مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 24

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 24 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 24
 جریان انتشار، جریان مواد
 CIRCULATION
 جریان كناره ای
 CONTOUR CURRENT
 جریان كوات، به جریان مایع موجود بین دو سطح اتلاق می شود بطوریكه این دوسطح متحرك باشند
 COUETTE FLOW
 جریان هوا، جابجائی توده های هوای سرد وگرم راگویند
 CIRCULATION OF AIR
 جسم كلوئیدی را كه به حالت انعقاد درآمده پس از انعقاد آب موجود از ماده كلوئیدی جدا می گردد
 CAILLOT
 جلا داده، صاف
 CLOSSING
 جلای صخره ها، سنگها، پاره سنگ ها
 CLAP
 جوش آتشفشانی
 CRUMB
 چاله بسته فرورفتگی بسته، قسمتی از زمینی كه از هر سو بوسیله، زمین های بلند محدود شده است
 CLOSE DEPRESSION
 چاله هایی كه بوسیله آبهای ساحلی رودخانه ها بوجود می آید
 CHAVE
 چاه آرتزین، چاهی است كه آب منحصراً از سفره های محصور تامین می شود
 CONFINED WATER WELL
 چرت های موجود در آهك های دوره كربونیفر
 CARBONOUS
 چرت، سنگ آتش زنه، سنگ چخماق
 CHERT
 چرخه كادومین، چرخه كوهزایی پره كامبرین كه با فاز پایانی كادومین مشخص می گردد
 CADOMIAN CYCLE
 چرخه كالدونین
 CALEDONIAN CYCLE
 چرخه، دور
 CYCLE
 چرنوزیوم، یك گروه از خاك های منطقه زونال كه افق سطحی آن ضخیم و تیره رنگ وگاهی اوقات سیاهرنگ می باشد و مقدار مواد آلی آن بسیار زیاد است
 CHERNOZEM
 چسبندگی، جاذبه ملكولی
 COHESION
 چسبیدگی، چسبندگی، كوهرانس
 COHERENCE
 چسبیده، چسبیدگی ذرات به یكدیگر و تاثیر متقابل آنها راگویند
 COHERENT
 چست نات، شاه بلوط
 CHESTNUT
 چشم كراپودسی . به كنكرسیون های فروژینوزدار در لایه های متحدالمركز گفته می شود
 CRAPAUDS EYES
 چشم گربه ای، منظور كانی كوارتز می باشد
 CATS EYE
 چشمه ای كه آب نسبتاً گرمی داشته و در باتلاق ها و چمنزارها دیده می شود و در فصل زمستان یخ نمی زند
 CHOUDANNA
 چگالش، تغلیظ،
 CONDENSATION
 چگالش استتاری
 CONDENSATION
 چگالی برخورد عده برخوردهایی كه در واحد حجم و واحد زمان ضمن عبور یك شار نوترونی از داخل یك جسم اتفاق می افتد
 COLLISION DENSITY
 چگالی جریان
 CURRENT DENSITY
 چمن اطراف بناها و ساختمان ها
 CHAUMAT
 چمنزار مطلوب و نمناك با خاك های چسبیده اسفنجی
 CAFFES
 چمنزارهای ارتفاعات را گویند، فضای كشت نشده
 COUDERG
 چمنی كه خاك مرغوب دارد
 COUENNE
 چند ضلعی كه محدود به خطوط منحنی است
 CURVILINEAR POLYGON
 چند ضلعی محدب
 CONCAVE POLYGON
 چند ضلعی مقعر
 CONVEX POLYGON
 چهارمین شخمی كه به تاكستان ها داده می شود
 CARTGER
 چیزی كه آهك دارد
 CALCARIFEROUS
 چیزی كه از لابلای صافی بسیار تنگ و فشرده می گذرد
 COLATURE
 چیزی كه به زمین بستگی دارد.یكی از الهه های متعدد زیرزمینی
 CHTHONIEN
 چیزی كه در تمام سطح زمین وجود دارد
 COSMOPOLITE
 چیزی كه مانند ستون بوده و به شكل عمودی ویا منشورهای عمودی با ستیغ های فرسایش یافته است
 COLOMNAIRE
 چین پوششی
 COVERING FOLD
 چین دار، خمیده، دارای چین و چروك
 CRUMPLING
 چین غلافی، چین استوانه ای
 CYLINDER FOLD
 چینه بندی چلیپائی، چینه بندی متقاطع
 CROSS BEDDING
 چینه بندی متقاطع
 CURRENT BEDDING
 چینه بندی مورب
 CROSS LAMINATION
 چینه بندی هم شیب، لایه بندی موازی
 CONFORMABLE STRATIFICATION
 حاشیه انجماد، حاشیه منجمد شده
 CONGEALED BORDER
 حاشیه های موئینه ای، فرانژ موئینه ای، سفره آب زیرزمینی
 CAPILLAIRE FRINGE
 حجره
 CHAMBER
 حد تعادل كربنات ها
 CARBONATE COMPENSATION DEEPTH
 حركت قاره ای
 CONTINENTAL MOBILITY
 حشرات چهارپای حفار كه در باغ ها سبب سست ونرم بودن خاك می شوند و موجب قطع ریشه نباتات نیز می شوند
 COURTILIERE
 حفاری ضربه ای
 CABLE DRILLING
 حفره، فرورفتگی خاك های مرطوب
 CROT
 حفره زیرزمینی، غار بزرگ
 CAVERN
 حفره مرواریدی
 CAVERN PEARL
 حفره، گودال دره كوچك با بستر مدور
 CROUOS
 حفره، گودال، چاله ظرف آب
 CROT
 حوضه زغالی، حوضه زغال سنگدار ناحیه ای كه برای بهره بردای زغال سنگ اختصاص دارد
 COAL BASIN
 خاك آهكی
 CALCAREOUS SOIL
 خاك توربی كلی دار
 CLAY PEATY SOIL
 خاك جگن دار، خاك هوموس دار
 CAREX EARTH
 خاك رس، نوعی خاك رس كه در ساختن كوزه و مواد سفالین از آن استفاده می كنند
 CHINA CLAY
 خاك رس، خاك رس چسبنده
 CLAY
 خاك رس، خاك رس آهك، خاك های فقیر كه اغلب به صورت لكه های جزیره مانند دیده می شوند
 CHAMIANT
 خاك رس، ذرات كوچكی كه كم و بیش خاصیت چسبندگی داشته و در اثر مرطوب شدن خواص كلوئیدی از خود ظاهر می كند
 CLAY
 خاك سرامیكی، خاكی كه در تهیه سرامیك وكوزه گری مورد بهره برداری قرار می گیرد
 CERAMIC EARTH
 خاك سرد، اراضی سرد
 COLD EARTH
 خاك سولونچاك نهانی، معمولاً در چنین خاك هائی نمك ها در درون خاك مشاهده می شوند، در چنین حالتی پلان آب در بخش عمقی خاك قرار دارد
 CRYPTO SOLONCHAK
 خاك شاه بلوطی، خاك چست نات
 CHESTNUT EARTH
 خاك قهوه ای آهكی
 CALCAREOUS BROWN SOIL
 خاك قهوه ای بر روی سنگ بستر آهكی
 CALCIC BROWN SOIL CALCAREOUS BROWN ON THE SOIL
 خاك قهوه ای شاه بلوطی، خاك بلوطی
 CHESTNUT BROWN SOIL
 خاك كاپ، اصطلاح كانادایی قسمتی از خاك بین سنگ های صخره ای را گویند
 CAP EARTH
 خاك كرونومورف، خاك هایی كه كیفیت تحول ژنتیكی آن به عامل زمان بستگی دارد كه رابطه نزدیكی با اقلیم دارد
 CHRONOMORPH SOIL
 خاك كلوخه دار
 CLAYEY EARTH
 خاك كوچكی كه بازمانده پوشش نباتی فشرده و متراكمی (بشكل بالش)می باشد كه در درز و شكاف صخره ها و سنگ ها به وجود می آید
 CUSHION RENDZINA
 خاك كوزه گری
 CERAMIST
 خاك كوزه گری
 CERAMIC
 خاك منطقه سرد
 COLD AREA SOIL
 خاك هائی كه محتوی رس و مقدار فراوان آهك می باشند
 CALCEROUS MARL
 خاك های آهك، سیلیس
 CALCAREOSILICIOUS SOIL
 خاك های آهكی
 CALCIFEROUS
 خاك های آهكی سنگ دار را گویند
 COSSE
 خاك های آهكی قابل نفوذ و گرم
 CHAUFFERETTES
 خاك های پیچیده و كمپلكس را گویند
 COMPLEX SOIL
 خاك های تورب زاری كه حاوی هوموس های خام است
 CARR
 خاك های حمل شده ای كه در حاشیه یا كناره مزارع دیده می شود
 CHEVASSINE
 خاك های راندزینی سنگ دار
 CHARP
 خاك های رسی
 CLAYEY EARTH
 خاك های رسی
 CLYTE
 خاك های رسی سیلیس دار
 CHALCAREOSILICIOUS CLAY
 خاك های رودخانه ای حاصلخیز
 CHAMBON
 خاك های سنگی، خاك های سنگدار
 CHANEPEIRA
 خاك های سولونچاك مرطوب وچمنی كه شوره در سطح خاك ها نمایان می شود
 CHAK
 خاك های قرمز رنگ راگویند كه از تخریب و تجزیه سنگ های آذرین بدست می آید
 CASCAJO
 خاك های قرمز موجود در اراضی آهكی را گویند
 CAUSSANEL
 خاك های قرمزی كه بر روی گل های سفید قرار گرفته است
 CAUSSONAL
 خاك های كارال
 CHARRAL SOIL
 خاك های كه به صورت كلوخه های كوچك می باشند
 CASSON
 خاك های كه توسط آب شسته وكشیده می شوند و تولید جریان های سیلابی را می كنند
 CORRU
 خاك های لاتریتی را گویند كه از دگرسانی و هوازدگی سنگ های گنایس تولید می گردد
 CABOOK
 خاك های ماسه ای را گویند كه خشك و قرمز رنگ است
 CHOTTE
 خاك های مرطوب، اراضی مرطوب
 CHOUCO
 خاك های مملو از درختان رزین دار كه می توان چنین زمین های را آباد كرد
 CROT
 خاك هوموس دار
 CHAUDRONNEOUS EARTH
 خاكی سنگریزه های كوچك دارد
 CALCULOUS
 خانواده گیاهی كاروفیت ها
 CHARACEA
 خزش، مورمورشدن، خزش كند و آرام اراضی سست و نرم همراه خاك های دربرگیرنده اش
 CREEPING
 خشك شدن، نوعی چمن را گویند كه دارای خاك خشك می باشد
 CREMADOU
 خشك و سخت
 CASSE
 خط الرس زمین شخم خورده
 CROTON
 خط ساحلی، كناره دریا، دریاكنار
 COAST LINE
 خلل و فرج موئینه ای
 CAPILLARY PORE SPACE
 خلیج كوچك با كناره های سنگی و شیب تند
 CALANQUE
 خمیدگی انحنا
 CURVE
 خمیدگی، پیچش، قوس
 CURVATURE BENDING
 خنك كننده
 COOLING
 خنك كننده، سرد كننده
 COLLER
 خواص شیمیایی خاك
 CHEMICAL SOIL PROPERTIES
 دالان كشیده و راست با شیب تند
 CHABLOZ
 دانش شیمی خاك
 CHEMICAL PEDOLOGY
 دایره ها،
 CIRCLES
 در اراضی كه مورد آبیاری قرار می گیرند تخته های آبیاری با پشته های خاكی محافظت شده راگویند
 CALANT
 در تاكستان های شیب دار، تخته سنگ های افقی كوچك وجود دارد كه سبب جلوگیری فرسایش و انحراف آب های دامنه ای می گردد
 CHARROI
 در رگه های نیترات به لایه های ریگ و ماسه دار گفته می شود
 CHUCA
 در رگه های نیترات، لایه های ماسه ای وكنگلومرائی را گویند
 COSTRA
 در قسمتی از هوموس ها وجود دارد و به وسیله اسید راسب نمی گردد
 CYTOSINE
 در مهندسی معدن به ظرفی كه بواسطه طناب در هوا حركت كرده و مواد را حمل می كندگفته می شود
 CARRIER
 درجه حرارت بحرانی، دمای بحرانی
 CRITICAL TEMPERATURE
 درز انقباض
 CONTRACTION JOINT
 درز، شكاف، كافت
 CREVICE
 درصد بحرانی
 CRITICLA PERCENTAGE
 درلغت به معنی طرف سفالین است
 CLYPAN
 دره عمیق، فرورفتگی های طویلی را گویند كه با دیواره های تند همراه است
 COULOIR
 دره عمیق و طویل، تنگه طویل و عمیق، كانیون
 CANYON
 دره كوچك، دره های كوچك با ته نسبتاً‌ پهن كه از سمت چپ و راست وب الادست دارای شیبی تند بوده ودره های خشك را بوجود می آورد
 COMB
 دریاچه آتشفشانی
 CRATER LAKE
 دریچه با سطح سرآب ثابت
 COSTANT
 دریچه چرخ زنجیری، نوعی دریچه غلطان است كه در آن غلطك های رهنمون همانند زنجیر به دنبال هم قرار گرفته است
 CATERPILLAR GATE
 دستگاهی است كه برای اندازه گیری رطوبت خاك به كار می رود و بوسیله دستگاه الكتریكی انجام می گیرد
 COLMAN AND HENDRICKS
 دستگاهی كه برای آنالیز گرانولومتری ذرات ریز مورد استفاده قرار می گیرد
 COLLAN APPAREIL
 دسته درخت ها، درخت های فشرده و متراكم، انبوه درختان
 CLUMP
 دشت، منطقه گسترده و بازآهكی را گویند
 CAMPAIGN
 دشت های سنگی آهكی
 CARSO
 دماغه
 CAPE
 دو كفه ایها
 CRYPTODONTES
 دودكش جین، ستون خاكی را گویند
 CHIMNEY ROCK
 دوره اقلیمی
 CLIMATIC CYCLE
 دوره كربونیفر
 CARBONIFEROUS
 دولین
 CHOURUN
 دهانه آتشفشانی، نام قسمت بالائی مجرای آتشفشان است
 CRATER
 دهلیز بهمن
 CHALANCHA
 دیاگرام سطری یا ستونی مركب
 COMPOUND BAR CHART
 دیاگرام طبقه بندی یا نمودار طبقات، نموداری كه اجزا یك مجموعه و رابطه متقابل آنها را با یكدیگر نشان می دهد
 CLASSIFICATION CHART
 دیك بزرگ، تیان، فرورفتگی نسبتا گردی كه در درون ماسه ها قرار دارد.
 CALDARIA
 ذوب
 CONGRUENT
 رانش موئینگی دفع موئینگی، دفع كاپیلاری
 CAPILLARY REPULSION
 راه های شوسه سنگفرش شده را گویند
 CAUSS
 رخ، سطح شكست، سطح تورق كیلواژ
 CLEAVAGE PLANE
 رده، طبقه، نوعی طبقه بندی خاك در آمریكا
 CATEGORY
 ردیفی از خاك های متفاوت كه معمولاً از مواد مادری مشابهی حاصل شده اند ولی پستی وبلندی وزهكشی آنها متفاوت است
 CATENA
 رس
 CLAYEY ARGILLE
 رس خاك های رسی
 CONROI
 رس كلریتی، كلریت رس داری كه اگر ورقه های آن از یكدیگر جدا شوند
 CHLORITIC CLAY
 رسانائی
 CONDUCTIBILITY
 رسانائی موئینگی
 CAPILLARITY CONDUCTIVITY
 رسوب آهك خام
 CRAPA
 رسیف مرجانی
 CORAL REEF
 رشته
 CHEBKA
 رشته كوه، زنجیرهای كوهستانی
 CHAIN
 رطوبت معادل گریز ار مركز
 CENTRIFUGE MOISTURE EQUIVALENT
 رطوبت موئینه ای، رطوبتی كه در اثر كشش سطحی جذب ذرات شده و بصورت پیوسته وجود دارد و قابل استفاده گیاهان می باشد وبصورت آزد تحت تاثیر نیروی موئینه ای حركت می كند
 CAPILLARY MOISTURE
 رگه هائی كه به اشكال گوناگون دیده می شود
 CHINE
 رنگ شكلاتی
 CHOCOLATE
 روانه های خاكی
 COULAIA
 روزنه با فشردگی كامل
 CONTRACTED ORIFICE
 روش آبیاری حوضچه های موازی خط تراز
 CONTOUR CHECK METHOD
 روش همراه بخش و تزریق
 COMBINED METHOD OF SPREADING AND INJECTION
 روشن، صاف، قسمتی از جنگل را گویند كه پوشش درختی آن كم بوده و اغلب پوشیده از خاكهای تخریب شده می باشد
 CLEARING
 روشی است برای بررسی اراضی
 CRUISE
 ریشه كنی با سوزاندن
 CHAR PIT METHOD
 زغال سنگ
 COAL CARBON
 زغال سنگ اسپور و تیره رنگ
 CHANDELLE COAL
 زغال سنگ اسپور و تیره رنگ با سطح شكست صدفی
 CANNEL
 زمخت، سنگلاخی
 CRAFE
 زمین بارخیز
 CONDEMINE
 زمین بایر را یه زیر كشت در آوردن
 CERNAZ
 زمین بسیار حاصلخیز
 CRETULEUX
 زمین سخت
 CAUCHE EARTH
 زمین شناسی مقایسه ای
 COMPARATIVE GEOLOGY
 زمین كشت نشده
 CHAUMARD
 زمین مسطح جلگه، فلات، دشت
 CAMPAIGN RUN
 زمین های آبرفتی و حاصلخیز
 CAMOO
 زمین های دوره كرتاسه
 CRETACEOUS EARTH
 زمین های سنگلاخی و خشك كه جیرجیرك ها در آن مشغول آوازه خوانی باشند!
 CANTAGREL
 زمین های سیاه رنگ
 COMBANIERAS
 زمین های لغزنده
 COULA
 زمین های لغزنده
 COULAGNA
 زمین های نرم سستی كه محتوی پاره سنگ های كوچك است و در رگه های نیترات سدیم مشاهده می شود
 COBA
 زمینی كه از خرده سنگ های فراوان تشكیل یافته و از نقطه نظر شیمیایی اندكی حاصلخیز است
 COTTILE
 زمینی كه بر اثر طغیانهای سیلابی كنده شده است
 CHARRAGAL
 زمینی كه به كشت شاهدانه اختصاص دارد
 CLIOS
 زمینی كه جوی یا نهر در آن جاری است
 COULIERE
 زندگی مشترك
 CENOTIC
 زنگار آهكی، در خاك های مدیترانه ای اندود نازك آهك را گویند
 CALCAREOUS PATINA
 زهكش جمع كننده
 CARRIER DRAIN
 زهكش عمودی
 CHIMNEY DRAIN
 زیرزمین، سرداب، آبكند، گودال
 CELLAR
 زیستمندانی كه در درون غارها و حفره های موجود در سنگ ها زندگی می كنند
 CAVERNICOLE
 سائیدگی سطحی خاك
 CHACROTTER
 سائیدن، سفت و متراكم شدن زمین در اثر تردد ارابه ها
 CANRAYER
 ساخت كاتاكلاستیك
 CATACLASTIC STRUCTURE
 ساخت كنگرسیون دار، ساخت كنگرسیونی
 CONCRETIONARY STRUCTURE
 ساختمان، ساختمان و وضع طبیعی
 CONSTITUTION
 ساختمان كلوخه ای
 CLOD STRUCTURE
 ساختمان متلاشی شده، ساختمان تخریبی
 COLLAPSE STRUCTURE
 ساختمان و وضع طبیعی
 CONSTITUENT COMPONENT
 ساطور، تبر، آلتی كه برای شكستن و خرد كردن از آن استفاده می كنند
 CHOPPER
 ستون فشرده و متراكم كه سنگ های آن متناسب با گراویه بوده و مقدار رس و ماسه در حدود 20تا35 درصد و با آب ولیمون نیز مخلوط می گردد.
 CONCRETE EARTH
 ستیغ، بلندترین قسمت های یك رشته كوه را گویند
 CREST
 سخت، متراكم، كمپاكت
 COMPACT RAID
 سخت پوستان، رده بزرگی از بندپایان می باشند
 CRUSTACEA
 سراتیت ها
 CERADTITES
 سراتیت های گل سفید
 CHALK CERATITIDAE
 سرامیك، غلاف های موجود در خاك های پخته را گویند
 CASETTE
 سرزمین های وسیع
 COTE
 سرعت بحرانی (آب زیرزمینی )
 CRITICAL VELOCITY
 سروسیت، كربنات سرب
 CERUSITE
 سروسیت، كربنات سرب
 CERUSSITE
 سری تیوم، از انواع شكم پایان كه دارای صدف كشیده بوده و گونه های بسیاری از آن از دوران سوم به حالت فسیل باقی مانده است
 CERTHIUM
 سری حفره ها و چاله هائی كه اختلاف سطح آنها حدود یك متر و حدود چندین متر طول دارند و در نتیجه پوشش گیاهی تولید می شود
 CULBUTES
 سری های چگالیده
 CONDENSED SERIES
 سریت نام متداول و عمومی است كه به گونه ای از سری تیوم و اشكال مشابه اطلاق می گردد
 CERITHE
 سریوم
 CERIUM
 سزیوم
 CESIUM
 سزیوم
 CAESIUM
 سفره اسیر
 CAPTIVE SHEET
 سلانتره ها، كیسه تنان، گروه بزرگی از جانوران بی مهره بوده كه عده ای در عهد حاضر وبرخی در دوره های گذشته زمین به صورت كلنی یا آزاد زندگی می كرده اند
 COELENTERATA
 سلولز كربوهیدارات خالص
 CELLULOSE
 سنستوم
 COENOSTEUM
 سنگ آتش زنه
 CAILLEU CORNU
 سنگ آهك
 CALCAREOUS
 سنگ پوششی، پوش سنگ
 CAPPING
 سنگ پوششی، پوش سنگ
 CAP ROCK
 سنگ درون گیر، سنگهائی كه بوسیله توده های مذاب قطع شده باشد
 COUNTRY ROCK
 سنگ روشن، سنگ اسیدی
 CLEAR ROCK
 سنگ سترگ
 CROMLECH
 سنگ سفید رنگ
 CISSITE
 سنگ فرش
 CAUSEWAY
 سنگ لوحی شیستی كه دارای صفحات صیقلی و صاف می باشد
 CHIAPPA
 سنگ های آواری، سنگ های تخریبی
 CLASTIC ROCKS
 سنگ های بلورین، سنگ های متبلور، به سنگ های اطلاق می گردد كه از پهلوی هم قرار گرفتن بلورها به وجود آمده باشد
 CRYSTALLINE ROCKS
 سنگ های زیر خاكی
 CLOBENC
 سنگ های سیمانته، سنگ هائی كه كانی ها ومواد سازنده آن بوسیله سیمانی بهمدیگر چسبیده اند
 CEMENTED ROCKS
 سنگ های شیستی
 CAGAREL
 سنگ های شیمیایی، سنگ های رسوبی را گویند
 CHEMICAL ROCKS
 سنگ های كاتاكلاستیكی، سنگ هایی كه متحمل شكستگی شده و خرد و متلاشی شده اند
 CATACLASTIC ROCKS
 سنگ های كربن دار، سنگ های زغالی
 CARBONACEOUS ROCKS
 سنگ های كربنات دار غیرفعال كه دارای دانه های درشت و مقاوم بوده و تولید ماسه هائی را می كند كه در آب های انیدریك كربنیك دار محلول نمی باشد
 CARBONATE (INACTIVE)
 سنگ های كنگرسیون دار
 CONCRETIONARY ROCKS
 سنگ های متراكم و تل مانندی كه در اثر پدیده های سیلابی به وجود می آیند
 COUMPEIRES
 سنگ های مقاوم، پایدار
 CONSOLIDATED
 سنگ های مقاوم، پایدار
 CONSOLIDATE
 سنگ های مكمل
 COMPLEMENTARY ROCKS
 سنگریزه، اراضی سنگریزه دار
 CAILLE
 سنگریزه، پاره سنگ، تخته سنگ زاویه دار
 CANTO
 سنگریزه، كلوخه
 COTOUL
 سنگریزه و پاره سنگ های كوچك وصاف
 CAILLOT
 سنگریزه ها و ته مانده های گرد و مدور زغال سنگ را گویند
 COAL BALLES
 سنگریزه های سخت وسیلیسی
 CAIL
 سنگریزه های گرد
 CONHO
 سنگریزه های گرد و مدور
 CAILLOUASSE
 سنگریزه های گرد و مدور را گویند، زمین خشك و بایر
 COUSSOU
 سنگریزه، كلوخه
 COUADE
 سنگفرش، توده كردن، آنباشتن
 CLAMPING RUBBLEWORK
 سنگواره درختی كه در نهشته ها و رسوبات دریائی (درون ماسه لای و لجن) قرار گرفته باشد
 CANAILLON
 سنگهای الوان قیمتی
 COLOURED STONE
 سنگی كه در جاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد
 CHALINE
 سنگی، مكان سنگی
 CHAIROUS
 سنگی است بسیار متراكم وسخت ریزدانه كه از اوپال یا كالسدوئن تشكیل یافته است
 CHERT
 سودای تجارتی، كربنات سدیم تجارتی
 COMMERCIAL SODA
 سوراخ و منفذ پر از آب درخاك
 CAFRE
 سوراخ یا فرورفتگی كه در اثر رد پای حیوان بر سطح گل و لای باقی می ماند.
 CLLOC
 سولفید مس كریستالیزه شده در سیستم هگزاگونال را گویند
 COVELLITE
 سه تاسه ها، آب باران
 CETACEA
 سیبولن، مرمر سفید
 CIPOLIN
 سیتم كلوئیدی، كمپلكس كلوئیدی
 COLLOIDAL COMPLEX
 سیتوهوموس
 CYTOHOMUS
 سیداروئید، گروهی از خارپوستان منظم از جنس سیداریس ها
 CIDAROIDS
 سیرك، دره باریك
 CIRQUE
 سیرنا، از دوكفه ایهای گروه ناجور دندان ها كه هم اكنون در آب های شیرین ولب شورزندگی می كنند
 CYRENA
 سیكلوتم، سكانس رسوبی كه با یك دوره كوچك رسوبگذاری مطابقت دارد
 CYCLOTHEME
 سیكلوستوما از سنگواره شكم پایان از كرتاسه تا حال وجود دارد
 CYCLOSTOMA
 سیكلوسیلیكات
 CYCLOSILICATE
 سیگل، ستون بالائی ماسه سنگ یا پودنگ
 CIGLE
 سیلت پوششی، سیلتی كه فلات یا تپه ها را زیر پوشش خود قرار داده است
 COVERED SILT
 سیلت شكاف دار
 CRACKED SILT
 سیمان
 CEMENMT
 سیمان شدن با سیلیس
 CEMENTED PAN SILIFICATION
 سیمانی شدن، حالتی كه ماده یا یك جسم بصورت سیمانی در می آید كه بوسیله یك سیمان طبیعی یا مصنوعی روی می دهد
 CEMENTATION
 سیمانی شده
 CEMENTED
 سیمولیت
 CIMOLITE
 سینابر
 CINNBAR
 سینابر
 CINABAR
 شابازیت، كابازیت
 CHABAZITE CHABASITE
 شاتین، از تقسیمات چینه شناسی دوران سوم
 CHATTIAN
 شاخه طنابداران، شاخه ای از جانوران می باشند كه در دورانی از زندگی دارای طناب پشتی هستند
 CORDATA

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 24
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.