مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 29

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 29 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 29
Heat Conduction
هدایت حرارتی
Fire Resistance
مقاومت در برابر آتش
Refractoriness
ناگدازی، ناسوزی
Sound Resistance
مقاومت در برابر صوت
Electric Strength
مقاومت الكتریكی
Oxidation
اكسیداسیون (زنگ زدگی)
Corrosion
خوردگی
Liberation and Absorption Heat
گرمازایی و گرماگیری
Crystallization
تبلور
Toxicity
سمی بودن
Hardness
سختی
Wear Resistance
مقاومت در برابر سایش
Soil
خاك
Clayey Soil
خاكهای رسی
Feldspar
فلدسپات
Kaolin
كائولین
China Clay
خاك چینی
Kaolinite
كائولینیت
Schist
شیست
Silt
لای، سیلیت
Rock Flour
آرد سنگ
Plastic Silt
لای خمیری
Sand
ماسه
River Sand
ماسه رودخانه ای
Quarry
کان سنگ، معدن سنگ
Quarry Sand
ماسه كوهستانی
Blown Sand
ماسه بادی
Stone Sand
ماسه شكسته
Gravel
شن
Boulder
قلوه
Nailing
میخ كوبی
Anchor
میل مهار
Micro-pile
ریز شمعها
cluster piles
مهاربند
Wood
چوب
veneer
چوبهای ورقه ای (روکش)
Neopan
نئوپان
Laminated wood
تخته چند لایه
Fiberboard
تخته فیبرها
High-density Fiberboard (HDF)
تخته فیبر سخت
medium-density Fiberboard (MDF)
تخته فیبرنیمه سخت
Cement Board (CB)
صفحات چوب- سیمان، تخته چوب- سیمان
Gypsum Fiberboard (GFB )
تخته فیبری چوب- گچ
Igneous Rock
سنگهای آذرین
Sedimentary Rock
سنگهای رسوبی (ته نشسته)
Metamorphic Rock
سنگهای دگرگونی
Stream Stone
سنگهای قلوه رودخانه ای
Rubble stone
سنگهای لاشه
Ashlar
سنگ بادبر
Pitched Stone
سنگ بادكوبه ای
Sandstone
ماسه سنگها
Siliceous Sandstone – Ganister
ماسه سنگ سیلیسی
Calcareous Sandstone
ماسه سنگ آهكی
Argillaceous Sandstone
ماسه سنگ رسی
Quartzite
كوارتزیت
Calcareous Stone, Limestone
سنگهای آهكی
Dolomite
دولومیت
Travertine
تراورتن
Microcrystalline Calcareous  Stone
سنگ آهك ریز بلورین
Claystone / Clay-stone / Clay stone
سنگهای رسی
Granite
سنگ گرانیت
Marble
مرمر
Light Expanded Clay Aggregate (LECA)
كاربرد دانه های رس منبسط شده
Extruder
گل سفت
Intermittent Kiln
كوره تنوره ای (چاهی – متناوب)
Annular Kiln
كوره حلقه ای (هوفمان)
Tunnel Kiln
كوره تونلی
Clay Brick
آجرهای رسی
Handmade Brick
آجرهای سنتی
Pressed Brick
آجر فشاری
Clinker Brick
آجر جوش
Glazed brick
آجر لعابدار
Engineering Brick
آجرهای صنعتی (ماشینی)
Cellular Brick
آجر سوراخ دار
Solid Brick
آجر توپر
Structural Clay Tile
بلوكهای سفالی
Refractory Brick
آجر نسوز
Sand-lime Brick
آجرماسه آهكی
Concrete Brick
آجرسیمانی / بتنی
Popping -Blowing
آلوئك
Porosity
پوكی
Keramos
سرامیك (واژه یونانی)
Tile
كاشی
Mounted Tile
كاشی دیواری ورقه ای
Cement Tile
كاشی سیمانی
Saltillo
سالتیلو
Mosaic Tile-work
كاشی معرق
Lime
آهك
Back fill
پشت سازه ها
Heblex
هبلكس
Shaft Kiln
كوره ایستاده (قائم)
Rotary Kiln
كوره افقی گردنده (دوار)
Air Slaked
هوا شكفته (آهک هوا شکفته)
Lime Putty
خمیر آهك
Lime Slurry
دوغاب آهك
Milk of Lime
شیرآهك
Lime Water
آب آهك
Hydrator
هیدراتور
Air-slaked Lime
آهكهای هوایی (چاق)
Hydraulic-Lime
آهك آبی
Semi hydraulic Lime
آهك نیمه آبی
High calcium Lime
آهك پرمایه
Low calcium Lime
آهك كم مایه
Industrial Lime
آهك صنعتی
Gypsum – Plaster
گچ
Anhydrite
گچین
Alabaster
سنگ گچ مرمری
Plaster
گچ زنده
Hard Plaster
گچ كشته
Cellular Gypsum
گچ اسفنجی
keen
گچ مرمری (گچ كین)
Gebton
گچ گبتون
Gypsum Mortar
اندود و ملات گچ
Gypsum Board
صفحات گچی (تخته گچی)
Animal Glue
سریشم (نوعی چسب حیوانی)
Vegetable Glue
سریش (نوعی چسب گیاهی)
Mortar
ملات
Hydraulic Mortars
ملاتهای آبی
Foundation Paste
ملات گل آهك
Gauge Mortar
ملات باتارد (حرامزاده)
Black ash Mortar
ملات ساروج
Air-setting Mortar
ملاتهای هوایی
Gypsum Mortar
ملاتهای گچ
Clay–and–Straw Mortar
ملات كاهگل
Epoxy Mortar
ملات اپوكسی
Sivax Mortar
ملات پاشیدنی سیواكس
Grout Injection
ملاتهای تزریقی
Marl
مارل
Lime Stone
سنگ آهك
Alkali oxide
اكسیدهای قلیایی
Bulk
فله ای
Fineness
نرمی سیمان
Slump
اسلامپ
Blaine
بلین
Portland Cement
سیمان پرتلند
Modified Portland Cement
سیمان پرتلند ممتاز
Quick-setting Cement
سیمان زودگیر
Low-heat Portland Cement
سیمان پرتلند كم حرارت
Sulfate-resisting Portland Cement
سیمان پرتلند ضد سولفات
Iron cement
سیمان آهنی
Slag Cement
سیمان سرباره
Pozzolanic Cement
سیمان تراس یا سیمان پوزولانی
Aluminous Cement
سیمان آلومینیومی
Fondu Cement
سیمان نسوز، سیمان فوندو
Masonry Cement
سیمان بنّایی
Oil Well Cement
سیمان چاه كنی
Expansive Cement
سیمان انبساطی
Water-repellent Cement
سیمان ضد آب
White Cement
سیمان سفید
Colored Cement
سیمان رنگی
Asbestos Cement
سیمان آزبستی
Concrete
بتن
Cement
سیمان
Aggregate
سنگدانه ها
Batching
بتن ساز
Slump
روانی بتن، اسلامپ
Light Weight Concrete
بتن سبك
No-fines Concrete
بتن بدون ریزدانه
Gas Concrete
بتن گازی
Foamed Concrete
بتن كفی، بتن حباب دار
Normal Weight Concrete
بتن معمولی
Heavy Weight Concrete
بتن سنگین
Polymer Concrete
بتن پلیمری
Fiber Concrete
بتن الیافی
Sulphur Concrete
بتن گوگردی
Roller-compacted Concrete
بتن غلتكی
Reinforced Concrete
بتن مسلح
Precast Concrete
بتن پیش ساخته
Light Transmitting Concrete
بتن پیش ساخته عبور دهنده نور
Concrete Pipe
لوله بتنی
Concrete Admixtures
افزودنیهای بتن
Accelerators
تسریع كننده ها
Retarders
كندگیر كننده ها
Air Entraining Agent
هوازاها
Conduction
هدایت
Convection
همرفت
Radiation
تابش
Blanket Insulation
عایق پتویی
Panel Insulation
عایق پانلی
Block Insulation
عایق بلوكی
Spray-on Insulation
عایق پاشیدنی
Foam Insulation
عایق كفی
Mineral Wool
پشم معدنی
Glass Wool
پشم شیشه
Rock Wool
پشم سنگ
Slag Wool
پشم سرباره
Perlite
پرلیت
Carbon Fiber
الیاف كربنی
Ceramic Fiber
الیاف سرامیكی نسوز
Aluminum Foil
فویل آلومینیوم
Silicate Insulation
عایق های سیلیكات
Magnesia
مگنزیا
Wood Wool
پشم چوب
Cork
چوب پنبه
Cellulose Insulation
عایق سلولزی
Diatomaceous Insulation
عایق دیاتومه ای
Radiation Shield Insulation
عایق های حرارتی سپرتابشی
Reflective Insulation
عایقهای منعكس كننده
Window Film
عایقهای شیشه پنجرهای
Lightweight Concrete
بتن سبك منبسط
Foamed Slag Concrete
بتن سرباره اسفنج شده
Cellular Concrete
بتن سلولی
Nansulate (nano-insulation)
عایق های مدرن، نانوعایق
Bitumen
قیر
Asphalt
آسفالت، قیرخیابان، قیر معدنی
Native Asphalt
قیرهای طبیعی
Rock Asphalt
سنگهای قیری
Solid Bitumen
قیرهای نفتی (پالوده)
Asphalt Cement
قیر خالص، قیر نفتی معمولی
Blown Bitumen
قیر دمیده
Liquid Asphalt
قیر محلول
Emulsified asphalt
آسفالت امولسیون شده، قیر امولسیونه
Goudron
قطران
Primer
پرایمر
Mastic
ماستیك، درزبند
Iron
آهن
Pig Iron
آهن خام
Sealcoat
روكاری آسفالتی
Slurry Seal
رومالی آسفالتی
Wrought Iron
آهن خالص
Cast Iron
چدن
Kupol Kiln
كوره كوپل
White Cast Iron
چدن سفید
Gray Cast Iron
چدن خاكستری
Chilled Cast Iron
چدن سخت
Ductile Cast Iron
چدن نرم، چدن دم دیده
Steel
فولاد
Mild Steel
فولاد نرم
Medium Steel
فولاد متوسط
Hard Steel
فولاد سخت
Founding
ریخته گری
smith and founder
یراق در و پنجره
Smithing
آهنگری
Rolling
نورد
Holding
كشیدن
Cool Forming
شكل دهی سرد
Aluminum
آلومینیوم
Aluminum Alloy
آلیاژهای آلومینیوم
Copper
مس
Copper Alloy
آلیاژهای مس
Brass
برنج
Bronze
برنز
Phosphor Bronze
برنز فسفری
Tin Bronze
مفرغ (آلیاژ مس، قلع، روی)
Lead
سرب
Zinc
روی
Tin
قلع
Nickel
نیكل
Titanium
تیتانیوم
Chromium
كروم
Magnesium
منیزیم
Manganese
منگنز
Glaze
لعاب
Vitreous Enamel
لعاب شیشه ای
Destressing
تنش زدایی
Floating
شناور سازی
Flat Glass
شیشه جام مسطح
Curved Glass
شیشه های جام خم
Double Glass
شیشه دو جداره
Laminate Glass
شیشه لمینت
Security Glass
شیشه سكوریت
Bullet-resisting Glass
شیشه ضد گلوله
Wired Glass
شیشه مسلح، شیشه داراى شبکه سیمى
Pyrex Glass
شیشه پیركس
Borosilicate Glass
شیشه بورو سیلیكاتی
Quartz Glass
شیشه كوارتزی
Diffusing Glass
شیشه های مات
Obscure Glass
شیشه تار
Acid-embossed Glass
شیشه اسید شوی شده
Patterned Glass
شیشه مشجر
Sandblasted Glass
شیشه ماسه پاشیده شده
Body-colored Glass
شیشه رنگی
Colored Glass
شیشه رنگ شده
Glass fiber
الیاف شیشه
Glass wool
پشم شیشه
Foamed Glass
كف شیشه
Water Glass
شیشه محلول در آب
Solid Glass Brick
آجر شیشه ای توپر
Glass Block
بلوك شیشه ای
Light-directing Block
بلوكهای شیشه ای هادی نور
Light-diffusing Block
بلوكهای شیشه ای پخش كننده نور
Foamed Plastic
پلاستیكهای كفی
Injection Molding
قالب گیری تزریقی
Compression Molding
قالب گیری فشاری
Thermoplastic
ترموپلاستیك ها
Polystyrene
پلی استایرن
Extruded Polystyrene
پلی استایرن اكسترود شده
Expanded Polystyrene
پلی استایرن منبسط شده
Polyethylene
پلی اتیلن
Polypropylene (PP)
پلی پروپیلن
Poly Vinyl Chloride (PVC)
پلی وینیل كلراید
Polycarbonate (PC)
پلی كربنات
Thermoset
ترموست (گرما سخت)
Polyurethane (PU)
پلی یورتان
Epoxy (EP)
اپوكسی
polyester
پلی استر
Phenol Formaldehyde (PF)
فنل فرمالدئید
Silicone (SI)
سیلیكون
Elastomer
الاستومر
butyl
بوتیل
Neoprene
نئوپرن
Chromatins
مواد رنگی
Pigment
رنگدانه
Softeners
مواد نرم كننده
Lubricants
مواد روان كننده
Stabilizers
مواد پایدار كننده
Impact Modifiers
مواد مسلح كننده
Filers
مواد پر كننده
Foaming Agents
مواد اسفنجی كننده
Processing Aids Agents
مواد كمك فرآیند
Paint
رنگها
Primer
پوششهای اولیه
Oil Paint
رنگهای روغنی
Pigment
رنگینه
Extender
پر حجم كننده
Thinner
رقیق كننده
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 29
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.