مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش 3

در این قسمت  لغات فیزیک بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش 3
آسیب باریکه
beam damage
آینه
mirror
اپتیک
optics
اپتیکی
optical
اتاقک تاریک
camera obscura
اتاقک روشن
camera lucida
اجزای نوری
optic
انبرک لیزری
laser tweezers
اهرم اپتیکی
optical lever
اهرم نوری
optical lever
باریکه
beam
باریکه‌آمیز
beam combiner
باریکه‌شکاف
beam splitter
باریکه‌شکافی
beam splitting
باریکه‌گستر
beam expander
بزرگ‌نمایی
magnification
پاشش چرخش اپتیکی
optical rotatory dispersion,  ORD
پاشش چرخش نوری
optical rotatory dispersion,  ORD
پراش
diffraction
پراش‌سنج
diffractometer
پراش‌سنجی
diffractometry
پراشنده
diffractive
پرتو
ray
پرتو اصلی
principal ray
پرتو دیداری اصلی
principal visual ray,  principal ray
پنجره اپتیکی
optical window
پنجره نوری
optical window
تابشی
radiant
تابندگی
radiance,  steradiancy
تابنده
radiative,  radiating
تابیدن
radiate
تار نوری
optical fibre,  light guide
تخت اپتیکی
optical flat
تخت نوری
optical flat
تختی‌سنج اپتیکی
optical flat
تختی‌سنج نوری
optical flat
تداخل
interference,  optical interference,  interference of light
تشدیدگر باریکه
beam resonator,  open resonator
تله لیزری
laser trap
تمام‌نگاری
holography
تمام‌نگاشت
hologram
تمام‌نگاشتی
holographic
توان بزرگ‌نمایی
magnifying power
توان تفکیک
resolusion,  resolving power
توری
grating
توری پراش
diffraction grating
تولید هماهنگ اپتیکی
optical harmonic generation
تولید هماهنگ نوری
optical harmonic generation
جسم تابشی
radiant
چرخش اپتیکی
optical rotation
چرخش نوری
optical rotation
چشمی
eyepiece,  ocular
درشت‌نمایی
angular magnification
دمش اپتیکی
optical pumping
دمش نوری
optical pumping
دهانه
aperture,  opening
دوربین
camera
دوربین عکاسی
camera
دیوپتر
diopter
ذره‌بین
magnifying glass,  magnifier,  simple microscope
راه اپتیکی، راه نوری
optical path,  optical distance,  optical length
رنگین‌کمان
rainbow
روزنه
pinhole
روشن
bright
روشنایی
illumination,  illuminance,  luminous flux density
روشنایی‌سنج
illuminometer
ریسه اپتیکی، ریسه نوری
optical train
سایه
shadow,  umbra
شکل‌دهی اپتیکی، شکل‌دهی نوری
optical figuring
شیشه سوزان
burning glass
شیئی
objective,  object glass
صفحه اصلی
principal plane
صفحه تصویر
image plane
ضخامت اپتیکی، ضخامت نوری
optical thickness
فرونشانی اپتیکی، فرونشانی نوری
optical quenching
فریز
fringe
فوتونیک
photonics
فوتونیکی
photonic
قطعه واسط اپتیکی، قطعه واسط نوری
optical-to-optical interface device,  OTTO
کدری
opacity
کلید Q
Q-switch
کلید کیفیت
Q-switch
کمر باریکه
beam waist
گشودگی
aperture
لومن
lumen
لیدار
lidar
محور اپتیکی
optical axis
محور اصلی
principal axis
محور نوری
optic axis
محیط شفاف
transparent medium
محیط کدر
opaque medium
محیط نیم‌شفاف
translucent medium
مردمک خروجی
exit pupil
مردمک ورودی
entrance pupil
مرئی
visible
مقطع اصلی
principal section,  principal plane
منشور
prism
منشور پاشان
dispersing prism
نقش تداخل
interference pattern
نقطه اصلی
principal point,  principal points of a lens
نور
light,  light radiation,  visible radiation
نورسنج
light meter
نورشناسی
Optics
نور همدوس
coherent light
نوری
optical
نوسانگر پارامتری اپتیکی، نوسانگر پارامتری نوری
optical parametric oscillator
نوک سوزان
contact tip
نوک‌عدسی
lensed tip
همدوس
coherent
همدوسی
coherence
یک‌سوسازی اپتیکی، یک‌سوسازی نوری
optical rectification
فوتون
photon
میان‌بند
diaphragm
تابش
radiation
تداخل‌سنج
interferometer
تداخل‌سنجی
interferometry
توان پاشش
dispersive power
نیم‌سایه
penumbra
آب سبک
light water
آرایه آکوستیکی
acoustic array
آستانه دردناکی
threshold of pain
آستانه شنوایی
threshold of hearing
آستیگمات‌ساز
astigmatizer
آستیگماتی
astigmatism
آستیگماتی‌سنج
astigmometer
آسیب تابش
radiation damage
آشفتگی گرمایی
thermal agitation
آشکارساز پرتو گاما
gamma-ray detector
آشکارساز تشدیدی
resonant detector
آشکارساز ذرات
particle detector
آشکارساز سوسوزن
scintillation detector
آشکارسازی آکوستیکی
acoustic detection
آشکارسازی آکوستیکی ذره
acoustic particle detection
آشوب
chaos
آشوبی
chaotic
آکوستیک
acoustics
آکوستیک ریزموجی
microwave acoustics
آکوستیکی
acoustic
آلایش‌زدایی
decontamination
آلایش‌زدایی تابش
radiation decontamination
آلفادرمانی
alpha particle therapy
آلیاژ بلوری بی‌نظم
disordered crystalline alloy
آمپر ـ دور
ampere-turn,  amp-turn
آمپرسنج
ammeter
آن
shake
آنتالپی کنانشی، آنتالپی فعال‌سازی
activation enthalpy
آنتروپی کنانشی، آنتروپی فعال‌سازی
activation entropy
آنتن تصویر الکتریکی
image antenna
آنتن ریزموج
microwave antenna
آنتن ناوشی
nutating antenna
آند
anode
آهن‌ربا
magnet
آهنربای میراننده
damping magnet
آهنگ پرتوزایی
activity
آهنگ نشت
leakage rate
آونگ
pendulum
آینه دوفام
dichroic mirror
آینه کاو
concave mirror
آینه کروی
spherical mirror
آینه کروی کاو
concave spherical mirror
آینه کوژ
convex mirror
آینه هم‌گرا
converging mirror
آینه واگرا
diverging mirror
ابرتقارن
supersymmetry
ابررسانا
superconductor
ابررسانای اکسیدی
oxide superconductor
ابررسانای دمابالا
high temperature superconductor
ابررسانای سرامیکی
ceramic superconductor
ابررسانای فرمیون‌سنگین
heavy-fermion superconductor
ابررسانایی
superconductivity
ابررسانندگی
superconductivity
ابرسرمایش
supercooling
ابرشارگی
superfluidity
ابرشاره
superfluid
ابرگرمایش
superheating
ابرگریزانه
supercentrifuge
ابعاد
dimensions
ابیراهی
aberration
ابیراهی اپتیکی
optical aberration
ابیراهی کروی
spherical aberration
ابیراهی نور
aberration of light
اپتیک پیرامحوری
paraxial optics
اپتیک تطبیقی
adaptive optics
اپتیک ریزموجی
microwave optics
اتاقک ابر
cloud chamber
اتاقک بازآوایش
reverberation chamber
اتاقک جرقه
spark chamber
اتاقک جرقه صوتی
sonic spark chamber
اتاقک حباب
bubble chamber
اتاقک شکافت
fission chamber
اتاقک یونش
ionization chamber
اتساع زمان
time dilation
اتصال کوتاه
short circuit
اتلاف
dissipation
اتلاف انرژی برگشت‌ناپذیر
irreversible energy loss
اتلاف انقباضی
contraction loss
اتلاف دی‌الکتریکی
dielectric loss
اتم فراسرد
ultra-cold atom
اتم هادرونی
hadronic atom
اثر اوژه
Auger effect
اثر بی‌هنجار زیمن
anomalous Zeeman effect
اثر پوست
skin effect
اثر پوست بی‌هنجار
anomalous skin effect
اثر تف‌الکتریکی، اثر پیزوالکتریک
pyroelectric effect
اثر چادویک ـ گلدهابر
Chadwick-Goldhaber effect
اثر دوپلر
Doppler effect
اثر زیمان
Zeeman effect
اثر شاتکی
Schottky effect
اثر فشاربرقی
piezoelectric effect
اثر فوتوولتایی
photovoltaic effect
اثر کامپتون
Compton effect
اثر گرمابرقی
thermoelectric effect
اثر لبه
edge effect
اثر هابل
Hubble effect
اختلاف پتانسیل
potential difference
اختلاف پتانسیل الکتریکی
Voltage potential difference
اختلاف پتانسیل تماسی
contact potential difference
ارتعاش
vibration
ارتعاش حالت‌پایا
steady-state vibration
ارتعاش کاتوره‌ای
random vibration
ارتعاشگر
vibrator
ارتعاشی
vibrational
ارتفاع تپ
pulse height
استحکام کپه‌ای
bulk strength
استحکام کششی نهایی
ultimate tensile strength
استحکام نهایی
ultimate strength
استخر سرمایش
cooling pond
استقامت الکتریکی
electric strength
استقامت دی‌الکتریک
dielectric strength
استیگماتی
stigmatism
اصطکاک
friction
اصطکاک ایستایی
static friction
اصطکاک جنبشی
kinetic friction
اصطکاک شاره
fluid friction
اصطکاک غلتشی
rolling friction
اصطکاک لغزشی
sliding friction
اصل بابینه
Babinets principle
اصل برگشت‌پذیری
reversibility principle
اصل برهم‌نهی
superposition principle
اصل تقارن
symmetry principle
اصل علیت
causality principle
اصل هم‌ارزی
equivalence principle
اصل همخوانی
correspondence principle
اصل همخوانی بور
Bohr’s correspondence principle,  correspondence principle
اصل هویگنس
Huygen’s principle
اعداد جادویی
magic numbers
افت پتانسیل
potential drop
افت شکستی
refraction loss
افت واکنایشی
reactance drop
افسون
charm
افق رویداد
event horizon
القا
induction
القاشده
induced
القاگر
inductor
القاوری
inductance
القای اشباعی
saturation induction
القای الکتریکی
electric induction
القای متقابل
mutual induction
القایی
inductive
الکترواستاتیک، الکترواستاتیکی
electrostatic
الکترومغناطیس
electromagnetism
الکترون اوژه
Auger electron
الکترون مقید
bound electron
الکترونیک
electronics
الکتریسیته
electricity
الکتریسیته ساکن
static electricity
الکتریسیته مالشی
frictional electricity
انبساط حجمی
cubical expansion
انبساط خطی
linear expansion
انبوهش خوشه‌ای
cluster aggregation
انتقال
translation
انتقال آکوستیکی
acoustic transmission
انتقال‌به‌آبی
blueshift
انتقال‌به‌سرخ
redshift
انتقال‌به‌سرخ گرانشی
gravitational redshift
انتقالی
translational
انتگرال تبادل
exchange integral
انتگرال کنش
action integral
انتگرال مسیر
path integral
اندازه‌گیری
measurement
اندازه‌گیری آکوستیکی
acoustic measurement
انرژی
energy
انرژی الکتریکی
electric energy
انرژی انتقالی
translational energy
انرژی بستگی
binding energy
انرژی پتانسیل
potential energy
انرژی پتانسیل مرکزگریزی
centrifugal potential energy
انرژی تاریک
dark energy
انرژی جنبشی
kinetic energy
انرژی چرخشی
rotational energy
انرژی حاصل‌ضربی
energy product
انرژی دسترس‌پذیر
available energy
انرژی دسترس‌ناپذیر
unavailable energy
انرژی سکون
rest energy
انرژی کرنش
strain energy
انرژی گرمایی
thermal energy
انرژی یونش
ionization energy
انشعاب
branching
انقباض طول
length contraction
اهرم
lever
اهم آکوستیکی
acoustic ohm
ایستابرق
electrostatics
ایستابرقی
electrostatic,  electrostatical
ایستایی
statics
ایستایی‌شناسی
statics
ایمنی تابشی
radiation safety
باتری
battery
باتری‌پرکن
battery charger
باتری حالت‌جامد
solid-state battery
بار
charge
بار القایی
inductive charge
بار الکتریکی
charge
بار الکتریکی
electric charge
بار تصویری
image charge
بار خازنی
capacitive load
باردارسازی
charge
باردار شدن
charge
باردار کردن
charge
باردهی
electrification
بارگذاری خازنی
capacitive loading
بار متوازن
balanced load
بارهای ناهمنام
unlike charges
بارهای همنام
like charges
بار واکنایشی
reactive load
باریکه پره‌ای
fan beam
باریکه نوترون تک‌فام
monochromatic neutron beam
باریون
baryon
باریون‌زایی
baryogensis
بازآوایش
reverberation
بازبهنجارش
renormalization
بازتاب آکوستیکی
acoustic reflection
بازتاب پخشیده
diffuse reflection
بازتاب‌سنج ریزموج
microwave reflectometer
بازتابگر پخشیده
diffuse reflector
بازتابندگی آکوستیکی
acoustic reflectivity
بازترکیب برخوردی ـ تابشی
collision-radiative recombination
بازده
efficiency
بازه فضاگونه
spacelike interval
بازه نورگونه
lightlike interval
بازوی اهرم
lever arm
باقی‌ماندگی
retentivity
برانگیزش جرقه‌ای
spark excitation
برخش
fractionation
برخش ایزوتوپی
Isotope fractionation
برخورد
collision
برخورد انرژی‌گیر
endoergic collision
برخورددهنده
collider
برخورددهنده خطی
linear collider
برخورددهنده دایره‌ای
circular collider
برخورد سه‌تایی
triple collision
برخورد شاخ‌به‌شاخ
head-on collision
برخورد ناکشسان
inelastic collision
برخورد نوع اول
collision of first kind
برخورد نوع دوم
collision of second kind
برخوردی
colliding
برخورد یوننده
ionizing collision
بردار انتقال
translation vector
بردار زمان‌گونه
timelike vector
بردار فضاگونه
spacelike vector
بردار محوری
axial vector
بردار میدان الکتریکی
electric field vector
بردارهای پادموازی
antiparallel vectors
برش خالص
pure shear
برش‌نگاری آکوستیکی
acoustic tomography
برق
electricity
برق‌سنج
electrometer
برق‌نما
electroscope
برگشت‌پذیری ریزمقیاس
microscopic reversibility
برگشت‌ناپذیر
irreversible
برهم‌کنش
interaction
برهم‌کنش اسپین ـ مدار
spin-orbit interaction,  spin-orbit coupling
برهم‌کنش بنیادی
fundamental interaction
برهم‌کنش ضعیف
weak interaction
برهم‌کنش قوی
strong interaction
برهم‌کنش نور ـ صوتی
acoustooptical interaction
برین‌صوت‌شناسی
hypersonics
بسامد
frequency
بسامد اصلی
fundamental frequency
بسامد ریزموج
microwave frequency
بسامد شنیداری
audio frequency
بس‌بلور
polycrystal
بطری مغناطیسی
magnetic bottle
بعد
dimension
بلندی
loudness
بلور تک‌محوره
uniaxial crystal
بلور دوقلو
twin crystal
بلور دومحوره
biaxial crystal
بلورش جمعی
collective crystallization
بلور فروالکتریکی
ferroelectric crystal
بمب اتمی
atomic bomb
بمب شکافتی
fission bomb
بهره
gain
بهره زایش
breeding gain
بهره شکافت
fission yield
بهره شکافت زنجیری
chain fission yield
بهره هسته‌ای
nuclear yield
بهنجارش جعبه‌ای
box normalization
بوزون X
boson X
بوزون ابرسنگین
superheavy boson
بوزون برداری میانجی
intermediate vector boson
بی‌بار کردن
discharge
بی‌تقارنی باریونی
baryon asymmetry
بیضی‌وار انبساط
expansion ellipsoid
بیضی‌وار پوانسو
Poinsot ellipsoid
بیضی‌وار کرنش
strain ellipsoid
بیضی‌وار گشتاوری
momental ellipsoid
بیضی‌وار لختی
inertia ellipsoid
بی‌نظمی شاتکی
Schottky disorder,  Schottky imperfection
بی‌هنجاری
anomaly
لغات فیزیک بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.