مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 35

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 35 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 35
 كازانیان
 KAZANIAN
 كاموریت
 KAMMERERITE
 كراتوفیر
 KERATOPHYRE
 كراسنوزوم-رس قرمز رنگ
 KRASNOZEM
 كریپتون
 KRYPTON
 كشاورزی موقتی یر روی خاك های جنگلی تخریب شده كه تولید خاك های متراكم و حاصلخیز را میكند
 KAINGINING
 كلفیت
 KELPHITE
 كنیك باند
 KINK BAND
 كنیك-نوعی چین جناغی
 KINK
 كوپر-قسمت بالای تریاس
 KEUPER
 كیانیت، نگاه كنید به دیستن
 KYANITE
 كیتین
 KITINE
 كیمبرجین-اشكوب ژوراسیك بالایی
 KIMMERIDGIAN
 كیمبرلیت
 KIMBERLITE
 گچ
 KREIDE
 گل و لای
 KOTH
 لس سفید رنگ
 KVITLER
 لوله كلوین
 KELVIN TUBE
 ماسه چسبنده
 KLEBSAND
 متدی كه طبق آ میتوان ازت آلی و آمونیاك خاك را مشخص كرد
 KJELDAHL METHOD
مترادف آنیدریت
KARSTENIT
مرتفعات گرد-انحنائ ساحل و كناره
 KAM
مكان سنگریزه دار
 KIESELIG
 مناطق كارستی
 KARSTIC
 نگاه كنید به بیتوم
 KERABITUEM
 نودول-گرهك
 KNOLL
 نوعی گیاه بالا رونده
 KUDZU
 نهشته های رس
 KAISO BED
 نهشته هایی كه دارای برامدگیهای سست و نرم میباشد
 KOUDIA
ویسكوزیته جنبشی
 KINETIC VISCOSITY
 هوموس آهكی
KALKMULL
 یخ شانه ای -یخ پكتینی
 KAMMEIS
یكی از اشكوبهای پرمین
 KOUNGOURIAN
  زمین خشكی، قسمتی از كره زمین كه از آب بیرون است
 LAND
 آب آهك
 LIME WATER
 آبشار گدازه، وقتی كه جریان های ملتهب گدازه از روی پرتگاه عبور كرده وبطرف پائین جریان پیدا می كنند این آبشارها بوجود می آید
 LAVA CASCADE
 آماده سازی زمین
 LAND PREPARATION
 آهك
 LIME
 اثر حیات
 LEBENS SPUR
 اراضی تورب زاری كه محیط آن نسبتاً سالم تر از نواحی زمین های مرتفع است وجهت كشت های جالیزی وصیفی كاری مورد بهره برداری قرار می گیرد
 LOW EARTH
 ارتفاع یا بی بارومتری، روش تعیین كردن ارتفاعات مختلف از روی تغییرات فشار اتمسفر
 LEVELING BAROMETRIC
 ارتفاع یابی در، در نقشه برداری تعیین سطوح نقاط مختلف یك قطعه زمین
 LEVELING
 استالاكیت های گدازه ای، توده های استالاكیت شكلی كه در اثر ریزش مواد گدازه ای بداخل مجاری زیر سطح گدازه تشكیل می شوند
 LAVA STALACTITES
 استلاگمیت های گدازه ای
 LAVA STALAGMITES
 اصطلاحی كه به جانوران رسوب سازنده اطلاق می شود مانند مرجان ها وغیره
 LITHOGENOUS
 اصطلاحی كه به سنگ های آذرین دانه ریز بلورین اطلاق می شود
 LITHOIDAL
 اصل لوشاتلیه
 LE CHATELIER PRINCIPLE
 افت، ضایعه، از دست دادن یا گم كردن
 LOSS
 امتیاز، اجازه نامه
 LEASE
 امواج طولی، امواج اولیه، امواج فشاری
 LONGITUDINAL WAVES
 امواج كرانه ای، امواج ساحلی، امواجی كه بموازات ساحل حركت می كند
 LITTORAL CURRENTS
 امواج لاو، امواج عرضی كه در حدفاصل بین دو محیط الاستیك حركت می كنند
 LOVE WAVES
 امواجی كه بموازات ساحل حركت می كنند
 LONGSHORE CURRENTS
 انرژی شبكه ای
 LATTICE ENERGY
 انكلوزیون های مایع
 LIQUID INCLUSIONS
 این اصطلاح معادل واژه براكیوپود می باشد
 LAMP SHELL
 بادپناه
 LEE SIDE
 بادپناه
 LEE WARD
 بار رودخانه، مواد كه بوسیله آب رودخانه حمل می شود مانند گل ولای وماسه وغیره
 LOAD
 بارهیدرواستاتیك
 LIQUID HEAD
 بافت لیتوگرافیك
 LITHOGRAPHIC TEXTURE
 برگ ثانوی، برگچه یك قسمت از برگ مركب
 LEAFELT
 برگ درخت ورقه نازكی از یك فلز
 LEAF
 برگ سنگ شده
 LITHOPHYL
 بلور نازك وطویل یك كانی
 LATH
 به سنگ تبدیل كردن
 LAPIDIFY
 به نرم تنان وسایر جانورانی كه ایجاد سوراخ هائی در توده های مرجانی یا سنگ های دیگر می كنند اطلاق می شود
 LITHOPHAGOUS
 بهمرفتگی خطی
 LINEAR SHRINKAGE
 بی اكسید كربن
 LEAD DIOXDE
 پایه، پا
 LEG
 پس گرفتگی خشكی از دریا یا مرداب
 LAND ACCRETION
 پنچه گرگیان
 LYCOPODIACEAE
 پنچه گرگیان
 LICHOPODIA
 پهلو، یال، حاشیه، بخشی از تئودولیت كه روی محور قرار داشته واز صفر تا 360 درجه بندی شده
 LIMB
 پهنك
 LEAF BLADE
 پهنك لامینا، لایه نازك وجداشدنی در سنگهای رسوبی
 LAMINA
 تاول های گدازه ای برآمدگی های كوچك توخالی كه در سطح بعضی از جریان های گدازه ای ظاهر می شونداین برآمدگی ها بر اثر فرار گاز از گدازه بوجود می آیند
 LAVA BLISTERS
 تپه های شنی كه در قسمت پناه دار یك حائل بوجود می آیند
 LEE DUNE
 تخته پوش، مبارزه بر علیه فرسایش در مسیر آبكندها ومسیل ها را گویند
 LAGGING
 تخریب جانبی
 LATERAL EROSION
 تراز، سطح
 LEVEL
 تزریق یا راندن یك توده، آذرین مذاب بداخل زمین یا لایه ها در یك مرحله
 LEGATO INJECTION
 تشكیلات قرمز تحتانی
 LOWER RED FORMATION
 تصحیحات طول در اثر نیروی مغناطیسی
 LONGITUDE CORRECTION
 تطبیق محلی، مقایسه محلی، مقایسه رگه های ذغال سنگ یا كانه در یك ناحیه محدود
 LOCAL CORRELATION
 تغییر شكل طولی
 LONGITUDINAL STRAIN
 تغییرات خطی سرعت
 LINEAR VARATION OF SPEED
 توده آبی كه بوسیله خشكی محصور واز دریا جدا شده باشد
 LAND LOCKED
 توده ای از سنگ كه دارای فسیلهائی می باشد كه از خود سنگ مسن تر هستند
 LENTILLE
 توده ای از ماسه كه عدسی شكل است
 LENS SAND
 توده لپتوترمال، توده كانه ای كه در عمق ودرجه حرارت متوسط تشكیل شده باشند
 LEPTOTHERMAL DEPOSIT
 توده نفوذی لایه لایه
 LAYERED INTRUSION
 توده یا تیغه های شنی كه بموازت ساحل قرار گرفته اند
 LONGSHORE BAR
 تورب متورق، تورب سیلت ولای دار كه متورق می گردد به رنگ قهوه ای یا شكلاتی است
LAMINATED PEAT
 توسعه حوزه محلی
 LOCAL RANGE ZONE
 توف سنگی، كف سنگ ها یا توف هائیكه از قطعات بلورین سنگ بوجود آمده اند
 LITHIC TUFF
تونل گدازه ای مجرا یا تونلی كه در زیر سطح مواد مذاب بوجود می آید
 LAVA TUNNEL
 ته نشین، نهشته
 LAISSE
 تیغه های موازی، لامینار، ورقه ای، ساختمان ورقه ای خاك
 LAMINAR
 جاده جنگلی، در مناطق جنگلی راه سنگفرش نشده وپر از علف وگیاه را گویند
 LAIE
 جریان خطی یا یكنواخت گدازه، ساخت جریانی خطی
 LINEAR FLOW STRUCTURE
 جریان گدازه، جریان مواد مذاب، رودخانه ای كه در اثر حركت مواد مذاب بیرون داده شده از یك آتشفشان بوجود می آید
 LAVA FLOW
جریان های محلی، جریان های طبیعی زمین
 LOCAL CURRENTS
جلا، شكل ظاهری سطح یك كانی در نور منعكس شده
LUSTER
جهت امتداد طبقه
 LINE OF BEARING
 جهت شیب ماگزیمم یك لایه
 LINE OF DIP
چاه سنگ آهك
 LIMESTONE WELL
چرخه كولابی، به مرحله انباشته شدن وپرشدگی یك مرداب بوسیله رسوبات وفرسایش بعدی این رسوبات توسط امواج آب دریا گفته می شود
 LAGOON CYCLE
 چرخی كه بوسیله پارچه پوشانیده شده واز آن برای برش وصیقل دادن سنگ های قیمتی استفاده می كنند
 LIST MILL
 چوب تابستانی
 LATE WOOD
چوب درجه بندی شده، برای اندازه گیری مسافت بین دو نقطه در روی سطح زمین
 LEVEL ROD
 چوب سنگ شده،
 LITHOXYLITE
 چوبی شدن
 LIGHNIFICATION
 چوبی، دارای بافت چوبی
LIGNEOUS
 چین وزنی، چین در لایه های زیرین كه دراثر فشار یكنواخت طبقات فوقانی بوجود می آید
 LOAD FOLD
 حالت یا فاز مایع، نمون مایع
 LIQUID PHASE
 حد رطوبت خاك، حد رطوبتی كه در آن خاك از حالت پلاستیك جامد بصورت مایع روان در می آید این حالت را می توان بوسیله آزمایش تعیین كرد
 LIQUID LIMIT
 حرارت نهان مقدار حرارتی كه تحت فشار ودرجه حرارت ثابت از یك جسم خارج یا توسط آن جسم جذب می شود
 LATENT HEAT
 حركت ماسه های ساحلی قلوه سنگ وشن بموازات سواحل در اثر عمل امواج
 LITTORAL DRIFT
 حوضه دریاچه ای
 LAKE BASIN
خاك رس لندن
 LONDON CLAY
خاك رسی كه خاصیت شكل پذیری آن بسیار كم است
 LEAN CLAY
 خاك رسی كه خاصیت شكل پذیری آن زیاد است
 LONG CLAY
 خاك ریز، بند، سد طبیعی یك رودخانه كه در اثر رسوبات وته نشست های ناشی از سیل بوجود می آید
 LEVEE
 خاك سبك، خاك ماسه ای یا دانه درشت
 LIGHT SOIL
 خاك سطحی
 LIVING SOIL
 خاك قهوه ای آهكی
 LIMESTONE BROWN SOIL
 خاك های آبرفتی طغیانی، گل لای محتوی رس آبی رنگ یا رس سیاهرنگ با بوی مركب
 LAKOVIS
 خرد شدن قطعه سنگها در حین حمل بوسیله جریان آب رودخانه ها
 LITHOFRACTION
 خرگوش شكلان، لاگومورف ها، راسته ای از حیوانات جونده پستانداركه دارای دو ردیف دندان ثنایای فوقانی پشت سرهم واز اولیگوسن به بعد شناخته شده اند
 LAGOMORPHA
 خط مبناء، خط ماخذ
 LINE BASE
 خط نصف النهار
 LINE OF LONGITUDE
 خط یاحد اشباع
 LINE OF SATURATION
 خطی
 LINEAR
 خیز، ارتفاع تغییرمكان، ارتفاع برخاست
 LIFT
 خیسانیدن، عمل حل كردن و وشستن كانی های قابل حل بوسیله جریان آب نفوذ كننده
 LEACHING
 دارای برگ تیغه ای، تیغه هائی كه روی هم قرار گرفته اند
 LAMELLAR
 دب اصغر
 LITTLE BEAR
 در جنگل بانی به لایه ای از مواد آلی كه سطح زمین را پوشانیده است
 LITTER
 درخشندگی، تشعشع آنی نور
 LUMINESCENCE
 درزهای طولی
 LONGITUDINAL JOINTS
 دریاچه، آبهای گسترده وملایمی را گویند كه بوسیله خشكی احاطه شده است
 LAKE
 دریاچه ای كه در اثر لغرش یا ریزش تخته سنگ ها بوجود می آید
 LAND SLIDE LAKE
 دریاچه شناسی
 LIMNOLOGY
 دریاچه گدازه، دریاچه مواد مذاب
 LAVA LAKE
 دستگاه اندازه گیری نفوذ آب در خام وسنجش مواد حل شده در خاك
 LYSIMETER
 دشت گدازه ای، زمین تقریباً‌ مسطح وهمواری كه از مواد مذاب پوشیده شده باشد
 LAVA PLAIN
 دشت های كولابی، رسوبات صاف ومسطح شده مناطق كولابی را گویند
 LAGOON PLAINS
 دگر شیبی محلی، دگرشبی كه محدود به یك ناحیه كوچك می باشد
 LOCLAL UNCONFORMITY
 دگرگونی وزنی، تغییرات بوجود آمده در سنگها كه در اثر ازدیاد درجه حرارت وفشار كه در نتیجه ازدیاد عمق حاصل می شود
 LOAD METAMORPHISM
 دگرگونی همبری، دگرگونی محلی، دگرگونی موضعی
 LOCAL METAMORPHISM
 دلتای گدازه، دلتائی كه در اثر جریان پیدا كردن چریان های گدازه ای بداخل یك دریاچه بوجود می آید
 LAVA DELTA
 دم برگ
 LEAF STALK
 دودومان، نسبت، شجره
 LINEAGE
 دوكفه ایها، لاملی برانش ها
 LAMELLIBRANCHIATA
 ذغال سنگ برگ، ذغال سنگ قهوه ای رنگ كه قسمت اعظم آن از برگ درختان تشكیل یافته است
 LEAF COAL
 ذغال سنگی كه مواد فرار آن بسیار كم است
 LEAN COAL
 رادیولاریت
 LADIOLARITE
 راهنمای نقشه
 LEGEND
 رخساره سنگی، محیط های رسوبی مختلف، شامل مشخصات فیزیكی وحیاتی این محیط ها
 LITHOFACIES
 رس آهكی، مخلوطی از خاك رس ماسه ومواد آلی كه آهكی می باشند
 LOAM
 رس ورقه ای
 LEAF CLAY
 رسوبات كرانه ای توده های رسوبی كه در ناحیه حداكثر ارتفاع آب دریا وحداقل ارتفاع سطح آب دریا وجود دارند
 LITTORAL DEPOSITS
 رسوبگذاری آزمایشگاهی
 LABORATORY SEDIMENTATION
 رسی
 LUTACEOUS
 رگه، رگه كانی مخصوصاً یك كانه فلزی
 LODE
 رگه مانند
 LIANOUS
 رگه، لایه كانه در معدن، لایه های سنگ در یك معدن
 LEDGE
 روانه های گلی، كوله های گلی
 LAHAR
 رودخانه ای كه باندازه كافی مواد قابل حمل باخود دارد
 LOADED STREAM
 رودخانه طولی، رودخانه ای كه مسیرش بموازات جهت لایه های ناحیه باشد
 LONGITUDINAL STREAM
 رودخانه گم شده رودخانه ای در مناطق آهكی كه به داخل زمین فرو می رود
 LOST RIVER
 ریف آهكی (انباشته ای از اسكلت آهكی وسایر اجزا جانورانی كه در دریا زندگی می كنند، این انباشته بصورت دیواره ای نمایان می شود
 LIMESTONE REEF
 زمان گم شده، زمان ثبت نشده
 LOST INTERVAL
 زمین سست، خاك دانه دانه كه بشود آن ره بوسیله بیل حفاری كرد تراكم نسبی آن كمتر از 90% است
 LOOSE GROUND
 زمین لرزه های محلی
 LOCAL EARTHQUAKES
 زمین لغزش، لغزش قطعه یا تخت سنگ ها
 LAND SLIP
 زمین لغزش، فروریزش زمین، ریزش یا فرو ریزی تخته سنگ های كوه
 LAND SLIDE
 زمین یائین، زمین پست
 LOWLAND
 زنجیر مساحی، از یكصد قطعه درست شده است
 LAND CHAIN
 زندگی در آب شیرین
 LIMNIC COAL BASIN
 زهكش اراضی
 LAND DRAIN
 ساحل آبرفتی، ساحلی كه از مواد آبرفتی تشكیل شده ودارای تعدادی مرداب باشد
 LIMAN COAST
 ساحل چپ رودخانه
 LEFT BANK
 ساختمان ورقه ای، نوعی ساختمان درسنگ ها كه موجب جدا شدن سنگها بصورت ورقه های نازك می گردد
 LAMINATION
 سال نوری
 LIGHT YEAR
 سرب
 LEAD
 سرعت كم، سرعت پائین
 LOW SPEED
 سطح اشباع
 LEVEL OF SATURATION
 سطح تراز
 LEVEL SURFACE
 سطح جانبی
 LATERAL SURFACE
 سطح زمین
 LAND SURFACE
 سطح مبنا ارتفاع یابی
 LEVELING DATUM
 سفید (یونانی)
 LEUCO
 سمت پناه دار، آن قسمتی كه از باد در پناه است
 LEE
 سنگ
 LABI
 سنگ آهك
 LIMESTONE ROCK
 سنگ آهك، لیتوگرافیك سنگ چاپ
 LITHOGRAPHIC LIMESTONE
 سنگ آهك، توده ای از سنگ یا رسوب كه قسمت اعظم آن از كربنات كلسیم ومقدار كمی سیلیكا(سیلیس)تشكیل شده باشد
 LIME ROCK
 سنگ آهك، سنگ آهكی
 LIMESTONE
 سنگ ارمنی، لازولیت سنگ لاجوردی
 LAZULITE
 سنگ چال، سوراخ غول آهكی
 LIMESTONE SINK
 سنگ كره، كره سنگ، لیتوسفر، قشر زمین یا سنگ های تشكیل دهنده قشر زمین قسمت سخت وسنگی كره زمین
 LITHOSPHERE
 سنگ مانند
 LITHOID
 سنگ مانند، یك پیشوند كه معنی سنگ یا شبیه بسنگ را می دهد
 LITH
 سنگریزه
 LAST
 سنگریزه درشت
 LABYAS
 سنگی
 LITHIC
 سنگی شدن
 LAPIDIFICATION
 سنگی شدن، سخت شدن
 LITHIFICATION
 سواحل گدازه ای، سواحلی كه در اثر سرد شدن مواد مذاب بوجود آمده اند
 LAVA FLOW COAST
 سوخت مایع
 LIQUID FUEL
 سوراخ، فرورفتگی كه پر از آب شده و بصورت یك دریاچه كوچك در آمده است
 LOCH
 سوراخ غول
 LIME SINK
 سوراخی كه در اثر عمل شستن یا حل كردن لایه های قشر زمین بوجود آمده باشد
 LEACH HOLE
 شاخه ای از بافت آوندی شاخه كه به داخل برگ راه می یابد
 LEAF TRACE
 شبكه
 LATTICE
 شستن، حل كردن كانیها از كانه
 LEACH
 شكستگی صفحه ای
 LAMELLATED FRACTURE
 شكستگی متورق
 LAMINAR FRACTURE
 شكل زمین شكل هندسی سطح زمین
 LAND FORM
 ضریب بارلیسی، این ضریب در سال 1830 توسط lacey پیشنهاد شده
 LACEYS SILT FACTOR
 طرح نقشه، یك طرح كامل
 LAY OUT
 طرف یا جهتی كه از وزش باد محفوظ است
 LEE WARD
 طول جغرافیایی
 LONGITUDE
 طول عمر
 LONGEVITY
 طول موج
 LENGTH OF WAVE
 طولی
 LONGITUDINAL
 طیف خطی
 LINE SPECTRUM
 عامل لیتولوژیكی
 LITHOLOGIC FACTOR
 عدسك، در ساقه های چوبی سوراخ های عدسی شكلی كه از آن تبادل گازی گیاه صورت می گیرد
 LENTICAL
 عدسی شكل
 LENBICULAR
 عدسی شكل
 LENTIFORM
 عدسی یك توده كانه ویاكانی كه در قسمت های وسط ضخیم ولی در اطراف نازك میشود وشكل یك عدسی به خود می گیرد
 LENS
 عرض جغرافیایی، حدو جغرافیایی از طول وعرض
 LATITUDE
 علامت اختصاری عنصر لانتان
 LA
 علامت تخته پهن
 L
 علامت كارتوگرافی خاك های زیركشت
 L
 علامت یا نشان پاشنه مانندی كه بوسیله ماسه سنگ روی رسوبات نرم گذاشته می شود
 LOAD CAST
 عمر معدن(عبارت است از ذخیره قابل استخراج تقسیم بر تولید سالیانه آن )
 LIFE OF MINE
 عمل تشكیل لاتریت
 LATERIZATION
 عنصر یا المان خطی
 LINEAR ELEMENT
 غار گدازه، غارهائی كه در اثر جریان گدازه در زیر سطح آن بوجود می آیند
 LAVA CAVE
 فرامینیفرهای درشت، فرامینیفرهای دارای ساختمان داخلی ساده
 LARGER FORAMINIFERA
 فرم وشكل محلی
 LOCAL PATTERN
 فروریزش زمین، فرولغزش زمین
 LAND FALL
 فسیل زنده، یك جانور زنده كه اصل ونصب آن بجانوران دوران های خیلی قدیم می رسد جانوری كه تصویر میرو در دوران های گذشته از بین رفته است ولی امروز هم یافت می شود
 LIVING FOSSIL
 فسیلی كه دارای مدت زمان حیات طولانی بوده ودر ضخامت زیادی از سنگ ها یافت می شود
 LONG RANGE FOSSIL
 فشار جانبی تراكمی
 LATERAL COMPRESSION
 فشار لیتواستاتیك
 LITHOSTATIC PRESSURE
 فلات گدازه های، زمین مرتفع ومسطحی كه چندین كیلومتر مربع مساحت داشته وبوسیله لایه ای از مواد مذاب مدفون شده باشد
 LAVA PLATEAU
 فلدسپار كلسیم، آنورتیت
 LIME FELDSPAR
 فواره های مواد مذاب، فواره های گدازه ای
 LAVA FOUNTAINS
 قانون اسنل، قانون توالی
 LAW OF SUCCESSION
 قانون انطابق طبق این قانون لایه های زیرین مسن تر از لایه های فوقانی می باشند
 LAW OF SUPERPOSITION
 قانون انعكاس، قانون بازتاب
 LAW OF REFLECTION
 قانون انكسار
 LAW OF REFRACTION
 قانون توالی جانوران وگیاهان
 LAW OF FAUNA AND FLORAL SUCCESSION
 قانون جاذبه
 LAW OF GRAVITY
 قانون جاذبه، قانون نیوتون
 LAW OF UNIVERSAL GRAVITATION
 قسمت نرم موجود در یك رگه ذغال سنگ
 LUM
 قطب نمای مساحی
 LAND COMPASS
 قطعه خشكی كه دو قاره را بیكدیگر متصل و وسیله رفت و‌آمد حانوران دوران های گذشته را فراهم می كرده است
 LAND BRIDGE

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 35
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.