مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم جو بخش 4

در این قسمت  لغات علوم جو بخش 4 عرضه شده است.

لغات علوم جو صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم جو / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات جو / اتمسفر - ایران ترجمه

لغات علوم جو بخش 4
هوابشم
 air hoar
آسمان اریخت
 amorphous sky
لنگریخ
 anchor ice/ bottom ice
تنک‌مه شمالگانی
 arctic mist
جبهه سرد چپ‌راه
 backdoor cold front
برگ کژفشار
 baroclinic leaf
ابر سدی
 barrage cloud
ابرنمای بسون
 Besson nephoscope
زهکشی کور
 blind drainage
چشمک
 blink
یخ شمعکی
 candle ice
هماب
 CCN
شمارگر هماب
 CCN counter
نورافکن سقف یاب
 ceiling projector/ cloud searchlight/ ceiling light
یخ‌تود بسته
 close pack ice
یاخته‌های بسته
 closed cells
گردش بسته
 closed circulation
زهکشی بسته
 closed drainage
پرفشار بسته
 closed high
کم‌فشار بسته
 closed low
سامانه بسته
 closed system
پوشن کومه‌ای یاخته‌بسته
 closed-cell stratocumulus
پهنه زهکشی بسته
 closed-drainage area
فرض‌های بستاری
 closure assumptions
مسئله بستار
 closure problem
دوربین ابر
 cloud camera
خوشه‌ابر
 cloud cluster
هسته‌های میعان ابر
 cloud condensation nuclei
شمارگر هسته‌های میعان ابر
 cloud condensation nuclei counter
قطره ابر
 cloud drop/ cloud droplet
قطرک ابر
 cloud droplet
پژواک ابر
 cloud echo
باردارشدن ابر
 cloud electrification
جزء ابر
 cloud element
طبقه ابر
 cloud etage
بازخورد ابر
 cloud feedback
درخش ابر
 cloud flash
شکل‌گیری ابر
 cloud formation
سرده ابر
 cloud genus/ cloud genera
تفنگ ابر
 cloud gun
شناسایی ابر
 cloud identification
لایه ابر
 cloud layer
تراز ابر
 cloud level
خط ابر
 cloud line
خردفیزیک ابر
 cloud microphysics
آینه ابرنما
 cloud mirror
بردار حرکت ابر
 cloud motion vector
هسته ابر
 cloud nucleus
ژرفای نوری ابر
 cloud optical depth
ذره ابر
 cloud particle
فیزیک ابر
 cloud physics
سپرابر
 cloud shield
رگه‌گان ابر
 cloud streaks
نماد ابر
 cloud symbol
سامانه ابر
 cloud system/ nephsystem
قله ابر
 cloud top
ابر ردیاب
 cloud tracer
رادار آشکارسازی ابر
 cloud-detection radar
نمونه‌بردار قطره ابر
 cloud-drop sampler
درخش ابربه‌ابر
 cloud-to-cloud flash
درخش ابربه‌زمین
 cloud-to-ground flash/ ground flash
روز ابری
 cloudy day
آسمان ابری
 cloudy sky
جبهه سرد
 cold front
توفان تندری جبهه سرد
 cold-front thunderstorm
موج جبهه سرد
 cold-front wave
ابرنمای شانه‌ای
 comb nephoscope
برف دانه‌دانه
 corn snow/ granular snow
شکاف‌بشم
 crevasse hoar
مقیاس چرخندی
 cyclonic scale
ژرفابشم
 depth hoar/ sugar snow
ابرنمای دیدمستقیم
 direct-vision nephoscope
برف خشک
 dry snow
یخ بسته
 fast ice/ land fast ice
آذرخش چنگالی
 forked lightning
یخ فسیلی
 fossil ice
خاکه‌بلور
 frazil crystals/ frazil
خاکه یخ
 frazil ice
سامانه جبهه‌ای
 frontal system
اقلیم یخ‌بندان
 frost climate
یخ چربی گون
 grease ice/ ice fat/ lard ice
برف سبز
 green snow
ابرنمای شبکه‌ای
 grid nephoscope
زمین‌یخ
 ground ice
ابر بالا
 high cloud
ابر طبقه بالا
 high etage
فلات یخ
 highland ice
ابر تراز بالا
 high-level cloud
بشم‌بلور
 hoar crystal
بشم
 hoarfrost/ hoar
یخ‌چشمک
 ice blink
یخ‌پوسته
 ice crust
یخ‌پوسته
 ice crust/ ice rind
روز یخی
 ice day
یخ‌پر
 ice feathers/ frost feathers
یخ‌گل
 ice flowers
یخ‌مه
 ice fog/ frozen fog/ frost fog/ frost flakes/ air hoar/ rime fog
یخ‌پوزه
 ice foot
سوزنک یخی
 ice needle
منشور یخی
 ice prism
اقلیم کلاهک یخی
 ice-cap climate
ابر یخ‌بلور
 ice-crystal cloud
یخ‌بلورمه
 ice-crystal fog
یخشار
 icefall
یخ درون‌خشکی
 inland ice
زهکشی درون کور
 interior blind drainage
زهکشی درونی
 internal drainage
کد واکاوی بین‌المللی
 international analysis code/ IAC
درخش درون‌ابر
 intracloud flash
هم‌ابرناکی
 isoneph
یخ دریاچه
 lake ice
خشکی یخ
 land ice
آسمان خشکی
 land sky
برگ‌ابر
 leaf cloud
کوب آذرخش
 lightning stroke
بار آب مایع
 liquid water loading
ابر پایین
 low cloud
ابر طبقه پایین
 low etage
ابر تراز پایین
 low-level cloud
آسمان‌پیسه
 mackerel sky
کوب اصلی
 main stroke
هم‌هم
 MCC
سهم
 MCS
ابر میانی
 medium cloud
ابر تراز میانی
 medium-level cloud/ middle-level cloud
همتافت همرفتی میان‌مقیاس
 mesoscale convective complex
سامانه همرفتی میان‌مقیاس
 mesoscale convective system
ابر طبقه میانی
 middle etage
ابرنمای آینه‌ای
 mirror nephoscope
مادرابر
 mother-cloud
یخ سوزنکی
 needle ice
ابرکاوی
 nephanalysis
خم ابر
 nephcurve
ابرساز
 nepheloscope
دماوردنما
 nepheloscope
ابرشناسی
 nephology
ابرناکی‌سنج
 nephometer/ nephelometer
ابرنما
 nephoscope
برف تازه
 new snow
برف کهنه
 old snow
یاخته‌های باز
 open cells
یخ‌تود باز
 open pack ice
کومه‌ای یاخته‌باز
 open-cell cumulus
ابر کوهساری
 orographic cloud
واژگونی
 overturning
یخ‌تود
 pack ice/ ice pack
یخ تابه‌ای
 pancake ice
ابر نافعال
 passive cloud
یخ قلمی
 penknife ice
اقلیم پیرایخساری
 periglacial climate
اقلیم یخ‌بندان دائمی
 perpetual frost climate
آب بارش‌شو
 precipitable water
بخار آب بارش‌شو
 precipitable water vapour
سپرابر بارشی
 precipitation shield
یخ فشاری
 pressure ice
باران‌پوسته
 rain crust
برف سرخ
 red snow
ابرنمای بازتابی
 reflecting nephoscope
کوب برگشت
 return stroke
آسمان کم‌ابر
 sky slightly clouded
انباشت برف
 snow accumulation
برف‌چشمک
 snow blink/ snow sky
برف‌پوسته
 snow crust
بلور برف
 snow crystal
ژرفای برف
 snow depth
پرک برف
 snow flake
برف‌یخ
 snow ice
میدان برف
 snowfield
بهارپوسته
 spring crust
برف بهاره
 spring snow
سنگ یخ
 stone ice
آذرخش رگه‌ای
 streak lightning
ابر زیرجبهه‌ای
 subfrontal cloud
یخ زیر خاک
 subsoil ice
یخ زیر زمین
 subterranean ice,underground ice
خورپوسته
 sun crust
ابر ابرسرد
 supercooled cloud
مه ابرسرد
 supercooled fog
باران ابرسرد
 supercooled rain
آب ابرسرد
 supercooled water
سیماهای تکمیلی
 supplementary features/ supplementary cloud features
بشم سطحی
 surface hoar
مقیاس همدیدی
 synoptic scale
کل پوشش ابر
 total cloud cover
برف خیلی تر
 very wet snow
راه‌گون‌ابر تاوه‌ای
 vortex cloud street
ابر گرم
 warm cloud
جبهه گرم
 warm front
موج جبهه گرم
 warm-front wave
آب‌ابر
 water cloud
آسمان دریا
 water sky
چرخند موجی
 wave cyclone/ wave depression
برف تر
 wet snow
بادپوسته
 wind crust
بادتختال
 wind slab
آذرخش زیگزاگی
 zigzag lightning
یخ سوزنی
 acicular ice
نمایه آب‌شوند هوا
 air thawing index
یخ برهنه
 bare ice
جبهه هم‌رسی کوژ
 bent-back occlusion/ back-bent occlusion
هسته یخ زیست‌زاد
 biogenic ice nucleus
یخ تیره
 black ice
یخ آبی‌رنگ
 blue ice
پهنه یخ آبی‌رنگ
 blue ice area
فروشکست
 breakup
فصل یخ‌شکست
 breakup season
کیک‌یخ
 cake ice
حرکت ابر
 cloud movement
جبهه هم‌رسیده سرد
 cold occluded front
جبهه هم‌رسی سرد
 cold occlusion/ cold-type occlusion/ cold-front-type occlusion
یخ‌پوشی کامل
 complete freeze-up
یخسار قاره‌ای
 continental glacier
یخ قاره‌ای
 continental ice
رانه‌یخ
 drift ice
یخ‌بندان خشک
 dry freeze
یخ‌بندان
 freeze
دوره بی‌یخ‌بندان
 freeze-free period
خم احتمال یخ‌بندان
 freeze-probability curve
گرده یخ‌بندان ـ آب‌شوند
 freeze-thaw pattern
یخ‌پوشی
 freeze-up
انجماد
 freezing
محیط یخ‌دما
 freezing
باران‌ریزه یخ‌زن
 freezing drizzle
مه یخ‌زن
 freezing fog
شاخص یخ‌بندان
 freezing index/ coldness sun
تراز صفر سلسیوس
 freezing level
نقشه تراز صفر سلسیوس
 freezing level chart
هسته انجماد
 freezing nucleus
بارش یخ‌زن
 freezing precipitation
باران یخ‌زن
 freezing rain
فصل یخ‌بندان
 freezing season
افشانه یخ‌زن
 freezing spray
کپه‌یخی
 frost mound/ ice mound/ ground ice mound
یخ‌بندان سخت
 hard freeze
یخ مات سخت
 hard rime
یخ
 ice
برافزایش یخ
 ice accretion
عصر یخ‌بندان
 ice age
نوار یخ
 ice band
خلیج یخ
 ice bay/ ice bight
یخ‌شکست
 ice breakup
جبهه یخ
 ice front/ table iceberg1/ barrier iceberg
یخ‌بنداک
 ice jam
یخ‌مرز
 ice limit/ shelf ice/ barrier
یخ‌افزایش
 ice multiplication
هسته یخ
 ice nucleus
یخ‌دشت
 ice plain
نقطه یخ
 ice point
یخ‌قطب
 ice pole/ pole of inaccessibility
قبه‌یخ
 ice rise
رانش یخ
 ice run
رف‌یخ
 ice shelf/ shelf ice/ barrier
روان‌یخ
 ice stream
زبانه یخ
 ice tongue
کوه یخ
 iceberg
یخ‌پوشه
 icing
یخ‌زنی
 icing
شدت یخ‌زنی
 icing intensity
تراز یخ‌زنی
 icing level
آهنگ‌سنج یخ‌زنی
 icing-rate meter
یخ‌زنی القایی
 induction icing
هم‌رسی ناگهانی
 instant occlusion
آب‌شوند ژانویه
 January thaw
یخ دانه‌ای
 kernel ice
یخ‌بندان کشنده
 killing freeze
یخ‌بندان سبک
 light freeze
عصر یخ‌بندان کوتاه
 little ice age
یخ شیری
 milky ice
جبهه هم‌رسی خنثی
 neutral occlusion
چرخند هم‌رسیده
 occluded cyclone
جبهه هم‌رسیده
 occluded front
جبهه هم‌رسی
 occlusion
هم‌رسی
 occlusion
جبهه هم‌رسی کوهساری
 orographic occlusion
دیرین‌یخ
 paleocrystic ice
یخ قطبی
 polar ice1
یخ کلاهک قطبی
 polar-cap ice/ polar ice2
هم‌رسی‌نما
 pseudo-occlusion
یخ مات1
 rime
یخ مات2
 rime ice
چهلگان خروشان
 roaring forties
دگرهم‌رسی
 seclusion
یخ‌بلور دگرساخت
 secondary ice crystal
پلمه‌یخ
 shale ice
یخ‌زنی برفابه
 slush icing
پرچم‌برف
 snow banner
برف‌پره
 snow plume
برف‌دود
 snow smoke
یخ مات نرم
 soft rime
یخ اسفنجی
 spongy ice
راهبری
 steering
شارش راهبر
 steering flow
تراز راهبری
 steering level
خط راهبری
 steering line
جریان راهبر
 steeringcurrent
یخ برنهشته
 superimposed ice
نمایه آب‌شوند سطح زمین
 surface thawing index
کوه یخ تخت
 tabular iceberg/ table iceberg2/ barrier iceberg2
آب‌شوند
 thaw
نمایه آب‌شوند
 thawing index
فصل آب‌شوند
 thawing season
آب‌شوند بالاکران
 upbank thaw
جبهه هم‌رسیده گرم
 warm occluded front
جبهه هم‌رسی گرم
 warm occlusion/ warm-type occlusion/ warm-front-type occlusion
یخ سپید
 white ice
یخ زمستانی
 winter ice
یخ جوان
 young ice
فشار جو
 atmospheric pressure/ barometric pressure
سپیدایی
 albedo
فشارسنج هوا
 barometer
لایه ازون
 ozone layer
ازون‌سپهر
 ozonosphere
تغییر اقلیم
 climate change
وارونگی تابشی
 radiation inversion
خط دید
 line of sight/ LOS
مدار شمالگان
 Arctic Circle
آهنگ تبخیر بالقوه
 potential evaporation rate
ابر پیرارنگی
 iridescent cloud
ابر همرفتی
 convective cloud
ابر یخساریده
 glaciated cloud
اقلیم زمین
 global climate
اقلیم قاره‌ای
 continental climate
اقلیم مصنوعی
 artificial climate
انجماد همگن
 homogeneous freezing
انرژی پتانسیل دسترس‌پذیر
 available potential energy/ APE
انرژی پتانسیل دسترس‌پذیر تبخیری
 evaporative available potential energy/ EAPE
انرژی پتانسیل دسترس‌پذیر همرفتی
 convective available potential energy/ CAPE
انرژی پتانسیل گرانشی
 gravitational potential energy
بارش همرفتی
 convective precipitation/ convectional rainfall/ convectional precipitation
بازدارنده همرفت
 convective inhabition/ CIN
پایداری ایستایی
 static stability
پتانسیل سرعت
 velocity potential
پایداری قائم
 vertical stability
پایداری آب‌ایستایی
 hydrostatic stability
پژواک قلاب‌شکل
 hook echo
پیچند ابریاخته‌ای
 supercell tornado
پیرارنگی
 iridescent
پیچند ناابریاخته‌ای
 nonsupercell tornado
پیرارنگ
 iridescence
پیچند خشکی
 Landspout
تبخیر بالقوه
 potential evaporation,evaporative power/ evaporation power,evaporative capacity/ evaporation capacity/ evaporativity
تبخیرـ تعرق بالقوه
 potential evapotranspiration
ترازمندی آب‌ایستایی
 hydrostatic equilibrium
تعرق بالقوه
 potential transpiration
توازن آب‌ایستایی
 hydrostatic balance
جبهه جستی
 gust front
جست‌پیچند
 gustnado
چرخه آب
 hydrologic cycle/ hydrological cycle/ water cycle
چرخند ثانوی
 secondary cyclone
چگالی بالقوه
 potential density
خرداقلیم‌شناسی
 microclimatology
خط هم‌جهت
 isogen
خط هم‌تندی
 isotach/ isovel/ isokinetic
دمای بالقوه
 potential temperature
دوره میان‌یخساری
 interglacial period
دورآذرخش
 heat lightning
دمای بالقوه تر
 wet-bulb potential temperature
دمای بالقوه آب مایع
 liquid water potential temperature
دمای بالقوه هم‌ارز تر
 wet equivalent potential temperature
دمای بالقوه مجازی
 virtual potential temperature
دماجهش
 heat burst
دمای همرفتی
 convective temperature
دمای بالقوه هم‌ارز
 equivalent potential temperature/ potential equivalent temperature
رده‌بندی اقلیمی
 climatic classification
رده‌بندی اقلیمی کوپن
 Koppen climate classification
رگه تگرگ
 hailstreak
سبزدرخش
 green flash
سامانه اقلیم
 climate system
سراب بالا
 superior mirage
سرعت نهشت
 deposition velocity
شاخص گرما
 heat index
سوز باد
 wind chill
شاخص سوز باد
 wind-chill index
شبنم سپید
 white dew
شمارگر گردوخاک
 dust counter
شمارگر هسته
 nucleus counter
شمارگر هسته یخ
 ice nuclei counter
شیو پتانسیل
 potential gradient
عامل سوز باد
 wind-chill factor
عرض‌های اسبی
 horse latitudes
کلان‌اقلیم‌شناسی
 macroclimatology
کلان‌اقلیم
 macroclimate
کم‌فشار پسایه
 wake low
کم‌فشار ثانوی
 secondary low
گرمای پاییزه
 Indian summer
لایه هم‌دما
 isothermal layer
مرحله میان‌یخساری
 interglacial phase
معادله آب‌ایستایی
 hydrostatic equation
مقیاس سیاره‌ای
 planetary scale
مقیاس جهانی
 global scale
منطقه هم‌گرایی درون‌حاره‌ای
 intertropical convergence zone/ ITCZ/ equatorial convergence zone
مه تابشی
 radition fog/ ground fog
مه بام‌وارونگی
 high inversion fog
میان‌یخساری
 interglacial
ناوه دینامیکی
 dynamic trough
ناپایداری ایستایی
 static instability/ hydrostatic instability
ناپایداری همرفتی
 convective instability/ potential instability/ thermal instability
ناحیه وافشار
 depression
ناوه بادپناه
 lee trough
نظریه برجران ـ فیندآیسن
 Bergeron-Findeisen theory/ Bergeron-Findeisen process/ Bergeron- Findeisen-Wegener theory/ Bergeron-Findeisen-Wegener process/ ice-crystal theory/ ice process of precipitation
نهشت خشک
 dry deposition
نهشت
 deposition
نهشت تر
 wet deposition
وافشار هم‌رسیده
 occluded depression
نهشت اسیدی
 acid deposition
وافشار پس‌رو
 retrograde depression
وافشار قطاع‌گرم
 warm sector depression
وافشار پسایه
 wake depression
وافشار هفتی
 v-shaped depression
وافشار هوای قطبی
 polar air depression
وافشار حاره‌ای
 tropical depression
وافشار ثانوی
 secondary depression
وافشار کوهساری
 orographic depression
وافشار موسمی
 monsoon depression
هسته ابردرشت
 giant nucleus
هسته درشت
 large nucleus
هبوب
 haboob/ hubbob
هسته نهشت
 deposition nucleus/ freezing nucleus
هسته میعان
 condensation nucleus
هسته سوخت‌زاد
 combustion nucleus
هسته اتکن
 Aitken nucleus
هسته دریانمکی
 sea-salt nucleus
یاخته فرل
 Ferrel cell
یاخته قطبی
 polar cell
یاخته همرفتی
 convective cell
یاخته نصف‌النهاری
 meridional cell
یاخته هادلی
 Hadley cell
هسته
 nucleus
لغات علوم جو بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.