مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 42

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 42 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 42
 سنگ صاف و هموار
 WALL PLATE
 سنگریزه بادی
 WINDMILL PEBBLE,STON
 سنگهای هوا دیده-سنگهای دگرسان شده
 WEATHEREDROCKS
 شستشو دادن سیلت ذرات ریز و نا همگون
 WASHING SILT
 شستن
 WASHING
 ششتشو دادن
 WASHING OUT
 شكستگی مومی شكل
 WAXY FRACTURE
 شیب ساحلی-تختان یا توده های شنی كه در اثر عمل امواج تولید میشود
 WAVE BUILT TERRACE
 صخره های دیواره ای
 WALL OF ROCKS
 ضریب ذخیره آب آبیاری
 WATER STORAGE FACTOR
 ضزیب پژمردگی-رابطه بین مقدار آب موجود در خاك
 WILTING COEFFICIENT
 ظرفیت آب موجود در خاك
 WATER CAPACITY
 علامت اختصاری آب هیگروسكوپیك
 W
 علامت اختصاری عنصر شیمیایی ولفرام یا تنگستن
 W
 علامت اختصاری مقدار آب
 W
 علامت ضریب پژمردگی
 WC
 عملیات خشكاندن
 WATERINCHE
 عملیات خشكاندن
 WATERINGUE
 غارهای زیرزمینی
 WELL
 فرسایش آبی
 WATER EROSION
 فرسایش بادی
 WIND EROSION
 فسفر سفید رنگ
 WHITE PHOSPHORUS
 قسمتی از سنگ قطع كننده ای كه به شكل دیواره یا بام در یك لایه مورد بهره برداری قرار گرفته است
 WALL
 قطع درخت
 WOOD BLOW
 قطعه سنگ سرگردان
 WANDERING BLOCK
 كار-سنك های معدنی قبل از سنگ شویی
 WORK,WORKING
 كارگر
 WORKING
 كانال تخلیه یا كانال چپ اب
 WASTEWAY
 كشت نواری باد شكن یا كشت عمود بر مسیر باد
 WIND STRIP CROPING
 كندن علف های هرز
 WEED
 گردباد دریایی-ناودان-گرداب
 WATERSPOUT
 گسل پیچی
 WARP FAULT
 گمانه زنی بوسیله تزریق آب
 WATER FLUSH DRILLING
 گمانه زنی همراه با فشار آب
 WATER FLUSH DRILLING
 گنجایش آب
 WATER CONTENT
 گندم زار
 WHEAT
 گونه ای خاك رس خاكستری رنگ
 WARP
 لاستیك نجات غریق
 WATER WING
 لای گذاری
 WARP
 لوله گذاری یا لوله جدار چاه
 WELL CASING
 لیمون سفید
 WHITE SILT
 ماسه بادی
 WIND BLOWN
 متد وینوگرادسكی
 WINOGRADSKY METHOD
 مخزن زیرزمینی آب
 WATER RESERVOIR
 معدن مرطوب
 WET MINE
 مفتول- سیم
 WIRE
 مفهوم سنگهای معدن كانه را می رساند
 WAD
 منطقه ای كه به نحو مطلوب آبیاری شده است
 WELL WATERED DISTRICT
 موج – خیز آب
 WAVE
 موم – صمغ
 WAX
 نرخ كار-مقاومت عملی خاك
 WORKING-RATE
 نقطه پژمردگی
 WILTING POINT
 نگاه كنید به پیروكنسولیت
 WEBSTERITE
 نمك سفید
 WHITE SALT
 نوار درختكاری
 WOODY BAND
 نوعی خاك رس سفید رنگ را گویند كه میتواند آب دهان را بكشد
 WHITE CALAMITE
 واردیت – در سیستم تتراگونال متبلور میشود
 WARDITE
 واكنش واگنری
 WAGNER REACTIVE
 واگنریت – فسفات منیزیوم و فلوئور در سیستم مونوكلینیك متبلور میشود
 WAGNERITE
 والپورژیت – در سیستم تریكلینیك متبلور میشود
 WALPURGITE
 واندرینگ – حركت مرتب یك رود پیچ
 WANDERING
 وئیسیت – در سیستم هگزاگونال متبلور میشود
 WELSSITE
 وبریت – در سیستم اورنورومبیك متبلور میشود
 WEBERITE
 ودلیت – در سیستم تتراگونال متبلور میشود
 WEDDELLITE
 وراكیت – در سیستم مونوكلینیك متبلور میشود
 WAIRAKITE
 ورفنین – از اشكوب های تحتانی دوره تریاس
 WERFENIAN
 ورنریت – نگاه كنید به اسكاپولیت
 WERNERITE
 ورهلیت – نگاه كنید به پریدوتیت
 WERHLITE
 وستفالین
 WESTPHALIAN
 ولاستونیت – در سیستم تریكلینیك متبلور میشود
 WOLLASTONITE
 ولفنیت
 WULFENITE
 ونلوكین- یكی از اشكوب های دوران اول
 WENLOKIAN
 وورتزیت – در سیستم هگزاگونال متبلور میشود
 WURTZITE
 وورم – چهارمین و آخرین دوره یخبندان كواترنر
 WORM
 وهلریت – در سیستم مونوكلینیك متبلور میشود
 WOEHLERITE
 ویتریت – در سیستم اورتورومبیك متبلور میشود
 WITHERITE
 ویتیت – در سیستم اورتورومبیك یا مونوكلینیك متبلور میشود
 WITTITE
 ویلكئیت – در سیستم هگزاگونال متبلور میشود
 WILKEITE
 ویلمیت – در سیستم رومبوئدریك متبلور میشود
 WILLEMITE
 هوا- تغییرات جوی
 WEATHER
 هوابند آبی
 WATER SEAL
 هوازدگی- فرسایش
 WEATHERING
 هوای مرطوب
 WET WEATHER
 یكی از عناصر مهم شیمیایی مترادف تنگستن یا ولفرامیت
 WOLFRAM
 از صدف های دو كفه ای دریایی
 XYLOPHAGA
 اشعه ایكس
 X RAY
 بلور بیگانه
 XENOCRYST
 بلورشناسی بوسیله اشعه ایكس
 X RAY CRYSTALLOGRAPHY
 به خاكهایی گفته میشود كه تحول آنها مخصوصا تحت تاثیر اقلیم های خشك صورت گرفته است
 XEROGENOUS
 بیگانه، خارجی
 XENO
 خاك گزرومورفیك-خاكهایی كه تحت تاثیر اقلیم های خشك در اثر تبخیرفزاینده آب موجود در خاك تشكیل شده است
 XEROMORPHIC SOIL
 درختان و گیاهان آهك و خشكی دوست
 XEROPHILE CALCIPHOBE
 دگر ریخت
 XENOMORPHIC
 دوره خشك و گرم
 XENOTHERMIC PERIOD
 سری گزرارش، توالی خاكهای مشابه را گویند
 XERARCHE SERIES
 شاخص گزروترمیك
 XEROTHERMIC INDEX
 طیف سنج X
 X FLUORESCENCE SPECTROMETRY
 طیف نگاری كه توسط اشعه ایكس كار میكند
 X RAY SPECTROGRAPH
 علامت اختصاری اراضی آیشی
 X
 علامت اختصاری عنصر گزنون
 XE
 گزانتوسیدریت-كانی هیدروكسید آهن
 XANTHOSIDERITE
 گزانتوفیلیت.در سیستم مونوكلینیك متبلور میشود
 XANTHOFHYLLITE
 گزانتین-یكی از مواد تركیبی هوموس
 XANTHINE
 گزروراندزین، راندزین پودری
 XERORENDZINE
 گزلیتون، روغن زرد رنگ
 XYLITONE
 گزنوبلاستیك، نوعی بافت در سنگهای دگرگونی
 XENOBLASTIC
 گزنوتیم، در سیستم تتراگونال متبلور میشود
 XENOTIME
 گزنوفیت – خشكی زی
 XENOPHYTE
 گزنولیت، قطعه بزرگی از سنگهای درون گیر كه در داخل توده های گرنیتی دیده میشود
 XENOLIITH
 گزنومورف – دگرریخت – اجسام متبلوری كه شكل بلورین ندارد
 XENOMORPHIC
 گزیلن معادل
 XYLENE EQUIVALENT
 گیاهانی كه در مناطق خشك می رویند
 XEROPHILE
 مایع فراری كه از مغزچوب میگیرند
 XYLITE
 نباتاتی كه در نواحی خشك میرویند
 XEROPHYTE
 نوعی كانی چوبی
 XYLOTILE
 نهشته های گزنوترمال
 XENOTHERMAL DEPOSITS
 واحد ایكس
 X UNIT
 از اشكوب های دوران سوم
 YPRESIAN
 از دوكفه ایهای گروه كریپتودونت ها
 YOLDIA
 ایتربیوم-از فلزات گروه لانتانیدها
 YTTERBIUM
 ایتروتانتالیت، در سیستم اورتوترومبیك متبلور می شود
 YTTROTANTALITE
 ایتروتیتانیت
 YTTROTITANITE
 ایتروكرازیت-در سیستم اورتورومبیك متبلور می شود
 YTTROCRASITE
 ایتریوم-از فلزات گروه لانتانیدها
 YTTRIUM
 خاك جوان
 YOUNG SOIL
 خاك زرد
 YELLOW SOIL
 خاك زرد پودزولی
 YELLOW PODZOLIC SOIL
 خاك زرد قهوه ای لاتریتی
 YELLOWISH BROWN LATERITIC SOIL
 خاك زرد لاتریتی
 YELLOW LATERITIC SOIL
 خاك زرد-خاك لسی
 YELLOW EARTH
 خاكهای زرد رنگ را گویند
 YELLOW
 دره ای كه مقطع قائم آن شكل حرف Yرا دارد
 Y SHAPED VALLEY
 رس، خاك رس، خاك چسبنده رسی
 YAKA
 زمین نكاشته، زمین لم یزرع
 YERMA
 سرب زرد ولفونیت
 YELLOW LEAD WULFENITE
 شیار و درزهای موجود در سنگهای سست و نرم
 YARDANG
 علامت اختصاری عنصر ایتریوم
 Y
 علامت اختصاری عنصر ایتریوم
 Yb
 علامت اختصاری عنصری كه غنی از ژیپس می باشد
 Y
 گدازه های ولكانیتی سیال
 YOGANRYU
 گدازه های ولكانیكی متراكم
 YOGAN
 ماده خاكی- ماده ای كه از تجزیه و فساد بعضی از گدازه های آذرین حاصل میشود
 YLIA
 واحد مقیاس طول در انگلستان
 YARD
 واژه ای كه برای بیان حجم موادی كه قرار است جابجا شود به كار میرود
 YARDAGE
 یبل
 YEBLE
 یوكونیت، نوعی سنگ آپلیت
 YUKONITE
 بلور منطقه دار، بلور زون دار
 ZONED CRYSTAL
 زئولیت
 ZEOLITE
 منطقه انباشت، افق
 ZOONE OF ACCUMULATION (SOIL)
 منطقه زون
 ZONE
 منطقه هوارس
 ZONE OF AERATION
سیستم خبره مبتنی بر قانون / قانون – مبنا
rule based expert system
شکاف معنایی
Semantic Gap
بازیابی تصویر بر اساس محتوا
Content-based image retrieval
رادیومتر پیشرفته با تفکیک رنگ / رزولوشن بسیار بالا
Advanced Very High Resolution
Radiometer (AVHRR)
سازمان های ملی اقیانوسی و اتمسفری
National Oceanic and
Atmospheric Administrations (NOAA)
ماهواره قرار گرفته در مدار قطبی
polar orbiting satellite
خیزش آب
upwelling
آب شیار
wake
جریان (های) گرداب
Eddy / eddies
گرداب
Eddy water
زمین گرد
geostrophic
جریان های ژئوستروفیک / زمین گرد
Geostrophic Currents
شار زمین گرد
Geostrophic flow
تقریب تکانه زمین گرد
geostrophic momentum approximation
تراز باد زمین گرد
geostrophic wind level
گردش دما شوری
Thermohaline circulation
گردش دما شوری در گستره اقیانوس
Ocean-wide thermohaline circulation
سطح آب آزاد
surrounding water zone
باد بسامان
trade wind
باد تند
Strong wind
جریان چرخندی
cyclonic circulation
جریان واچرخندی
anticyclonic circulation

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 42
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.