مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 6

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 6
نقشه برون‌زد
 outcrop map
برون‌زده
 outcropped
برون زدن
 outcropping
چین واژگون
 overturned fold/ inverted fold/ reversed fold
ذوب بخشی
 partial melting
ریگ
 pebble
ریگ‌دار
 pebbly
ماسه ریگ‌دار
 pebbly sand
چین شیب‌محور
 plunging fold
چین مایل شیب‌محور
 plunging inclined fold
سرگردانی قطبی
 polar wandering
پیش‌دلتا
 prodelta
گسل معکوس
 reverse fault/ reversed fault
سنگ‌ریزش
 rock fall/ rockfall
کانی سنگ‌ساز
 rock-forming mineral
آب شور
 saline water
شن و ماسه
 sand and gravel
سنگ لوح
 slate
رنگ خاکه
 streak
صفحه رنگ خاکه
 streak plate
گسل امتدادلغز
 strike-slip fault/ strike-shift fault
فرورانده
 subducted
فرورو
 subducting
صفحه فرورو
 subducting plate
فرورانش
 subduction
زون فرورانش
 subduction zone
ابرقاره
 supercontinent
ابرقاره‌ای
 supercontinental
ناودیسی
 synclinal
محور ناودیسی
 synclinal axis
چین ناودیسی
 synclinal fold
دره ناودیسی
 synclinal valley
ناودیس
 syncline
آمیزه زمین‌ساختی
 tectonic mélange
نهشته خشکی‌زاد
 terrigenous deposit
رسوب خشکی‌زاد
 terrigenous sediment
پیوستگاه سه‌گانه
 triple junction
سال‌چینه
 varve
هوازده
 weathered
هوازدگی
 weathering
تصحیح هوازدگی
 weathering correction
پوسته هوازدگی
 weathering crust
جبهه هوازدگی
 weathering front
شاخص هوازدگی
 weathering index
بیگانه‌بلور
 xenocryst
بیگانه‌سنگ
 xenolith
کافت متروک
 abandoned rift
برسابش
 ablation
یخ‌کاست
 ablation
پهنه یخ‌کاست
 ablation area
غار یخ‌کاستی
 ablation cave
مخروط یخ‌کاست
 ablation cone
ضریب یخ‌کاست
 ablation factor
یخ‌رفت یخ‌کاستی
 ablation moraine
آهنگ یخ‌کاست
 ablation rate
موسم یخ‌کاست
 ablation season
سکوی سایشی
 abrasion platform
سن مطلق
 absolute age/ actual age
تراوایی مطلق
 absolute permeability
زمان مطلق
 absolute time
منشور برافزایشی
 accretionary prism
گوه برافزایشی
 accretionary wedge
پهنه انباشت
 accumulation area
زهاب اسیدی معدن
 acid mine drainage
ظرفیت خنثی‌سازی اسید
 acid neutralizing capacity/ ANC
توانش خنثی‌سازی اسید
 acid neutralizing potential
ظرفیت اسیدزایی
 acid producing capacity
زهاب اسیدی سنگ
 acid rock drainage
غار فعال
 active cave
گسل فعال
 active fault
یخسار فعال
 active glacier
هوافشان
 air volcano
فرش جلبکی
 algal mat/ microbial mat
دگرگونی دگرشیمیایی
 allochemical metamorphism
نابرجازمین
 allochton
نابرجا
 allochtonous
زغال‌سنگ نابرجا
 allochtonous coal
گوشته نابرجا
 allochtonous mantle
نمک نابرجا
 allochtonous salt
رود نابرجا
 allochtonous stream
نابرجایی
 allochtony
رود دگرجازاد
 allogenic stream/ allothogenic stream
زام
 AMD
زاس
 ARD
چین نامتقارن
 asymmetrical fold
درجازایی
 authigenesis
برجا
 autochthonous
برجازاد
 autogenic/ autogenetic
صفحه محوری
 axial plane
رخ صفحه محوری
 axial plane cleavage
برگوارگی صفحه محوری
 axial plane foliation
شیست‌وارگی صفحه محوری
 axial plane schistosity
سطح محوری
 axial surface
پسکرانه
 backshore
همتافت پی‌سنگی
 basement complex
چین پی‌سنگی
 basement fold
زمینگان پی‌سنگی
 basement terrane
پی‌سنگ
 basement/ basement rock
درزه لایه‌بندی
 bedding joint
زیست‌فرسایش
 bioerosion
زیست‌نشانگر
 biomarker
دوبازتابی
 bireflectance
دوشکستی
 birefringence/ birefraction
دوشکست
 birefringent/ birefracting/ birefractive
بادکند
 blowout/ deflation hollow
تل‌ماسه بادکندی
 blowout dune
زغال‌سنگ جلبکی
 bog head coal/ algal coal
چین جعبه‌ای
 box fold
دگرگونی دفنی
 burial metamorphism
چین بلمی
 canoe fold
تخلخل مویینگی
 capillary porosity
تخلخل غاری
 cavern porosity
چین جناغی
 chevron fold
تنگ‌چینی
 close packing
ساختار تنگ‌چین
 close-packed structure
درزه ستونی
 columnar joint
آتشفشان مرکب
 composite volcano
چین هم‌مرکز
 concentric fold
شکست صدفی
 conchoidal fracture
مخروط افت
 cone of depression
چین مخروطی
 conical fold
آب همزاد
 connate water
هاله دگرگونی همبری
 contact metamorphic aureole
سنگ دگرگونی همبری
 contact metamorphic rock
دگرگونی همبری
 contact metamorphism
درزه سردشدگی
 cooling joint
ترک
 crack
انتشار ترک
 crack propagation
ترک‌خورده
 cracked
ترک‌خوردگی
 cracking
خزش
 creep
حد خزش
 creep limit
مقاومت خزشی
 creep strength
چینه‌بندی چلیپایی
 cross stratification
لایه‌بندی چلیپایی
 cross-bedding
ته‌نشینی بلوری
 crystal settling
انباشت‌سنگ
 cumulate/ accumulate rock
انباشتی
 cumulate
بلور انباشتی
 cumulate crystal
بافت انباشتی
 cumulate texture
آتشفشان کومه‌ای
 cumulo volcano
چین استوانه‌ای
 cylindrical fold
چین استوانه‌وار
 cylindroidal fold
غار مرده
 dead cave
بادروبی
 deflation
حوضه بادروبشی
 deflation basin
دریاچه بادروبشی
 deflation lake
درزه قطری
 diagonal joint
دوریخت
 dimorph
دوریختی
 dimorphism
دوریخت
 dimorphous/ dimorphic
درزه شیبی
 dip joint
چین ناهماهنگ
 disharmonic fold
آتشفشان گنبدی
 dome volcano
شکست دوگانه
 double refraction
فروبری
 downcutting
چین کشانده
 drag fold
غار خشک
 dry cave
دگرگونی دینامیکی
 dynamic metamorphism/ dynometamorphism
دگرگونی دینامیکی ـ گرمایی
 dynamothermal metamorphism
تراوایی مؤثر
 effective permeability
تخلخل مؤثر
 effective porosity
فرساییده
 eroded
فرسایش‌پذیری
 erodibility
فرسایش
 erosion
دودکش جن
 erosion column
چرخه فرسایش
 erosion cycle
شدت فرسایش
 erosion intensity
دریاچه فرسایشی
 erosion lake
سنگ‌فرش فرسایشی
 erosion pavement
دشت فرسایشی
 erosion plain
سکوی فرسایشی
 erosion platform
شکنج فرسایش
 erosion ripple
سطح فرسایش
 erosion surface
پادگانه فرسایشی
 erosion terrace
فرسایشی
 erosional
سیلاب‌دشت فرسایشی
 erosional flood plain
سرعت فرسایشی
 erosive velocity
فرسایندگی
 erosivity
باران فورانی
 eruption rain
پشته یخ‌رفتی
 esker/ asar/ eschar/ eskar/ osar
چینه‌شناسی رویدادی
 event stratigraphy
رخنمون
 exposure
رخساره
 facies
کافت نافرجام
 failed rift
چین بادبزنی
 fan fold
درزه پرسان
 feather joint/ pinnate joint
یخ‌برف
 firn
لبه یخ‌برف
 firn edge
میدان یخ‌برف
 firn field
یخ‌برف منجمد
 firn ice/ iced firn
حد یخ‌برف
 firn limit
خط یخ‌برف
 firn line
یخ‌برفی شدن
 firnification
شکافه
 fissure
فوران شکافه‌ای
 fissure eruption
شکافه‌پرکن
 fissure filling/ open space filling
جریان شکافه‌ای
 fissure flow
معبر شکافه‌ای
 fissure passage
چندضلعی شکافه‌ای
 fissure polygon
چشمه شکافه‌ای
 fissure spring
سامانه شکافه
 fissure system
نظریه شکافه
 fissure theory
رگه شکافه‌ای
 fissure vein
دهانه شکافه‌ای
 fissure vent
آتشفشان شکافه‌ای
 fissure volcano
شکافه‌دار
 fissured
آتشفشان شکافه‌ای ـ جریانی
 fissure-flow volcano
چین جریانی
 flow fold/ flowage fold
پیش‌کرانه
 foreshore
شکستگی‌نگاری
 fractography
شکست
 fracture
شکستگی
 fracture
رخ شکستگی
 fracture cleavage
صفحه شکستگی
 fracture plane
تخلخل شکستگی
 fracture porosity
شاخص فاصله‌بندی شکستگی
 fracture spacing index/ FSI
نسبت فاصله‌بندی شکستگی
 fracture spacing ratio/ FSR
چشمه شکستگی
 fracture spring
مقاومت شکستگی
 fracture strength/ breaking strength
سامانه شکستگی
 fracture system
زون شکستگی
 fracture zone
شکسته
 fractured
سنگ هوانزده
 fresh rock/ unweathered rock
چین ملایم
 gentle fold
فرسایش زمین‌شناختی
 geologic erosion/ normal erosion
فرسایش یخساری
 glacial erosion/ ice erosion
چین لغزشی
 glide fold/ slip fold
سد آب زیرزمینی
 ground water barrier
تخلیه آب زیرزمینی
 ground water discharge
جریان آب زیرزمینی
 ground water flow
زمین‌شناسی آب زیرزمینی
 ground water geology
سطح آب زیرزمینی
 ground water level/ water table
آلودگی آب زیرزمینی
 ground water pollution
فروکش آب زیرزمینی
 ground water recession/ ground water depletion curve
تغذیه آب زیرزمینی
 ground water recharge
مخزن آب زیرزمینی
 ground water reservoir
برداشت آب زیرزمینی
 ground water withdrawl
آب زیرزمینی
 ground water/ underground water
فرسایش آبکندی
 gully erosion
آبکندی‌شدگی
 gullying
شکست ناهموار
 hackly fracture
چین هماهنگ
 harmonic fold
دگرگونی گرمابی
 hydrothermal metamorphism
دگرگونی برخوردی
 impact metamorphism
تخلخل بین‌بلوری
 intercrystal porosity
تخلخل بین‌دانه‌ای
 intergranular porosity
تخلخل بین‌ذره‌ای
 interparticle porosity
چین درون‌سازندی
 intraformational fold
تخلخل درون‌ذره‌ای
 intraparticle porosity
تراوایی ذاتی
 intrinsic permeability
دگرگونی هم‌شیمیایی
 isochemical metamorphism
چین هم‌شیب
 isocline/ isoclinal fold
درزه
 joint
حفره درزه‌ای
 joint cavity
چگالی درزه
 joint density
فراوانی درزه
 joint frequency
صفحه درزه
 joint plane
دسته‌درزه
 joint set
فاصله‌بندی درزه
 joint spacing
سامانه درزه
 joint system
رگه درزه‌ای
 joint vein
درزه‌دار
 jointed
درزه‌بندی
 jointing
زمین‌لغزه
 landslide
دریاچه زمین‌لغزه‌ای
 landslide lake
اثر زمین‌لغزه
 landslide scar
سطح برش زمین‌لغزه
 landslide shear surface
پادگانه زمین‌لغزه‌ای
 landslide terrace
رد زمین‌لغزه
 landslide track
زمین‌لغزش
 landsliding
فرسایش جانبی
 lateral erosion
غار زنده
 live cave
چین اصلی
 major fold
درزه اصلی
 master joint/ major joint/ main joint
خردقاره
 microcontinent
خردقاره‌ای
 microcontinental
ریزترک
 microcrack
ریزشکستگی
 microfracture
چین فرعی
 minor fold
تخلخل قالبی
 moldic porosity
چین تک‌شیب
 monocline/ monoclinal fold/ unicline
گل‌فشان
 mud volcano/ hervidero/ macaluba
درزه‌های بی‌سامان
 nonsystematic joints
درزه نازمین‌ساختی
 nontectonic joint
چین بهنجار
 normal fold
درزه مایل
 oblique joint
چین باز
 open fold
درزه باز
 open joint
گشاده‌چینی
 open packing

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.