مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات روان شناسی – بخش 1

در این قسمت  لغات روان شناسی بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات روان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات روان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات روان شناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات روان شناسی بخش 1
مهندسی تصور یا خیال
Imagination engineering
مهندسی تفاهم
Rapport engineering
مهندسی تکامل
Gradual perfection engineering
مهندسی تحقیق
Investigation engineering
الهام و شهود در مهندسی تصور
Inspiration and intuition in
 imagination engineering
الهام و شهود در مهندسی تفاهم
Inspiration and intuition in
 Rapport engineering
الهام و شهود در مهندسی تکامل
Inspiration and intuition in
 Gradual perfection engineering
الهام و شهود در مهندسی تحقیق
Inspiration and intuition in
 investigation engineering
ذهن خود تجسمی
Self-imaginative mind
ورزشهای ذهنی
Mental sports
اتحاد علم و عرفان
Combination of science and mystic
روانشناسی الهی ( ترکیب احساسات و نظریه های حقیقت جویی در تمام ابعاد وجودی انسان)
Divine psychology
الهیات
theology
ضمیر خودآگاه
consciousness
ضمیر ناخودآگاه
unconsciousness
ضمیر ابرآگاه
Meta consciousness
درهم ریختن تصاویر ذهنی در مهندسی تصور
Visual squash
هفت سطح عصب شناسی در دابوت
Seven Neuro logical levels in
 DABOOT
محیط
environment
رفتار
behavior
مهارت
capability
باورها
beliefs
هویت
Identity
معنویت
Spiritual
مرجع
reference
مهندسی اختراع
Invention engineering
میهن پرست
patriotic
مبارزه جو
challenger
فکر
thought
ذهن
Mind – mental
عقل
reason
نظام تجسمی
Representational system
نظام ترجیحی
Preferred system
تجسم
Visualization
نگاه درونی
Visual internal
نگاه بیرونی
Visual external
شنیداری بیرون
Auditory external
شنیداری درونی
Auditory internal
حس جنبشی- لمسی
kinesthetic
مدل راما
Rama model
مدل راشا
Rasha model
مدل شمس
Shams model
برنامه نویسی ذهن
Mental  programming
خنده درمانی
Laughing therapy
ادبیات درمانی
Literature therapy
فکر درمانی
Thinking therapy
دعا درمانی
Prayer therapy
عرفان درمانی
Mystic therapy
روان پویایی
Psycho dynamic
تصور خویشتن
Self-image
تلقین برتر
Super suggestion
پیشگویی کامبخشانه
Self-fulfilling prophecy
تلقین خلاق
Creative suggestion
رویاها
dreams
سکوت درمانی
Silent treatment
خود انگیزی
Self-motivation
رشد شخصی
Personal growth
باز خورد زیستی
Bio feed back
خودیابی
Self-discovery
ایمنی شناسی عصب روانی
Psycho neuro immunology
روان پویایی جدید (دابوت)
New psycho Dynamic
 (DABOOT)
حافظه آکاشیک
Akashic Records
برنامه های درونی
Inner programs
مدیریت خود
Self-management
رشد خویشتن
Self-development
شجاع دلی اکتسابی
Acquired heartedness
التقاطی
Eclectics
هستی شناسی- ذات شناسی
Ontology
هدف – نتیجه
Outcome
بهره وری
Productivity
بهره وری ملی
Public productivity
شناخت
Cognition
همدردی
Sympathy
هستی
Being
برنامه ریزی عصبی- حسی تغییر یافته
Altered neuro sensory
 programming
تجربه خارج از بدن بودن- پرواز روح
Out of the body Experience
جهش کوانتومی
Quantum leap
هوشیاری کیهانی
Cosmic consciousness’
سیستم عصبی – حسی
Neuro sensory system
تفکر نوآور
Design thinking
آئورا- هاله نورانی
Aura
افزایش ادراکات حسی
Extra sensory perception
نظریه انگیزش پیشرفت
Achievement  Motivation
 Theory
فعال سازی، تحریک
Activation
اثر کنشگر – مشاهده گر
Actor  –  Observer  Effect
رفتار واقعی
Actual  Behavior
عاطفی
Affective
نظریه نشانه خشونت
Aggressive-Cue  Theory
بلند پرواز
Ambitious
اضطراب
Anxiety
تشویش-بیم
Apprehension
انگیختگی
Arousal
قاطع
Assertive
توجه
Attention
سبک توجه
Attentional  Style
نگرش
Attitude
اسناد
Attribution
بازآموزی اسنادی
Attribution  Retraining
اثر تماشاگر
Audience  Effect
خشم
Anger
خود محور، مستبد
Authoritarian
دستگاه اعصاب خودکار
Autonomic   Nervous  System
نظریه انحراف توجه – تعارض بارون
Baron’s  Distraction  –
 Conflict  Theory
رفتاری
Behavioral
بازخورد زیستی
Biofeedback
زبان اشاره
Body  Language
ملال
Boredom
پالایش
Catharsis
خشونت هدایت شده (کاتالیزه(
Channeled  Aggression
سرد کردن، آرام کردن
Chilling  Out
همکنشی
Co-active
اثر همکنشی
Co-action  Effect
شناخت
Cognition
شناختی – فکری
Cognitive
تمرین شناختی – عاطفی تعدیل استرس
Cognitive-Affective  Stress
  Management  Training
نظریه ناهماهنگی شناختی
Cognitive  Dissonance  Theory
نظریه برچسب زنی شناختی
Cognitive  Labeling  Theory
هویت جمعی
Collective  Identity
پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی
Competitive  State
  Anxiety  Inventory
اضطراب رقابتی صفتی
Competitive  Trait  Anxiety
رقابت جویی
Competitiveness
سردرگمی
Confusion
هسته (شخصیت)
Core
تئوری ترس از ارزیابی کوتول
Cottrell’s  Evaluation
  Apprehension  Theory
میان فرهنگی
Cross  Cultural
هنجارهای فرهنگی
Cultural  Norms
خیالبافی
Daydream
سبک آزادمنشانه
Democratic  Style
انگیزه زدایی – بی انگیزه ای
Demotivating
افسردگی
Depression
ابعاد شخصیت
Dimensions  of  Personality
جابجایی
Displacement
دغدغه استرس، منفی
Distress
سلطه گر
Dominant
سبک توجه برتر
Dominant  Attentional  Style
سایق، سائق، رانه
Drive
خود
Ego
برق نگاری ماهیچه
Electromyogram
کردار شناس
Ethologist
استرس مثبت
Eustress
بعد برون گرایی – درون گرایی
Extrovert  Introvert  Dimension
خستگی
Fatigue
فرآیند گروهی معیوب
Faulty  Group  Process
گریز یا ستیز
Flight  or  Fight
محدوده سبکبالی
Flow  Zone
تشکل، شکل گیری
Forming
ناکامی
Frustration
نظریه ناکامی – خشونت
Frustration-Aggression  Theory
پاسخ برقی پوست
Galvanic  Skin  Response
هدف مدار
Goal  Oriented
هدف گزینی
Goal  Setting
همبستگی گروهی
Group  Cohesion
هنجارهای گروه
Group  Norms
ساختار گروه
Group  Structure
سلسله مراتب نیازها
Hierarchy  of  Needs
امتیاز میزبانی
Home  Advantage
خشونت خصمانه
Hostile  Aggression
کوه یخی
Iceberg
تصویرسازی
Imagery
رسمی، سرد
Impersonal
تکانه ای بودن
Impulsivity
خشونت ابزاری
Instrumental  Aggression
رویکرد تعاملی
Interactional  Approach
تعاملی
Interactive
منحنی گنبدی
Inverted  U
نشانه های بی ربط
Irrelevant  Cues
حس حرکت
Kinesthetic  Sense
آسان گیر، بی خیالی
Laissez-Fair
درماندگی آموخته
Learned  weakness
مقیاس لیکرت
Likert  Scale
منبع کنترل
Locus  of  Control
تسلط
Mastery
متغییر میانجی
Mediation  Variable
مراقبه، مدی تیشن
Meditation
تمرین ذهنی
Mental  Practice
مرور ذهنی
Mental  Rehearsal
سرمشق گیری
Modeling
خلق
Mood
واکنش انگیزشی
Motivational  Response
بازسازی حرکتی
Motor  Reproduction
مدل چند بعدی رهبری
Multidimensional  Model
  of  Leadership
یادگیری مشاهده ای
Observational  Learning
مقیاس های افتراق معنایی اوسگود
Osgoods  Semantic
 Differential  Scales
هدف های دستاوردی
Outcome  Goals
نتیجه گرا
Outcome  Oriented
بیش انگیختگی
Over-Arousal
تمرین زدگی
Over  Training
گرانبار (در توجه)
Overload
ادراک
Perception
هدف های عملکردی
Performance  Goals
نمای شخصیت – رخساره شخصیت
Personality  Profile
ویژگی شخصیت
Personality  Trait
ارتباط اقناعی، ارتباط قانع کننده
Persuasive  Communication
رفتار ترجیحی
Preferred  Behavior
فشار
Pressure
عوامل  اولیه جامعه پذیر
Primary  Agents  of
 Socialization
مسئله مدار
Problem  Focused
نمای وضعیت خلقی – رخساره وضعیت خلق
Profile  of  Mood  State
آرام سازی عضلانی تدریجی
Progressive  Muscular
  Relaxation
گرم کردن روانی، تهییج
Psyching  Up
خشونت واکنشی
Reactive  Aggression
تقویت
Reinforcement
رابطه مدار
Relationship  Oriented
آرمیده
Relaxed
پایایی
Reliability
رفتار مقتضی
Required  Behavior
یادداری
Retention
دستگاه فعال سازی شبکه ای
Reticular  Activating  System
اثر رینگلمن
Ringelman  Effect
برانداز، وارسی، پویش
Scanning
عوامل ثانویه جامعه پذیری
Secondary  Agents  of
 socialization
خودپنداره – خودانگاره
Self-Concept
خودباوری – اعتماد به نفس
Self  Confidence
خویشتن داری
Self-Control
خودمختاری
Self-Determining
خودبسندگی
Self-Efficacy
عزت نفس
Self  Esteem
پیش گویی خودکامبخش
Self-Fulfilling  Prophecy
خود شکوفایی
Self-Fulfillment
پرسشنامه خود سنجی
Self-Report  Questionnaire
گفتگوی درونی، گفتگو با خود
Self-Talk
خود ارزشمندی
Self-Worth
دیگران
Significant  Others
عامل موقعیتی
Situational  Factor
تسهیلات اجتماعی
Social  Facilitation
نظریه هویت اجتماعی
Social  Identity  Theory
نظریه یادگیری اجتماعی
Social  Learning  Theory
کم کاری اجتماعی
Social  Loafing
جامعه پذیری، اجتماعی شدن
Socialization
عامل جامعه پذیری
Socializing  Agent
آزمون اضطراب رقابت ورزشی
Sport  Completion  Anxiety  Test
پرسشنامه جهت گیری ورزشی
Sport  Orientation  Questionnaire
اسناد پایدار
Stable  Attribution
بعد استوار – روان رنجور
Stable-Neurotic  Dimension
ثبات – پایداری
Stability
اضطراب حالتی
State  Anxiety
استرس – فشار روانی
Stress
تعدیل فشار روانی، تنظیم فشار روانی
Stress  Management
محرک تنش زا
Stressor
گروهک
Subgroup
وظیفه مدار
Task  Orientated
پرتنش – تنیده
Tense
تنش
Tension
توقف فکر
Thought  Stopping
رویکرد صفات
Trait  Approach
صفت حالت
Trait-State
اسناد پایدار
Unstable  Attribution
اعتبار
Validity
تشویق کلامی
Verbal  Persuasion
تجارب مشاهد های
Vicarious  Experience
تقویت مشاهده ای
Vicarious  Reinforcement
سرزندگی
Vigor
مرور ذهنی رفتار دیداری – حرکتی
Viso-Motor  Behavior  Rehearsal
تجسم
Visualization
پیروزی خواهی – بردگرایی
Win  Orientation
نگرانی
Worry
قانون یرکس دادسون
Yerkes-Dodson  Law
منطقه کارکرد بهینه
Zone  of  Optimal  Functioning
پرورش
education
سبک یادگیری
learning style
هدف‌های آموزشی
education goals
هدف‌های فرایندی
process
هدف‌های تولیدی
product
روش آزمایشی
experiment
الگوی عمومی آموزش
General Teaching Model
شناخت
Cognition
فراشناخت
metacognition
متغیر پیش بین
predictive
متغیر ملاک
Criterion
ارزشیابی آغازین
Preassessment / Pre-assessment
ارزشیابی تکوینی
formative evaluation
ارزشیابی تراکمی
summative evaluation
هوش
intelligence
درماندگی آموخته شده
learned helplessness
سبک یادگیری عاطفی
affective learning style
سبک یادگیری شناختی
cognitive learning style
سبک یادگیری فیزیولوژی
physiological learning style
تحلیل تکلیف
task analysis
یادگیری موقعیتی
situated learning
تکالیف اصیل
authentic tasks
نظریه سازندگی یادگیری سازندگی گرایی
constructivism
یادگیری معنادار
meaningful learning
آموزش اکتشافی
discovery learning
سرعت ادراکی
cognitive tempo
ساخت
structure
عملیات ذهنی
Operations
لغات روان شناسی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.