مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 23

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 23 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 23
loam
لجن، گل، لای
loamy sandstone
ماسه سنگ خاك رسی
louvre
كركره، نورگیر، شیار
lubricant
روغن
lubrication
روغنكاری
lumber
الوار
laminated ceiling
سقف نورافشان
Illumination
روشنایی
lobby
لابی، سرسرا
local
محلی، موضعی
location
موقعیت
lock
قفل
lode
رگ، رگه
log
چوب گرد، كُنده
loggia
سرسرا
longitudinal reinforcement
فولادگذاری طولی [در بتن]
loss
تلف، افت، هدررفتگی
loss of energy
تلفات انرژی
loss of pressure
افت فشار
macadam
ماكادام
magnesian chalk
نرم آهك منیزی دار
magnesian lime / Magnesian Limestone
سنگ آهك منیزی دار
main beam
شاه تیر
main building
ساختمان اصلی
main door
در اصلی
main line
كانال یا نهر اصلی
main road
جاده یا راه اصلی
main sewer
مجرای اصلی فاضلاب
maintenance
نگهداری، تعمیر و نگهداری
malachite
مرمر سبز
mansard
شیروانی چارترك
mansion
عمارت بزرگ
marble
[سنگ] مرمر
marble facing
نمای سنگ مرمری
marine sand
ماسه بادی، ماسه دریایی
mark off
خط كشیدن
mason up
دیوار ساختن، دیوار كشیدن
mass concrete
بتن توده یا پر حجم
massive arch dam
سد قوسی وزنی
mast
دكل، تیر، دیرك
master builder
معمار باشی
master plan
نقشة كلیات
mastic
بتونه یا چسب قیری
mastic asphalt
ماستیك قیر، مخلوط قیر و گرد سنگ
mastic blocks
بلوك قیری، آجر قیری
mat
بوریا، حصیر
material
مصالح ساختمانی
material testing  laboratory
آزمایشگاه مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مقاومت مصالح
mature
عمل آوردن، عمل آمدن [ملاط، بتن]
maturing
نگهداری بتن
maturing heat
گرمای گیرش [ملاط بتن]
meager
ضعیف، بی قوت، كم مایه
meager lime
آهك كم مایه
marl
آهك رس،‌گل آهك، سنگ آهك آبی
marly chalk
نرم آهك رس دار
marly limestone
سنگ آهك رس دار
mason
بنّای سنگ كار
Masonry
بنّایی
masonry bond
رج چینی، آجر چینی
masonry drill
مَتّة سنگبری
masonry lining
پوشش با مصالح ساختمانی
masonry sand
ماسة ملاطی یا بنّایی
masonry weir
شادروان بنایی، بند بنایی وزنی
mason’s board
مالة بنایی
mason’s scaffold
چوب بست بنایی
measuring chain
زنجیر مساحی
measuring tape
نوار مساحی
mechanism
طرز كار مكانیكی، ساز و كار
membrane curing
نگهداری پوسته ای یا غشایی بتن، گیرش پوسته ای
mesh
حلقه، شبكه سرند، الك، غربال
mesh iron
آهن مشبك
mesh reinforcement
آرماتور مشبك [فلزی]
metamorphic rocks
سنگهای دگرگون یا دگرگونه
Slag Cement Concrete
بتن سیمان آهن گدازی
meter
شمارنده، كنتور، اندازه گیر
mica
میكا، طلق نسوز، شیشة معدنی
micaceous sandstone
ماسه سنگ میكادار
mild steel
فولاد نرم
milk of lime
دوغاب آهك، آب آهك، شیر آهك
mineral
معدنی
mitre joint
اتصال فارسی
mix
مخلوط كردن، آمیختن
mixing in place
آمیختن درجا
mixture
مخلوط
mobile
[سیم] سیار، دوره گرد [مثلاً چراغ]
mobile charge
بار متحرك
modulus of elasticity
ضریب ارتجاعی
moist
مرطوب
moist curing
نگهداری مرطوب بتن
moistening
رطوبت زنی، نم زدن
moisture content
مقدار رطوبت
molasse
سنگ ماسة آهكی رس دار
moment
گشتاور، ممان، لنگر
m. at fixed ends
لنگر سرگیردار تیر
motif
نقش و نگار
mottled pig iron
چدن خاكستری
m. sandstone
ماسه سنگ رگه دار
mould
گچبری، قالب قیری
moulding clay
خاك قالب گیری
m. plane
رنده ابزار
mud
لجن
mud brick
خشت [خام]
mud filling
گل گرفتگی
mud grouting
گل پاشی، تزریق گل
mud injection
گل پاشی، تزریق گل
mud silting
گل گرفتگی
mud soil
لجنزار
mud straw mixture
كاهگل
multiple arch dam
سد چند قوسی
multiply
چند لا
multistorey
ساختمان چند طبقه
municipal road
راه فرعی، راه روستایی
mural
نقش یا نقاشی دیواری
mushroom roof
سقف قارچی
m. of inertia
گشتاور لختی، ممان اینرسی
monitor roof
بام فانوسی
moor
مهار كردن
mooring ring
حلقة مهار
mooring rope
طناب مهار
mortar
[فرهنگ فارسی معین:] ملاط
mortar mill
مخلوط كن ملاط، ماشین ملاط ساز
mortar mixing
درست كردن ملاط، ملاط سازی
mortar tub
نشت ملاط سازی، استانبولی
mortise
[نّجاری / درودگری :] فاق، كام
mortise and tenon
فاق و زبانه [درودگری :]
mortise chisel
[درودگری:] اسكنه
mortise lock
چفت و بست
mosaic tile
كاشی یا آجر موزاییك
nail
میخ
narrow carving chisel
مُغار كبریتی
narrow edged hoe
تیشة دم قلم
natural asphalt
قیر طبیعی
natural cement
سیمان طبیعی
natural foundation
شالوده یا فونداسیون طبیعی
neat
دوغاب سیمان
necking
گلویی
negative bending moment
ممان یا گشتاور خمشی منفی
newel
ستون پلكان مارپیچ
n. spindle
مارپیچ پله
nib
برجستگی، برآمدگی
niche
طاقچه
normal force
نیروی عمودی
normal stress
تنش عمودی، تنش شاغولی
north light roof
بام شمال نور
notch
شكاف، فاق
nut
مهره
nut and union
مهره ماسوره
nodular chalk
نرم آهك دُر دانه ای
noise
نویز، اغتشاش صوتی
nominal
نامی، بایسته
nominal current
جریان نامی، جریان بایسته
nominal diameter
قطر نامی
nominal load
بار نامی
nominal scale
مقیاس نامی
nominal size
اندازة نامی
nominal voltage
ولتاژ بایسته، ولتاژ نامی
nomogram
نمودار
non-bearing wall
دیوار تیغه
non- load bearing wall
دیوار تیغه
non-return valve / non return valve
شیر بی برگشت، شیر یكطرفه
non-skid
ضد لغزش
oblique bond
رج چینی كلاغ پر
oblique edged scraper
رندة كج
oblique joint
شكستگی كج
oblique plane
سطح مورّب
oblique section
برش اریب، مقطع مایل
obscure
تیره، كدر
obscured glass
شیشة تار، شیشة مات
obtuse angle
زاویة باز یا منفرجه
octagon
هشت پهلو، هشت بر، هشت ضلعی
octahedron
هشت وجهی
octangle
هشت گوشه
octastyle
هشت ستونی، ایوان هشت ستونی
oculus
پنجرة گرد
offset
[لوله كشی:] دو خم (شدگی)
oolite
سنگ آهك دان دان، در دانه ریز
oolitic limestone
سنگ آهك دانه ای
opacity
تاری، كدری، تیرگی
opaque
تیره، مات
opaque glass
شیشة كدر، شیشة مات
opening leaf
لنگة باز شو [در و پنجره]
open light
پنجرة باز شو
open terrace
مهتابی، تراس اوپن
order
سبك معماری، نظام معماری
ordinary clay
خاك رس معمولی
ore
سنگ معدن، كانه
organic
آلی
organic materials
مواد آلی
organic soil
خاك آلی
oriel
پنجرة بالكن
orifice
روزنه
original ground
زمین بكر یا طبیعی
original soil
خاك بكر
ogee
منحنی پیوند
ogee arch
قوس جناغی
ogive
طاق رومی، اُژیو
ogive arch
طاق رومی، قوس تیزه دار، قوس شاخ بزی یا جناغی
oil
نفت، روغن
oil groove
شیار روغن، روغن رو
oil paint
رنگ روغن یا روغنی
oil painting
نقاشی رنگ روغنی
oil pipeline
لولة نفت
oil shale
شیست قیری، ماسه نفتی
old red sandstone
ماسه سنگ سرخ قدیمی، سنگ ماسة قرمز قدیمی
one brick wall
دیوار تك آجری
on site
در كارگاه، پای كار، در محل
on site concrete
بتن ساخته شده در كارگاه
onyx marble
مرمر كبود یا یشمی، سنگ باباقوری
orthogonal
راستگوشه، قائم
outer angle
كنج بنا
outer connection
اتصال یا پیوند خارجی
outer wall
دیوار خارجی
outfit
تجهیزات حفاری
outline
نمای كلی، طرح، پیرامون، محیط
outside diameter
قطر خارجی
outside view
نمای خارجی
Overburden
مصالح یا مواد رویی (بدون مصرف)، لایه سربار
over consolidated clay
خاك رس پیش فشرده
overdoor
سردر
overfall dam
سد سرریز
overflow
سرریز
overhang
پیش آمدگی، طّره، رو آویز
overhanging
یكسوگیردار، یك طرف گیردار
overload
اضافه بار
overpass
روگذر
pace
سكو، شاه نشین
paddle
بیلچه، الوار آب بند
padstone
بالشتك، زیر سری
paint
رنگ
putty
بتونه
Pallet knife
كاردك نقاشی
panel
قاب تخته ای
pantile
سفال
Paper hanger
كاغذ دیواری چسبان
Parabolic arch
طاق یا قوس سهموی
Parquet floor
كفپوش چوبی
partition
دیوار تیغه
Party wall
دیوار مشترك
penetration macadam
آسفالت مكادام نفوذی
penetration method
روش نفوذی
penthouse
چهار طاقی، بالاخانه، ساباط
pentice
چهار طاقی، سایبان، ساباط
percolation
تراوش، نفوذ
Perfect arch
قوس دور تمام
perforate
سوراخ كردن
Perforated brick
آجر توخالی، آجر سوراخ دار
performance
اجرا، انجام
perimeter
پیرامون، محیط
period
زمانك، زمان تناوب، دوره
Permanent deformation
تغییر شكل دائمی
Permeability
تراوایی، نفوذپذیری
permeable
تراوا، نفوذپذیر
permeable materials
مواد یا مصالح تراوا
permissible
مجاز
paste
خمیر، چسب
paste wood filler
بتونة چوب، سریش
Patio
پاسیو، حیاط خلوت
pave
سنگفرش كردن
pavement
شوسه، سنگفرش، جادة سنگفرش شده
pavement brick
آجر فرش
paver
آجر فرش، بنّای سنگفرش
Pavilion roof
شیروانی چهاركله
paving
سنگفرش
Peak arch
قوس تیزه دار
pedestal
پایة ستون، شالوده
pedocal
خاك و آهك، خاکاهک
peg
میخ چوبی، گلمیخ
pendent
آویزان، آویخته
penetration
نفوذ
penetration factor
ضریب نفوذ
permissible deviation
تغییر مجاز، انحراف مجاز
permissible load
بار مجاز
permissible stress
تنش مجاز
Perpendicular
عمودی
Persistent
پایدار
Perspective
نمایش سه بعدی
pervious
نفوذپذیر، تراوا
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 23
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.