مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 39

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 39 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 39
 غیردریائی، رسوبات، جانوران و محیط های رسوبی
 NON MARINE
 فرسایش طبیعی، فرسایش عادی در زمین شناسی
 NORMAL EROSION
 فرضیه نپتونین
 NEPTUNIAN THEORY
 فركانس طبیعی، بسآمد طبیعی
 NATURAL FREQUENCY
 فشار عادی هوا
 NORMAL ATMOSPHERIC PRESSURE
 فعال كردن با نوترون
 NEUTRON ACTIVATION
 فلز خالص، فلزی كه به صورت خالص در طبیعت یافت می شود
 NATIVE METAL
 فلزات اصیل، فلزات نجیب، فلزات گرانبها، فلزاتی كه در مقابل هوا اكسیده نمی شوند
 NOBEL METALS
 فلزات غیر آهنی، فلزاتی بجز آهن وآلیاژهای آن
 NONFERROUS METALS
 قطب منفی یك آهن ربا
 NEGTAIVE POLE
 قطعات سیاه رنگ جدا شده از جزائر مرجانی
 NEGRO HEADS
 قطعه سنگ سخت وسیاه رنگ، قطعه سنگ های مرجانی بزرگ
 NIGGER HEAD
 قیر طبیعی
 NATURAL ASPHALT
 كاسیتریت دانه ریز
 NEEDLE TIN
 كانی استاندارد
 NORMATIVE MINERAL
 كانیهای غیر فلزی، مانند كربن، الماس وگرافیت
 NON METALLIC MINERALS
 كوهزائی نوادین، كوهزائی اواخر دوران ژوراسیك و اوائل دوران كرتاسه
 NEVADIAN OROGENY
 گاز طبیعی، گازی كه بصورت مخلوط در نفت خام موجود است
 NATURAL GAS
 گاز معیان ناپذیر
 NON CONDENSABLE GAS
 گبند مخفی، كوه یا گنبد نمكی كه بداخل لایه های رسوبی فوقانی نفوذ نمی كند
 NONPIERCEMENT SALT DOME
 گره، نقطه ای در امتداد یك گسل كه در آن نقطه تغییر جهت و تغییر مكان لایه ها دیده می شود
 NODE
 گره دار
 NODULEOUS
 گره مانند، گره دار، شكل بعضی از كانی ها
 NODULAR
 گسل عادی، گسل قائم
 NORMAL FAULT
 گوتیت سوزنی شكل
 NEEDLE IRONSTONE
 لغزش برآیند، جابجائی برآیند
 NET SLIP
 ماده ای كه آهك را نگه می دارد
 NITRAMMO
 ماسه سنگ قرمز، ماسه سنگ قرمز رنگ سیستم پرمین
 NEW RED SANDSTONE
 ماگمای نوزاد، نئوماگما
 NEOMAGMA
 مجموعه جانوران مرده كه به صورت فسیل باقی مانده است
 NECROCOENOSIS
 محلول خنثی، محلولی كه نه اسید باشد ونه قلیائی
 NEUTRAL SOLUTION
 محیط های كم عمق
 NERITIC ENVIRONMENTS
 مركز منفی، در اكتشاف الكتریكی
 NEGATIVE CENTRE
 مطالعه حیات عصر حاضر
 NEONTOLOGY
 مقیاس طبیعی، اشل طبیعی، برای نقشهائی كه مقیاس عمودی و افقی آن ها یكسان است
 NATURAL SCALE
 منبع تولید نوترون
 NEUTRON SOURCE
 منشور نیكل
 NICOL PRISM
 منطقه نزدیك ساحل
 NEARSHORE ZONE
 منفی
 NEGATIVE
 میل دریائی
 NAUTICAL MILE
 ناترولیت، ژئولیت طبیعی
 NATROLITE
 ناتیلوئید، پابرسرانی كه صدف آنها پیچیده یا مستقیم می باشد
 NAUTILOID
 ناحیه كم عمق آب دریا
 NERITIC ZONE
 ناحیه منفی، ناحیه ای از زمین كه بطور مداوم در حال فرونشستن بوده است
 NEGATIVE AREA
 نادر آمیختنی
 NONCONSOLUTE
 ناكریت، یكی از اعضاء گروه كائولن كانی های رسی
 NACRITE
 نامگذاری، در زمین شناسی نام گذاری كانی، فسیلها وسنگ ها
 NOMENCLATURE
 نئوپالئوزوئیك، قسمت آخر دوران پالئوزوئیك
 NEO PALEOZOIC
 نئوترماتا، یكی از دو رده براكیوپودها بدون دندان
 NEOTREMATA
 نئورلاماركیسم، فرضیه ای كه می گوید كه تغییرات بوجود آمده در جانوران و موجودات در اثر تاثیر محیط روی آنها می باشد
 NEO LAMARCKISM
 نئوسن
 NEOCENE
 نئوكومین، كرتاسه تحتانی
 NEOCOMIAN
 نئولیتیك، عصر حجر جدید
 NEOLITHIC
 نبراسكن، اولین یخبندان دوران پلایستوسن
 NEBRASKAN
 نپتونیست، طرفدار فرضیه ورنر كه معتقد بود كه تمام سنگ های تشكیل دهنده قشرزمین در آب رسوب كرده اند
 NEPTUNIST
 نپتونین، اصطلاحی كه سابق بر این بسنگ های رسوبی لایه لایه اطلاق می شود
 NEPTUNIAN
 نخ كرم ها، نماتودها
 NEMATODES
 نریتیك، نسبت به آب كم عمق وجانوران یا رسوباتی كه در آب های كم عمق یافت می شوند
 NERITIC
 نزوسیلیكات ها، سیلیكاتهائی كه در آنها چهار وجهی های مجزا بیكدیگر متصل نباشند
 NESOSILICATES
 نظیر السمت، سمت قدم، نقطه فرضی در آسمان كه درست مقابل سمت الراس قرار دارد
 NADIR
 نفت خامی كه دارای كربن زیاد واكسیژن كم است
 NAPHTHENE BASE OIL
 نفتا، بنزین سنگین
 NAPHTHA
 نفلیت سینیت، نوعی سینیت كه از نفلیت و فلدسپار تشكیل یافته است
 NEPHELITE SYENITE
 نفلین
 NEPHELINE
 نفلین مونزونیت، یك سنگ تمام بلورین كه از كانی های نفلین، ارتوكلاز، پلاژیوكلاز و پیروكسن تشكیل یافته است
 NEPHELIINE MONZONITE
 نفلینیت، نوعی بازالت كه در آن بجای پلاژیوكلاز نفلین یافت می شود
 NEPHELINITE
 نقره طبیعی، نقره ای كه معمولاً همراه با مقدار كمی طلا می باشد
 NATIVE SILVER
 نكتون، جانور شناور
 NEKTON
 نماتوبلاستیك، نوعی ساخت ذره بینی كه در سنگ های دگرگونی الیافی دیده می شود
 NEMATOBLASTIC
 نمك خنثی، نمكی كه در آب حل شده تولید محلول خنثی می كند
 NEUTRAL SALT
 نمودارگیری اشعه گاما ونوترون
 NEUTRON GAMMA LOGGING
 نمودارگیری نوترونی
 NEUTRON LOGGING
 نموگرام، منحنی یا گرافی، كه بجای فرمول های ریاضی بكار برده می شود
 NOMOGRAM
 نمیورین، قسمت تحتانی كربنیفر فوقانی بین دونین و وستفالین
 NAMURIAN
 نو زیوی، نئوزوئیك، حیات جدید
 NEOZOIC
 نوتاسیون، تغییر مكان تناوبی محل محور كره زمین
 NUTATION
 نوترون
 NEUTRON
 نوردماركیت، نوعی سینیت قلیائی دارای كوارتز
 NORDMARKITE
 نورم، تركیبات كانی فرضی یا قراردادی یك سنگ كه از قوانین معینی محاسبه شده است
 NORM
 نوریت، نوعی سنگ گابرو
 NORITE
 نورین، قسمت میانی تریاس فوقانی
 NORIAN
 نوزا، نئوژن، میوسن و پلیوسن روی هم رفته
 NEOGENE
 نوعی اسفالت، آلبرتیت
 NIGRITE
 نوعی فلدسپاتوئید
 NOSEAN
 نوعی كانی كلسیت
 NAIL HEAD SPAR
 نوكلئون، یك پروتون یا نوترون
 NUCLEON
 نومولیت، صدف های عدسی شكلی، غشاء یا پوسته فرامینفراهای بزرگ كه در دوران سوم دارای اهمیت فراوان بوده اند
 NUMMULITE
 نهشت های غیر مطبق، كانه های بدون لایه بندی و دارای شكل نامنظم
 NON TABULAR DEPOSITS
 نهشت های كم عمق رسوباتی كه در آبهائی كه به موازات فلات قاره قرار دارند یافت می شوند
 NERITIC DEPOSITS
 نیاگاران، سیلورین میانی
 NIAGARAN
 نیفل، مغزه زمین
 NIFEL
 وابسته به آب های كم عمق بالای فلات قاره
 NERITOPELAGIC
 واریزه های منظمی را گویند كه بهم چسبیده بود و اغلب از قسمت پائین به بالا بسیار دانه ریز هستند
 NOLCANIC BRECCIA
 هر نوع آلت نقشه برداری كه دارای یك سوزن مغناطیسی باشد
 NEEDLE INSTRUMENT
 هسته ای، وابسته به هسته اتم
 NUCLEAR
 یال یك چین برگشته
 NORMAL LIMB
 یخ برف، توده برفی كه قسمتی از آن به یخ تبدیل شده است
 NEVE
 یك جویبار یا رودخانه كوچك
 NULLAH
 یك سنگ قیمتی تراش داده شده، معمولاً یك الماس
 NONPAREIL
  برگشتگی، واژگونی
 OVERTURN
 آتشفشان خاموش
 OLD VOLCANO
 آزمایش آلی
 ORGANIC TEST
 آزمایش چاه باز
 OPEN FLOW TEST
 آماده كردن كانه، فراهم كردن كانه، تمیز كردن مواد معدنی بوسیله كم كردن ناخالصی های موجود در آنها
 ORE DRESSING
 ائوگن، ریسه داران
 OOGONIUM
 ابسیدین، شیشه آتشفشانی كه معمولاً دارای تركیباتی شبیه به سنگ گرانیت است
 OBSIDIAN
 ادوات نوری
 OPTICAL INSTRUMENT
 اردویسین، بین كامبرین و سیلورین قرار گرفته است
 ORDOVICIAN
 ارگانیسم، گیاه یا جانور زنده
 ORGANISM
 استخراج نفت، تولید نفت
 OIL PRODUCTION
 استلاریت
 OIL COAL
 اسید سولفوریك غلیظ
 OIL OF VITROL
 اصطلاح كانی شناسی، این كانی یكی از اقسام چند شكلی روتیل است
 OCTAEDRITE
 اصطلاح كانی شناسی، این كانی یكی از اقسام چند شكلی روتیل است
 OISANTIE
 اصل انواع، منشاء گونه ها
 ORIGIN OF SPICIES
 اقیانوس
 OCEAN
 اقیانوس شناسی
 OCEANOLOGY
 اقیانوس نگاری، اقیانوس شناسی،
 OCEANOGRAPHY
 اقیانوسی، وابسته باقیانوس، وابسته به دریای عمیق
 OCEANIC
 اكتان، از هیدروكربورهای پارافینی نفت
 OCTANE
 الیگوتروفیك، بدریاچه ای كه در آب های زیرین آن ها اكسیژن بطور فراوان یافت می شود اطلاق می شود
 OLIGOTROPHIC
 الیگوسن
 OLIGOCENE
 الیگوكلاز بازالت، یكی از انواع بازالت های قلیائی كه دارای كانی الیگوكلاز واوژیت می باشد
 OLIGOCLASE BASALT
 الیگوكلاز، یكی از اعضاء سری پلاژیوكلاز فلدسپار كه از 90 تا 70 درصد آلبیت و10 تا 30 درصد آنورتیت تشكیل یافته است
 OLIGOCLASE
 الیوین، سیلیكات آهن ومنیزیم
 OLIVINE
 الیوین بازالت
 OLIVINE BASALT
 الیوین گابرو، نوعی سنگ گابرو كه قسمت اعظم آن از كانی الیوین تشكیل شده باشد
 OLIVINE GABBRO
 الیوین گارنت، نوعی گارنت سبز زیتونی رنگ
 OLIVINE GARNET
 الیوینیت، نوعی سنگ نواری كه در آن كانی الیوین یكی از كانی های اصلی می باشد
 OLIVINITE
 امتیاز استخراج نفت
 OIL RIGHT
 امواج اقیانوس، حركت آبهای سطحی اقیانوس ها
 OCEAN CURRENTS
 امواج دور از كرانه، امواج دور از ساحل
 OFFSHORE CURRENTS
 اندام زائی
 ORGANOGENESIS
 اواولیت، دانه های كروی با بیضی شكل كه از لایه های نازك و متحدالشكل كاسیت، آراگونیت وكربنات آهن تشكیل یافته اند و قطر این دانه ها كمتر از یك میلیمتر می باشد
 OOLITE
 اواولیتی، خاویاری، ارزنی
 OOLITIC
 اوپاسیت، اصطلاح كلی برای دانه های میكروسكپی وكدر موجود در سنگ ها
 OPACITE
 اوپال، عقیق سلیمانی، نوعی سنگ قیمتی كه از سیلیس بیشكل تشیل شده است
 OPAL
 اودونتولیت، دندان یا استخوان كوچك فسیل شده كه برنگهای آبی یافت می شود
 ODONTOLITE
 اودینیت، لامپروفیر گابروئی كه دارای بلورهای درشت اوژیت ولابرادوریت می باشد
 ODINITE
 اوربی توئید
 ORBITOID
 اورستد
 OERSTED
 اوریسكانین، قسمت فوقانی دونین تحتانی
 ORISKANIAN
 اوشیانیت، نوعی بازالت محتوی پیكریت
 OCEANITE
 اوفی كلسیت، نوعی مرمر كه دارای رگه های سرپانتین است
 OPHICALCITE
 اوفیتیك، نوعی بافت در سنگ های دلوریتی كه در آن كانی شكل دار پلاژیوكلاز بوسیله كانیهای كوچكتر اوژیت احاطه شده اند
 OPHITIC
 اوفیولیت
 OPHIOLITE
 اولنیت، نوعی هورنبلاند شیست
 OLLENITE
 اومفاسیت
 OMPHACITE
 اونتارین، اردویسین فوقانی و میانی
 ONTARIAN
 اونتوگرافی، شامل تمام عكس العمل های موجودات زنده نبست به محیط فیزیكی خود می باشد
 ONTOGRAPHY
 اونیكیت، نوعی مرمر سفید كه از آن برای ساختن گلدان و مجسمه استفاده می شود
 ONYCHITE
 باد دور از ساحل، بادیكه از طرف ساحل بجانب دریا می وزد
 OFFSHORE WIND
 باد بطرف ساحل
 ONSHORE WIND
 باطلاق نمكی كه به موازات ساحل باز قرارگرفته است
 OPEN COAST MARSH
 بافت اواولیتی، بسنگهائی كه از دانه های كروی شكل تشكیل یافته اند اطلاق می شود
 OOLITIC TEXTURE
 برآمدگی های اقیانوس ها، نواحی وسیع كه از آب دریا سر بیرون زده اند
 OCEANIC RISE
 برك مركب
 ODD PINNATE
 بطرف خشكی، درجهت خشكی
 ONSHORE
 بفشار نفت در مخزن طبیعی اطلاق می شود
 OLEOSTATIC
 بلور كلسیت شفاف
 OPTICAL CALCITE
 بلوك زاویه باز
 OBTUSE ANGLE BLOCK
 بو، بو دادن، بوی مخصوصی بعضی از كانی ها
 ODOUR
 پرمین فوقانی
 OCHOAN
 پلمه سنگ نفتی، شیست قیری
 OIL SHALE
 پنبه نسوز خاوری
 ORIENTAL ALABASTER
 پیدایش مبداء
 ORIGIN
 تختان دور از ساحل، توده های شنی كه در آب های عمیق توسط امواج دریا بوجود می آیند
 OFFSHORE TERRACE
 تخلخل باز، روزنه باز
 OPEN PORE
 ترپوسفر اقیانوسی، لایه فوقانی، آب اقیانوس ها كه درجه حرارت آن ها نسبتاً زیاد است
 OCEANIC TROPOSPHERE
 ترتیب تبلور كانی ها
 ORDER OF CRYSTALLIZATION
 تشكیل یافته یا حاصله از مواد آلی
 ORGANOGENIC
 تشكیلات رسوبی، كامبرین تحتانی كه بوسیله تریلوبیت های گروه اولنلیدا مشخص می شوند
 OLENELLUS SERIES
 تصویر مایل
 OBLIQUE PROJECTION
 توپاز خاوری
 ORIENTAL TOPAZ
 توده كانه، توده مواد معدنی
 ORE BODY
 تیغه یا توده های شنی دور از ساحل
 OFFSHORE BARS
 جذب كردن، بخود نگه داشتن، به خاصیت برخی از اجسام گفته می شود كه گازها را جذب كرده ودر خلل و فرج خود نگهداری می كند
 OCCLUDE
 جزائی اقیانوسی، جزائر واقع شده در آب های عمیق اقیانوس ها
 OCEANIC ISLAND
 جهت یابی، تعیین جهت
 ORIENTATION
 چاه باز، چاه بدون لوله جداری
 OPEN HOLE
 چاه باز، چاه دهانه گشاد، چاهی كه قطر آن بیشتر از یك متر بوده و یك نفر بتواند به آسانی در آن حفاری كرده تابسطح آب زیرزمینی برسد
 OPEN WELL
 چاه ته باز، چاهی كه تمام جدار آن باستثنای قسمت تحتانی كه مشبك شده است بوسیله لوله فولادی پوشیده شده باشد
 OPEN END WELL
 چاه مستطیل
 OBLONG WELL
 چاه مشاهده ای، سطح آب، فشار وغیره
 OBSERVATION WELL
 چاه نفت
 OIL WELL
 چشمه نفت
 OIL SPRING
 چوب سیلیسی شده
 OPALIZED WOOD
 چین باز، نوعی چین كه یال های آن با زاویه بزرگی از هم دور می شوند
 OPEN FOLD
 حداكثر رطوبت محتوی خاك
 OPTIMUM MOISTURE CONTENT
 حفاری دور از ساحل، حفاری در دریا
 OFSHORE DRILLING
 حوزه نفت خیز
 OIL ZONE
 خاك آلی، خاكی كه دارای مقدار زیادی بقایای گیاهان باشد
 ORGANIC SOIL
 خاك رس آلی، خاك رسی كه دارای مقدار زیادی مواد آلی باشد
 ORGANIC CLAY
 خاموشی مایل، كانی شناسی
 OBLIQUE EXTINCTION
 خرپشته، گرده ماهی جامانده
 OFFSET RIDGE
 خلیج باز، تورفتگی دریا بین دو دماغه
 OPEN BAY
 دارای كلاهك، دارای در
 OPERCULATE
 در جهت قراردادن، توجیه كردن، در مسیر معین قرار دادن، در نقطه معین قرار دادن
 ORIENT
 درز مایل
 OBLIQUE JOINT
 دره باز، دره ای كه مسیر طولی آن مستقیم بوده یا دارای انحنای خیلی كم می باشد
 OPEN VALLEY
 دریاچه اولیه
 ORIGINAL CONSEQUENT LAKE
 دریاچه باز، دریاچه ای كه دارای دررو باشد
 OPEN LAKE
 دكل نفت، دكل حفاری
 OIL DERRICK
 دور از كرانه، دور از ساحل
 OFFSHORE
 ذخیره كانه، مقدار كانه قابل بهره برداری، توناژ یك كانه
 ORE RESERVES
 ذخیره نفت، ذخیره نفت یك ناحیه نفت خیز
 OIL RESERVE
 ذغال سنگ اقیانوس، رگه های ذغال سنگ قرار گرفته در زیر دریا
 OCEAN COAL
 رخساره كوهزایی
 OROGENIC FACIES
 رخساره وابسته به رسوبگذاری
 ORIGOFACIES
 رده، ترتیب، در طبقه بندی جانوران وگیاهان، گروهی از موجودات كه یك یا چند فامیل را تشكیل می دهند
 ORDER
 رسوبگذاری در دریاهای عمیق
 OCEANOGENIC SEDIMENTATION
 رصد كردن، مشاهده یا اندازه گیری یك چیز با دستگاه یا آلت مخصوص
 OBSERVATION
 رودخانه اولیه
 ORIGINAL STREAM
 رودخانه ایكه در جهت مخالف شیب لایه های زمین جریان دارد
 OBSEQUENT STREAM
 رودخانه تغییر مكان یافته، رودخانه جامانده، رودخانه ای كه مسیر آن در اثر عمل گسلش بطور جانبی یا قائم تغییر مكان یافته باشد
 OFFSET STREAM
 رودخانه قدیمی، یك سیستم رودخانه كه دارای خم رود عریض، شیب كم و دشت سیلابی پهن می باشد
 OLD RIVER
 رویان شناسی
 ONTOGENY
 زاویه باز، زاویه منفرجه
 OBTUSE ANGLE
 زمرد خاوری
 ORIENTAL EMERALD
 ساحل كوهستانی، كه قبل از دوران سوم تشكیل شده باشد
 OLD MOUNTIAN COAST
 ساحلی كه مستقیماً در مقابل حملات امواج و جریان های دریائی قرار گرفته باشد
 OPEN OCEANIC
 ساخت پوست پیازی
 ONION STRUCTURE
 ساخت مدور، ساخت اروبی كولر
 OBRICULAR STRUCTURE
 ساختمان نفت دار
 OIL STRUCTURE
 سرب اولیه، نوعی سرب كه در كانی های اورانیوم یافت می شود
 ORIGINAL LEAD
 سرپوش
 OPERCULUME
 سطح بین آب ونفت
 OIL WATER SURFACE
 سطح شكست اولیه، كیلواژ اصلی
 ORIGINAL CLEAVAGE
 سطح شكست هشت وجهی، در سیستم ایزومریك سطح شكستگی كه موازی سطوح هشت وجهی باشد
 OCTAHEDRAL CLEAVAGE
 سطح فوقانی
 ORAL SURFACE
 سطح محوری
 OPTIC PLANE
 سكوی حفاری در دریا، سكوی حفاری دور از ساحل
 OFFSHORE DRILLING PLATFORM
 سلسله جبال های داخل اقیانوس ها
 OCEAN RIDGES
 سنگ آهك آلی، سنگ آهكی كه از بقایای جانوران دریائی بوجود آمده است
 ORGANIC LIMESTONE
 سنگ آهك اواولیتی، سنگ آهك ارزنی، سنگ آهك خاویاری
 OOLITIC LIMSTONE
 سنگ آهن اواولیتی، سنگ آهن خاویاری
 OOLITIC IRONSTONE
 سنگ باز
 OPEN ROCK
 سنگ نفت دار
 OIL ROCK
 سنگ های قیمتی كمرنگ، الماس یا سنگ های قیمتی كمرنگ
 OFF COLOUR GEMS
 سنگهای دانه ریزی كه برای تیز كردن ابزار از آن ها استفاده می شود
 OIL STONE
 سواحل طولی، سواحل مایل
 OBLIQUE COAST LINES
 سیستم شیمیائی باز، سیستم شیمیائی كه مواد یا به آن اضافه یا از آن كم می شود
 OPEN SYSTEM
 سیلت آلی، گل و لای محتوی مواد آلی
 ORGANIC SILT
 سیمان مخصوص چاه نفت
 OIL WELL CEMENT
 شاخه كانه، رگه بزرگ وغنی توده های معدنی
 ORE SHOOT
 شبكه بلوری ناقص
 OMISSION SOLID SOLUTION
 شكاف كانه، فضای موجود بین دیواره های یك سنگ كه بوسیله مواد معدنی پر شده باشد
 ORE CHANNEL
 شكاف های اولیه، شكاف های اصلی
 ORIGINAL INTERSTICES
 شلغمی شكل
 OBLATE
 شیب اولیه، شیب اصلی در لایه ها
 ORIGINAL DIP
 شیمی آلی
 ORGANIC CHEMISTRY
 طبقه بندی و محاسبه كمی وكیفی ذخیره های مواد معدنی
 ORE RESERVE ANALYSIS
 ظاهر شیری یا صدفی اوپال در نور منعكس شده دارای یك رنگ و در نور معمولی دارای رنگ دیگر می باشد
 OPALESCENCE
 عامل، كارگردان
 OPERATOR
 عدسی شیئی
 OBJECTIVE LENS
 عرض نقطه
 ORDINATE
 عضو، اندام
 ORGAN
 عقیق رنگارنگ، باباقوری، كوارتز دانه ریزی كه از لایه های رنگارنگ تشكیل یافته است
 ONYX
 عكس های هوائی مایل، در موقع عكسبرداری محور دوربین با محور قائم راویه ای می سازد
 OBLIQUE PHOTOGRAPHS
 علم مطالعه نور
 OPTICS
 فرورفتگی، یا فرونشستگی كه بموازات خط گسل بوجود می آید
 OBSEQUEN FAULT LINE SCARP
 فشار جریان گاز
 OPEN PRESSURE
 فعالیت نوری
 OPTICAL ACTIVITY
 قرار گرفته در خارج، دو خم، جاماندگی، افست، تغییر مكان افقی یك گسل
 OFFSET
 قطعه ای از سنگ دارای زاویه منفرجه كه بوسیله گسل مایل بوجود آمده است
 OBTUSE ANGLE BLOCK
 كانه، سنگ معدن، كانی فلزی
 ORE
 كانی اولیه، كانی كه در موقع بوجود آمدن سنگ در آن وجود داشته یا همزمان تشكیل سنگ در آن بوجود آمده است
 ORIGINAL MINERAL
 كجی، انحراف
 OBLIQUITY
 كدر، مات
 OPAQUE
 كدورت، ناشفافی، كدری
 OPACITY
 كوه نگاری
 OROGRAPHY
 كوهزائی اورگونین
 OREGONIAN OROGENY
 كوهزایی
 OROGENESIS
 كوهزایی
 OROGENY
 گارنت خاوری
 ORIENTAL GARNET
 گسل باز، گسلی كه دیواره های آن از یكدیگر جدا شده و بوسیله توده رسی یا برش پر شده باشد
 OPEN FAULT
 گسل مایل
 OBLIQUE FAULT
 گل اخری، اكسید آبدار طبیعی آهن كه مقدار ناخالصی داشته و در رنگ كاری به كار می رود
 OCHER
 گم شدگی در چینه ها
 OMISSION OF STRATA

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 39
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.