگ دانه
Aggregate Thermal Property
خواص حرارتی سنگ دانه
Aggregate Property
خواص سنگ دانه
Mechanical Property
خواص مکانیکی سنگ دانه
Aggregate Interlock
درگیری دانه
Microstructure
ریزساختار، میکروساختار
Elastic Modulus of Aggregate
ضریب ارتجاعی سنگ دانه
Aggregate Toughness
طاق سنگ دانه، چقرمگی سنگ دانه
Impact Resistance of Aggregate
مقاومت ضربه ای سنگ دانه
Mineral
کانی، معدنی
Aggregate Wear Resistance /  Aggregate Abrasion Resistance
مقاومت سایشی سنگ دانه
Aggregate Hardness
سختی سنگ دانه
Compressive Strength of Aggregate
مقاومت فشاری سنگ دانه
mortar
ملات
handling
بکارگیری، جابجایی، حمل مواد
set
گیرش
Seepage
تراوش – نشست – زه – نفوذ، فرورفت
Crater
حفره
cement paste
خمیر سیمان
Water pocket
حفره آب
reinforcing bars
آرماتورها
scum
کف، خمیره
laitance
کف، خمیره، شیره، لایه ضعیف سطحی، حبابى که پس از بتن ریزى در سطح بتن ظاهر می شود و باعث متخلخل شدن سطح بتن می گردد
lift
 مرحله بتن ریزی، آسانسور،  برا، دامنه بالابری،  بالارو، فاصله ترفیع، بالابر
flat slab
دال قارچی، دال مسطح، صفحه مسطح، دال تخت ماهیچه دار
dusting
پودر شدگی، غبار زایی، گرد شدگی، گرد دادن، گرد و غبار کردن
air entrainment
دربرگیری هوا، ایجاد هوا، هوادار کردن
entrained air
حباب هوای عمدتاً ایجاد شده، هوای عمدی، حباب هوای ایجاد شده
Tamping
سفت کوبیدن – سفت کردن حفره ها بعد از پرکردن
remold
دوباره شکل دادن
slump test
آزمایش فرونشستگی
hollow mold
قالب توخالی
shear resistance
مقاومت برشی
true slump
نشست واقعی
subsidence
ته نشینی
Shear slump
نشست برشی
placement
بتن ریزی
Collapse slump
از هم پاشیدگى بتن را در ازمایش افت بتن بوسیله مخروط ناقص گویند
slumped concrete
بتن اسلامپ
No-slumped concrete
بتن بی اسلامپ
Stiff concrete
بتن سخت
tamping rod
میله کوبیدن
Compaction test
تست تراکم
compacting factor test
آزمایش ضریب تراکم
hopper
قیف، قیف ناودانی
strike off
برداشت / حذف اضافه بتن
Flow test
آزمون روانی
drop table
میز سقوط
Thaulow drop table
میز سقوط تائلو
Flow table
میز تعیین روانی بتن
remolding test
آزمون شکل پذیری بتن
consistometer
روانسنج، دستگاه سنجش روانی
Cast
قالبگیری
grout
دوغاب، ملات روان، تزریق، ملات رقیق، ملات شل، تزریق کردن، مایه تزریق، دوغاب سیمان
roller-compacted concrete
بتن متراکم شده با غلتک
surcharge
سربار، روبار، بارزنده
wet sieving
الک کردن خیس
Setting of Concrete
سفت شدن بتن
Setting
گیرش
Setting temperature
دمای گیرش
induction period
دوره انگیزش
Gypsum
گچ
ettringite
اترینجیت
regulated-set ce­ments
سیمان های دارای گیرش تنظیم شده
retarding admixture
ماده اضافی تعویق انداز
false set
گیرش کاذب
flash set
گیرش آنی
grinding mill
آسیاب
hemihydrate
نیم هیدرات
slump loss
میزان تغییر نشست در خلال زمان پس از انجام تست اولیه نشست
air content
درصد هوا
ready-mixed concrete
بتن آماده
batch
پیمانه، بچ، اندازه مخلوط بتن، اندازه گیری و وزن کردن شن و ماسه سیمان و آب برای مخلوط بتن،  دسته، پارتی، محموله
batch mixer
مخلوط کن ضربه ای
finishing operations
عملیات پرداخت
rodding
با میله کوبیدن، میله زدن
penetration resistance
مقاومت در برابر نفوذ
unit weight
وزن مخصوص،  وزن واحد حجم،  وزن واحد، وزن حجمی
compressive strength
مقاومت فشاری،  تاب فشردگی
shotcrete
بتن پاشیده، بتن فشاری، بتن پاشیده شده، بتن پاشی
air entrained concrete
بتن اسفنجى، بتن با هواى بسته، بتن هوادار
entrapped air
هوای محبوس
Gravimetric Method
روش وزنی
agitating
بهم زدن (بتن)
Strike/ Strike off / Struck off
شمشه کشی، نازک کاری بن ملاط با کشیدن ماله و پاک کردن ملاط اضافی و صاف کردن سطح از ملاط باقیمانده در بند (در سنگ چینی یا آجر چینی)
rim
طوقه
bleeder valve
شیر اطمینان، شیر چکاننده
air-void
حفره هوا (بتن / ملات)
segregation
جدانشینی (افزایش موضعی غلظت برخی از اجزای تشکیل دهنده بتن)
Placing
جایگذاری، بتن ریزی
Fineness
ریزی دانه ها
Retempering
اختلاط مجدد / افزودن مجدد آب
expansive cement
سیمان منبسط شونده، سیمان گسترش یابنده
dehydrate
پسابیدن، بی آب کردن، پسباش داشتن
Syngenite
سینجنیت
air bleeder
شیر اطمینان هوا
needle valve
شیر فلکه سوزنی
Petcock
شیر نمونه گیری، شیر تخلیه
Development Length
طول مهاری، طول گیرایی
embedment length
طول جایگیری
Beam test
آزمایش تیر- آزمایش اندازه گیری تیر از نظر مقاومت
Bond strength
مقاومت پیوستگی، استحکام پیوندی، مقاومت اتصالی، قدرت مهاری
Tensile stress
تنش کششی
Top bar
آرماتور / میلگرد ردیف بالا
Bottom bar
آرماتور / میلگرد ردیف پایین
Bond-slip law / Bond slip law
قانون لغزش – پیوستگی
crack spacing
فاصله ترک خوردگی
crack width
پهنای ترک خوردگی
pullout test
آزمایش بیرون کشیدگی
curve-fitting / curve fitting
برازاندن منحنی
crushing strength
تاب گسیختگی
Slagcrete
ترکیب سرباره با بتن
bottom ash
خاکستر رسوب یافته
blast furnace slag
تفاله کوره بلند
modulus of rigidity
ضریب سخت پایی
envelope curve
پوش منحنی
columnar section
برش عمودی
column section
مقطع ستون
panel zone
محل برخورد تیر و ستون، چشمه اتصال
floor slab
دال کف
Reduced Beam Section
مقطع کاهش یافته تیر
beam flange
بال تیر
column face
وجه ستون
inelastic time history analysis
تحلیل تاریخ زمانی غیرارتجاعی
moment of inertia
ممان اینرسی، گشتاور ماند، گشتاور اینرسی،  لنگر لختی، لنگر ماند، گشتاور لختی، لنگر مقاوم
bending stiffness
سختی خمشی، سختی خمشی، صلیب خمشی
bending strength
مقاومت خمی / خمشی
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 20
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.