مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش ۳۵

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش ۳۵ عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش ۳۵
خود- احساسی
Self-feeling
تمرکز بر خود، خود- کانونی
Self-focus
توجه معطوف به خود
Self-focused attention
پردازش متمرکز بر خود
Self-focused processing
متمرکز بر خویشتن
Self-focused
پیشگویی کامبخش
Self-fulfilling prophecy
خودکام بخشی
Self-fulfilling
خود- شکوفایی
Self-fulfillment
خود زایی
Self-generation
فرایندهای خودگردان
Self-governing processes
خودحکمرانی
Self-government
خود- بزرگ نمایی
Self-grandiosity
ارضاء خویش،‌ خود-کامروایی
Self-gratification
خود- راهنمایی، خود راهبردی
Self-guidance
خود- رهنمونی
Self-guides
خود- بیزاری
Self-hate
خود- بیزاری
Self-hatred
راهنمای خودیاری
Self-help book
برنامه‌های درمانی خودیاری
Self-help programme
خود- یاری
Self-help
فردیت
Selfhood
خود- خوار انگاری
Self-humiliation
خود آرمانی
Self-ideal
همانندی، انطباق
Self-identity
خود انگاره، تصویر خود
Self-image
خود- بهبود
Self-improvement
نخوت
Self-inflation
خود- آغاز، خود- ابتکار
Self-initiated
خود- آسیب رسان
Self-injurious
خود – بینشی
Self-insight
روش‌های خود آموزشی
Self-instructional methods
نفع شخصی
Self-interest
خود- آگاهی بخشی
Self-intimating
خود-درگیری
Self-involvement
توجیه خویشتن، خود- توجیهی
Self-justification
دانش شخصی
Self-knowledge
خود شیفتگی
Self-love
خود- مدیریتی، مدیریت خود
Self-management
خود- تغییری، خود- اصلاحی
Self-modification
خود- پایش، خود- ناظری
Self-monitoring
خود- مایه
Self-motif
جرح خویشتن
Self-mutilation
خود- عرفانی
Self-mysticism
خود- عینیت بخشی
Self-objectification
خویشتن نگری
Self-observation
خود ـ سازمانی
Self-organization
ادراک خود، ادراک خویشتن
Self-perception
خود- تداومی، خود- جاودانی
Self-perpetuating
خود- آلودگی، خود- آلایی
Self-pollution
خود- تحسین
Self-praise
خود- مشغولی
Self-preoccupation
خود- عرضه، خود- معرفی
Self-presentation
صیانت نفس
Self-preservation
انگیزه‌های خود- حمایتی
Self-protective motives
خود- حمایتی
Self-protective
خود- تنبیهی، خود کیفر ذهی
Self-punishment
پرسش از خود، خود- پرسش
Self-questioning
خود- سنجی، خود- رتبه دهی
Self-rating
خود شکوفایی، تحقق خود
Self-realization
خود- یادآوری
Self-recollection
ملامت خویشتن
Self-recrimination
اثر ارجاع به خود، پدیده خود-ارجاعی
Self-reference effect
خودارجاعی، ارجاع به خود
Self-reference
خود- ارجاع
Self-referent
خود- اندیشی، تعمق در خویش
Self-reflection
آگاهی خود- اندیش
Self-reflective consciousness
توجه به خود، حرمت نفس
Self-regard
خود-تنظیمی، خودگردانی، خود نظم دهی
Self-regulation
کارکرد اجرایی خود- تنظیمی
Self-regulatory executive function
خودگردان، خود- تنظیمی
Self-regulatory
تقویت خود
Self-reinforcement
الگو‌های معطوف به خود
Self-related models
تناسب با خویشتن
Self-relevance
متناسب با خویشتن
Self-relevant
خود اتکایی
Self-reliance
پرسشنامه‌های خود سنجی
Self-report inventories
روش‌های خود سنجی
Self-report methods
خود سنجی شخصیت
Self-report of personality
خود- سنجی ،حدیث نفس، خود گزارش
Self-report
خود- بازنمایی
Self-representation
احترام به خود، حرمت نفس
Self-respect
خود- محدودگری
Self-restriction
خود- برحق پنداری
Self-righteousness
خود- نشخواری
Self-ruminatory
خود- طرحواره، طرحواره شخصی
Self-schema
خود- انتخاب
Self-selected
سوگیری خود- خدمتی
Self-serving bias
خود- خدمتی
Self-serving
خود- انگیزی
Self-stimulation
خود آموزی
Self-study
خود- تسلیمی
Self-submission
خود بسندگی
Self-sufficiency
خود کفا
Self-sufficient
خود- تسلیمی
Self-surrender
خود نظام
Self-system
بازیابی خود پایان
Self-terminating retrieval
جستجوی خود- پایانی
Self-terminating search
پرسش از خود،‌ خود آزمایی
Self-test
خود- تعالی
Self-transcendence
خود- دگرگونی
Self-transformation
ادراک خود، خود- فهمی
Self-understanding
تأیید خویشتن
Self-verification
نگاه به خویشتن، برداشت از خویش
Self-view
ارزش خویشتن
Self-worth
تحلیل معنایی
Semantic anaylsis
زبان پریشی معنایی
Semantic aphasia
پیوندهای معنایی، تداعی‌های معنایی
Semantic associations
مشخصه معنا شناختی رفتار
Semantic character of behavior
رمز معنایی
Semantic code
شرطی سازی معنایی
Semantic conditioning
تجزیه معنایی
Semantic decomposition
مقیاس افتراقی معنایی
Semantic differential scale
افتراق معنایی
Semantic differential
عناصر معنا
Semantic elements
الگوی معنایی مقایسه مشخصه ها
Semantic feature-comparison model
حوزه معنایی
Semantic field
دانش معنایی
Semantic knowledge
حافظه معنایی
Semantic memory
شبکه‌ معنایی
Semantic network
آماده سازی معنایی
Semantic priming
ویژگی دلالت شناختی/ معنایی
Semantic property
انتخابگری معنایی
Semantic selectivity
فضای معنایی
Semantic space
معنا درمانی
Semantic therapy
معنایی،علم معانی
Semantic
معناشناسی، دلالت شناسی
Semantics
نشانه شناسی
Semeiology
نشانه شناسی
Semeiotics
نیمسال تحصیلی
Semester
مجاری نیمدایره (در گوش)
Semicircular canals
ماتریس نیمه معین
Semidefinite matrix
دامنه نیمه چارکی
Semi-interquartile range
نیمه نویسا
Semi-literate
شکنج نیمه هلالی
Semilunar gyrus
نشانه شناسی
Semiology
کارکرد نشانه شناختی
Semiotic function
واسطه مندی نشانه‌ای
Semiotic mediation
نشانه شناختی
Semiotic
نشانه شناسی، بحث دلالت‌ها
Semiotics
نیمه ماهر
Semi-skilled
مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته برای کودکان و نوجوانان
Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents
احساس خود
Sence of self
آدمک حسی
Sendory homunculus
دوره سالخوردگی، پیری، پیر شدن
Senescence
زوال عقل پیری
Senile dementia
پلاک‌های کهولت
Senile plaques
روان پریشی پیری
Senile psychosis
مربوط به پیری، فرتوت
Senile
اختلال‌های پیری، کهولت، فرتوتی
Senility
ارشدیت
Seniority
شدت احساس
Sensation intensity
احساس، حس کردن،‌ احساس کردن
Sensation
حسی نگری، پیروی از احساسات
Sensationalism
اندام حسی
Sense modality
حسِ خود جسمانی
Sense of bodily self
حس تداوم هویت خویش
Sense of continuing self-identity
احساس کارامدی
Sense of efficacy
شوخ طبعی
Sense of humor
احساس فشار
Sense of pressure
احساس سلامتی
Sense of well-being
اندام حسی، عضو حسی
Sense organ
دریافت‌کننده‌ حسی
Sense receptor
حس،‌ احساس، حس کردن،‌ ادراک
Sense
تفاوت محسوس
Sensed difference
حساسیت، معقولیت
Sensibility
قابل حس، معقول
Sensible
حس کردن، احساس کردن
Sensing
دوره حساس
Sensitive period
منطقه حساس
Sensitive zone
حساس
Sensitive
گروه حساسیت آموزی
Sensitivity training group
حساسیت آموزی
Sensitivity training
حساسیت
Sensitivity
حساس کردن،‌ حساس شدن
Sensitization
حس کننده
Sensor
حسی
Sensorial
قوس حسی- حرکتی
Sensorimotor arc
عملیات حسی ـ حرکتی
Sensorimotor operation
دوره حسی- حرکتی
Sensorimotor period
مرحله حسی- حرکتی
Sensorimotor stage
حسی- حرکتی
Sensorimotor
نظام حسی
Sensorium
تیز حسی
Sensory acuity
انطباق حسی
Sensory adaptation
زبان پریشی حسی
Sensory aphasia
کنش پریشی حسی
Sensory apraxia
قشر حسی مخ
Sensory cortex
کاستی حسی
Sensory deficit
محرومیت حسی
Sensory deprivation
ناتوانی حسی
Sensory disability
تمیز حسی، افتراق حسی
Sensory discrimination
اختلالات حسی
Sensory disorders
پسخوراند حسی
Sensory feedback
میدان حسی
Sensory field
معلولیت حسی
Sensory handicap
درونداد حسی
Sensory input
نظام حافظه حسی
Sensory memory system
حافظه حسی
Sensory memory
وجوه حسی
Sensory modalities
بخشهای حسی
Sensory modules
حسی – حرکتی
Sensory motor
نیازهای حسی
Sensory needs
عصب حسی
Sensory nerve
نورون حسی
Sensory neuron
سازمان حسی
Sensory organization
ثبت کننده حسی
Sensory register
خزانه حسی
Sensory store
ردپای حسی کلمات
Sensory word trace
حسی
Sensory
هوسرانی
Sensualism
داده حسی
Sensum
ترکیب جمله
Sentence combining
آزمون تکمیل جمله
Sentence Completion Test
تکمیل جمله
Sentence completion
تقلید جمله
Sentence imitation
پردازش جمله
Sentence processing
اثر برتری جمله
Sentence superiority effect
تکلیف تأیید جمله، راستی آزمایی جمله
Sentence verification task
شناخت حسی، آگاهی حسی
Sentience
عاطفه، احساس
Sentiment
احساساتی
Sentimental
اضطراب جدایی
Separation anxiety
جدایی
Separation
هسته‌های سپتال
Septal nuclei
هسته های سپتال
Septal nuclei
ورید سپتال
Septal vein
جداری، دیواره ای
Septal
پرده شفاف
Septum pellucidum
سپتوم وروم
Septum verum
دیواره (در کالبد شناسی)
Septum
عواقب
Sequela
زنجیره‌، توالی
Sequence
مرتب کردن، زنجیره سازی
Sequencing
دوزبانگی متوالی
Sequential bilingualism
وقایع متوالی
Sequential events
پردازش زنجیره‌ای، پردازش متوالی
Sequential processing
زنجیره ای
Sequential