مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هسته ای – اتمی – بخش 11

در این قسمت  لغات هسته ای – اتمی بخش 11 عرضه شده است.

 

لغات هسته ای – اتمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هسته ای – اتمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هسته ای - اتمی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات هسته ای – اتمی بخش 11
Packing Fraction
کسر انباشتگی
حاصل تقسیم اضافه جرم نسبی یک نوکلیید بر عدد جرمی آن.
Pair Production
تولید جفت
Parasitic Capture
گیراندازی پارازیتی
جذب نوترون که به شکافت یا هر فرایند مطلوب دیگر، منجر نشود.
Partial Decay Constant
ثابت واپاشی جزئی
احتمال واپاشی خود به خود یکی از هسته‌های یک رادیونوکلیید در واحد زمان، از طریق یکی از مدهای ممکن واپاشی.
Partial Level Width
پهنای جزئی تراز
کمیت نسبت داده شده به هر مد واپاشی یک تراز تشدید که می‌تواند به چندین راه مختلف صورت گیرد.یادآوری ـ هر پهنای جزئی تراز با احتمال مد واپاشی متناظر متناسب است و مجموع آنها با پهنای تشدید کل مساوی است.
Particle
ذره
فیزیک هسته‌ای هر موجودی که پیچیدگی آن کمتر از اتم است؛ مانند الکترون، نوترون، پروتون و همچنین فوتون.یادآوری ـ به طور کلی، به هر هسته، یون و مانند آن اطلاق می‌شود.
Particle Current Density
چگالی جریان ذرات
برداری که مؤلفة آن در راستای بردار عمود بر سطح در یک نقطه، برابر است با شمار خالص ذراتی که در واحد سطح در واحد زمان، از آن سطح در جهت مثبت می‌گذرند.
Particle Fluence
شاریدگی ذرات
شمار ذرات فرودی بر کرة به قدر کافی کوچک و به مرکز نقطه‌ای مفروض در فضا طی فاصلة زمانی معین، تقسیم بر سطح مقطع کره.یادآوری ـ این اصطلاح با انتگرال زمانی چگالی شار ذرات برابر است.
Particle Fluence Rate
آهنگ شاریدگی ذرات
Particle Flux Density
چگالی شار ذرات
Partition Stage
مرحلة پارش
بازفرابری سوخت مرحله‌ای در چرخة استخراج که دو یا چند ماده، برای مثال U یا Pu، به صورت دو فاز مختلف مایع از یکدیگر جدا می‌شوند.
Path Length
طول پویش
کل مسافتی که ذرة باردار منفرد با یک انرژی مشخص، قبل از توقف در ماده‌ای معین طی می‌کند.رجوع شود به: Mean Free Path
Peaceful Nuclear Activity
فعالیت صلح­آمیز هسته­ای
فعالیت هسته‌ای که ماهیت نظامی ندارد.یادآوری ـ این اصطلاح شامل فرایند‌هایی است که صرف‌نظر از استفادة پیشین یا آتی از مواد هسته‌ای، فقط ترکیبات شیمیایی یا ایزوتوپی این مواد را تغییر می‌دهد.
Pebble Bed Reactor
راکتور بستر گلوله­ای
راکتوری که در آن، برخی یا تمامی مواد (از قبیل سوخت، مواد بارور، کندکننده) به شکل بستری ساکن از گوی‌های کوچک (یعنی گلوله‌ها) در تماس با هم قرار گرفته‌اند.
Percentage Depth Dose
درصد دز عمقی
نسبت دز جذبی در عمق معینی از بدن به دز جذبی در یک نقطة مرجع از بدن در امتداد پرتو مرکزی که به صورت درصد بیان می‌شود.یادآوری ـ مکان نقطة مرجع برای تابش ایکس یا گاما، به انرژی تابش فرودی بستگی دارد. برای انرژی‌های کم، این نقطه در سطح و برای انرژی‌های زیاد در موقعیت قلة دز جذبی می‌باشد.
Period Range
گسترة زمان تناوب
گسترة قدرتی که در محدودة آن، کنترل راکتور عمدتاً بر پایة اندازه‌گیری ثابت زمانی راکتور (زمان تناوب راکتور)، و نه اندازه‌گیری قدرت راکتور ، صورت می‌گیرد.
Permissible Dose
دز مجاز
حفاظت در برابر تابش بالاترین معادل دز دریافتی طی دورة زمانی معین که توسط کمیتة نظام ایمنی، مجاز شناخته شده باشد با این فرض که احتمال آسیب بدنی یا ژنتیکی محسوسی وجود نداشته باشد.یادآوری ـ سطوح مختلف بیشینه معادل دز مجاز را می‌توان برای گروه‌های مختلف موجود در یک جمعیت تعیین کرد.
Personnel Monitoring
دیده­بانی کارکنان
دیده‌بانی یک فرد به دلیل پرتوگیری از تابش خارجی، بار بدن از اکتیویته یا آلودگی پرتوزا.
Perturbation Theory
نظریة اختلال
روشی برای محاسبة پاسخ یک سیستم مانند یک راکتور، به تغییرات کوچک یک یا چند کمیت از حالت مرجع معین.یادآوری ـ این نظریه تنها برای پاسخ‌های کوچک معتبر است.
Phantom
آدمک مدل (فانتوم)
حجم مادة معادل بافت که به قدر کافی بزرگ گرفته‌ می‌شود تا نمایندة یک سیستم زیست‌شناختی مشخص باشد.یادآوری ـ معمولاً توزیع تابش در داخل این حجم اندازه‌گیری می‌شود.
Photoelectric Absorption
جذب فوتوالکتریک
جذب کامل فوتون به وسیلة یک اتم که با گسیل الکترون مداری همراه است.
Photoelectric Effect
اثر فوتوالکتریک
جذب کامل فوتون به وسیلة یک اتم که با گسیل الکترون مداری همراه است.
Photofission
شکافت فوتونی
شکافت هسته‌ای ایجاد شده به وسیلة فوتون‌ها.
Photoluminescent Dosimeter
دزسنج فوتولومینسان
دزسنج فردی بر اساس آشکارساز فوتولومینسان.رجوع شود به:radiophotoluminescence ، Radiophotoluminescence Detector
Photon
فوتون
کوانتوم تابش الکترومغناطیسی.رجوع شود به: Particle
Photoneutron
فوتونوترون
نوترون آزاد شده از برهمکنش یک فوتون با هسته.
Photonuclear Reaction
واکنش هسته­ای با فوتون
واکنش هسته‌ای در اثر برهمکنش یک فوتون با هسته.
Physical Inventory
موجودی فیزیکی
پادمان مجموع تمام مقادیر مواد هسته‌ای موجود در دسته‌ها، در ناحیة موازنة مواد و در یک زمان مشخص که از طریق روش‌های تخمین تعیین می‌شوند.رجوع شود به: Physical Inventory Takingیادآوری ـ این موجودی از طریق روش‌های مشخصی تعیین می‌شود.
Physical Inventory Taking
دریافت موجودی فیزیكی
پادمان برآورد تمام مقادیر مواد هسته‌ای موجود در دسته‌ها، در ناحیة موازنه مواد و در یک زمان مشخص از طریق اندازه‌گیری یا دیگر روش‌های وضع شده و تدوین فهرستی از موجودی واقعی.رجوع شود به: Physical Inventory
Physical Inventory Taking
اخذ موجودی فیزیکی
پادمان برآورد تمام مقادیر مواد هسته‌ای موجود در دسته‌ها، در ناحیة موازنه مواد و در یک زمان مشخص از طریق اندازه‌گیری یا دیگر روش‌های وضع شده و تدوین فهرستی از موجودی واقعی.رجوع شود به: Physical Inventory
Physical Protection
حفاظت فیزیکی
روش‌ها و اقدامات به عمل آمده برای پیشگیری از برداشت غیر مجاز مواد هسته‌ای یا برای کشف چنین برداشتی در صورت وقوع آن
Pile Oscillator
نوسانگر پیل
دستگاهی كه تغییرات تناوبی راكتیویته را به وسیلة حركت نوسانی یك نمونه، ایجاد می‌كند.یادآوری ـ این دستگاه برای اندازه‌گیری خواص راكتور یا سطح مقطع‌های هسته‌ای نمونه به كار می‌رود.
Pinch
تنگش
انقباض ستون پلاسمای حامل جریان زیاد، در اثر برهمکنش جریان با میدان مغناطیسی خود.
Pinch Effect
اثر تنگش
انقباض ستون پلاسمای حامل جریان زیاد، در اثر برهمکنش جریان با میدان مغناطیسی خود.
Pitch
گام
فاصلة بین مراکز سلول‌های مجاور در شبکة راکتور ناهمگن.
Plant Load Factor
ضریب بار نیروگاه
نسبت انرژی تحویل شدة واقعی به وسیلة نیروگاه در یک فاصلة زمانی معین، به حاصلضرب توان بیشینه و فاصلة زمانی.رجوع شود به: Availability Factor،Capacity Factor ،Load Factor ، Utilization Factor
Plasma
پلاسما
سیستم گازی یونیزه که به لحاظ بار الکتریکی از تعداد معادل یون‌های مثبت و الکترون‌های آزاد، صرف‌نظر از وجود ذرات خنثی، تشکیل می‌شود و ابعاد آنها از طول دبای بیشتر است.یادآوری ـ به دلیل فراوانی پلاسما در جهان، گاهی آن را حالت چهارم ماده می‌نامند.
Plasma Confinement
محصورسازی پلاسما
عملی در آزمایش‌های فیزیک پلاسما یا گداخت هسته‌ای، به طور مؤثر و به اندازة کافی طولانی، به منظور جلوگیری از ضربه زدن ذرات پلاسما به دیوارة محفظه‌ای که پلاسما در آن تولید می‌شود.یادآوری ـ محصورسازی پلاسما الزامی اساسی برای به دست آوردن انرژی خالص از پلاسمای گداخت است؛ به این دلیل که پراکندگی حداقل به اندازة یک مرتبة بزرگی از واکنش‌های گداخت محتمل‌تر است و بنابراین بدون محصورسازی، قبل از روی دادن واکنش‌های گداخت کافی، سوخت پلاسما از هم پاشیده می‌شود.
Plasma Containment
محصورسازی پلاسما
عملی در آزمایش‌های فیزیک پلاسما یا گداخت هسته‌ای، به طور مؤثر و به اندازة کافی طولانی، به منظور جلوگیری از ضربه زدن ذرات پلاسما به دیوارة محفظه‌ای که پلاسما در آن تولید می‌شود.یادآوری ـ محصورسازی پلاسما الزامی اساسی برای به دست آوردن انرژی خالص از پلاسمای گداخت است؛ به این دلیل که پراکندگی حداقل به اندازة یک مرتبة بزرگی از واکنش‌های گداخت محتمل‌تر است و بنابراین بدون محصورسازی، قبل از روی دادن واکنش‌های گداخت کافی، سوخت پلاسما از هم پاشیده می‌شود.
Plasma Frequency
بسامد پلاسما
بسامد طبیعی نوسان یک پلاسما، مربوط به حرکت جمعی الکترون‌ها تحت نیروی بازگردانندة جذب شدن بار فضایی آنها به یون‌های نسبتاً ایستا.یادآوری ـ این بسامد به بسامد پلاسمای الکترون بسیار نزدیک است.
Plasma Gun
تفنگ پلاسمایی
دستگاهی که پاف‌هایی از پلاسما با سرعت بالا ایجاد می‌کند.
Plasma Heating
گرم­سازی پلاسما
افزایش انرژی متوسط ذرات پلاسما.یادآوری ـ علاوه بر گرم‌سازی اهمی، روش‌های اضافی در دستگاه گداخت به کار گرفته می‌شود، برای مثال تزریق ذرات خنثی با انرژی بالا یا امواجی با بسامد رادیویی.
Plasma Instability
ناپایداری پلاسما
حالتی از پلاسما که در آن، تمایل سیستم به گسترش هر اختلال کوچک، به تغییر قابل ملاحظه‌ای از ترازمندی سیستم منجر می‌شود.
Plug
سرپوش
فناوری سوخت درپوش انتهایی یک قوطی.
Plutonium Credit
ارزش پلوتونیوم
اقتصاد مقدار پلوتونیوم موجود در اورانیوم تابش دیده. یادآوری ـ این اصطلاح، معمولاً به پلوتونیومی اشاره دارد که از راه تبدیل ایجاد می‌شود.
Plutonium Recovery
بازیافت پلوتونیوم
استخراج پلوتونیوم در نتیجة بازفرابری سوخت.
Plutonium Recycling
بازگردانی پلوتونیوم
استفاده مجدد از پلوتونیوم به دست آمده از بازیافت پلوتونیوم در راکتورها.
Point-Kernel Method
روش کرنل نقطه­ای
Poloidal Magnetic Field
میدان مغناطیسی قطبی
میدان مغناطیسی در یک سیستم چنبره‌ای محصورسازی پلاسما که در آن، خطوط میدان مجموعه‌ای از پربندهای تو در تو، عمود بر محیط بزرگتر چنبره، تشکیل می‌دهند.
Pond
حوضچه
حوضة خاکی به منظور ایجاد وقفه و تخلیة تدریجی (احتمالاً قطره قطره) پسماندهای پرتوزای مایع با پرتوزایی پایین.
Pool
استخر
حوضة آب یک راکتور استخری.
Pool Reactor
راکتور استخری
راکتوری که اجزاء سوخت آن در استخر آبی که به عنوان کندکننده، خنک‌کننده و حفاظ زیست‌شناختی عمل می‌کند، غوطه‌ور است.
Positive-Column Screw Instability
ناپایداری پیچشی ستون مثبت
نوعی ناپایداری كه هنگام عبور دادن جریان از میان پلاسمایی با توزیع چگالی مارپیچ كه به طور کامل در یك میدان مغناطیسی قرار گرفته است، رخ می‌دهد و منجر به تشكیل ابرهای یونی و الكترونی پیچی شكل می‌گردد كه در امتداد خطوط میدان در جهت‌های مخالف حركت كرده و موجب جدایی بار می‌شوند. این امر به نوبة خود، حركت‌های سوقی عرضی، میدان‌های الكتریكی و آشفتگی‌های فزاینده تولید می‌كند.یادآوری ـ این نوع ماكروناپایداری الكترواستاتیكی، مدی با مقیاس نسبتاً بزرگ و اعداد موج سمتی كوچك است.
Positron
پوزیترون
Power Coefficient Of Reactivity
ضریب قدرت راکتیویته
مشتق جزئی راکتیویته نسبت به توان حرارتی یک راکتور.
Power Density
چگالی قدرت
توان تولید شده در واحد حجم قلب راکتور.
Power Excursion
جهش قدرت
افزایش بسیار سریع قدرت راكتور به بالاتر از سطح عادی بهره‌برداری.رجوع شود به: Runawayیادآوری ـ این افزایش ممكن است عمداً برای مقاصد آزمایشی ایجاد شود، یا اتفاقی باشد.
Power Range
گسترة قدرت
گسترة قدرت که در محدودة آن، کنترل راکتور عمدتاً بر اساس اندازه‌گیری دما یا چگالی شار نوترون است، تا ثابت زمانی (زمان تناوب).
Power Range Monitor
نمایشگر گسترة قدرت
نمایشگر توان راکتور در گسترة قدرت.
Power Reactor
راکتور قدرت
راکتوری که هدف اصلی آن تولید قدرت است.یادآوری ـ راکتورهای موجود در این رده عبارتند از:الف) راکتور قدرت ـ الکتریکیب) راکتور پیشرانشی ج) راکتور گرما ـ فرایندی
Power Stretch
بیش قدرت
فناوری راکتور توانایی یک نیروگاه هسته‌ای برای تولید قدرتی فراتر از توانایی قطعی آن یا به طور کلی، افزایش قدرت خروجی یک نیروگاه، فراتر از حدود پیش‌بینی شدة اولیه.
Precriticality
پیش بحرانی
دوره‌ای در طول راه‌اندازی یک راکتور قبل از این که حالت بحرانی حاصل شود.
Precursor
هستة پیشرو
نوکلییدی پرتوزا که بر یک نوکلیید معین در زنجیرة واپاشی مقدم باشد.یادآوری ـ این اصطلاح، اغلب به نوکلیید بی‌واسطة قبلی محدود می‌شود.
Prepressurized Fuel
سوخت پیش­فشرده
جزء سوختی که تحت فشار گاز قرار گرفته است تا از فروریزی غلاف بر روی سوخت در اثر فشار خارجی، جلوگیری شود.رجوع شود به: Free-Standing Cladding
Pressure Coefficient Of Reactivity
ضریب فشار راکتیویته
مشتق جزئی راکتیویته نسبت به فشار.یادآوری ـ این فشار، ممکن است فشار یک محیط یا مکان مشخص باشد.
Pressure Suppression
فرونشانی فشار
وسیله‌ای برای کاهش فشار درون پوشش ایمنی یک راکتور هسته‌ای هنگام بروز حادثه، به عنوان مثال، از طریق چگالش بخار و خنک‌سازی گاز در استخرهای آب، چگالنده‌های یخی و بسترهای گلوله‌ای.
Pressure Suppression Pool
استخر فرونشانی فشار
استخر آب در چاه مرطوب یک راکتور آب جوشان.
Pressure Tube Reactor
راکتور لولة فشار
راکتوری که مجتمع‌های سوخت و خنک‌کنندة آن در لوله‌هایی که فشار خنک‌کننده را تحمل می‌کنند، محصور شده است.
Pressure-Suppression System
سیستم فرونشانی فشار
سیستم طراحی شده برای کاهش تراکم فشار درون پوشش ایمنی، پس از این که حادثة راکتور منجر به آزاد شدن بخار و/ یا آب به درون پوشش ایمنی می‌گردد؛ در این سیستم معمولاً از چگالش بخار استفاده می‌شود.
Pressurized Reactor
راکتور تحت فشار
راکتوری که خنک‌کنندة اولیة آن تحت چنان فشاری قرار می‌گیرد که غلیان توده‌ای در آن رخ نمی‌دهد.
Primary Coolant
خنک­کنندة اولیه
خنک‌کننده‌ای که برای برداشت گرما از یک چشمة اولیه، مانند قلب راکتور یا پوشش زاینده به کار می‌رود.
Primary Coolant Circuit
مدار خنک­کنندة اولیه
سیستمی برای به گردش در آوردن خنک کنندة اولیه.
Primary Fission Yield
بهرة شکافت اولیه
کسر شکافت‌هایی که قبل از وقوع هر گونه واپاشی بتا یا گاما موجب تولید نوکلییدی ویژه می‌شوند
Product
فراورده
جداسازی ایزوتوپ‌ها< (این عبارتا تنها برای اشاره به خاتمه كار بیان شده است).
Production Reactor
راکتور تولید
راکتوری که هدف اصلی آن تولید مواد شکافا یا مواد دیگر یا انجام تابش دهی در مقیاس صنعتی است.یادآوری ـ اگر بگونه‌ای دیگر مشخص نشده باشد، اصطلاح مزبور، معمولاً به راکتور تولید پلوتونیوم اشاره دارد. راکتورهای موجود در این رده عبارتند از:الف) راکتور تولید مواد شکافاب) راکتور تولید ایزوتوپج) راکتور تابش‌دهی
Prompt Critical
بحرانی آنی
رسیدن به وضعیتی که یک محیط واکنش‌دهندة زنجیره‌ای هسته‌ای، فقط با استفاده از نوترون‌های آنی، بحرانی شود.
Prompt Gamma-Radiation
تابش گامای آنی
تابش گامایی که بدون هیچ تأخیر قابل اندازه‌گیری، با شکافت همراه باشد.
Prompt Neutron
نوترون آنی
نوترونی که بدون هیچ تأخیر قابل اندازه‌گیری، با فرایند شکافت همراه باشد.
Prompt Neutron Fraction
کسر نوترون آنی
نسبت میانگین شمار نوترون‌های آنی به میانگین شمار کل نوترون‌ها (آنی به اضافة تأ خیری) در هر شکافت.
Prompt Radiation
تابش آنی
تابش گسیل شده در یک واکنش هسته‌ای، به عنوان مثال در شکافت یا گیراندازی تابشی، در مقایسه با تابشی که بعداً توسط محصولات واکنش گسیل می‌شود (تابش تأخیری).
Proton
پروتون
دستگاهی برای اندازه‌گیری بیناب‌های انرژی نوترون سریع از طریق مشاهدة توزیع انرژی پروتون‌های پس‌زنی که از پراکندگی کشسان نوترون‌ها در یک محیط هیدروژنی ناشی می‌شوند.
Proton Recoil Spectrometry
بیناب­سنج پروتون پس­زنی
اولین راکتور از یک سری راکتور که اساس طراحی آنها یکسان است.یادآوری ـ این اصطلاح، گاهی به راکتوری دارای همان ویژگی‌های اساسی، لیکن در مقیاسی کوچکتر از سری‌های نهایی، اطلاق می‌شود.
Prototype Reactor
راکتور نمونه نخستین
اولین راکتور از یک سری راکتور که اساس طراحی آنها یکسان است.یادآوری ـ این اصطلاح، گاهی به راکتوری دارای همان ویژگی‌های اساسی، لیکن در مقیاسی کوچکتر از سری‌های نهایی، اطلاق می‌شود.
Pseudosonic Wave
موج شبه­صوتی
موج یونی با بسامد پایین که در آن، سرعت جابجایی یون و الکترون تقریباً برابر است و هیچ پاشندگی در موج وجود ندارد، زیرا سرعت فاز مستقل از بسامد آنها است.یادآوری ـ به دلیل این دو ویژگی، چنین امواجی مشابه امواج عادی صوت هستند و بنابراین نام آنها شبیه امواج صوتی است. تنها تفاوت در عدم خنثایی (متناسب با دامنة امواج و مربع بسامد آنها) می‌باشد که با ایجاد یک میدان الکتریکی بار فضائی منجر به جفت‌شدگی بین حرکت جمعی یون‌ها و الکترون‌ها می‌شود.
Pulsed Column
ستون تپی
بازفرابری سوخت ستونی که در استخراج با حلال، به منظور آمیختن فاز آلی و آبی از طریق نوسان مایع و جداسازی این دو فاز بواسطة چگالی متفاوت آنها به کار می‌رود.
Pulsed Reactor
راکتور تپی
راکتوری که به منظور ایجاد فوران شدید نوترون‌ها در فواصل زمانی کوتاه، طراحی شده است.
Pump Control
کنترل پمپی
کنترل راکتور آب جوشان به وسیلة تغییر جریان خنک‌کننده که از طریق ضریب خلأ بر راکتیویته اثر می‌گذارد.
Purex Process
فرایند خالص­سازی
فرایند شیمیایی مورد استفاده درکارخانة بازفرابری به منظور جدا‌سازی پلوتونیوم و اورانیوم از محصولات شکافت و از یکدیگر به روش استخراج با حلال توسط تری بوتیل فسفات (TBP).
Push Through
درون­گذاری
روش خاصی در بازآرایی با استفاده از یک یا چند مجتمع سوخت از ناحیة بیرونی قلب.
Pyrochemical Processing
فرابری شیمیایی آذری
بازفرابری سوخت تکنیکی بر اساس واکنش‌های شیمیایی در دماهای بالا.
Pyrometallurgical Processing
فرابری موادشناختی آذری
بازفرابری سوخت< تکنیکی براساس واکنش‌های دربرگیرندة فلزات مذاب در دماهای بالا بدون تبدیل شیمیایی خود سوخت.
Quadrupolar-Lace Coil
سیم­پیچ چهارقطبی نواری
سیم‌پیچ چهار قطبی نواری
Quadrupolar-Seam Coil
سیم­پیچ چهارقطبی درزی
سیم‌پیچ چهار قطبی نواری
Qualitative Safeguards Methods
روش‌های کیفی پادمان
پادمان روش‌های پادمان مواد هسته‌ای شامل پوشش ایمنی فیزیکی و مراقبت، به استثنای حسابرسی.یادآوری ـ این روش‌ها، شامل بررسی‌های چشمی، تمهیداتی برای کشف موارد دستکاری، کنترل‌های دسترسی، بسته‌بندی ویژه، بازرسی‌ها، دیده‌بانی محموله‌های در حال عبور و غیره می‌باشند.
Quality Assurance
تضمین کیفیت
فناوری راکتوراقدامات برنامه‌ریزی شده و روشمند لازم به منظور حصول اطمینان کافی از این که یک فراورده یا دستگاه با الزامات کیفی معین مطابقت دارد. یادآوری 1- اگر الزامات معین کاملاً نیازهای استفاده‌کننده را منعکس نکند، تضمین کیفیت کامل نخواهد بود.یادآوری 2- در جهت اثربخشی بیشتر، تضمین کیفیت معمولاً به ارزیابی پیوسته عواملی نیاز دارد که بر کفایت طراحی یا مشخصات در کاربردهای مورد نظر و همچنین تأیید و ممیزی‌های تولید، عملیات نصب و بازرسی اثر می‌گذارد. حصول اطمینان ممکن است شامل ارائة مدرک نیز باشد. یادآوری 3- تضمین کیفیت به صورت ابزار مدیریتی در یک سازمان به کار می‌رود. در وضعیت‌های پیمانی، تضمین کیفیت برای حصول اطمینان از تأمین‌کننده نیز به کار برده می‌شود.
Quality Control
کنترل کیفیت
بخشی از تضمین کیفیت به منظور تأیید تطابق اجزاء و سیستم‌ها با الزامات از پیش تعیین شده.
Quality Factor
ضریب کیفی
حفاظت در برابر تابش ضریبی وابسته به انتقال خطی انرژی ذرات باردار اولیه یا ثانویه در آب که در دز جذبی ضرب می‌شود تا برای تمامی تابش‌های یونساز، در یک مقیاس یکسان، ارزیابی از پرتوگیری افراد در معرض تابش مطابق با فعالیت در حوزة حفاظت در برابر تابش حاصل شود. یادآوری ـ اصطلاح “ضریب RBE” که قبلاً در ضریب کیفی استفاده می‌شد، نباید در حفاظت در برابر تابش به کار برده شود. استفاده از اصطلاح “RBE” باید به زیست شناخت پرتوی محدود گردد.
Quantum
کوانتوم
مقداری کوچک و گسسته از انرژی (یا تکانه) مربوط به گذار سیستم اتمی یا هسته‌ای از یک حالت انرژی گسسته به حالت دیگر.
Q-Value
ارزش Q

 

لغات هسته ای – اتمی بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.