مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 22

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 22 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 22
شکم‌کوتاهی
abdomen obstipum
شکم
abdomen/ belly/ venter
حفره شکم
abdominal cavity
کشیدن مایع شکم
abdominocentesis/ celiocentesis/ celioparacentesis
شکمی ـ تناسلی
abdominogenital
حفره شکمی‌ـ لگنی
abdominopelvic cavity
شکمی ـ میان‌دوراهی
abdominoperineal
شکمی ـ کیسه‌بیضه‌ای
abdominoscrotal
شکمی ـ سینه‌ای
abdominothoracic
شکمی ـ زهراهی
abdominovaginal
شکمی ـ مثانه‌ای
abdominovesical
شکم در حالت حاد
acute abdomen
کالبدشناسی کاربردی
applied anatomy
کالبدشناسی تندیسی
artificial anatomy
کالبدشناسی هنری
artistic anatomy
شفاف‌سازی
clearing
کالبدشناسی بالینی
clinical anatomy
کالبدشناسی مقایسه‌ای
comparative anatomy
کالبدشناسی زدایشی
corrosion anatomy
کالبدشناسی دندان
dental anatomy
کالبدشناسی توصیفی
descriptive anatomy/ systematic anatomy
کالبدشناسی رشد
developmental anatomy
دستگاه درون‌ریز
endocrine system
کالبدشناسی درون‌بینی
endoscopic anatomy
بخش برون‌ریز لوزالمعده
exocrine pancreas/ exocrine part of pancreas
برون‌ریزشناسی
exocrinology
کالبدشناسی عملکردی
functional anatomy/ morphophysiology/ physiological anatomy
کالبدشناسی عمومی
general anatomy
کالبدشناسی کلان
gross anatomy/ macroanatomy/ macroscopic anatomy
بافت‌شیمی
histochemistery
بافت‌سازگاری
histocompatibility
بافت‌سازگار
histocompatible
بافت‌زایی
histogenesis
بافت‌واره
histoid
بافت‌شناختی
histologic/ histological
بافت‌شناس
histologist
فن‌ورز بافت‌شناسی
histology technician
بافت‌شناسی
histology/ histological anatomy/ histomorphology
بافت‌کافت
histolysis
بافت‌دگررویشی
histometaplastic
بافت‌سنجی
histomorphometry
عصب‌بافت‌شناسی
histoneurology/ neurohistology
آسیب‌شناسی بافت
histopathology
تبار بافت
histophyly
کاراندام‌شناسی بافت
histophysiology
کالبدشناسی هم‌ساختی
homologic anatomy/ homological anatomy
کالبدشناسی تصویری
imaging anatomy
کالبدشناسی زنده‌نگر
living anatomy
کالبدشناسی پزشکی
medical anatomy
ریزکالبدشناسی
microanatomy/ microscopic anatomy/ microscopical anatomy/ minute anatomy
کالبدشناسی بیمارنگر
morbid anatomy
کالبدشناسی اعصاب
neuroanatomy
بافت‌شناسی طبیعی
normal histology
بافت‌آسیب‌شناسی
pathologic histology
کالبدشناسی آسیب‌شناختی
pathological anatomy/ anatomic pathology/ anatomical pathology
شکم‌آونگی
pendulous abdomen/ venter propendens
کالبدشناسی تفسیر ظاهر
physiognomonic anatomy
کالبدشناسی قالبی
plastic anatomy/ clastic anatomy
کالبدشناسی عملی
practical anatomy
کالبدشناسی پرتوی
radiological anatomy/ x-ray anatomy
کالبدشناسی ناحیه‌ای
regional anatomy
شکم‌زورقی
scaphoid abdomen/ boat-shaped abdomen/ navicular abdomen/ carinate abdomen
برش‌گیری
sectioning
کالبدشناسی اختصاصی
special anatomy
زی‌داربست قرنیه
stroma of cornea
زی‌داربست عنبیه
stroma of iris/ stroma iridis
زی‌داربست تخمدان
stroma ovarii/ stroma of ovary
زی‌داربست زجاجیه
stroma vitreum/ stroma of vitreous/ vitreous stroma
زی‌داربستی
stromal/ stromatic
زی‌داربست‌زاد
stromatogenous
زی‌داربست کافت
stromatolysis
کالبدشناسی سطحی
surface anatomy/ superficial anatomy
شکم جراحی
surgical abdomen
شکم نیازمند جراحی
surgical abdomen
کالبدشناسی جراحی
surgical anatomy
کالبدشناسی دستگاهی
systemic anatomy
سینه‌ای ـ شکمی
thoracicoabdominal/ thoracoabdominal
پردازش بافت
tissue processing
کالبدشناسی موضعی
topographic anatomy
کالبدشناسی فرانگر
transcendental anatomy
کالبدشناسی فراساختاری
ultrastructural anatomy
مثانه‌ای ـ شکمی
Vesicoabdominal
کالبدشناسی دامپزشکی
veterinary anatomy
ناحیه مقعد
anal region/ regio analis
مثلث مقعد
anal triangle
موقعیت کالبدشناختی
anatomic position/ anatomical position
ناحیه ساعد
antebrachial region/ forearm region/ regio antebrachialis
ناحیه پیشین مچ پا
anterior ankle region
خط زیربغلی پیشین
anterior axillary line/ AAL
ناحیه پیشین گردن
anterior cervical region/ regio cervicalis anterior/ anterior neck region/ anterior region of neck
خط میانی پیشین
anterior median line
ناحیه پیشین بازو
anterior region of arm/ anterior brachial region/ regio brachii anterior/ regio brachialis anterior
ناحیه پیشین ساعد
anterior region of forearm/ regio antebrachii anterior/ regio antebrachialis anterior/ anterior antebrachial region
سطح پیشین بازو
anterior surface of arm/ facies anterior brachii/ facies brachialis anterior
سطح پیشین ساعد
anterior surface of forearm/ facies antebrachialis anterior/ facies anterior antebrachi
ناحیه ساقی ـ قاپی پیشین
anterior talocrural region/ regio talocruralis anterior
مثلث پیشین گردن
anterior triangle of neck/ trigonum cervicale anterius/ trigonum colli anterius
ناحیه گوش
auricular region
ناحیه شنود
auscultatory region
مثلث شنود
auscultatory triangle/ triangle of auscultation
صفحه محوری
axial plane
حفره زیربغل
axillary fossa
ناحیه زیربغل
axillary region
ناحیه بازو
brachial region/ arm region/ regio brachialis
ناحیه لپ
buccal region/ regio buccalis/ cheek region
ناحیه نرم‌ساق
calf region/ regio suralis/ sural region
ناحیه مچ دست
carpal region/ wrist region
مثلث ترقوه‌ای ـ سینه‌ای
clavipectoral triangle/ trigonum clavipectorale/
صفحه تاجی
coronal plane
برش عرضی
cross section
حفره آرنج
cubital fossa
ناحیه آرنج
cubital region/ elbow region/ regio cubitalis
ناحیه دالی
deltoid region/ regio deltoidea
مثلث دالی ـ سینه‌ای
deltopectoral triangle/ trigonum deltoideopectorale/ trigonum deltopectorale/ deltoideopectoral triangle
انگشتان دست
digits of hand/ fingers including thumb
پشت پا
dorsum of foot/ dorsal region of foot/ dorsum pedis/ regio dorsalis pedis
پشت دست
dorsum of hand/ dorsum manus
حفره زبرشکم
epigastric fossa
ناحیه زبرشکم
epigastric region
ناحیه صورت
facial region
ناحیه ران
femoral region/ regio femoralis
مثلث ران
femoral triangle
ناحیه پهلو
flank
ناحیه پا
foot region
صفحه افقی فرانکفورت
Frankfort horizontal plane
صفحه فرانکفورت
Frankfort plane
صفحه پیشانی
frontal plane
شکاف سرینی
gluteal cleft
چین سرین
gluteal fold
ناحیه سرین
gluteal region
حفره بالاترقوه‌ای بزرگ
greater supraclavicular fossa/ fossa supraclavicularis major
ناحیه دست
hand region
ناحیه پاشنه
heel region/ regio calcanea/ calcaneal region
ناحیه کوهانه
hip region
صفحه افقی
horizontal plane
زیرغضروف
hypochondrium
ناحیه زیرشکم
hypogastrium
برجستگی کوچک کف دست
hypothenar eminence
ناحیه تهیگاه
iliac region
انگشت اشاره
index finger/ index/ digit secundus manus
حفره پایین‌ترقوه‌ای
infraclavicular fossa/ fossa infraclavicularis
مثلث پایین‌ترقوه‌ای، مثلث پایین‌چنبری
infraclavicular triangle
ناحیه پایین پستان
inframammary region/ regio inframammaria
ناحیه پایین کاسه چشم
infraorbital region/ regio infraorbitalis
صفحه پایینی چشمی ـ گوشی
infraorbitomeatal plane
شیار پایین‌پلکی
infrapalpebral sulcus/ sulcus infrapalpebralis
ناحیه زیرکتف
infrascapular region/ regio infrascapularis
تهیگاه، ناحیه کشاله ران
inguinal region/ groin/ regio inguinalis/ inguen
ناحیه کشاله ران
inguinalregion,groin,regioinguinalis,inguen
ناحیه بی‌نام
innominate region
شکاف بین‌سرینی
intergluteal cleft
صفحه بیناخاری
interspinous plane/ planum interspinale/ interspinal plane/ Lanz line
صفحه بین‌دکمه‌ای
intertubercular plane
چاله زانو
knee pit
ناحیه زانو
knee region
ناودان دوسر خارجی
lateral bicipital groove/ radial bicipital groove
کناره خارجی پا
lateral border of foot/ fibular border of foot/ margo lateralis pedis/ margo fibularis pedis/ peroneal border of foot/ fibular margin of foot
کناره زند خارجی
lateral border of forearm
ناحیه خارجی گردن
lateral cervical region/ regio cervicalis lateralis/ regio colli lateralis/ lateral region of neck
ناحیه خارجی سینه
lateral pectoral region
ناحیه ساق
leg region
حفره بالاترقوه‌ای کوچک
lesser supraclavicular fossa/ fossa supraclavicularis minor
انگشت کوچک
little finger/ digit minimus manus/ digit quintus manus
ناحیه کمر
lumbar region/ lateral region/ regio lumbalis/ regio lumbaris
ناحیه پستان
mammary region
خط پستانی
mammillary line/ nipple line
کناره داخلی ساعد
margo medialis antebrachii
ناحیه پستانکی
mastoid region
ناودان دوسر داخلی
medial bicipital groove
کناره داخلی
medial border
کناره داخلی پا
medial border of foot/ tibial border of foot/ margo medialis pedis/ margo tibialis pedis
صفحه میانی
median plane
ناحیه چانه
mental region/ regio mentalis/ chin region
شیار لبی ـ چانه‌ای
mentolabial sulcus/ sulcus mentolabialis/ mentolabial furrow
ناحیه استخوان‌های دست
metacarpal region
خط زیربغلی میانی
midaxillary line
خط میان‌ترقوه‌ای
midclavicular line
انگشت میانی
middle finger/ digit medius/ digit tertius manus
صفحه سهمی میانی
midsagittal plane
خط میان‌جناغی
midsternal line
مثلث ماهیچه‌ای
muscular triangle
ناحیه بینی
nasal region/ regio nasalis
شیار بینی ـ لبی
nasolabial sulcus/ sulcus nasolabialis/ nasolabial groove
شکاف نرمه سرینی
natal cleft
سطح پس‌گردنی
nuchal plane
ناحیه پس گردن
nuchal region/ regio nuchalis
سطح پس‌سری
occipital plane
ناحیه پس‌سری
occipital region
مثلث ترقوه‌ای ـ کتفی
omoclavicular triangle/ trigonum omoclaviculare
ناحیه دهان
oral region/ regio oralis
ناحیه کاسه چشم
orbital region/ regio orbitalis
صفحه چشمی ـ گوشی
orbitomeatal plane/ eye-ear plane
کف دست
palm/ palmar region
صفحه پیرامیانی
paramedian plane/ planum paramedianum
صفحه پیراسهمی
parasagittal plane
خط پیراجناغی
parasternal line
خط پیرامهره‌ای
paravertebral line/ linea paravertebralis
ناحیه آهیانه
parietal region/ regio parietalis capitis
ناحیه بناگوش
parotid region/ parotideom asseteric region/ regio parotideomasseterica
ناحیه سینه
pectoral region
حفره پس زانو
popliteal fossa
خط زیربغلی پسین
posterior axillary line/ linea axillaris posterior/ linea postaxillaris/ postaxillary line
ناحیه پسین گردن
posterior cervical region/ regio cervicalis posterior/ regio colli posterior/ posterior neck region/ posterior region of neck
خط میانی پسین
posterior median line/ posterior midline
ناحیه پسین بازو
posterior region of arm/ posterior brachial region/ regio brachialis posterior
ناحیه پسین ساعد
posterior region of forearm/ regio antebrachii posterior/ regio antebrachialis posterior/ posterior antebrachial region
سطح پسین بازو
posterior surface of arm/ facies brachialis posterior
سطح پسین ساعد
posterior surface of forearm/ facies antebrachialis posterior
مثلث پسین
posterior triangle
مثلث پسین گردن
posterior triangle of neck/ trigonum cervicale posterius
ناحیه شرمگاهی
pubic region
کناره زند خارجی ساعد
radial border of forearm/ margo radialis antebrachii/ margo lateralis antebrachii
انگشت حلقه
ring finger/ digit anularis/ digit quartus manus
ناحیه خاجی
sacral region
استخوان خاجی
sacrum
صفحه سهمی
sagittal plane
خط کتفی
scapular line
ناحیه کتف
scapular region/ regio scapularis
کف پا
sole/ plantar region/ planta/ regio plantaris
خط جناغی
sternal line
ناحیه جناغی ـ ترقوه‌ای ـ پستانکی
sternocleidomastoid region/ regio sternocleidomastoidea
مثلث زیرچنبری
subclavian triangle
صفحه زیردنده‌ای
subcostal plane
مثلث زیرفکی
submandibular triangle/ submaxillary triangle
مثلث زیرچانه‌ای
submental triangle
شیار دوسر خارجی
sulcus bicipitalis lateralis
شیار دوسر داخلی
sulcus bicipitalis medialis
شیار دوسر زند خارجی
sulcus bicipitalis radialis radial bicipital sulcus
شیار دوسر زند داخلی
sulcus bicipitalis ulnaris
صفحه بالاستیغی
supracristal plane/ planum supracristale/ supracrestal plane
صفحه بالایی چشمی ـ گوشی
supraorbitomeatal plane
شیار بالاپلکی
suprapalpebral sulcus/ sulcus suprapalpebralis
ناحیه گیجگاه
temporal region
برجستگی بزرگ کف دست
thenar eminence
انگشت شست
thumb/ pollex/ digit primus manus
صفحه خروجی معده
transpyloric plane
صفحه عرضی
transverse plane/ transversal plane
مثلث خارجی گردن
trigonum colli laterale
کناره زند داخلی ساعد
ulnar border of forearm/ margo ulnaris antebrachii/ ulnar margin of forearm
ناحیه ناف
umbilical region
ناحیه ادراری ـ تناسلی
urogenital region/ regio urogenitalis
مثلث ادراری ـ تناسلی
urogenital triangle
ستون مهره‌ها
vertebral column/ spinal column
ناحیه مهره‌ای
vertebral region/ regio vertebralis
صفحه عمودی
vertical plane
صفحه بینایی
visual plane
ناحیه گونه
zygomatic region/ regio zygomatica
حافظه بلندمدت
long term memory/ secondary memory/ long term store/ permanent memory
حافظه
memory
بزل درون‌شامه
amniocentesis
پیشازادمانی
antepartum/ antenatal/ prenatal
نوزاد زودرس
preterm neonate/ premature neonate
نوزاد رسیده
term neonate
لغات پزشکی بخش 22
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.