مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ژئوفیزیک – بخش 1

در این قسمت  لغات ژئوفیزیک بخش 1 عرضه شده است.

لغات ژئوفیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات ژئوفیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات ژئوفیزیک - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات ژئوفیزیک  بخش 1
موج تبدیلی
 converted wave
فاصله بحرانی
 critical distance
شکست بحرانی
 critical refraction
پوسته
 crust
زمین‌لرزه ژرف
 deep-focus earthquake
زمین‌لرزه
 earthquake/ seism
رومرکز
 epicentre
لرزه‌یاب
 geophone
آرایه لرزه‌یاب
 geophone array
گرانی‌سنجی
 gravimetry
گران‌زمین‌لرزه
 great earthquake
سرموج
 head wave
لرزه‌یاب افقی
 horizontally oriented geophone
آب‌لرزه‌یاب
 hydrophone
درون‌هسته
 inner core
نیم‌ژرف‌زمین‌لرزه
 intermediate-focus earthquake
زمین‌لرزه بزرگ
 large earthquake
زیرپوسته
 lower crust
زیرگوشته
 lower mantle
کلان‌زمین‌لرزه
 major earthquake
گوشته
 mantle
خردزمین‌لرزه
 microearthquake
خردلرزه
 microseism
زمین‌لرزه متوسط
 moderate earthquake
برون‌هسته
 outer core
کمربند زلزله
 seismic belt
اکتشاف لرزه‌ای
 seismic exploration
کاوش لرزه‌ای
 seismic prospecting
رد لرزه
 seismic trace
موج لرزه‌ای
 seismic wave
زلزله‌خیزی
 seismicity
لرزه‌نگاشت
 seismogram
لرزه‌نگار
 seismograph
زلزله‌شناسی
 seismology
لرزه‌شناسی
 seismology
لرزه‌سنج
 seismometer
زمین‌لرزه کم‌ژرفا
 shallow-focus earthquake
زمین‌لرزه کوچک
 small earthquake
کشانه
 streamer
منحنی زمان ـ مسافت
 time-distance curve
زمان سیر
 travel time
ریززمین‌لرزه
 ultra-microearthquake
روپوسته
 upper crust
روگوشته
 upper mantle
لرزه‌یاب قائم
 vertically oriented geophone
گرانی مطلق
 absolute gravity
نقشه‌برداری هوامغناطیسی
 aeromagnetic surveying
لرزه‌شناسی کاربردی
 applied seismology
عرض نجومی
 astronomic latitude
موج حجمی
 body wave
صفحه بوگه
 Bouguer plate
زمین‌لرزه سرشتی
 characteristic earthquake
هم‌میان‌نقطه
 common midpoint/ CMP
هم‌ژرفانقطه
 common-depth-point/ CDP
گردآورد هم‌چشمه
 common-source gather
موج تراکمی
 compressional wave
مرحله همالرزه‌ای
 coseismic phase
چرخه دگرشکلی پوسته
 crustal deformation cycle
عمق کوری
 Curie depth
انحراف
 declination
تباین چگالی
 density contrast
مقطع عمقی
 depth section
موج پیچشی
 distortional wave
شکل‌پذیر
 ductile
شکل‌پذیری
 ductility
پیش‌بینی زمین‌لرزه
 earthquake prediction
خوشه‌زمین‌لرزه
 earthquake swarm
کشسان
 elastic
ثابت کشسانی
 elastic constant
کشسانی
 elasticity
لرزه‌شناسی اکتشافی
 exploration seismology
ژرفای کانون
 focal depth
تصحیح هوای آزاد
 free-air correction
بی‌هنجاری گرانی هوای آزاد
 free-air gravity anomaly
عرض زمین‌مرکزی
 geocentric latitude
وارونگی زمین‌مغناطیس
 geomagnetic reversal
گرادیان گرانی
 gravity gradient
برگردان گرانی
 gravity reduction
زمین‌غلت
 ground roll
زمین‌لرزه القایی
 induced earthquake
مرحله میان‌لرزه‌ای
 interseismic phase
موج ناچرخشی
 irrotational wave
هم‌ایستایی
 isostasy
هم‌ایستا
 isostatic
تصحیح عرض جغرافیایی
 latitude correction
موج طولی
 longitudinal wave
استوای مغناطیسی
 magnetic equator
میل مغناطیسی
 magnetic inclination
عرض مغناطیسی
 magnetic latitude
بی‌هنجاری محلی مغناطیسی
 magnetic local anomaly
نصف‌النهار مغناطیسی
 magnetic meridian
رصدخانه مغناطیسی
 magnetic observatory
تغییر درازمدت مغناطیسی
 magnetic secular change
گرانی مشاهده‌ای
 observed gravity
موج P
 P wave
دیرین‌زمین‌لرزه
 paleoearthquake
دیرینه‌عرض مغناطیسی
 paleolatitude
دیرینه‌مغناطیس
 paleomagnetism
دیرین‌زلزله‌خیزی
 paleoseismicity
مرحله پسالرزه‌ای
 postseismic phase
مرحله پیشالرزه‌ای
 preseismic phase
موج فشاری
 pressure wave
موج اولیه
 primary wave
لرزه‌شناسی کاوشی
 prospecting seismology
موج کش‌واکشی
 push-pull wave
ردیابی پرتو
 ray tracing
مسیر پرتو
 raypath
مانده‌مغناطش
 remanent magnetization
موج چرخشی
 rotational wave
موج S
 S wave
موج دوم
 secondary wave
زمین‌لرزه‌ای
 seismic
لرزه‌ای
 seismic
داده‌برداری لرزه‌ای
 seismic acquisition
ناهمسان‌گردی لرزه‌ای
 seismic anisotropy
کاف لرزه‌ای
 seismic gap
مقطع لرزه‌ای
 seismic section
موج برشی
 shear wave
موج سطحی
 surface wave
موج مماسی
 tangential wave
دورلرزه
 teleseism
مقطع زمانی
 time section
موج عرضی
 transverse wave
نگاره صوتی
 acoustic log
چاه‌نگاری آکوستیکی
 acoustic well logging
گرانی‌سنجی هوایی
 aerial gravimetry
مغناطیس‌سنجی هوایی
 aerial magnetometry
نقشه هوامغناطیسی
 aeromagnetic map
تفنگ هوا
 air gun
مغناطیس‌سنج هوابرد
 airborne magnetometer
مغناطیس‌سنجی هوابرد
 airborne magnetometry
هواموج
 airwave
نوار دگرنام
 alias band
صافی دگرنام
 alias filter/ antialias filter
دگرنامی
 aliasing
چگالی ظاهری
 apparent density
زمان رسید
 arrival time
پردازش‌ماند
 artifact/ footprint
بی‌لرزه
 aseismic
تنشگاه
 asperity
گرانی‌سنج ناپایدارنما
 astatized gravimeter/ unstable gravimeter/ labilized gravimeter/ astatic gravimeter/ pseudoastatized gravimeter
شفق جنوبگان
 aurora australis
شفق شمالگان
 aurora borealis
گزینش خودکار
 automatic picking
صفحه کمکی
 auxiliary plane/ auxiliary fault plane
آهن‌ربای میله‌ای
 bar magnet
سد جنبش
 barrier
زون کور
 blind zone
بزرگی موج حجمی
 body-wave magnitude
چاه گمانه
 borehole
اثر چاه
 borehole effect
چاه‌لرزه‌یاب
 borehole geophone
چاه‌گرانی‌سنج
 borehole gravimeter
دوربین درون‌چاهی
 borehole televiewer
روش چاه‌به‌چاه
 borehole-to-borehole method
برگردان بوگه
 Bouguer reduction/ Bouguer correction
اثر حباب
 bubble effect
تپ حباب
 bubble pulse
چگالی کپه‌ای
 bulk density
متمم عرض جغرافیایی
 colatitude
گردآورد هم‌دورافت
 common-offset gather/ common-range gather
گسترش چلیپایی
 cross spread
روش بین‌چاهی
 crosshole method
فاصله هم‌گذری
 crossover distance
سطح مبنا
 datum plane
شیب‌نگاره
 dip log/ dipmeter log
برون‌راند شیب
 dip moveout
سوزن مغناطیسی
 dip needle
فروروبش
 downsweep
ادامه فروسو
 downward continuation
مهندسی زلزله
 earthquake engineering/ seismic engineering
بزرگی زمین‌لرزه
 earthquake magnitude
پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه
 earthquake precursors
یک‌سوگسترش
 end-on spread
پروفیل لرزه‌ای یک‌سوگسترش
 end-on spread seismic profile
زلزله‌شناسی مهندسی
 engineering seismology
ترازوی اوتوش
 Eötvös balance
ترازوی پیچشی اوتوش
 Eötvös torsion balance
خطای بست
 error of closure/ misclosure/ closing error
قطعه‌بندی گسل
 fault segmentation
اولین رسید
 first arrival
اولین شکن
 first break
موجوارگی زمینوار
 geoid undulation
ارتفاع زمینوار
 geoidal height/ geoid height
جدایش زمینوار
 geoidal separation/ geoid separation
استوای زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic equator
تغییرات سده‌ای زمین‌مغناطیس
 geomagnetic secular variation
گرادیان‌سنج
 gradiometer
لایه پنهان
 hidden layer
مغناطش القایی
 induced magnetization
زمان برخوردگاه
 intercept time
سرعت بازه‌ای
 interval velocity
زون تاخته
 invaded zone
خم هم‌بی‌هنجاری
 isoanomaly curve/ isanomaly curve
خط هم‌بی‌هنجاری
 isoanomaly/ isanomaly/ isoanomalous line/ isanomalous line
خط هم‌میل
 isocline
خط هم‌دینامیک، هم‌دینامیک
 isodynamic
خط هم‌گرانی
 isogal
خط هم‌شدت
 isogam
خط هم‌انحراف
 isogonic line
نقشه هم‌مغناطیسی
 isomagnetic map
خط هم‌تغییر
 isopor line
خط هم‌لرز
 isoseismal line
روان‌گرایی
 liquefaction
بزرگی محلی
 local magnitude
نگاره
 log
چندباره بلندمسیر
 long-path multiple
قطبایی مغناطیسی
 magnetic polarity
قطب مغناطیسی
 magnetic pole/ dip pole
روش زمین‌مغناط‌برقی
 magnetotelluric method

 

لغات ژئوفیزیک  بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.