مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 8

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 8 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 8
کمربالا
 hanging wall
رده نیم‌وجهی
 hemihedral class/ hemisymmetrical class
دوهرم شش‌گوشه‌ای
 hexagonal dipyramid
منشور شش‌گوشه‌ای
 hexagonal prism
هرم شش‌گوشه‌ای
 hexagonal pyramid
ذوزنقه‌وجهی شش‌گوشه‌ای
 hexagonal trapezohedron
رده شش‌گوش ـ دوهرمی
 hexagonal-dipyramidal class
رده شش‌گوش ـ هرمی
 hexagonal-pyramidal class
رده شش‌گوش ـ ذوزنقه‌وجهی
 hexagonal-trapezohedral class
شش‌وجهی
 hexahedron
رده شش‌هشت‌وجهی
 hexoctahedral class
شش‌هشت‌وجهی
 hexoctahedron
شش‌چهاروجهی
 hextetrahedron
رده تمام‌وجهی
 holohedral class/ holosymmetric class
نیمه‌خودشکفت
 hypidioblast/ subidioblast
نیمه‌خودشکفتی
 hypidioblastic
نیمه‌خودریخت
 hypidiomorphic/ hypautomorphic
بافت دانه‌ای نیمه‌خودریخت
 hypidiomorphic-granular texture/ hypautomorphic-granular texture
ایزآوار
 ichnoclast
ایزگان
 ichnocoenosis
ایزرخساره
 ichnofacies
ایزفسیل
 ichnofossil
ایزسرده
 ichnogenus/ igen
ایزشناسی
 ichnology
ایزگونه
 ichnospecies/ isp
خودشکفت
 idioblast
خودشکفتی
 idioblastic
خودریخت
 idiomorphic/ automorphic
بافت دانه‌ای خودریخت
 idiomorphic-granular texture/ automorphic-granular texture
سنگ‌شناسی آذرین
 igneous petrology
پنجه فلسی
 imbricate fan
آرایه گسل فلسی
 imbricate fault array
قاچ فلسی
 imbricate slice
ساختار فلسی
 imbricate structure
بافت فلسی
 imbricated texture
فلسی
 imbricated/ imbricate
فلسی‌شدن
 imbrication
عنصر ناسازگار
 incompatible element
دوقلوی درهم‌خلیده
 interpenetration twin/ penetration twin
زمین‌چهر
 landform
نقشه زمین‌چهر
 landform map
مصالح دانه‌سبک
 lightweight aggregate
نقشه سنگ‌شناختی
 lithologic map
واحد سنگ‌شناختی
 lithologic unit
سنگ‌شناسی
 lithology
بلورهای پستانی
 mammillary crystals
بلورهای توده‌ای
 massive crystals
خمیره
 matrix/ groundmass
تخلخل خمیره
 matrix porosity
بافت خمیره‌بنیاد
 matrix support
رده پاروجهی
 merohedral class/ merosymmetric class
کانی درآشفته
 metamict mineral
سنگ‌شناسی دگرگونی
 metamorphic petrology
بلور میکایی
 micaceous crystal
کمربند متحرک
 mobile belt
تل‌ماسه متحرک
 mobile dune
متحرک‌سازی
 mobilization
نقشه ریخت‌نگاشتی
 morphographic map
بافت گل‌بنیاد، گل‌بنیاد
 mud support
بلورهای خاویاری
 oolitic crystals
رده تک‌وجهی
 pedial class
سنگی‌شدن
 petrifaction/ petrification
چوب سنگی‌شده
 petrified wood
سنگ‌شیمی
 petrochemistry
سنگ‌رخساره
 petrofacies
سنگ‌زایی
 petrogenesis/ petrogeny
نمودار سنگ‌زایی
 petrogenetic grid
عنصر سنگ‌زا
 petrogenic element
سنگ‌نگار
 petrographer
رخساره سنگ‌نگاشتی
 petrographic facies
ریزبین سنگ‌نگاری
 petrographic microscope
سنگ‌نگاری
 petrography
سنگ‌شناس
 petrologist
سنگ‌شناسی
 petrology
سنگ‌ریخت
 petromorph
سنگ‌فیزیک
 petrophysics
نقشه چهرنگاشتی
 physiographic diagram
زمین‌شناسی چهرنگاشتی
 physiographic geology
ایالت چهرنگاشتی
 physiographic province
موازی‌وجهی
 pinacoid/ parallelohedron
رده موازی‌وجهی
 pinacoidal class
بلورهای نخودی
 pisolitic crystals
بلورهای پرسان
 plumose crystals
ریزبین قطبشی، میکروسکوپ قطبشی
 polarizing microscope
دوقلویی مکرر
 polysynthetic twinning
چندگونگی
 polytypism
رده منشوری
 prismatic class
پیریت‌وجهی
 pyritohedron
بلورهای شعاعی
 radiated crystals
بلورهای قلوه‌ای
 reniform crystals
بلورهای مشبک
 reticulated crystals
دوازده‌وجهی لوزوی
 rhomb dodecahedron
رده لوزی ـ دوهرمی
 rhombic-dipyramidal class
رده لوزی ـ دوگوه‌ای
 rhombic-disphenoidal class
رده لوزی ـ هرمی
 rhombic-pyramidal class
واحد سنگی
 rock unit
واحد سنگ‌چینه‌شناختی
 rock-stratigraphic unit/ lithostratigraphic unit/ lithostratic unit
تل‌ماسه جابه‌جاشونده
 shifting dune
ذوب ضربه‌ای
 shock melting
چوب سیلیسی‌شده
 silicified wood
گوه‌ای
 sphenoid
رده گوه‌ای
 sphenoidal class
بلورهای ستاره‌ای
 stellated crystals
چینه‌کران
 stratabound
چینه‌سان
 stratiform
سنگ‌شناسی ساختاری
 structural petrology
نیمه‌خوش‌وجه
 subhedral
ناودیسگان
 synclinorium
دوهرم چهارگوشه‌ای
 tetragonal dipyramid
دوگوه‌ای چهارگوشه‌ای
 tetragonal disphenoid
منشور چهارگوشه‌ای
 tetragonal prism
هرم چهارگوشه‌ای
 tetragonal pyramid
چهاروجهی چهارگوشه‌ای، چهاروجهی چهارگوش
 tetragonal tetrahedron
ذوزنقه‌وجهی چهارگوشه‌ای
 tetragonal trapezohedron
سه‌هشت‌وجهی چهارگوشه‌ای، سه‌هشت‌وجهی چهارگوش
 tetragonal trisoctahedron
سه‌چهاروجهی چهارگوشه‌ای، سه‌چهاروجهی چهارگوش
 tetragonal tristetrahedron
رده چهارگوش ـ دوهرمی
 tetragonal-dipyramidal class
رده چهارگوش ـ دوگوه‌ای
 tetragonal-disphenoidal class
رده چهارگوش ـ هرمی
 tetragonal-pyramidal class
رده چهارگوش ـ ذوزنقه‌وجهی
 tetragonal-trapezohedral class
چهارشش‌وجهی
 tetrahexahedron
ردفسیل
 trace fossil
ذوزنقه‌وجهی
 trapezohedron
دوهرم سه‌گوشه‌ای
 trigonal dipyramid
منشور سه‌گوشه‌ای
 trigonal prism
هرم سه‌گوشه‌ای
 trigonal pyramid
ذوزنقه‌وجهی سه‌گوشه‌ای
 trigonal trapezohedron
سه‌هشت‌وجهی سه‌گوشه‌ای، سه‌هشت وجهی سه‌گوش
 trigonal trisoctahedron
رده سه‌گوش ـ دوهرمی
 trigonal-dipyramidal class
رده سه‌گوش ـ هرمی
 trigonal-pyramidal class
رده سه‌گوش ـ ذوزنقه‌وجهی
 trigonal-trapezohedral class
سه‌هشت‌وجهی
 trisoctahedron
سه‌چهاروجهی
 tristetrahedron
مرکز دوقلویی
 twin centre
دوقلوی پاروجه
 twinning by merohedry/ merohedral twinning
جابه‌جایی دوقلویی
 twinning displacement
فراتابیدگی
 upwarp
تابیدگی
 warp
دگرشکفت
 xenoblast/ allotrioblast
بیگانه‌ریخت
 xenomorphic/ allotriomorphic
بافت دانه‌ای بیگانه‌ریخت
 xenomorphic-granular texture/ allotriomorphic-granular texture
آذرآوار فرعی
 accessory pyrcolast
آذرآوار تصادفی
 accidental pyroclast
مخروط خاکستر
 ash cone
ریزش خاکستر
 ash fall
میدان خاکستر
 ash field
جریان خاکستر
 ash flow
رگبار خاکستر
 ash shower
سنگ‌لوح آتشفشانی
 ash slate
خاکسترسنگ
 ash stone
ساختار چشمی
 augen structure/ eye structure
برجاآوار
 autoclast
برجاآواری
 autoclastic
رخ قاعده‌ای
 basal cleavage
فلات بازالتی
 basaltic plateau
گدازه قطعه‌سنگی
 block lava/ blocky lava/ aa lava
سنگ‌های کلسیمی- قلیایی
 calc-alkaline rocks
آهکی
 calcareous
جلبک‌های آهکی
 calcareous algae
رس آهکی
 calcareous clay
پوسته آهکی
 calcareous crust/ cale-crust
لجن آهکی
 calcareous ooze
سنگ آهکی
 calcareous rock
ماسه‌سنگ آهکی
 calcareous sandstone
خاک آهکی
 calcareous soil
سخت‌رویه آهکی
 calcrete
اخگره
 cinder
مخروط اخگری
 cinder cone
گودال رمبشی
 collapse depression
کارست‌چال رمبشی
 collapse sinkhole
ساختار رمبشی
 collapse structure/ gravity-collapse structure
ورقه مخروطی
 cone sheet
رخ کنگره‌ای
 crenulation cleavage
خطوارگی کنگره‌ای
 crenulation lineation
لایه‌بندی نهان
 cryptic layering
خطوارگی جریانی
 current lineation/ parting-plane lineation
بافت ضربدری
 decussate texture
نوار دگرشکل
 deformation band
دوقلوی دگرشکلی
 deformation twin/ glide twin
دوقلویی دگرشکلی
 deformation twinning
پرتابه
 ejecta
گدازه بیضی‌وار
 ellipsoidal lava
پلکانی
 en echelon
ترک‌های پلکانی
 en echelon cracks
قطعه‌های گسلی- پلکانی
 en echelon fault blocks
آذرآوار اصلی
 essential pyroclast
بافت نمدی
 felty texture/ pilotaxitic texture
سخت‌رویه آهنی
 ferricrete
سنگ آهن‌دار
 ferruginous rock
ساختار عدسیدار
 flaser structure/ phacoidal structure
بافت نگاشتاری
 graphic texture
سخت‌رویه گچی
 gypcrete/ gypscrete
خطوارگی تقاطعی
 intersection lineation
بافتار همسان‌گرد
 isotropic fabric
نوار شکنجی
 kink band
سنگریزه آتشفشانی
 lapilli
غار گدازه‌ای
 lava cave
ستون گدازه
 lava column
سد گدازه
 lava dam
میدان گدازه
 lava field
جریان گدازه
 lava flow
فواره گدازه
 lava fountain
دریاچه گدازه
 lava lake
خاکریز گدازه
 lava levee
دشت گدازه
 lava plain
فلات گدازه
 lava plateau
خیز گدازه
 lava rise
سپر گدازه
 lava shield
زبانه گدازه
 lava toe
لوله گدازه
 lava tube
شبکه لوله‌های گدازه
 lava tube system
تونل گدازه
 lava tunnel
خطواره
 lineament
بافتار خطی
 lineated fabric
خطوارگی
 lineation
آذرآوار سنگی
 lithic clast
سنگ‌آوار
 lithoclast
کلان‌بلور
 megacryst
کلان‌بلوری
 megacrystic
بلور دگرگونی
 metacryst
ریزبلور
 microcrystal
بافت پوست‌ماری
 ophitic texture
خطوارگی جدایشی
 parting lineation
خطوارگی پله‌ای – جدایشی
 parting-step lineation
رخ مدادی
 pencil cleavage
ساختار مدادی
 pencil structure
درشت‌بلور
 phenocryst
گدازه بالشی
 pillow lava
فلات فشاری
 pressure plateau
رخ انحلال فشاری
 pressure solution cleavage
بازمانده
 relict
یخسار بازمانده
 relict glacier
کارست بازمانده
 relict karst/ fossil karst
دریاچه بازمانده
 relict lake
کانی بازمانده
 relict mineral
کوه بازمانده
 relict mountain/ mountain of circumdenudation/ remainder mountain
خاک بازمانده
 relict soil
بافت بازمانده
 relict texture
سخت‌رویه نمکی
 salcrete
سنگ پا
 scoria
مخروط سنگ پا
 scoria cone
تل سنگ پا
 scoria mound
سنگ‌پایی
 scoriacious
ترکش
 shard
رخ سنگ لوحی
 slaty cleavage
رخ انحلالی
 solution cleavage
رخ فاصله‌دار
 spaced cleavage
بافت نیمه‌پوست‌ماری
 subophitic texture
پوکسنگ
 tufa
حفره
 vesicle
حفره‌دار
 vesicular
ساختار حفره‌دار
 vesicular structure
شیشه‌آواری
 vitroclastic
قطعه‌سنگ آتشفشانی
 volcanic block
کانی اریخت
 amorphous mineral
زبانه
 apophysis/ tongue
جودوست
 atmophile
خوددگرگونی
 autometamorphism
سازند آهن نواری
 banded iron formation/ BIF
زیست‌دوست
 biophile
غول‌دهانه
 caldera
همتافت غول‌دهانه‌ای
 caldera complex
دریاچه غول‌دهانه
 caldera lake
گوگرددوست
 chalcophile
غول‌دهانه رمبشی
 collapse caldera
توده نفوذی مرکب
 composite intrusion
رشته‌واکنش پیوسته
 continuous reaction series
دهانه آتشفشان
 crater
رشته‌دهانه برخوردی
 crater chain
مخروط دهانه‌ای
 crater cone
عمق دهانه
 crater depth
پرشدگی دهانه آتشفشان
 crater fill
دریاچه دهانه آتشفشان
 crater lake
شعاع دهانه آتشفشان
 crater radius
پرتابه‌های دهانه برخوردی
 crater rays
لبه دهانه برخوردی
 crater rim
حلقه دهانه آتشفشان
 crater ring
دهانه‌شکل
 crateriform
دهانه‌ای شدن
 cratering
گنبدسنگ
 cupola
گوشته تهی‌شده
 depleted mantle
فرارزدایی
 devolatization
قیف‌دالانه
 diatreme
رشته‌واکنش ناپیوسته
 discontinuous reaction series
گوشته غنی‌شده
 enriched mantle
بافت برابردانه
 equigranular texture
غول‌دهانه فرسایشی
 erosion caldera
غول‌دهانه انفجاری
 explosion caldera
دهانه آتشفشان انفجاری
 explosion crater
بافت الیاف‌شکفتی
 fibroblastic texture

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.