مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هسته ای – اتمی – بخش 2

در این قسمت  لغات هسته ای – اتمی بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات هسته ای – اتمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هسته ای – اتمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هسته ای - اتمی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات هسته ای – اتمی بخش 2
سن
Age
سپیدایی (آلبدو)
نوترون احتمال آن كه نوترون تلاقی‌كننده با سطحی، از همان سطح بازگردد.
Albedo
سرعت آلفوِن
سرعت فاز موج آلفون كه به شدت میدان مغناطیسی و چگالی ذرات بستگی دارد. یادآوری ـ در یك پلاسمای چگال یا در یك میدان مغناطیسی ضعیف، مقدار تقریبی سرعت مزبور در دستگاه SI با فرمول
Alfvén Velocity
موج آلفوِن
موجی با بسامد بسیار كمتر از بسامد سیكلوترونی یون كه در پلاسما یا یك شارة رسانای غوطه‌ور در میدان مغناطیسی ایجاد شده و به وسیلة حركت عرضی خطوط نیرو به همراه پلاسما مشخص می‌شود.یادآوری ـ این امواج هیدرومغناطیس عرضی با سرعت آلفون انتشار می‌یابند.
Alfvén Wave
ناپایداری موج آلفوِن
میكروناپایداری الكترومغناطیسی ایجاد ‌شده وقتی که انرژی ذرات در راستای میدان مغناطیسی بیشتر از مقدار آن در صفحة عمود بر میدان باشد. این میکروناپایداری درنتیجة نیروی گریز از مركزی است كه روی پلاسمای روان در راستای خطوط خمیدة میدان اثر می‌كند و موجب نوسان کل طرح میدان به جلو یا عقب می‌گردد. یادآوری ـ مد سریعی ناشی از یك ناهمسانگردی بزرگ كه دربرگیرندة تمام پلاسما است و نیز یك ناپایداری موج آلفون كند در ناهمسانگردی‌های كوچك وجود دارند.
Alfvén-Wave Instability
آلوبارها
شكل‌هایی از یك عنصر كه به واسطة تركیب‌های ایزوتوپی متفاوت، جرم‌های اتمی نسبی مختلفی دارند.
Allobars
واپاشی آلفا
واپاشی پرتوزا كه در آن یك ذرة آلفا گسیل می‌شود، عدد اتمی هسته دو واحد و عدد جرمی آن چهار واحد كاهش می‌یابد.
Alpha Decay
ذرة آلفا
Alpha Particle
نسبت آلفا
نسبت آلفای هستة شكافا نسبت سطح مقطع گیراندازی تابشی به سطح مقطع شكافت.
Alpha Ratio
پخش دوگانة قطبی
فرایند پخش كه در آن به واسطة حضور میدان‌های بار ـ فضا، بارهای منفی و مثبت با آهنگ یكسانی به وسیلة الكترون‌ها و یون‌ها حمل می‌شوند.یادآوری ـ این پدیده با این واقعیت توضیح داده می‌شود كه ذرات متمایل به پخش سریع‌تر (معمولاً الكترون‌ها) به وسیلة میدان الكتریكی ناشی از بار ـ فضا نگهداشته می‌شوند. این میدان‌ها داخل هر پلاسمایی خود تولید بوده و خنثایی بار را فراهم می‌كنند.
Ambipolar Diffusion
سطح مقطع زاویه­ای
سطح مقطع دیفرانسیلی نسبت به زاویة فضایی.
Angular Cross-Section
چگالی زاویه­ای شار ذرات
چگالی دیفرانسیلی شار ذرات نسبت به زاویة فضایی.
Angular Particle Flux Density
بازپخت
آسیب ناشی از تابش گرم‌سازی و خنك‌سازی یك مادة جامد تحت شرایط كنترل‌شده. مثال ـ كاهش تردی گرافیت كندكننده در راكتور هسته‌ای برای كم‌ كردن تنش‌های ناشی از تابش.
Annealing
نابودی
الكترون برهمكنش بین یك پوزیترون و یك الكترون كه در آن هر دو ذره ناپدید شده و انرژی آنها، از جمله انرژی سكون، به تابش الكترومغناطیسی (موسوم به تابش نابودی) تبدیل می‌شود.
Annihilation
تابش نابودی
الكترون تابش الكترومغناطیسی ایجاد شده به وسیلة نابودی.
Annihilation Radiation
جایگزین سالانه
فناوری راكتور میانگین سالانة مقدار سوخت جدید كه جایگزین سوخت مصرف شده در هر راكتور می‌شود.
Annual Throughput
پخش غیرعادی
پخش ذرات پلاسما در سراسر میدان مغناطیسی، سریع‌تر از پخش در اثر برخوردها.مثال ـ پخش بوهم و پخش متلاطم.یادآوری ـ در برخی موارد، پخش مزبور در نتیجة ناپایداری پلاسما ایجاد می‌شود.
Anomalous Diffusion
نزدیکی به حالت بحرانی
مجموعه‌ای از افزایش‌های كوچك در راكتیویتة یك سیستم زیربحرانی، به وسیلة تغییرات كوچك متوالی در یكی از پارامترهای آن که از طریق برون‌یابی یک برآورد ایمن از مقداری از آن پارامتر که سیستم را بحرانی می‌سازد، به دست می‌آید.
Approach To Criticality
نسبت منظر
نسبت شعاع بزرگ به شعاع كوچك یك چنبره در آرایشی با تقارن محوری.
Aspect Ratio
اتم
واحد ماده شامل یك هستة منفرد كه با تعدادی الكترون، برابر با تعداد پروتون‌های هسته، احاطه شده باشد.
Atom
تضعیف
كاهش كمیت تابش در گذر تابش از ماده در اثر كلیه برهمكنش‌ها با آن ماده. یادآوری ـ تضعیف معمولاً شامل تضعیف هندسی نمی‌شود.
Attenuation
ضریب تضعیف
Attenuation Coefficient
فاکتور تضعیف
فاکتوری كه كمیت تابش توسط آن و به علت قرار گرفتن جسم تضعیف‌كننده بین چشمة تابش و نقطة مورد نظر در یك آرایش معین كاهش پیدا می‌كند.
Attenuation Factor
ممیزی
پادمان بازنگری، مقایسه و ارزیابی مستقل سوابق تأسیسات و گزارش‌های رسمی، به قصد گزارش و تا حد مربوط تأیید مقدار مواد اعلام شده در این سوابق و گزارش‌ها.
Audit
فاصلة افزایش
فاصله‌ای فراتر از مرز یک محیط تا نقطه‌ای که در آن، چگالی شار نوترون مجانبی به سمت صفر می‌رود، در صورتی که این چگالی توسط همان تابع درون مرز، در نظریة یک‌گروهی ترابرد نوترون نمایش داده شود. یادآوری ـ چگالی شار مجانبی، چگالی شار دور از مرزها و دور از چشمه‌های موضعی و جذب‌کننده‌های موضعی است.
Augmentation Distance
خودپرتونگاری
ایجاد یك پرتونگاشت از مادة پرتوزای یك جسم، كه با قرار دادن سطح جسم در مجاورت امولسیون عکاسی انجام می‌شود
Autoradiography
ضریب دسترسی
انرژی قابل حصول در یك فاصلة زمانی معین، تقسیم بر حاصل‌ضرب توان بیشینه و فاصلة زمانی. رجوع شود به: Capacity Factor، Load Factor ، Plant Load Factor ، Utilization Factor
Availability Factor
فاكتور دسترس‌پذیری
انرژی قابل حصول در یك فاصلة زمانی معین، تقسیم بر حاصل‌ضرب توان بیشینه و فاصلة زمانی. رجوع شود به: Capacity Factor، Load Factor ، Plant Load Factor ، Utilization Factor
Availability Factor
میانگین انرژی صرف شده در یک گازبرای تشکیل هر جفت یون
Average Energy Expended In A Gas Per Ion Pair Formed
میانگین کاهش لگاریتمی انرژی
مقدار میانگین كاهش لگاریتم انرژی نوترون به‌ازای هر برخورد كشسان با هسته‌هایی كه انرژی جنبشی آنها در مقایسه با انرژی جنبشی نوترون‌ها ناچیز باشد.
Average Logarithmic Energy Decrement
ضریب قله­سازی محوری
نسبت چگالی توان موضعی بیشینه به چگالی توان میانگین در راستای محوری. رجوع شود به: Flux Peaking Factor یادآوری ـ این توان می‌تواند چگالی توان سطحی یا چگالی توان خطی در یك كانال سوخت یا میانگین شعاعی آن در راكتور باشد.
Axial Peaking Factor
تنگش سمتی
نوعی تنگش پلاسما كه در آن، جریان عبوری از درون پلاسما، سمتی و میدان مغناطیسی، طولی است.
Azimuthal Pinch
زم ینه
س یگنال‌ها با منشائ ی غ یر از تابش ی كه با ید آشكار شود. یادآور ی ـ زم ینه ممكن است اشاره كند به: الف) س یگنال‌ها ی ناش ی از تابش چشمه‌ها ی داخل  یا خارج آشكارساز، غ یر از آنها ی ی كه مورد نظر اندازه‌گ یر ی هستند.ب ) س یگنال‌ها ی ناش ی از اتصال كوتاه مدارها ی الكترون یك ی س یستم آشكارساز و منابع تغذ یه آنها.
Background
تابش زم ینه
تابش  یو‌نساز تابش از هر چشمه‌ا ی، طب یع ی  یا مصنوع ی، غ یر از تابش ی كه برا ی آشكارساز ی  یا اندازه‌گ یر ی مطلوب است.
Background Radiation
پس­پراکندگ ی
برا ی  یك رو یداد منفرد پراكندگ ی  یك ذره به وس یلة ماده با زوا یا ی ب یش از 90 درجه نسبت به جهت اول یه.
Back-Scatter
پس­پراکندگ ی
برا ی  یك رو یداد منفرد پراكندگ ی  یك ذره به وس یلة ماده با زوا یا ی ب یش از 90 درجه نسبت به جهت اول یه.
Back-Scattering
شستشو ی معکوس
بازفرابر ی سوخت فرا یند ی كه در آن، مادة برداشته شده به روش استخراج با حلال، از  یك مح یط آل ی به محلول آب ی انتقال م ی‌ یابد.
Backwash
هندسة نامناسب
هندسه‌ا ی كه در آن مقدار ز یاد ی از ماده ب ین چشمه و آشكارساز قرار م ی‌گ یرد، به طور ی كه پراكندگ ی به جلو، بر خواندن آشكارساز اثر نم ی‌گذارد ول ی جذب تأث یر دارد.
Bad Geometry
ناپا یدار ی بالون­وار
ماكروناپا یدار ی مگنتوه یدرود ینام یك ی الكترومغناط یس ی ا یجاد شده در  یك آرا یش چنبره‌ا ی به وس یلة تغ ی یر شكل ناش ی از خمش موضع ی خطوط م یدان مغناط یس ی در بخش‌ها ی ی از سطح مغناط یس ی كه در آنها م یدان از پلاسما به سمت خارج كاهش م ی‌ یابد. یادآور ی ـ ا ین تغ ی یر شكل، ناش ی از فشار پلاسماست و بنابرا ین م ی‌توان، با محدود كردن مقدار بتا  یا شكل‌ده ی مناسب به بخش ی از سطوح با فشار ثابت، از گسترش آن جلوگ یر ی كرد.
Ballooning Instability
مدار موز ی
مدار موز ی ذرة به تله افتاده منحن ی حاصل از تصو یر مکان هندس ی مرکز هدا یت  یک ذرة به تله افتاده ب ین دو ناح یه با م یدان مغناط یس ی قو ی‌تر، رو ی صفحه‌ا ی كه از محور  یك آرا یش چنبره‌ا ی با تقارن محور ی م ی‌گذرد.
Banana Orbit
م یله­ها ی هم­گروه
گروه ی از م یله‌ها ی كنترل كه در ارتفاع  یكسان ی قرار گرفته و همگ ی با هم كار م ی‌كنند.
Banked Rods
بارن
B
Barn
سد
ساختار ی متخلخل که اندازة کوچک منافذ آن، جر یان عاد ی گاز را محدود م ی‌کند ول ی جر یان پخش ی گاز را اجازه م ی‌دهد و بد ین وس یله، از اختلاف جرم برا ی جداساز ی ا یزوتوپ‌ها استفاده م ی‌شود.
Barrier
بتن بار یت­دار
حفاظ گذار ی نوع ی بتن سنگ ین حاو ی بار یت (كان ی متراكم بار یم) كه به منظور بهساز ی مشخصه‌ها ی حفاظ به آن اضافه شده است.
Barytes Concrete
س یم­پ یچ ی به شکل درز توپ ب یس­بال
س یم‌پ یچ ی به شكل درز توپ تن یس.
 یادآور ی ـ وقت ی در چن ین س یم‌پ یچ ی جر یان جار ی م ی‌شود،  یك آرا یش B-كم ینه ا یجاد م ی‌گردد.
Baseball-Seam Coil
دسته
پادمان بخش ی از مواد هسته‌ا ی كه به منظور حسابرس ی در  یك نقطة اندازه‌گ یر ی كل ید ی به صورت  یك واحد درآمده و ترك یب و مقدار آن به وس یلة  یك مجموعة منفرد از مشخصه‌ها  یا مقاد یر تع ی ین م ی‌شود. یادآور ی ـ مواد هسته‌ا ی م ی‌تواند به صورت كل،  یا شامل اقلام جداگانه باشد.
Batch
داده­ها ی دسته
پادمان برا ی مواد هسته‌ا ی موجود در  یك دسته، جرم كل ترك یب، جرم كل عناصر مواد هسته‌ا ی و ترك یب ا یزوتوپ ی عناصر شكافا برحسب مورد.
Batch Data
روش دسته به دسته
اقتصاد روش تع ی ین هز ینه‌ها ی چرخة سوخت  یك ن یروگاه هسته‌ا ی در  یك چرخة ترازمند كه عبارت است از افزودن هز ینه‌ها و كسر كردن موجود ی و اعمال آنها به هر دستة سوخت كه در قلب راكتور قرار داده م ی‌شود.
Batch-By-Batch Method
روزنة بار یکه
روزنه‌ا ی رو ی بدنة حفاظ راكتور به داخل آن برا ی عبور بار یكه‌ا ی از تابش جهت آزما یش‌ها ی خارج راكتور.
Beam Hole
راکتور بار یکه
راكتور ی و یژة تول ید بار یكه‌ها ی نوترون که به منظور استفاده‌ها ی پژوهش ی در ب یرون از راكتور طراح ی شده باشد.
Beam Reactor
بکرل
Bq
Becquerel
موجود ی آغاز ی
پادمان مقدار مواد موجود در ناح یه‌ا ی مع ین در آغاز  یک دورة زمان ی مشخص.
Beginning Inventory
واپاش ی بتا
واپاش ی پرتوزا ی ی كه به گس یل ذرة بتا  یا گ یرانداز ی الكترون مدار ی منجر م ی‌شود. عدد اتم ی هسته  یک واحد افزا یش  یا کاهش م ی‌ یابد ول ی عدد جرم ی آن تغ ی یر نم ی‌كند.
Beta Decay
ذرة بتا
الكترون  یا پوز یترون ی كه توسط هستة اتم  یا نوترون در تبد یل هسته‌ا ی گس یل م ی‌شود.
Beta Particle
مقدار بتا
Β
Beta Value
بتاترون
نوع ی شتابدهندة الکترون که در آن الکترون‌ها از طر یق م یدان مغناط یس ی متغ یر عمود بر صفحة مس یر، در  یک مدار دا یره‌ا ی باق ی م ی‌مانند و شار فزا یندة م یدان مغناط یس ی داخل مدار، به الکترون‌ها شتاب م ی‌دهد.
Betatron
شکافت دوتا ی ی
شکافت ی که در آن دو پارة شکافت تشک یل م ی‌شود.
Binary Fission
انرژ ی بستگ ی
انرژ ی خالص مورد ن یاز برا ی جدا کردن ذره‌ا ی از  یک س یستم.
Binding Energy
کسر بستگ ی
حاصل تقس یم کاست ی جرم نسب ی نوکل ی ید بر عدد جرم ی آن.
Binding Fraction
ن یم­عمر ز یست­شناخت ی
زمان لازم برا ی کاهش مقدار ی از ماده‌ا ی خاص در  یک س یستم ز یست‌شناخت ی به نصف مقدار آن ط ی فرا یندها ی ز یست‌شناخت ی، در صورت ی که آهنگ کاهش تقر یباً نما ی ی باشد.
Biological Half-Life
حفاظ ز یست­شناخت ی
حفاظ ی که هدف اصل ی آن کاهش تابش  یونساز‌ به سطوح مجاز پرتوگ یر ی است.
Biological Shield
قفس پرنده
محفظه و ساختار قفس ی ‌شکل متصل به آن برا ی حفظ فاصله امن ب ین مادة شکافا با سا یر اجسام (از جمله مقاد یر د یگر مادة شکافا) که چنانچه به هم نزد یک شوند ممکن است حالت بحران ی پ یش ب یا ید.
Bird Cage
س یم­پ یچ ب یتر
س یم‌پ یچ ی با قابل یت تول ید م یدان مغناط یس ی قو ی، شامل پشته‌ا ی از قرص‌ها ی مس ی ش یاردار که به وس یلة مواد عا یق از هم جدا شده، با سوراخ‌ها ی ی در سراسر مجموعه برا ی عبور طول ی خنک‌کننده.  یادآور ی ـ عبور جر یان قو ی از س یم‌پ یچ، آن را در مقابل تنش‌ها ی شد ید مکان یک ی و گرما ی ی مقاوم م ی‌سازد.
Bitter Coil
س یاه
فناور ی راکتور دارا ی قابل یت جذب مؤثر تمام نوترون‌ها ی فرود ی با انرژ ی مشخص، بر  یک جسم  یا  یک مح یط.
Black
پوشش
سوخت/ چرخة سوخت پوشش ی از مادة بارور که به منظور تبد یل  یا به طور کل ی تغ ی یر ماه یت مادة غ یر بارور، اطراف  یا درون قلب راکتور قرار داده م ی‌شود.
Blanket
س یستم ز یرکش
س یستم ی برا ی فرونشاندن فشار در د یگ راکتور آب جوشان از طر یق تخل یة بخار از د یگ راکتور به چاه خشک و/  یا چاه مرطوب.
Blowdown System
تحمل بدن
مقدار کل  یک راد یونوکل ی ید خاص در بدن انسان  یا ح یوان (که ممکن است به صورت فعال یت ب یان شود).
Body Burden
پخش بوهم
پخش غ یرعاد ی ذرات پلاسما در سرتاسر م یدان مغناط یس ی. یادآور ی 1- ضر یب پخش با عکس شدت م یدان ‌مغناط یس ی متناسب است. یادآور ی 2- سازوکار پخش اساساً بر پا یة م یدان‌ها ی‌ الکتر یک ی نوسان ی م ی‌باشد، مانند آنچه در امواج سوق ی رو ی م ی‌دهد.
Bohm Diffusion
راکتور جوشان
راکتور ی که به خنک‌کنندة اول یة آن، امکان جوش یدن داده شود.
Boiling Reactor
راکتور آب جوشان
راکتور ی که برا ی برداشت گرما ی تول ید شده در آن، از تبخ یر آب ی که به عنوان خنک‌کنندة راکتور عمل م ی‌کند، استفاده شود.
Boiling Water Reactor
پ یوند
فناور ی راکتور تماس نزد یک سوخت با قوط ی  یا غلاف. یادآور ی ـ وقت ی مواد به قدر ی نزد یک باشند که ن یروها ی ب ین‌ اتم ی مؤثر واقع ‌شوند، ا ین تماس موادشناخت ی و چنانچه کمتر نزد یک باشند، مکان یک ی نام یده م ی‌شود.
Bond
استخوان­ یاب
ماده‌ا ی که به وس یلة استخوان بس یار آسان‌تر از بافت‌ها ی زنده د یگر جذب م ی‌شود.
Bone-Seeker
موجود ی دفتر ی
پادمان جمع جبر ی نت یجة آخر ین موجود ی ف یز یک ی گرفته شده در ناح یة موازنة مواد و تمام تغ ی یرات موجود ی که از زمان اخذ موجود ی مزبور پ یش آمده ‌است.
Book Inventory
جزء تقو یت­کننده
م یلة سوخت که به طور موقت در قلب‌ راکتور قرار داده م ی‌شود تا چ یرگ ی بر زنون را فراهم کند.
Booster Element
بورال
پاشندگ ی کارب ید بور در آلوم ین یوم که به عنوان جذب‌کنندة نوترون به کار م ی‌رود.
Boral
کنترل با بور
کنترل راکتور هسته‌ا ی، به عنوان مثال  یک راکتور آب تحت فشار، به وس یلة مقاد یر متغ یر ی از بور جذب‌کنندة نوترون محلول در کندکننده  یا خنک‌کنندة راکتور.
Boron Control
معادل بور
مقدار بور فرض ی که به جذب (5) نوترون‌ها ی ی برابر با جذب ناخالص ی مع ین ی از مواد راکتور، به و یژه سوخت، منجر م ی‌شود.
Boron Equivalent
م یلة ش یشه­ا ی بور
م یلة کنترل ش یشه‌ا ی حاو ی بور جذب‌کنندة نوترون. یادآور ی ـ ا ین م یله م ی‌تواند به عنوان جذب‌کننده سوختن ی به کار رود.
Boron Glass Rod
تزر یق بور
افزودن محلول بور به خنک‌کنندة راکتور به منظور کاهش راکت یو یته هنگام کار عاد ی  یا خاموش‌ساز ی اضطرار ی.
Boron Injection
صفحة بور
جذب‌کنندة نوترون به شکل ورقة فولاد ی حاو ی بور. یادآور ی ـ ا ین صفحه م ی‌تواند به عنوان جذب‌کننده سوختن ی به کار رود.
Boron Plate
آب‌انداز ی تحتان ی
تزر یق خنک‌کننده از قسمت تحتان ی قلب راکتور در حادثة از دست‌ رفتن خنک‌کننده.
Bottom Flooding
صفحة نگهدارندة تحتان ی
صفحة نگهدارنده دستة سوخت که معمولاً چند م یلة سوخت به آن متصل شده‌اند و به عنوان م یله‌ها ی نگهدارنده عمل م ی‌کنند و بق یه م یله‌ها ی سوخت رو ی ا ین صفحه قرار دارند.رجوع شود به: Top Tie Plate
Bottom Tie Plate
سطح مقطع اتم مق ید
Bound-Atom Cross-Section
خمش
خم یدگ ی جزء سوخت  یا مجتمع سوخت در اثر توز یع غ یر یکنواخت دما.
Bowing
قانون براگ ـ گر ی
اصل ی که ب یان م ی‌کند  یونش ا یجاد شده به وس یلة م یدان  یکنواخت تابش‌ ا یکس  یا گاما در  یک کاواک کوچک پر از گاز در مح یط ی همگن، مع یار ی از دز جذب ی آن مح یط م ی‌باشد.
Bragg-Gray Law
واپاش ی شاخه­ا ی
واپاش ی پرتوزا ی  یک نوکل ی ید که م ی‌تواند در دو  یا چند مس یر مختلف انجام‌ شود.
Branching Decay
کسر شاخه­ا ی
کسر ی از هسته‌ها که در واپاش ی شاخه‌ا ی به طر یق خاص ی متلاش ی م ی‌شوند. یادآور ی ـ ا ین کسر معمولاً برحسب درصد ب یان م ی‌گردد.
Branching Fraction
نسبت شاخه­ا ی
نسبت کسرها ی شاخه‌ا ی در دو مد مع ین تلاش ی.
Branching Ratio
مجتمع زا ینده
اجزاء زا ینده گروه‌بند ی ‌شده که هنگام بارگذار ی و تخل یه سوخت راکتور از  یکد یگر جدا نم ی‌شوند.
Breeder Assembly
جزء زا ینده
کوچکتر ین بخش گسستة  یک راکتور زا ینده از نظر ساختار ی، که مادة بارور جزء اصل ی تشک یل‌دهندة آن است.
Breeder Element
راکتور زا ینده
راکتور ی که مواد شکافت‌پذ یر را ب یشتر از آنچه مصرف م ی‌شود، تول ید م ی‌کند. یادآور ی ـ نسبت تبد یل راکتور زا ینده بزرگتر از واحد است.
Breeder Reactor
زا یندگ ی
تبد یل، درصورت ی که نسبت تبد یل بزرگتر از واحد باشد.
Breeding
بهرة زا یندگ ی
نسبت زا یندگ ی منها ی  یک.
Breeding Gain
نسبت زا یندگ ی
نسبت تبد یل، درصورت ی که بزرگتر از واحد باشد.
Breeding Ratio
فرمول برا یت ـ و یگنر
فرمول ب یان سطح مقطع واکنش هسته‌ا ی در مجاورت  یک  یا چند تراز تشد ید.
Breit-Wigner Formula
تابش ترمز ی
تابش الکترومغناط یس ی وابسته به شتاب مثبت  یا منف ی ذرات باردار.
Bremsstrahlung
بار یکة پهن
اندازه‌گ یر ی‌ها ی مربوط به تضع یف بار یکه بار یکه‌ا ی که در آن تابش ناپراکنده و ب یشترِ تابش پراکنده به آشکارساز م ی‌رسند.رجوع شود به: Narrow Beam
Broad Beam
منطقة م یان ی (بافر)
منطقه‌ا ی در قلب راکتور چند منطقه‌ا ی که گذار ی هموار در مشخصه‌ها ی نوترون ب ین دو منطقة متفاوت فراهم م ی‌آورد.
Buffer Zone
ضر یب انباشت
نسبت مقدار کل  یک کم یت تابش ی مع ین در هر نقطه از مح یط به آن مقدار ی که بدون برخورد به آن نقطه م ی‌رسد.
Buildup Factor
راکت یو یتة پ یش­افزوده
راکت یو یتة اضاف ی قلب پاک و سرد.
Built-In Reactivity
ناپا یدار ی برآمده
ناپا یدار ی مگنتوه یدرود ینام یك ی كه م ی‌تواند در ستون پلاسما ی ی حامل جر یان محور ی قو ی، گسترش  یابد. یادآور ی ـ با افزا یش انقباض ستون، م یدان مغناط یس ی قو یتر شده و در نت یجه پلاسما ب یشتر منقبض م ی‌گردد؛ ا ین امر حت ی م ی‌تواند منجر به قطع جر یان شود.
Bulge Instability
غل یان توده­ا ی
غل یان، زمان ی که دما ی م یانگ ین رو ی ناح یة کانال خنک‌کننده نزد یک نقطة جوش باشد.
Bulk Boiling
قدرت دسته
توان تول ید شده به وس یلة دسته سوخت در  یک کانال سوخت و یژه.
Bundle Power
پسماند گور
منطقه‌ا ی مختصِ دورهشت پسماند پرتوزا با پوشش ی از خاک که به عنوان حفاظ در برابر تابش عمل م ی‌کند.
Burial Ground
جذب­کنندة سوختن ی
جذب‌کنندة نوترون در  یک راکتور که با جذب نوترون در ضمن کار راکتور به مصرف م ی‌رسد. یادآور ی ـ به ا ین طر یق، کاهش راکت یو یته ناش ی از فرسا یش سوخت تا اندازه‌ا ی جبران م ی‌شود.
Burnable Absorber
سم سوختن ی
سم هسته‌ا ی که به منظور کمک به کنترل تغ ی یرات درازمدت راکت یو یته ناش ی از تداوم فرسا یش سوخت عمداً در راکتور قرار داده م ی‌شود.
Burnable Poison
راکتور سوزاننده
راکتور ی که در آن تبد یل قابل توجه ی رخ ندهد.
Burner Reactor
آشکارساز سوختگ ی موضع ی
ابزار ا یمن ی که در حلقه‌ها ی آزمون برا ی نشان دادن شروع شار گرما ی ی بحران ی استفاده م ی‌شود.
Burnout Detector
شار گرما ی ی سوختگ ی موضع ی
چگال ی شار گرما ی ی موضع ی که در آن، سوختگ ی موضع ی پ یش م ی‌آ ید.
Burnout Heat Flux
دما ی سوختگ ی موضع ی
فناور ی راکتور ترک یب ی از مقاد یر پارامترها ی انتقال گرما که در راکتور با خنک‌کنندة ما یع به سوختگ ی موضع ی سوخت منجر م ی‌شود.
Burnout Point
فرسا یش سوخت
کاهش ا یجاد شده در غلظت هر نوکل ی ید، ناش ی از تبد یل هسته‌ا ی در ح ین کار راکتور.رجوع شود به: Specific Burnup
Burnup
کسر فرسا یش سوخت
کسر ی از مقدار اول یة  یک نوکل ی ید مع ین که به مصرف سوخت م ی‌رسد. یادآور ی ـ ا ین کسر معمولاً به صورت درصد ب یان م ی‌شود.
Burnup Fraction
لغات هسته ای – اتمی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.