مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 37

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 37 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 37
 جریان گل
 MUD CIRCULATION
 جلای فلزی
 METALLIC LUSTER
 چاه نیمه تجاری، چاه نفتی كه مخارج استخراج نفت از آن اندكی كمتر از سود حاصل از فروش نفت یا گاز می باشد
 MARGINAL WELL
 چشمه طبی
 MEDICINAL SPRING
 چشمه معدنی، چشمه ای كه آب آن دارای مقدار زیاد كانی بصورت محلول باشد
 MINERAL SPRING
 چند حجره ای
 MULTILOCULAR
 چند عدد، پیشوند
 MULTI
 چوب پسین
 METAXYLEM
 چین تك شیب
 MONOCLINAL FOLD
 چین فرعی
 MINOR FOLD
 چین های كوچك در سنگ های دگرگونی
 MESOSCOPIC FOLDS
 حالت نیم پایدار
 METASTABLE STATE
 حجم ملكولی
 MOLECULAR VOLUME
 حد متوسط جبری و هندسی، واسطه
 MEAN
 حد متوسط سطح آب دریا
 MEAN SEA LEVEL
 حداقل، مینیمم
 MINIMUM
 حداقل ضخامت لازم برای استخراج یك رگه معدنی
 MINING WIDTH
 حداكثر وزن، مخصوص خشك خاك، حداكثر چگالی خشك
 MAXIMUM DRY DENSITY
 حركت تپه های شنی، مهاجرت تپه های شنی
 MIGRATION OF DUNES
 حركت رطوبت، خاصیتی كه باعث ازدیاد طول اجسام در اثر رطوبت میشود
 MOISTURE MOVEMENT
 حركت زمین یا توده سنگ در اثر عمل جاذبه زمین
 MASS MOVEMENT
 حق امتیاز استخراج، كانی های یك ناحیه
 MINERAL RIGHT
 حل پذیری، خاصیت به هم در آمیختن دو مایع
 MISCIBILITY
 خاك رس مكانیكی، خاك رسی كه در نتیجه سائیدگی سنگ ها بوجود می آید
 MECHANICAL CLAY
 خاك كانی دار، خاكی كه قسمت بیشتر آن از كانی تشكیل یافته باشد
 MINERAL SOIL
 خره
 MOSS
 خط مارشال، حداندیزیت، خط اندزیت
 MARSHAL LINE
 خط منصف، میانه
 MEDIAN
 خط نصف النهار، مدار نصف النهار
 MERIDIAN
 خواص جرمی، خواص یك رسوب مانند تخلخل، نفوذپذیری
 MASS PROPERTIES
 داده های ریز لرزه ای، كه از لرزه نگار برداشت می شود
 MICROSEISMIC DATA
 دارای فلز، فلزادار
 METALLIFEROUS
 دارای مارن، شباهت به مارن داشتن
 MARLACEOUS
 دارای یك منشاء، سنگ هایی كه دارای یك منشا می باشند
 MONOGENETIC
 دانه متوسط
 MEDIUM GRAINED
 دایك مركب، دایك چند تائی
 MULTIPLE DYKE
 در سنگ شناسی سنگ هایی كه دارای 52 الی 62 درصد سیلیكا می باشند
 MEDIOSILICIC
 درجه دگرگونی
 METAMORPHIC RANK
 درجه یا حد دگرگونی
 METAMORPHIC GRADE
 درزهای اصلی
 MASTER JOINTS
 درشت برگ
 MEGA PHYLLOUS
 دریائی، جانوران ورسوبات مربوط به دریا
 MARINE
 دریاچه های حاشیه ای، دریاچه های كم عمقی كه در اثر پرشدن گودال های موجود اطراف توده های یخی بوجود می آیند
 MARGINAL LAKE
 دریاهای حاشیه ای، دریاهای كناری
 MARGINAL SEAS
 دشت های حاشیه ای
 MARGINAL PLAIN
 دشت هموار ویكنواخت
 MATURE PLAIN
 دكل حفاری
 MAST
 دگردیسی
 METAMORPHOSIS
 دگرسان شدن
 METSOMATIC
 دگرگونی، دگردیسی
 METAMORPHIC
 دگرگونی توام با جانشینی
 METASOMATIC METAMORPHISM
 دگرگونی دینامیك
 METAMORPHISM DYNAMIC
 دگرگونی ناحیه ای
 METAMORPHISM REGIONAL
 دگرگونی همبری
 METAMORPHISM CONTACT
 دندان تغییر شكل یافته
 MODOFIED TOOTH
 دور مغناطیسی
 MAGNATIC EPOCH
 دوران مزوزوئیك، دوره میانی
 MESOZOIC
 دوره فرسایش جزئی
 MINOR EROSIONAL PERIOD
 دهنه چاه
 MOUTH OF A WELL
 دهنه رودخانه
 MOUTH OF STREAM
 دیواره میانی سلول
 MIDDLE LAMELLA
 ذغال سنگ دانه ریز، ذغال سنگی كه از مجموعه قطعات ریز تشكیل شده باشد، ذغال سنگی كه از بقایای بسیار ریز متراكم گیاهان تشكیل شده یاشد
 MICROCLASTIC COALS
 ذغال سنگ سست وخرد شونده
 MINGE
 ذغال سنگ طبیعی
 MINERAL COAL
 ذغال سنگ متابیوتمن
 METABITUMINOUS COAL
 ذوب شدن
 MELTING
 راندگی های حاشیه ای، بالاراندگی های حاشیه ای، گسلهای فشاری كه در حاشیه واطراف یك توده آذرین وجود دارند و معمولاً شیب آنها به داخل توده آذرین است
 MARGINAL THRUST
 رخساره معدنی
 MINERAL FACIES
 رخساره های دگرگونی، گروهی از سنگ های دگرگونی كه بوسیله مجموعه ای از كانیها مشخص می شوند
 METAMORPHIC FACIES
 رزین معدنی، صمغ معدنی
 MINERAL RESIN
 رسوب رسی متراكم وسخت
 MUDSTONE
 رسوباتی كه قسمتی از آن دگرگون شده است
 META SEDIMENTES
 رشته كوه، سلسه جبال
 MOUNTAIN RANGE
 رطوبت
 MOISTURE
 رطوبت محتوی خاك
 MOISTURE CONTENT
 رطوبت معادل
 MOISTURE EQUIVALENT
 رگه اصلی یك برگ
 MIDRIB
 رگه كانی، رگه معدنی
 MINERAL VEIN
 رگه های فلزدار، رگه های دارای فلز
 METALLIFEROUS VEINS
 رود پیچ، پیچ وخم رودخانه، رودخانه ای كه در مسیر آن پیچ وخم زیادی قرار گرفته باشد، واژه مزبور از نوع رودخانه ای در آسیار صغیر گرفته شده است
 MEANDER
 درشت برگ
 MEGA PHYLLOUS
 دریائی، جانوران ورسوبات مربوط به دریا
 MARINE
 دریاچه های حاشیه ای، دریاچه های كم عمقی كه در اثر پرشدن گودال های موجود اطراف توده های یخی بوجود می آیند
 MARGINAL LAKE
 دریاهای حاشیه ای، دریاهای كناری
 MARGINAL SEAS
 دشت های حاشیه ای
 MARGINAL PLAIN
 دشت هموار ویكنواخت
 MATURE PLAIN
 دكل حفاری
 MAST
 دگردیسی
 METAMORPHOSIS
 دگرسان شدن
 METSOMATIC
 دگرگونی، دگردیسی
 METAMORPHIC
 دگرگونی توام با جانشینی
 METASOMATIC METAMORPHISM
 دگرگونی دینامیك
 METAMORPHISM DYNAMIC
 دگرگونی ناحیه ای
 METAMORPHISM REGIONAL
 دگرگونی همبری
 METAMORPHISM CONTACT
 دندان تغییر شكل یافته
 MODOFIED TOOTH
 دور مغناطیسی
 MAGNATIC EPOCH
 دوران مزوزوئیك، دوره میانی
 MESOZOIC
 دوره فرسایش جزئی
 MINOR EROSIONAL PERIOD
 دهنه چاه
 MOUTH OF A WELL
 دهنه رودخانه
 MOUTH OF STREAM
 دیواره میانی سلول
 MIDDLE LAMELLA
 ذغال سنگ دانه ریز، ذغال سنگی كه از مجموعه قطعات ریز تشكیل شده باشد، ذغال سنگی كه از بقایای بسیار ریز متراكم گیاهان تشكیل شده یاشد
 MICROCLASTIC COALS
 ذغال سنگ سست وخرد شونده
 MINGE
 ذغال سنگ طبیعی
 MINERAL COAL
 ذغال سنگ متابیوتمن
 METABITUMINOUS COAL
 ذوب شدن
 MELTING
 راندگی های حاشیه ای، بالاراندگی های حاشیه ای، گسلهای فشاری كه در حاشیه واطراف یك توده آذرین وجود دارند و معمولاً شیب آنها به داخل توده آذرین است
 MARGINAL THRUST
 رخساره معدنی
 MINERAL FACIES
 رخساره های دگرگونی، گروهی از سنگ های دگرگونی كه بوسیله مجموعه ای از كانیها مشخص می شوند
 METAMORPHIC FACIES
 رزین معدنی، صمغ معدنی
 MINERAL RESIN
 رسوب رسی متراكم وسخت
 MUDSTONE
 رسوباتی كه قسمتی از آن دگرگون شده است
 META SEDIMENTES
 رشته كوه، سلسه جبال
 MOUNTAIN RANGE
 رطوبت
 MOISTURE
 رطوبت محتوی خاك
 MOISTURE CONTENT
 رطوبت معادل
 MOISTURE EQUIVALENT
 رگه اصلی یك برگ
 MIDRIB
 رگه كانی، رگه معدنی
 MINERAL VEIN
 رگه های فلزدار، رگه های دارای فلز
 METALLIFEROUS VEINS
 رود پیچ، پیچ وخم رودخانه، رودخانه ای كه در مسیر آن پیچ وخم زیادی قرار گرفته باشد، واژه مزبور از نوع رودخانه ای در آسیار صغیر گرفته شده است
 MEANDER
 رودخانه اصلی
 MASTER RIVER
 رودخانه گل، لغزش یا حركت توده ای از گل
 MUDSTREAM
 رودخانه نوع سوم
 MATURE RIVER
 روزنه الك، چشمه الك
 MESH
 روش نمونه گیری
 METHOD OF SAMPLE TAKING
 روش، طریقه، طرز
 MODE
 ریاضیات
 MATHEMATICS
 ریپل های مهاجرت كننده
 MIGRATING RIPPLES
 ریخت شناسی، اندازه گیری شكل اجسام
 MORPHOMETRY
 ریز برگ
 MICROPHYLLOUS
 ریز بلورین، بسنگهائی كه دارای بلورهای دانه ریز می باشند اطلاق می شود
 MICROCRYSTALLINE
 ریز روزنه، سوراخ های كوچك موجود در سنگ ها وروزنه های سنگها
 MICROPORES
 ریز فسیل، میكروفسیل، فسیل های ذره بینی
 MICROFOSSILS
 ریزبین، میكروسكپ
 MICROSCOPE
 ریزپلانكتون، میكروپلانكتون، پلانكتون های بسیار كوچك
 MICROPLANKTON
 ریزچین، چین بسیار كوچك
 MICROFOLD
 ریزدیوریت، میكرودیوریت، دیوریت دانه ریز
 MICRODIORITE
 ریزشكاف
 MICROFISSURE
 ریزلرزه، كهلرزه، لرزش های كم شدت زمین
 MICROSEISM
 زلزله نگار مكانیكی
 MECHANICAL SEISMOGRAPH
 زمان دریائی، زمان زمین شناسی كه بوسیله فسیل های دریائی مشخص وتعیین می گردد
 MARINE TIME
 زمین شناسی كف دریا
 MARINE GEOLOGY
 زمین شناسی معدن، زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی در كارهای استخراج ذغال سنگ، نمك و غیره
 MINING GEOLOGY
 زمین شناسی نظامی، زمین شناسی در ارتش
 MILITARY GEOLOGY
 زندگی گیاهان دوران مزوزوئیك
 MESOPHYTICUM
 ساخت ستونی، ساخت مولیون
 MULLION STRUCTURE
 ساخت غیر مطبق
 MASSIVE STRUCTURE
 ساختمان متورق
 MICACEOUS STRUCTURE
 ساروج، شفته
 MORTAR
 ستون جیوه
 MERCURY COLUMN
 ستون گلی
 MUD COLUMN
 سدهای سنگی
 MASONARY DAMS
 سرآب، خطای بصری
 MIRAGE
 سرعت حداكثر، سرعت ماگزیمم
 MAXIMUM VELOCITY
 سرهای گدازه، مدیترانه ای، سومین گروه گدازه تشكیل دهنده سنگهای آذرین كه مقدار پتاسیم آنها زیاد است، سنگ های بوجود آمده از این گدازه ها در كشورهای اطراف دریای مدیترانه یافت می شوند
 MEDITERRANEAN SERIES
 سطح تماس ستونی از مایع در لوله موئین
 MENISCUS
 سطح متوسط لیتوسفر
 MEAN SPHERE LEVEL
 سفید دائمی
 MINERAL WHITE
 سلسله جبال
 MOUNTAIN CHAIN
 سنگ آسیاب، سنگ سختی كه از آن برای درست كردن سنگ آسیاب استفاده می شود
 MILLSTONE
 سنگ آهك متراكم، سنگ آهك بدون لایه بندی
 MASSIVE LIMESTONE
 سنگ آهكهای دگرگون شده
 METALIMESTONE
 سنگ موكا
 MOCHA STONE
 سنگ های آذرین تیره رنگ
 MELANIC
 سنگ های آذرین دگرگون شده، سنگ های نیمه آذرین
 METAVOLCANIC
 سنگ های دگرگونی
 METAMORPHIC ROCKS
 سنگ های شهابی، متوئوریت، شخانه
 METEORITE
 سنگ های یك كانی، سنگهای آذرینی كه از یك نوع كانی بوجود آمده باشند
 MONOMINERALIC ROCKS
 سیاه یا تیره پیشوند
 MELANO
 سیستم متریك، سیستم دهدهی
 METRIC SYSTEM
 سیستم یك انحرافی، سیستم كچ لوزی، سیستم منوكلینیك، بلوری كه دارای سه محور نامساوی می باشد
 MONOCLINIC SYSTEM
 سیل گل
 MUD FLOW
 شبه كانی، موادی كه جز كانیها بشمار می آیند ولی دارای ساختمان بلوری نیستند
 MINERALOID
 شمع كوب مكانیكی
 MECHANICAL RAMMER
 شهاب، حادثه جوی
 METEOR
 شیب كوهستان، شیب دامنه كوهستان
 MOUNTAIN SLOPE
 صخره سنگ یا جزائر وسط اقیانوسها
 MIDOCEANIC ISLANDS
 صنعت استخرفلزات
 METAL MINING
 ضریب استقامت، قدر مطلق پایداری
 MODULUS OF RIGIDITY
 ضریب انكسار متوسط
 MEAN REFRACTIVE INDEX
 ضریب پیچش
 MODULUS OF TORSION
 ضریب تراكم ناپذیری
 MODULUS OF IMCOMPRESSIBILITY
 ضریب تراكم ناپذیری
 MODULUS OF VOLUME ELASTICITY
 ضریب شكنندگی، ضریب گسیختگی
 MODULUS OF RUPTURE
 ضریب یا مدول یانگ
 MODULUS OF YOUNG
 ضریب، مدول، قدر مطلق
 MODULUS
 طبقات یا لایه هائی از سنگ كه در یك زمان زمین شناسی تشكیل شده و دارای مشخصات یكسان باشند
 MEASURES
 طیف جرمی
 MASS SPECTRUM
 طیف سنجی جرمی
 MASS SPECTROMETER
 ظرفیت حداكثر
 MAXIMUM CAPACITY
 عامل معدنی شدن
 MINERALIZER
 عدد جرمی
 MASS NUMBER
 عدسیهای بزرگ یخی زیر خاكی كه در مناطق پریگلاسیه تشكیل می شوند
 MOUND. AUFEISHUGELN
 علم مكانیك
 MECHANICS
 علم هواشناسی، مطالعه علمی اتمسفر یا جو
 METEOROLOGY
 عمل دگرگونی، تغییراتی كه در ساخت وبافت كانیها، سنگها در اثر حرارت، فشار وعوامل شیمیائی بوجود می آید
 METAMORPHISM
 عناصر فرعی
 MINOR ELEMENTS
 عوامل مكانیكی، مانند حرارت وبرودت
 MECHANICAL AGENCIES
 غارهای دریائی، غارهائی كه در اثر عوامل دریا بوجود می آیند
 MARINE CAVES
 غرق شدن زمین های پست بوسیله دریا
 MARINING
 غیر مطبق، توده ای، بدون لایه بندی متراكم
 MASSIVE
 فرسایش دریائی، فرسایش به وسیله آب دریا، سائیدگی دریا
 MARINE ABRASION
 فلات مسطح، فلات تقریباً مسطح وبدون پستی وبلندی های اولیه
 MATURE PLATEAU
 فلز
 METAL
 فلز نما، شبه فلز، فلز قلیائی
 METALLOID
 فلزدار شدن، بوجود آمدن فلز
 METALLIZATION
 فلزسنجی، پیدا كردن یا جدا كردن فلزات بطریق ژئوشیمی
 METALLOMETRY
 فلزشناس، شخصی كه متخصص علم استخراج وآماده كردن فلزات می باشد
 METALLURGIST
 فنوكریست بزرگ
 MEGA PHENOCRYST
 فورماسیون دریائی، تشكیلات دریائی
 MARINE FORMATIONS
 قاعده، روش
 METHOD
 قالب، نشانه، اثر،، نشانه یا اثری كه توسط صدف ها یا جانوران روی سنگ های گفته می شود
 MOLD
 قانون اثر جرم
 MASS ACTION LAW
 قدر مطلق ارتجاعی، قدر مطلق الاستیسیته
 MODULUS OF ELASTICITY
 قدر مطلق تراكم
 MODULUS OF COMPRESSION
 قدر مطلق فشردگی، قدرمطلق تراكم
 MODULUS OF BULK
 قسمت جزء
 MERO
 قسمت سطحی خاك كه ضخامت آن بین 9 اینچ تا 2 فوت است
 MEAT EARTH
 قطر متوسط
 MEAN DIAMETER
 قطرمتوسط اجزاء یا دانه های یك سنگ
 MEDIAN PARTICLE DIAMETER
 قطعه زمین مسطح یا تقریباً مسطح كه بالاتر از قسمت های دیگر قرار دارد
 MESA
 قوس دریائی، طاق دریائی
 MARINE ARCH
 قیر بطانه ای، مصطكی قیری
 MASTIC ASPHALT
 قیر معدنی، قطران معدنی
 MINERAL TAR
 كانه مختلط
 MIXED ORE
 كانه نامرغوب
 MILL ORE
 كانی شناس
 MINERALOGIST
 كانی شناسی، مینرالوژی
 MINERALOGY
 كانی هائی كه شكاف ها را پر می كنند مثل، كالسیت، كوراتز
 MESOSTASIS
 كانی های فلزدار
 METALLOGENIC MINERALS
 كانی های فلزی، كانی هائیكه كه دارای وزن مخصوص زیاد و جلای فلزی می باشند
 METALLIC MINERALS
 كانی های مافیك
 MELANE
 كانی، معدن
 MINERAL
 كانیهای دگرگونی، كانیهائی كه در اثر تغییرات دگرگونی بوجود می آیند
 METAMORPHIC MINERALS
 كاوش میكروگاز، كاوش نفت بوسیله آزمایش خاك ها برای پی بردن بوجود گازهای متان، پروپان و اتان در آنها
 MICRO GAS SURVEY
 كشند نگار
 MARIGRAM
 كشند نما، جذر و مد نما، دستگاه اندازه گیری جذر و مد دریا
 MARIGRAPH
 كف دریا
 MEERSCHAUM
 كمبود رطوبت
 MOISTURE DEFICIENCY
 كمپلكس، دگرگونی مجموعه كانی های آذرین یا دگرگونی در یك سنگ
 METAMORPHIC COMPLEX
 كمربند رود پیچ
 MEANDER BELT
 كمربند متحرك
 MOBILE BELT
 كنگلومرای كامل
 MATURE CONGLOMERATE
 كوارتزشیری
 MILKY QUARTZ
 كوچك ریز، یك میلیون نیم (پیشوند)
 MICRO
 كوه، جبال
 MOUNT
 كوهزائی
 MOUNTAIN BUILDING
 كهكشان راه شیری
 MILKY WAY GALAXY
 كیسه داران، یكی از اعضا طبقه جانوران كیسه دار
 MARSUPIAL
 گاز باطلاق، گاز متان، گاز مرداب
 MARSH GAS
 گالوانومتر با عقربه متحرك
 MOVING COIL GALVANOMETER
 گرادیان رطوبت، میزان تغییر رطوبت خاك با عمق
 MOISTURE GRADIENT
 گردنه رود پیچ
 MEANDER NECK
 گسل های مركب، گسل چندتائی
 MULTIPLE FAULTS
 گشت آور، عزم
 MOMENT
 گل افزایه، ذرات جامد و معلق در گل حفاری
 MUD ADDETIVE
 گل حفاری
 MUD DRILLING
 گل فشان
 MUD GEYSER
 گل فشان
 MUD VOLCANO
 گل همزن، گل مخلوط كن
 MUD MIXER
 گل، گل حفاری
 MUD
 گم شدن گل در لایه، گم شدن گل در چاه
 MUD LOSS
 گنیس میكادار، میكاگنیس
 MICA GNESIS
 گودال شخانه، فررفتگی كه در اثر برخورد سنگ های شهابی روی زمین بوجود می آید
 METEOR CRATER
 گیاهان دریائی
 MARITIME PLANTS
 لامپروفیرها
 MICA TRAP
 لایه دریائی، رسوب دریائی، لایه نازك كه دارای فسیل های مشخص دریائی بوده و در لابلای طبقات دیگر قرار گرفته است
 MARINE BAND
 لایه سنگ میانی، در یك رگه ذغال سنگ
 MIDDLE BAND
 لایه غیر مطبق، طبقه بدون لایه بندی
 MASSIVE BED
 لایه نشانه، لایه ماخذ
 MARKER BED
 لوله اندازه گیری
 MEASURING TUBE
 مات
 MATTE
 مارتیت، هماتیت، اكسید آهن قهوه ای
 MARTITE
 مارل سخت وسنگی شده
 MARL STONE
 مارن، مارل، خاك رس آهكی
 MARL
 مارنی، مارلی
 MARLY
 ماستریختین، اشكوب كرتاسه فوقانی
 MASTRICHTIAN
 ماسه دانه متوسط
 MEDIUM SAND
 ماسه سنگ میكادار
 MICACEOUS SANDSTONE
 ماسیف، توده آذرین یا دگرگونی كه قطر آن 10 الی 20 میل بوده و بصورت یك توده پابرجای در یك ناحیه بالا آمده واقع شده است
 MASSIF

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 37
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.