مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 3

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 3 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 3
دمای گذار شیشه ای شدن
Class transition temperature
نگهداری در قفسه
Shelf life
قابلیت اعتماد
Reliability
مواد غیر خطی
Non _ liner materials
اجزاء محدود
Finite element
چندگانه
Hybrid
کرنش سنج ها
Strain gauges
تعداد لایه های الیاف پیچیده
Number of roving
انبساط کشایی
Elastic expansion
شکاف
Notch
مبدل فشار
Pressure transducer
نخ نخ شدن
unravelling
روش لکه روباز
Open spot test method
آزمون فشار اثبات
Proof pressure test
نفوذ پذیری
Permeation
پیمایش
Scan
سایش جرقه ای
Spark erosion
فقط CNG
CNG only
نشانه سازنده
Manufacturers mark
اکسایش ترجیحی
Preferential oxidation
جذب ترجیحی
preferential adsorption
خوردگی ترجیحی
preferential corrosion
تغییر شکل ترجیحی
Preferential deformation
نورد تجمعی
Accumulative Roll Bonding (ARB)
ریزدانه
Fine grain
مواد فوق زیردانه
Ultrafine grained material
طرح عاملی کامل
Full factorial design
جوشکاری لیزر فیبری
Fiber laser welding
تقویت نور با تابش تحریک شده تشعشع
light amplification by stimulated emission of radiation (LASER)
فولاد کم کربن
low carbon steel
روش سطح پاسخ
response  surface  methodology  (RSM)
جوشکاری لب به لب
Butt welding
جوشکاری لب به لب پرتوی لیزر
laser  beam  butt  welding
فولاد ضد زنگ آستنیتی، فولاد ضد زنگ سخت شده
austenitic stainless steel
فولاد ضد زنگ فوق آستنیتی
super austenitic stainless steel
مقاومت کششی
tensile strength
گاز محافظ
shielding gas
گرده جوش
weld bead
مفتول پرکننده
filler  wire
رویکرد تاگوچی
Taguchi’s  approach
طرح عاملی کامل
Full Factorial Design
مقاومت کششی نهایی
Ultimate tensile strength
فولاد دو فازی
dual phase steel
پلاریته متغیر
Variable polarity
آلیاژ منیزیم
magnesium alloy
منطقه ذوب
fusion zone
فرآیند پیوند جوش قوس پلاسما
plasma arc weld bonding process
درآمیختگی، به هم آمیختگی، بهم پیوست ذرات
coalescence
قوس بهم فشرده، قوس منقبض، قوس فشرده
constricted arc
قوس مستقیم یا منتقل شده
transferred arc
قوس غیر مستقیم یا منتقل نشده
Non-transferred arc
نازل جمع کننده، نازل فشرده ساز
constricting nozzle
آماده سازی اتصال
joint preparation
عمق نفوذ
penetration depth
شکل موج جریان متناوب مربعی نامتقارن
asymmetrical square alternating-current waveform
مود سوراخ کلیدی
keyhole mode
جوشکاری قوس پلاسما با پلاریته متغیر
Variable polarity plasma arc welding
آلیاژ منیزیم
magnesium alloy
درز جوش
welding seam
جریان متناوب با اتصال الکترود به قطب منفی
alternating current electrode negative
جریان مستقیم با اتصال الکترود به قطب مثبت
Direct Current Electrode Positive (DCEP)
جریان مستقیم با پلاریته معکوس
Direct Current Reverse Polarity (DCRP)
جریان مستقیم با اتصال الکترود به قطب منفی
Direct Current Electrode Negative (DCEN)
جریان مستقیم با پلاریته مستقیم
Direct Current Straight Polarity (DCSP)
ضریب زمان در برابر چرخه با جریان متناوب و اتصال الکترود به قطب منفی
Alternating current electrode negative time to cycle ratio
ضایعات سوختگی الکترود تنگستن
tungsten electrode burning loss
کاتالکترود، الکترود منفی
catelectrode
اثر تمیز
clean effect
تفگاه
heat-affected zone / heat affected zone
اتصال لب به لب
lap joint
سیم جوش
filler rod
پلیسه، ترشح
Flash
شیار
Groove
پشت بندی ورقه ای
sheet backing
حوضچه مذاب
molten pool
خود گرانی
self-gravity
بریدگی کناره
undercut
قطره جوش، پاشیدگی
Spatter
میکروآنالیز پروبی الکترونی
electron probe microanalysis (EPMA)
اتصالات جوشکاری
welding joints
گلویی واقعی
actual throat/ weld throat/ fillet weld throat
برشکاری قوسی هواکربنی
air carbon arc cutting/ CAC-A/ AC-A
برشکاری قوسی
arc cutting/ AC
پخی
bevel
زاویه پخی
bevel angle
لحیم‌کاری سخت
brazing/ hard soldering
اتصال لب‌به‌لب
butt joint
برشکاری قوسی کربنی
carbon arc cutting/ CAC
جوش گوشه‌ای کاو
concave fillet weld
جوش پیوسته
continuous weld
جوش گوشه‌ای کوژ
convex fillet weld
اتصال گوشه‌ای
corner joint
مهره نما
cover bead
گذر نما
cover pass
چاله جوش
crater
ترک چاله جوش
crater crack
شیار دوپخی
double-bevel groove
اتصال لبه‌ای
edge joint
جوش لبه‌ای
edge weld
ضخامت گلویی مؤثر
effective throat thickness
گلویی مؤثر
effective throat/ weld throat/ fillet weld throat
نفوذ اضافی
excessive penetration
گرده اضافی
excessive reinforcement
ترک رویه
face crack
گرده رویه
face reinforcement
گذر پرکن
fill pass/ filler pass
جوش گوشه‌ای
fillet weld
ساق جوش گوشه‌ای
fillet weld leg/ leg of a fillet weld
جوشکاری قوسی توپودری
flux cored arc welding/ FCAW/ CO2 welding/ MIG welding
جوشکاری اصطکاکی هم‌زدنی
friction stir welding/ FSW/ FW-S
جوشکاری اصطکاکی
friction welding/ FRW
خط ذوب
fusion line
جوشکاری قوسی گازمحافظ
gas metal arc welding/ GMAW/ MIG/MAG/ welding/ inert gas metal arc welding/ CO2 welding
جوشکاری قوسی تنگستنی ـ گازمحافظ
gas tungsten arc welding/ GTAW/ tungsten inert gas welding/ TIG welding/ wolfram inert gas welding/ WIG/ welding/ inert gas tungsten arc welding
زاویه شیار
groove angle/ included angle
رویه شیار
groove face
جوش شیاری
groove weld
فن جوشکاری نیم‌مهره
half welding bead technique
فن نیم‌مهره
half-bead technique
گذر گرم
hot pass
ترک‌های میانا
interface cracks
مهره جوش میانی
intermediate weld bead
گذر جوش میانی
intermediate weld pass
جوش منقطع
intermittent weld
جوش شیار نیم‌لاله‌ای
J-groove weld
نفوذ در اتصال
joint penetration
ریشه اتصال
joint root
نفوذ ناقص
lack of penetration/ incomplete joint penetration/ insufficient penetration/ inadequate joint penetration
پاشنه
land
اتصال روی‌هم
lap joint
ترک طولی
longitudinal crack
جوشکاری اکسی‌استیلنی
oxyacetylene welding/ OAW
برشکاری اکسی‌سوخت گازی
oxyfuel gas cutting/ OFC/ burning
جوشکاری اکسی‌سوخت گازی
oxyfuel gas welding/ OFW/ gas welding
برشکاری قوسی اکسیژنی
oxygen arc cutting/ OAC/ arc oxygen cutting
برشکاری اکسیژنی
oxygen cutting/ OC/ flame cutting/ gas cutting/ oxygas cutting
برشکاری قوسی پلاسمایی
plasma arc cutting/ PAC/ plasma cutting
جوشکاری قوسی پلاسمایی
plasma arc welding/ PAW
جوش انگشتانه
plug weld
جوشکاری قوسی گازمحافظ ضربانی
pulsed gas metal arc welding/ GMAW-P
جوشکاری مقاومتی درزی
resistance seam welding/ RSEW/ seam welding
مهره ریشه
root bead
ترک ریشه
root crack
لبه ریشه
root edge
رویه ریشه
root face
شکاف ریشه
root gap/ gap
دهانه ریشه
root opening/ joint opening
گذر ریشه
root pass/ first pass
نفوذ در ریشه
root penetration
گرده ریشه
root reinforcement
سطح ریشه
root surface
ترک سطح ریشه
root surface crack
جوش درز
seam weld
جوشکاری قوسی‌فلزی حفاظتی
shielded metal arc welding/ SMAW/ MMA welding/  stick electrode welding/ manual metal arc welding ,
جوشکـاری قوسی گازمحافظ اتصال‌کوتاه
short circuit gas metal arc welding/ GMAW-S/ short circuiting arc welding
شیار تک‌پخی
single-bevel groove
جوش تک‌گذر
single-pass weld
اتصال مایل
skewed joint
جوش کام
slot weld
جوشکاری حالت‌جامد
solid-state welding/ SSW/ solid-phase welding
مهره جوش ریسه‌ای
stringer bead
جوشکاری قوسی زیرپودری
submerged arc welding/ SAW
خال‌جوش‌زن
tack welder/ tacker
خال‌جوش‌زنی
tacking
فن بازپخت مهره‌ای
temper bead technique
گلویی نظری
theoretical throat/ weld throat/ fillet weld throat
برشکاری گرمایی
thermal cutting/ cutting
ترک گلویی
throat crack
عمق گلویی
throat depth
ترک پنجه
toe crack
ترک عرضی
transverse crack
جوش شیارلاله‌ای
U-groove weld
ترک زیرمهره‌ای
underbead crack
جوش شیار جناغی
V-groove weld
مهره جوش بافته‌ای
weave bead
مهره جوش
weld bead/ bead
ترک جوش
weld crack
رویه جوش
weld face/ face of weld/ weld cap
شیار جوش
weld groove
میانای جوش
weld interface
نفوذ جوش
weld penetration/ depth of fusion
حوضچه جوش
weld pool
گرده جوش
weld reinforcement
ریشه جوش
weld root/ root of weld/ root
پنجه جوش
weld toe/ toe of weld
برش‌کاری
cutting
واپاشی جوش
weld decay
بازرسی با مایع نافذ
liquid-penetrant inspection/ liquid penetrate test
بازرسی پرتونگاشتی
radiographic inspection
تمیزکاری
cleaning
کشامد
elongation
جوشکاری نوردی
roll welding/ ROW
اتصال سپری
T-joint
پیش‌گرمایش
preheating
جوشکاری نقطه‌ای
spot welding
آزمایش خمش
bending test
برش‌زنی
shearing
جوش دادن
weld
دستگاه برش
cutter
تراش‌پذیری
machinability
جوشکاری لب‌به‌لب
butt welding
جوشکاری لیزری
laser beam welding/ LBW/ laser welding
پلیسه
flash/ fin
ریزمک
pinhole
ریزمک سطحی
surface pinhole
خم کردن
bend
ساچمه‌زنی
shot blasting
جوشکار
welder
جوشکاری
welding
مایع برش‌کاری
cutting fluid
پتک‌کاری
forging
سنگ‌زنی
grinding
شکل‌دهی فلزات
metal forming
سرباره
slag
مکانیک شکست
fracture mechanics
پس‌گرمایش
postheating
دمای گذار
transition temperature
جوشکاری قوسی
arc welding
جوشکاری پس‌راند
backhand welding/ backward welding
پشت‌بند
backing
حلقه پشت‌بند
backing ring
تسمه پشت‌بند
backing strip
فلز پایه
base metal/ parent metal
جوشکاری قوسیکربنی
carbon arc welding/ CAW
جوشکاری سرد
cold welding/ CW
جوشکاری نفوذی
diffusion welding/ DFW
جوشکاری انفجاری
explosive welding/ EXW/ explosion welding
جوشکاری جرقه‌ای
flash welding/ FW/ flash-butt welding
جوشکاری پیش‌راند
forehand welding/ forward welding
جوشکاری گرم‌فشاری
hot-pressure welding/ hot pressure welding/ HPW
جوشکاری القایی
induction welding/ IW
جوشکاری مقاومتی
resistance welding
جوشکاری راست‌راند
rightward welding
نقطه‌جوش
spot weld
جوشکاری میل‌پایه
stud welding
خال‌جوش
tack weld
جوشکاری گرمازایی
thermite welding
دکمه جوش
weld nugget
گذر جوش
weld pass/ weld run
جوش‌پذیری
weldability
آزمون جوش‌پذیری
weldability test
چرخه جوشکاری
welding cycle
سیم جوش
welding rod
جوشمان
weldment
تنجش کور
blind shrinkage
سردجوشی
cold shut/ cold lap
تنجش خارجی
external shrinkage
تنجش داخلی
internal shrinkage
تنجش باز
open shrinkage
تنجش
shrinkage
مک زیرسطحی
subsurface blowhole
سوسه
surface blowhole
لحیم‌کاری نرم
soft soldering
لحیم‌کاری
soldering
جوشکاری فراصوتی
ultrasonic welding/ USW
ترک تأخیری
delayed crack
جمع‌شدگی
shrinkage
لغات متالورژی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.