مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 9

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 9 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 9
بافت دانه‌شکفتی
 granoblastic texture
سنگ سبز
 greenstone
کمربند سنگ سبز
 greenstone belt
تمام‌بلورین
 holocrystalline
سنگ تمام‌روشن
 hololeucocratic rock
سنگ تمام‌تیره
 holomelanocratic rock
بافت هم‌شکفت
 homeoblastic texture
نیمه‌بلورین
 hyalocrystalline/ semicrystalline
سنگ نیمه‌ژرفایی
 hypabyssal rock
شیشه‌بلورین
 hypocrystalline/ hypohyaline
کانی شاخص
 index mineral
بافت نابرابردانه
 inequigranular texture
بلورهای میان‌انباشتی
 intercumulus crystals
خط هم‌سنی
 isochron/ isotime line
خط هم‌غلظت
 isocon
خط هم‌دگرگونی
 isograd
بافت ورقه‌شکفتی
 lepidoblastic texture
سنگ روشن
 leucocratic rock/ light-coloured rock
خم ذوب
 liquidus
سنگ‌پوش ماه
 lunar regolith
خاک ماه
 lunar soil
سنگ تیره
 melanocratic rock/ dark-coloured rock
سنگ نیمه‌روشن
 mesocratic rock
بافت نخ‌شکفتی
 nematoblastic texture
جزیره اقیانوسی
 oceanic island
ماگمای والد
 parental magma
چنددگرگونی
 polymetamorphism/ superimposed metamorphism
ماگمای اولیه
 primary magma
ماگمای آغازین
 primitive magma
نقطه واکنش
 reaction point/ peritectic point
بهمن سنگ
 rock avalanche
آهن‌دوست
 siderophile
بافت غربالی
 sieve texture/ poikiloblastic texture
خم انجماد
 solidus
غول‌دهانه فرونشستی
 subsidence caldera
سنگ نیمه‌آتشفشانی
 subvolcanic rock
گوشته تهی‌نشده
 undepleted mantle
جزء سازنده فرار
 volatile component/ fugitive constituent
مواد فرار
 volatile matter
فرارها
 volatiles
بافت دگرشکفت
 xenoblastic texture/ allotrioblastic texture
ادغام
 amalgamation
گروه‌سنگ شمالگان
 Arctic suite
گروه‌سنگ اقیانوس اطلس
 Atlantic suite
تنش‌آوارش
 cataclasis/ cataclastic flow
دگرگونی تنش‌آواری
 cataclastic metamorphism
سنگ تنش‌آواری
 cataclastic rock/ cataclastite
بافت تنش‌آواری
 cataclastic texture
فوران مرکزی
 central eruption
جای‌گیری
 emplacement
برون‌دمش
 exhalation/ emanation
ذخایر برون‌دمشی
 exhalative deposits
نهشته شیشه‌آواری
 hyaloclastite/ aquagene tuff
آب‌آوار
 hydroclast
آب‌آواری
 hydroclastic
سنگ آب‌آواری
 hydroclastic rock
گل‌شار آتشفشانی
 lahar/ volcanic mudflow/ mudflow
ساختارحبابی
 lithophysa
مخروط ساحلی
 littoral cone
ماگمازایی
 magma generation
ریزبلورک
 microlite/ microlith
تک‌زاد
 monogene/ monogenic/ monogenetic
تک‌کانیایی
 monomineralic
سنگ تک‌کانیایی
 monomineralic rock
سنگ مادر
 mother rock/ parent rock
گروه‌سنگ اقیانوس آرام
 Pacific suite
درشت‌آوار
 phenoclast
ژرف‌توده‌زاد
 plutogenic
ژرف‌توده
 pluton
ژرف‌توده‌ای
 plutonic
سنگ ژرف‌توده‌ای
 plutonic rock/ plutonite
ژرف‌توده‌گرایی
 plutonism
فعالیت ژرف‌توده‌ای
 plutonism
ژرف‌توده‌گرا
 plutonist
بافت خال‌خال
 poikilitic texture
چندزاد
 polygene/ polygenic/ polygenetic
چندکانیایی
 polymineralic
پشته فشاری
 pressure ridge
سنگ آغازین
 protolith
نهشته بازماندی
 residual deposit
همتافت حلقوی
 ring complex
گسل حلقوی
 ring fault
سقف‌آویز
 roof pendant/ pendant
بافتار همه‌جوردانه
 seriate fabric
بافت همه‌جوردانه
 seriate texture
بافت علفی
 spinifex texture
گروه‌سنگ
 suite
سنگ‌های برپوسته‌ای
 supracrustal rocks
بادسنگ
 aeolianite/ eolianite
رس‌سنگ متراکم
 argillite/ argillyte
پس‌لایه
 backset bed
تله‌سنگ
 bafflestone
سطح لایه‌بندی
 bedding surface
زیست‌سنگ
 biolite/ biolith
زیست‌کانی
 biolite/ biolith
استخوان‌لایه
 bone bed
ته‌لایه
 bottomset bed
هم‌بسته‌سنگ
 boundstone
اسید برونشتد
 Brönsted acid
آژندسنگ
 cementstone /cement stone
شیمی‌چینه‌نگاری
 chemostratigraphy
گاه
 chron
گاه‌سنگ
 chronolith
واحد گاه‌سنگ‌شناختی
 chronolithologic unit
واحد گاه‌چینه‌ای
 chrono-stratic unit
واحد گاه‌چینه‌نگاشتی
 chronostratigraphic unit/ time-stratigraphic unit
گاه‌چینه‌نگاری
 chronostratigraphy/ time-stratigraphy
پارآوار
 clast
رس‌سنگ
 claystone
لایه‌بندی درهم‌پیچیده
 convolute bedding
برگ‌لایگی درهم‌پیچیده
 convolute lamination
پیخال‌سنگ
 coprolite
برگ‌لایگی چلیپایی
 cross lamination/ oblique lamination/ diagonal lamination
چینه‌نگاری چرخه‌ای
 cyclostratigraphy
نهشته تک‌چرخه‌ای
 cyclothem
لایه‌بندی چلیپایی دگرشکل‌شده
 deformed cross bedding
درزمانی
 diachronism
واحد درزمانی
 diachronous unit
درآمیخته‌سنگ
 diamictite
دولومیت‌سنگ
 dolostone
چکه‌سنگ
 dripstone
گنبد درون‌زاد
 endogenous dome
ابردوران
 eon/ aeon
ابردوران‌سنگ
 eonothem
دور
 epoch
لایه‌بندی چلیپایی اپسیلون‌شکل
 epsilon cross bedding
دوران2
 era
دوران‌سنگ
 erathem
گنبد برون‌زاد
 exogenous dome
برون‌رست
 exsolution
بافت برون‌رستی
 exsolution texture
لایه‌بندی کاذب
 false bedding
کنگلومرای پنجه‌ای
 fanglomerate
لایه‌بندی تورق‌پذیر
 fissile bedding
سنگ‌آهک پرکی
 flakestone
لایه‌بندی عدسی‌دار
 flaser bedding
تخت‌لایه
 flat bed/ plane bed
سنگ‌آهک تنک‌دانه
 floatstone/ float stone
شناورسنگ
 floatstone/ swimming stone
پیش‌لایه
 foreset bed/ fore-set bed/ foreset
قاب‌سنگ
 framestone
لایه‌بندی تدریجی
 graded bedding
سنگ‌آهک دانه‌ای
 grainstone
دانه‌چیره
 grain-support/ grain-supported
خوشه‌سنگ
 grapestone
ماسه‌سنگ گل‌خمیره‌ای
 graywacke/ greywacke/ grauwacke
لایه‌بندی چلیپایی جناغی
 herringbone cross bedding/ chevron cross bedding/ zigzag cross bedding
چینه‌بندی چلیپایی گرده‌ای
 hummocky cross stratification/ HCS
نهشته تک‌چرخه‌ای آرمانی
 ideal cyclothem
برگ‌لایه
 lamina/ straticule
برگ‌لایه‌ای
 laminar
برگ‌لایه‌شده
 laminated
برگ‌لایگی
 lamination
برگ‌لایه‌سنگ
 laminite
گل‌سنگ آهکی
 lime mudstone
واحد سنگ‌چینه‌ای
 lithostratic unit
رده‌بندی سنگ‌چینه‌نگاشتی
 lithostratigraphic classification
همبستگی سنگ‌چینه‌نگاشتی
 lithostratigraphic correlation
واحد سنگ‌چینه‌نگاشتی
 lithostratigraphic unit/ rock stratigraphic unit
سنگ‌چینه‌نگاری
 lithostratigraphy/ rock stratigraphy
توده‌لایه
 massive bed
خمیره‌چیره
 matrix-support
کلان‌نهشته تک‌چرخه‌ای
 megacyclothem
ریزنامیزه
 microemulsion
گل‌چیره
 mud-support
کنگلومرای دانه‌چیره
 orthoconglomerate
سنگ‌آهک دانه‌چیره
 packstone
کنگلومرای خمیره‌چیره
 paraconglomerate
گل‌سنگ ریگ‌دار
 pebbly mudstone
لایه‌بندی‌نما
 pseudobedding
سرخ‌لایه‌ها
 red beds
لایه‌بندی موزون
 rhythmic layering
سنگ موزون
 rhythmite
برگ‌لایگی چلیپایی شکنجی
 ripple cross lamination
زغال‌سنگ گل‌پوده‌ای
 sapropelic coal
پوده‌گل‌سنگ
 sapropelite
دورسنگ
 series
لای‌سنگ
 siltstone
عصرسنگ
 stage
زیردوران
 subera
ابردوره‌سنگ
 supersystem
دوره‌سنگ
 system
یخ‌نهشته‌سنگ
 tillite
واحد زمانی‌سنگی
 time-rock unit
واحد زمان‌گذری
 time-transgressive unit
سرلایه
 topset bed/ top-set bed
توریده‌سنگ
 turbidite
سنگ‌آهک گل‌چیره
 wackestone
لایه‌بندی موجی
 wavy bedding
لایه‌بندی راه‌راه
 zebra layering
نابرجاذره
 allochem
سنگ‌ماسه
 arenite/ arenyte
سنگ‌آهک ماسه‌دانه
 calcarenite
سنگ‌آهک گل‌دانه
 calcilutite
سنگ آواری
 detrital rock
غول‌تلماسه
 draa
سطح‌آوار
 epiclast
برون‌آوار
 extraclast
گندلک پیخالی
 fecal pellet2
سنگ‌ماسه فلدسپاری
 feldspathic arenite
تخت‌شدگی
 flatness
شن
 granule
سبزماسه
 green sand/ glauconitic sand
کانی سنگین
 heavy mineral
درون‌آوار
 intraclast
سنگ‌ماسه خرده‌سنگی
 litharenite/ lithic arenite
گل‌آوار
 mudclast
لایه ابروار
 nepheloid layer
خاگه‌سنگ
 oolite/ oölite/ eggstone/ roestone
خاگه
 oolith/ oölith/ ooid/ oöid
برجاذره
 orthochem
گندلک
 pellet/ fecal pellet1
گندلکی
 pelloid/ peloid
گیاه‌آوار
 phytoclast
نخودسنگ
 pisolite
گرهک‌نما
 pseudonodule/ sand roll
سنگ‌ماسه کوارتزی
 quartzarenite/ quartz arenite
گردشدگی
 roundness
کلسیت شفاف‌بلور
 sparry calcite/ sparite
کروی‌شدگی
 sphericity
رس آماسی
 swelling clay
دولومیت راه‌راه
 zebra dolomite
ژرفاسنگ
 batholith
نهان‌بلورین
 cryptocrystalline
بلورشیمی
 crystal chemistry
شکفته‌بلور
 crystalloblast
بلورشکفت
 crystalloblastesis
بلورپروری
 crystallogeny
شاخابه
 distributary
ریزکاو الکترونی
 electron microprobe
برسنگ‌زی
 epilithic
گوهر
 gem
گوهرشناسی
 gemology
گوهرسنگ
 gemstone
زمین‌شیمی
 geochemistry
دریاچه‌ای
 lacustrine
سنگ‌دوست
 lithophile
معدن
 mine
کانی
 mineral
کانی‌شناسی
 mineralogy
کانی‌وار
 mineraloid
کان‌سنگ
 ore
کان‌لایه
 ore bed
کانسار
 ore deposit
کانه‌آرایی
 ore dressing
کانه
 ore mineral/ ore
کان‌توده
 orebody
بازبلوری شدن
 recrystallize
بازبلوری‌شده
 recrystallized
ریزابه
 tributary
خوگیری
 acclimation/ acclimatization
انقراض
 extinction
انقراض جمعی
 mass extinction
گسل
 fault
گسلش
 faulting
گرمابی
 hydrothermal
زمین‌شناسی ماه
 lunar geology
فرودیواره
 footwall
فرادیواره
 hanging wall
گسل فلسی
 imbricate fault
پوسته پایا
 craton/ kraton
خاکه گسلی
 fault gouge
کمان جزیره‌ای
 island arc
پوسته اقیانوسی
 oceanic crust
زمین‌دماسنج
 geothermometer
زمین‌دماسنجی
 geothermometry
فروبوم
 graben
فرابوم
 horst
میان‌کوه
 intermont
میان‌کوهی
 intermontane
فراخاست
 uplift
کاوند
 probe
زمین‌گاه‌شماری
 geochronology
زمینوار
 geoid
عناصر خاکی کمیاب
 rare-earth elements/ REE
بلورنگاشت
 crystallogram
بلورنگاشتی
 crystallographic
بلورنگاری
 crystallography
بلوروار
 crystalloid
بلور
 crystal
بلورین
 crystalline
نقص بلور
 crystal defect
سامانه بلوری
 crystal system
نقص شبکه
 lattice defect
بلورینگی
 crystallinity
بلورک
 crystallite
انبوهه
 aggregate
ژرف‌دره
 canyon
بلوری شدن
 crystallize
بلوری‌شده
 crystallized
سپیدایی‌سنج
 albedometer
آلایش
 contamination
محور بلور
 crystal axis
رده بلوری
 crystal class/ crystallographic point group
وجه بلور
 crystal face
سامانه مکعبی
 cubic system
سامانه شش‌گوشه‌ای
 hexagonal system
سامانه هم‌اندازه
 isometric system
نقص خطی
 line defect
صفحه آینه‌ای
 mirror plane/ mirror plane of symmetry
سامانه تک‌شیبی
 monoclinic system
هشت‌وجهی
 octahedron
تک‌وجهی
 pedion/ monohedron
نقص صفحه‌ای
 plane defect
گروه صفحه‌ای
 plane group
صفحه تقارن آینه‌ای
 plane of mirror symmetry
صفحه تقارن
 plane of symmetry
نقص نقطه‌ای
 point defect
محلول جامد
 solid solution/ mixed crystal
گروه فضایی
 space group
سامانه چهارگوشه‌ای
 tetragonal system
چهاروجهی
 tetrahedron
سامانه سه‌شیبی
 triclinic system
سامانه سه‌گوشه‌ای
 trigonal system
محور دوقلویی
 twin axis/ twinning axis
قانون دوقلویی
 twin law
صفحه دوقلویی
 twin plane/ twinning plane
دوقلویی
 twinning
رس
 clay
آب آشامیدنی
 potable water
آب سطحی
 surface water
حوضه آبریز
 catchment basin/ catchment area/ watershed

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.