مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ژئوفیزیک – بخش 2

در این قسمت  لغات ژئوفیزیک بخش 2 عرضه شده است.

لغات ژئوفیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات ژئوفیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات ژئوفیزیک - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات ژئوفیزیک  بخش 2
مقطع کوچیده
 migrated section
دریچه کوچ
 migration aperture
بزرگی گشتاوری
 moment magnitude
برون‌راند
 moveout/ stepout
بازتاب چندباره
 multiple reflection
برون‌راند بهنجار
 normal moveout
نورهای شمالی
 northern lights
دورافت
 offset
چندباره چوب‌پایی
 peg-leg multiple
رد راهنما
 pilot trace
کوچ پس‌برانباشت
 poststack migration
کوچ پیش‌برانباشت
 prestack migration
بازتاب اولیه
 primary reflection
فراراند
 pull-up
بازه بازگشت
 recurrence interval
تراز مرجع
 reference level
سطح مرجع
 reference plane
کره‌وار مرجع
 reference spheroid
بزرگی در مقیاس ریشتر، بزرگی ریشتر
 Richter magnitude
دریالرزه‌موج
 seaquake wave
دریالرزه
 seaquake/ submarine earthquake
دومین رسید
 second arrival
تغییرات سده‌ای
 secular variation
خطر زمین‌لرزه
 seismic hazard/ earthquake hazard
خطرپذیری زمین‌لرزه‌ای
 seismic risk
زون سایه
 shadow zone
چندباره کوتاه‌مسیر
 short-path multiple
افراز لغزش
 slip partitioning
نورهای جنوبی
 southern lights
دوسوگسترش
 split spread
داده‌برداری دوسوگسترش
 split spread data acquisition
افراز کرنش
 strain partitioning
افت تنش
 stress drop
تصحیح زمینگان
 terrain correction/ topographic correction
ترازوی پیچشی
 torsion balance
سونامی
 tsunami/ seismic sea wave/ seismic surge
موجوارگی
 undulation
فراروبش
 upsweep
ادامه فراسو
 upward continuation
فراراند سرعتی
 velocity pull-up
فروراند سرعتی
 velocity push-down/ push-down
چاه‌نگاره
 well log
چاه‌نگاری
 well logging
سیم‌خط‌نگاره
 wire line log
فنر صفر
 zero length spring
تغییر مغناطیسی نابهنجار
 abnormal magnetic variation
مغناطیس‌سنج مطلق
 absolute magnetometer
سنج‌افزار گرانی مطلق
 absolute-gravity instrument
شتاب سقوط آزاد
 acceleration of free fall
شتاب گرانی
 acceleration of gravity
سن نابرابری روزانه
 age of diurnal inequality
سن کشند روزانه
 age of diurnal tide
گرانی ظاهری
 apparent gravity
ژئوفیزیک درون‌چاهی
 borehole geophysics
تصویربرداری درون‌چاهی
 borehole imaging
بی‌هنجاری بوگه
 Bouguer anomaly
بی‌هنجاری گرانی بوگه
 Bouguer gravity anomaly
گسترش هامشی
 broadside spread
شیب‌سنج
 clinometer
همازمینوار
 cogeoid
نگاره چگالی
 density log
رسید مستقیم
 direct arrival
موج مستقیم
 direct wave
سن روزانه
 diurnal age
تغییرات روزانه
 diurnal variations/ daily variation
تصحیح ارتفاع دینامیکی
 dynamic height correction
کشند زمین
 Earth tide
شدت زمین‌لرزه
 earthquake intensity
میدان گرانی زمین
 Earth’s gravity field
تصحیح کشند زمین
 Earth-tide correction
تصحیح اتووش
 Eötvös correction/ Eötvös effect
یکای اتووش
 Eötvös unit
نگاره گاما ـ گاما
 gama-gama log
رانه گرانیسنج
 gravimeter drift/ gravity-meter drift/ drift of gravimeter
ثابت گرانش
 gravitational constant/ constant of gravitation
بی‌هنجاری گرانی
 gravity anomaly
میدان گرانی
 gravity field/ gravitational field
نیم‌پهنا
 half-width
بی‌هنجاری ارتفاع
 height anomaly
میل‌سنج
 inclinometer
تعدیل هم‌ایستایی
 isostatic adjustment
بی‌هنجاری هم‌ایستایی
 isostatic anomaly
جبران هم‌ایستایی
 isostatic compensation
تصحیح هم‌ایستایی
 isostatic correction
مانده‌مغناطش همدما
 isothermal remanent magnetization/ IRM
آهنربای طبیعی
 lodestone/ Hercules stone/ leading stone/ loadstone
بی‌هنجاری مغناطیسی
 magnetic anomaly
پیسنگ مغناطیسی
 magnetic basement
انحراف مغناطیسی
 magnetic deviation
پهنه شدیدلرزه
 meizoseismal area
دیرینه‌زلزله‌شناسی
 paleoseismology
شبه‌زمینوار
 quasi-geoid
گرانی نسبی
 relative gravity
سنج‌افزار گرانی نسبی
 relative-gravity instrument
قطبایی وارون
 reversed polarity/ reversed magnetic field
لرزه‌زمین‌ساخت
 seismotectonics
جنبش نیرومند زمین
 strong ground motion
زمین‌ساخت‌مغناطیس
 tectonomagnetism
زمین‌ساخت‌فیزیک
 tectonophysics
زمین‌ساخت‌کره
 tectonosphere
زمینسان
 telluroid
تصحیح کشند
 tidal correction
عارضه زمین‌پتانسیلی مطلق
 absolute geopotential topography
گسل ناهم‌نهاد
 antithetic fault
سمت وارون
 back azimuth/ reverse azimuth
زلزله‌خیزی زمینه
 background seismicity
خانک
 bin
فاصله خانک‌ها
 bin interval
چرخش خانک
 bin rotation
اثر پروانه‌گون
 bowtie effect/ bow-tie effect/ bow tie effect
مانده‌مغناطش شیمیایی
 chemical remanent magnetization/ CRM/ chemical remanence/ chemical magnetization/ crystallization remanent magnetization/ crystallization magnetization
خط هم‌فرود
 coincident-time line
ناپیوستگی کنراد
 Conrad discontinuity
برش‌نگاری بین‌چاهی
 crosshole tomography
برش‌نگاری پراشی
 diffraction tomography
توفان زمین‌لرزه
 earthquake storm
فاصله رومرکزی
 epicentral distance
حل صفحه گسل
 fault-plane solution/ focal-mechanism solution
تخت‌شدگی
 flattening
دستگاه مختصات زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic coordinates
دوقطبی زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic dipole
عرض زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic latitude
طول زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic longitude
نصف‌النهار زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic meridian
نوفه زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic noise
قطب زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic pole
زمین‌پتانسیل
 geopotential
ارتفاع زمین‌پتانسیلی
 geopotential height
ضخامت زمین‌پتانسیلی
 geopotential thickness
عارضه زمین‌پتانسیلی
 geopotential topography
تخت‌شدگی گرانی
 gravitational flattening/ gravity flattening
زمین‌لرزه درون‌صفحه‌ای
 intraplate earthquake
زون کم‌سرعت
 low velocity zone/ LVZ
پیش‌نشانگر میدانی
 macroscopic precursor
رومرکز میدانی
 macroseismic epicentre
زلزله‌شناسی میدانی
 macroseismology
تغییر روزانه مغناطیسی
 magnetic diurnal variation/ magnetic daily variation
تراوایی مغناطیسی
 magnetic permeability
کاوش مغناطیسی
 magnetic prospecting
ایستگاه مغناطیس‌سنجی
 magnetic station
تغییر زمانی مغناطیسی
 magnetic temporal variation
تغییرات مغناطیسی
 magnetic variation/ geomagnetic variation
موهو
 Moho
ناپیوستگی موهو
 Mohorovicic discontinuity/ M-discontinuity
مانده‌مغناطش طبیعی
 natural remanent magnetization/ NRM/ natural remanence/ natural remanent magnetism
قطب شمال زمین‌مغناطیسی
 north geomagnetic pole/ north pole/ north magnetic pole
برش‌نگاری بازتابی
 reflection tomography/ seismic reflection tomography
برش‌نگاری شکستی
 refraction tomography/ seismic refraction tomography
گشتاور زمین‌لرزه
 seismic moment/ scalar seismic moment
برش‌نگاری لرزه‌ای
 seismic tomography
زون لرزه‌زا
 seismogenic zone
لرزه‌نما
 seismoscope
قطب جنوب زمین‌مغناطیسی
 south geomagnetic pole/ south pole/ south magnetic pole
گسل‌گامه
 stepover
گسل هم‌نهاد
 synthetic fault
برش‌نگاری زمان‌سیری
 traveltime tomography
تضعیف غیرکشسان
 anelastic attenuation
مقاومت‌ویژه ظاهری
 apparent resistivity
خم مقاومت‌ویژه ظاهری
 apparent-resistivity curve
چیدمان سطحی
 areal geometry
رابطه تضعیف
 attenuation relationship
مقدار بی
 b value
چیدمان آجری
 brick geometry/ brickwall geometry/ brick pattern/ brickwall pattern
چیدمان دکمه‌چین
 button-patch geometry
چیدمان شطرنجی
 checkerboard pattern
نوفه همدوس
 coherent noise
غلتش عمودبه‌خط
 crossline roll/ x-line roll
عمودبه‌خط
 cross-line/ x-line
الکترود جریان
 current electrode
گسل جدایشی
 décollement/ decollement/ detachment fault/ glide horizon
گسلش فراشکن
 décollement/ decollement
شبح‌زدایی
 deghosting
کوچ عمقی
 depth migration
ژرفای اکتشاف
 depth of exploration
مدل پخش اتساعی
 dilatancy diffusion model
آرایه دوقطبی ـ دوقطبی
 dipole-dipole array/ double dipole array
برداشت راستایی
 directional survey
فروشیب
 downdip
سازوکار کانونی زمین‌لرزه
 earthquake focal mechanism
نظریه برگشت کشسان
 elastic rebound theory
روش مقاومت‌ویژه الکتریکی
 electrical resistivity method
کاوش الکترومغناطیسی
 electromagnetic prospecting
گمانه‌زنی الکترومغناطیسی
 electromagnetic sounding
برداشت الکترومغناطیسی
 electromagnetic surveying
عدم قطعیت شناختی
 epistemic uncertainty
گسترش بسط‌یابنده
 expanding spread
گسل‌سنگ
 fault rock
هندسه میدانی
 field geometry
چیدمان میدانی
 field layout
چیدمان نرم‌خانک
 Flexi-Bin geometry/ bin fractionation geometry
سازوکار کانونی
 focal mechanism
زمین‌کیهان‌شناس
 geocosmologist
زمین‌کیهان‌شناسی
 geocosmology
گاهشماری زمین‌مغناطیسی
 geomagnetochronology
تضعیف هندسی
 geometric attenuation
بی‌هنجاری زمین‌گرمایی
 geothermal anomaly
اکتشاف زمین‌گرمایی
 geothermal exploration/ thermal exploration
گرادیان زمین‌گرمایی
 geothermal gradient
مخزن زمین‌گرمایی
 geothermal reservoir
سامانه زمین‌گرمایی
 geothermal system
شبح
 ghost
آشفتگی گرانی
 gravity disturbance/ gravitational disturbance
شبکه گرانی
 gravity network
تأخیر گروه
 group delay
فاصله میان‌گروهی
 group interval
نوفه ناهمدوس
 incoherent noise
آرایه لرزه‌یاب به‌خط
 inline geophone array
گسترش دورافت به‌خط
 inline offset spread/ inline offset
غلتش به‌خط
 inline roll/ crossline direction

 

لغات ژئوفیزیک  بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.