مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 27

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 27 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 27
فرمانبرداری
Obedience
فربه
Obese
فربهی
Obesity
آبکس
Obex
آزمون الحاق قطعات
Object Assembly Test
سوار کردن اشیاء، جوركردن اشیاء
Object assembly
پیوستار شئ- مقوله
Object- category continuum
نیروگذاری در شئ
Object cathexis
شی‌ء گزینی
Object choice
رمز شئ
Object code
مفهوم شیء
Object concept
ثبات شی‌ء
Object constancy
ثبات شئ
Object constancy
كنترل شیء
Object control
عنصر شئ
Object element
پرونده شئ
Object file
زیستمایه (لیبیدوی) متمركز بر شئ
Object libido
حلقه شئ، رابطه شئ
Object link
حافظه شیء
Object memory
نگهداشت ذهنی شئ،‌ بقای شئ
Object permanence
بازشناسی شئ
Object recognition
نظریه شئ- رابطه
Object relation theory
رابطه شئ
Object relation
شی‌ء، موضوع، هدف، متعلق
Object
توصیف شئ محور
Object-centered description
بازنمایی شئ- محور
Object-centered representation
عینیت بخشی
Objectification
مجسم ساختن
Objectifying
عینیت بخشی
Objectivation
عینی – تحلیلی
Objective – analytic
اضطراب عینی
Objective anxiety
روان‌شناسان رفتارگرای عینی‌نگر
Objective behavioristic psychologist
روش عینی
Objective method
روان‌شناسی عینی، روانشناسی عینی نگر
Objective psychology
سوال عینی
Objective question
آمایه عینی (اصل سازمان گشتالت)
Objective set
آزمون عینی
Objective test
سنخ عینی
Objective type
دنیای عینی
Objective world
پرستش عینی
Objective worship
عینی، هدف
Objective
عینی نگری
Objectivism
عینیت گرا
Objectivist
عینیت
Objectivity
بی شئ
Objectless
اجبار، تعهد
Obligation
چرخش مایل بیشینه
Oblimax rotation
چرخش مایل كمینه
Oblimin rotation
چرخش مایل
Oblique rotation
مایل
Oblique
شمول زوالی
Obliterative subsumption
نتیجه گیری مخرب، استنتاج مخرب
Obliterative subsumption
قباهت، هرزگی
Obscenity
تاریك اندیشی
Obscurintism
ابهام
Obscurity
مشاهده
Observation
تمایز مشاهده‌ای/ نظری
Observational / theoretical distinction
یادگیری مشاهده‌ای
Observational learning
روش‌های مشاهده
Observational methods
فنون مشاهده
Observational techniques
بسامد مشاهده شده
Observed frequency
نمره مشاهده شده
Observed score
رتبه بندی توسط مشاهده گر، ناظر سنجی
Observer rating
مشاهده گر
Observer
وسواس
Obsession
روان رنجوری وسواسی (نوروز وسواسی)
Obsession neurosis
اختلال وسواس فكری- عملی/ وسواس اجباری
Obsessive – compulsive disorder
حالت وسواس فكری- عملی/ وسواس اجباری
Obsessive – compulsive state
وسواس فكری- عملی/ اجباری
Obsessive- compulsive
بیماران وسواسی
Obsessive patients
نشخوار فكری
Obsessive rumination
وسواسی
Obsessive
منسوخ
Obsolete
حس مانع یابی
Obstacle sense
مانع
Obstacle
ایجاد مانع
Obstruction
جعبه ایجاد مانع
Obstruction box
روش ایجاد مانع
Obstruction method
تیغ اكام
Occam’s razor
موقعیت گرایی، دخالت دائمی خدا در برقراری ارتباط بین ذهن و مغز
Occasionalism
‌شکنج های پس سری
Occipital gyri
شاخ پس سری
Occipital horn
قطعه پس سری
Occipital lobe
قطب پس سری
Occipital pole
پس‌سری
Occipital
دسته پس سری- پیشانی
Occipitofrontal fasciculus
شیار پس سری- گیجگاهی
Occipitotemporal sulcus
انسداد
Occlusion
علم غیب، علم اسرار
Occult science
فلسفه رمز و سر، نظام شناخت سحر، غیب گرایی
Occultism
شغل، اشغال
Occupation
استعداد شغلی
Occupational aptitude
گروه شغلی
Occupational family
سلسله مراتب شغلی
Occupational hierarchy
رغبت‌های شغلی
Occupational interests
تحرك شغلی
Occupational mobility
روانشناسی شغلی
Occupational psychology
ثبات شغلی
Occupational stability
آزمون شغلی
Occupational test
كاردرمانی
Occupational therapy
رویداد
Occurrence
احساس اقیانوسی
Oceanic feeling
ازدحام هراسی
Ochophobia
چشم برتری
Ocular dominance
چشم برتری، تسلط چشمی
Ocular dominance
چشمی
Ocular
عصب حركتی عمومی چشم، عصب اکولوموتور
Oculomotor nerve
‌رشته های عصب اوکولوموتور
Oculomotor nerve fibers
هسته اصلی عصب اوکولوموتور
Oculomotor nucleus
روش فرد و زوج
Odd – even technique
سؤال‌های غریب و متفاوت
Odd questions
منشور بو
Odor prism
بو
Odor
بوسنج
Odorimeter
برنامه اودیسه
Odyssey program
مرحله ادیپی
Oedipal stage
عقدة ادیپ
Oedipus complex
فحل، گشن خواهی
Oestrus
ضبط نشده، خطاب غیر مستقیم
Off record
رسمی، كارمند (مأمور)
Official
منحنی درصدی (اجابو)
Ogive
منحنی گالتون
Ogive, ogical curve
پیری
Old age
بویه (واحد شدت بو)
Olfactie
بویایی
Olfaction
بویایی سنج
Olfactometer
بویایی سنجی
Olfactometery
بویایی، بویشی
Olfactory
پیاز بویایی
Olfactory bulb
توهم بویایی
Olfactory hallucination
عصب بویایی
Olfactory nerve
منشور بویایی
Olfactory prism
شیار بویایی
Olfactory sulcus
نوار بویایی
Olfactory tract
مثلث بویایی
Olfactory trigone
الیگارشی، جرگه سالاری، چند سالاری
Oligarchic
عقب ماندگی ذهنی،کم عقلی
Oligophrenia
زیتون (مغز)
Olive
فال، پیش بینی
Omen
خطای حذف
Omission error
حذف آموزی
Omission training
حذف
Omission
پرسشنامه مختلط شخصیت
Omnibus Personality Inventory
آزمون مختلط
Omnibus Test
قدرت مطلق فکری
Omnipotence of thought
همه توان، قادر مطلق
Omnipotent
همه جا حاضر
Omnipresent
هوه چیز دان، عالم به همه چیز
Omniscient
ضبط شده، خطاب مستقیم
On record
آموزش ضمن كار
On the job training
جماع منقطع، استمنا
Onanism
یک بار زاده
Once-born
آزمون یك دامنه
One – tailed test
پرده (آینه) یك سو
One – way screen
جمله تك واژه‌ای
One – word sentence
نظریه یك عاملی
One factor theory
ارتباط یك سویه
One –sided communication
آزمون یك سویه
One- sided test
مرحله تک واژه ای
One- word stage
رویای روز
Oneirism
رویاشناسی
Oneirology
یادگیری تك‌ کوششی، یادگیری تک بار
One-trial learning
آینه یك طرفه
One-way mirror
جنون خرید
Oniomania
پردازش پیوسته تحت كنترل
On-line controlled processing
آموزش برخط
On-line education
متصل به منبع، بر خط
On-line
تك فرزند
Only child
وسواس كلامی
Onomatomania
آغاز
Onset
پدیدایی فردی
Ontogenesis
تكوین فردی، پدیدایی فردی
Ontogenesis
تجدید دوره های تکامل در پدیدایی فرد (در جنین)
Ontogeny recapitulating phylogeny
تكوین فردی، پدیدایی فردی
Ontogeny
تقلیل هستی شناختی
Ontological reduction
هستی شناسانه
Ontological
هستی شناسی
Ontology
ناخن خایی
Onychophagia
رشد تخمك
Oogenesis
مات
Opaque
ریاضیات باز پاسخ
Open- ended mathematics
سؤال باز پاسخ
Open- ended question
خواندن باز پاسخ
Open- ended reading
گروه باز
Open group
بیمارستان آزاد
Open hospital
مطالعه برچسب آشكار
Open label study
كنترل حلقه باز
Open- loop mode control
فراخ اندیشی
Open- mindedness
نظام باز
Open- system
پارادایم جهان باز
Open world paradigm
باز پاسخ
Open-ended
آسیب های سر- باز
Open-head injuries
پذیرندگی تجربه
Openness to experience
بازبودن، پذیرا بودن
Openness
ابزار پاسخ
Operandum
رفتار عامل، رفتار فعال، رفتارکنش گر
Operant behavior
شرطی شدن عامل، شرطی سازی عامل
Operant conditioning
تقویت كنش‌گر، تقویت عامل
Operant reinforcement
پاسخ كنش‌گر، پاسخ عامل
Operant response
كنش گر، عامل
Operant
شرطی شده عامل
Operantly conditioned
فضای عملیات
Operating space
فضای اجرا
Operation space
عملیات، عمل
Operation
عملیاتی
Operational
رمزهای عملیاتی
Operational codes
هزینه‌های عملیاتی
Operational costs
تعریف عملیاتی
Operational definition
عملیات نگری
Operationalism
عملیاتی كردن
Operationalize
عامل
Operator
بخش درپوشی
Opercular part
مار هراسی
Ophidiophobia
مار دوستی
Ophilia
چشمی
Ophtalmic
چشم پزشكی
Ophtalmology
انحناسنج چشم
Ophtalmometer
چشم نما
Ophtalmoscope
گیرنده افیونی
Opiate receptor
افیون
Opiate
نظرسنجی
Opinion poll
عقیده، نظر
Opinion
نظرسنج
Opinionaire
جزمی اندیش
Opinionated
شبه افیونی
Opiod
اعتیاد به تریاك
Opiomania
تریاك
Opium
مخالف
Opponent
فرصت طلبی
Opportunism
هزینه‌های فرصت
Opportunity costs
فرصت
Opportunity
آزمون كلمات متضاد
Opposites- test
مخالف، تضاد
Opposition
رفتار نافرمانی
Oppositional behavior
اختلال نافرمانی
Oppositional disorder
زبان پریشی دیداری
Optic aphasia
چلیپای بصری/ بینایی، کیاسمای بینایی
Optic chiasm
عصب بینایی
Optic nerve
تشعشع بینایی
Optic radiation
بن بست بینایی
Optic recess
بام نوری (سقف مغز میانی در مهره داران)
Optic tectum
نوار بینایی
Optic tract
بصری، نوری
Optic
میدان جریان اپتیك
Optical flow field
خطای ادراكی دیداری (خطای باصره)
Optical illusion
بصری، نور شناختی، نوری
Optical
نور شناسی
Optics
سطح بهینه
Optimal level
كاركرد بهینه
Optimal performance
بهینه
Optimal
خوش بینی
Optimism
بهینه سازی
Optimization
بهینه
Optimum
گزینه، اختیار
Option
بصری- جنبشی
Optokinetic
بینایی سنج
Optometer
بینایی سنجی
Optometry
غیب گو
Oracle
سنخ دهانی- پرخاشی
Oral- aggressive type
مقیاس‌های زبان نوشتاری و شفاهی
Oral and Written Language Scales
منش دهانی
Oral character
وابستگی دهانی
Oral dependence
گفتمان شفاهی
Oral discourse
حركت پریشی دهانی
Oral dyskinesia
شهوت دهانی
Oral eroticism
بیان شفاهی
Oral expression
سنخ دهانی- پذیرشی
Oral- passive type
رویكرد سیالی خواندن شفاهی
Oral reading fluency approach
بلندخوانی
Oral reading
آزارگری دهانی
Oral sadism
مرحله دهانی
Oral stage
آزمون شفاهی
Oral test
ناحیه دهانی
Oral zone
دهانی، شفاهی، گفتاری
Oral
شهوت دهانی
Orality
تكلیف آب پرتقال
Orange Juice Task
قشر مخ پیشانی حدقه‌ای
Orbital fontal cortex
‌شکنج های کاسه چشمی
Orbital gyri
بخش کاسه چشمی
Orbital part
شیارهای کاسه چشمی
Orbital sulci
مرتبه ماتریس
Order of matrix
آزمون رده بندی
Ordering test
رتبه‌ای، ترتیبی
Ordinal
اعداد ترتیبی
Ordinal numbers
جایگاه ترتیبی
Ordinal position
مقیاس ترتیبی
Ordinal scale
زبان عادی
Ordinary language
عرض (در صفحه مختصات)
Ordinate
عقده اورستس
Orestes complex
شهوت اندامی
Organ eroticism
حقارت اندامی
Organ inferiority
اندام كورتی
Organ of Corty
اندام بساوایی
Organ of touch
لذت اندامی
Organ pleasure
پیوند عضو
Organ transplantation
اندام
Organ
بیماری فراموشی عضوی
Organic amnesia
نشانگان آسیب مغزی (او بی اس)
Organic brain syndrome
علل عضوی
Organic causes
كری عضوی
Organic deafness
بیماری عضوی
Organic disease
اختلال عضوی
Organic disorder
اختلال روانی عضوی
Organic mental disorder
فرایند حیاتی
Organic process
روان پریشی عضوی
Organic psychosis
احساس‌های عضوی
Organic sensations
آزمون عضوی
Organic test
عضوی، آلی
Organic
عضوی نگری
Organicism
سازواره، ارگانیسم، موجود زنده ، جاندار
Organism
روانشناسی ارگانیسمی
Organismic psychology
نظریه سازواره‌ای، تئوری ارگانیسمی
Organismic theory
سازواره‌ای
Organismic
نمودار سازمانی
Organization chart
سازمان رفتار
Organization of behavior
سازماندهی اطلاعات، سازمان اطلاعات
Organization of information
سازمان، سازماندهی
Organization
روانشناسی سازمانی
Organizational psychology
طرحواره های سازمانی
Organizational schemes
راهبرد سازمانی
Organizational strategy
خرده ساختار سازمانی
Organizational substructure
سازمانی
Organizational
سازمان یافته
Organized
سازمان دهنده
Organizer
عضو زاد
Organogenic
ازغنون
Organon
اندام‌های گفتار
Organs of speech
اوج لذت جنسی
Orgasm
مجلس عیش
Orgies
گم گشتگی، گم کردن جهت
Orientation loss
بازتاب جهت گیری
Orientation reflex
گرایش به سمت تعارض سیاسی
Orientation toward political conflict
گرایش، جهت گیری، جهت
Orientation
آشنا سازی
Orienting
رفتار جهت یابی
Orienting behavior
واكنش‌های جهت‌دار
Orienting reactions
بازتاب سوگیر، بازتاب جهت دار
Orienting reflex
روزنه (در كالبدشناسی)
Orifice
خاستگاه (منشأ)
Origin
معنای اصلی
Original meaning
طبیعت آغازین
Original nature
پاسخ ابتكاری (در رورشاخ)
Original response
آغازین، ابتكاری، اصیل
Original
اصالت، ابتكار
Originality
ریشه شناسی
Originology
یتیم
Orphan
پرورشگاه
Orphanage
به دین، درست آیین، متعارف
Orthodox
به دینی، درست آیینی
Orthodoxy
چرخش عمودی
Orthogonal rotation
عمودی
Orthogonal
حالت عمودی
Orthogonality
واژگان املایی
Orthographic lexicon
مرحله املایی
Orthographic phase
مرحله املایی
Orthographic stage
راهبرد املایی
Orthographic strategy
خط املایی
Orthographic
خط
Orthography
جراحی استخوان، شكسته بندی
Orthopedics
به کاری
Orthopraxy
روانپزشكی پیشگیر
Orthopsychiatry
نوسان، ارتعاش
Oscillation
نوسان سنج
Oscillometer
نوسان نما
Oscilloscope
آزمون اوزرتسكی
Oseretsky Test
نوسان نگار
Osillograph
استخوانی شدن
Ossification
تعریف مصداقی
Ostensive definition
شروع توسط دیگری، ابتکار دیگری
Other initiated
مسألة اذهان غیر
Other minds problem
سایر رفتارهای مرتب ‌سازی
Other- putting- right acts
ارجاع به دیگری
Other referent
دگرگونگی
Otherness
آزمون توانایی ذهنی اوتیس با نمره گذاری سریع
Otis Quick- Scoring Mental Ability Test
خودآزمای هوشی اوتیس
Otis Self- Administering Test of Intelligence
آزمون توانایی مدرسه‌ای اتیس- لنون
Otis-Lennon School Ability Test
زنگ زدن گوش
Otogenic tone
گوش شناسی
Otology
خویشتن بایسته
Ought self
لوح احضار (در فراروانشناسی)
Ouija board
برون گروه
Out- group
از گروه رانده شده، مطرود
Outcast
انتظار محصول، انتظار پیامد
Outcome expectation
مطالعه نتیجه
Outcome study
نتیجه، پی‌آمد
Outcome
واكنش‌های وابسته به نتیجه
Outcome-dependent reactions
منسوخ
Outdated
برون وابسته
Outer- directed
گوش خارجی
Outer ear
گروه غیر خودی
Out-group
مجرای خروج، مفر
Outlet
نظرگاه
Outlook
منسوخ
Outmoded
بیمار سرپایی
Outpatient
ابزار برونداد
Output device
تداخل با برونداد
Output interference
لایه برونداد
Output layer
هسته های خروجی هسته های قاعده ای
Output nuclei of basal ganglia
برون‌داد
Output
نظریة “بیرون- درون”
Outside-in theory
دیدگاه بیرونی
Outsider perspective
خارجی، بیرونی
Outsider
تخمك‌ها
Ova
روزنه بیضی (در گوش)
Oval window
تخمدان برداری، تخمدان شکافی
Ovariectomy
تخمدان
Ovary
بیش آموزی
Over achievement
فزون كار
Over active
بیش ایمانی، یقینی
Over belief
جبران مضاعف
Over compensation
پر شرطی سازی
Over conditioning
اعتماد به نفس افراطی
Over confidence
بیش‌اعتمادی
Over confidence
كنترل بیش از حد
Over- control
تصحیح اصافی، جبران اصافی
Over correction
پرجمعیت
Over crowded
تعین چند عاملی، علیت فراتر، تعین چند جانبه
Over determination
بیش برآورد
Over estimate
بیش تخمین، برآورداضافی
Over estimation
خطای تسری بیش از حد
Over extension error
بیش گسترانی (مصداق)
Over extension
تعمیم افراطی
Over generalization
تعمیم بیش از حد
Over- generalization
بیش یادگیری
Over learning
پرآموزی
Over learning
پرجمعیت
Over populated
حمایت مفرط (بیش تیماری)
Over protection
واكنش افراطی
Over reaction
تنظیم مفرط،‌ بیش تنظیمی، قاعده مندی بیش از حد
Over regularization
همپوشی
Overlap
منحنی‌های همپوش
Overlapping curves
استعارة امواج همپوش
Overlapping metaphor waves
رویكرد امواج هم‌پوش
Overlapping waves approach
تحریک بیش از حد
Overstimulation
خسته کردن، زیاد زور آوردن به، فشار زیاد بر
Overstrain
آشكار
Overt
پرخاشگری آشكار
Overt aggression
رفتار آشكار
Overt behavior
همجنس خواهی آشكار
Overt homosexuality
نیازهای آشكار
Overt needs
تقویت کننده آشکار
Overt reinforcer
چاق
Overweight
تخمك گذاری
Ovulation
تخمك
Ovum
دراز سری
Oxycephaly
گنددهانی
Ozostomia
لغات علوم شناختی بخش 27
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.