مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 10

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 10
exploitation felling
برش سودجویانه
external yarding distance
فاصله داربری خارجی
extraordinary felling
برش اضطراری
fall-over protective structures/FOPS
حفاظ ضربه‌گیر
feller
برشگر
felling age
سن برش
felling area
سطح برش
felling cycle
چرخه برش
felling license
پروانه برش
felling methods
روش‌های برش
felling/cutting/falling
برش
forest area
سطح جنگل
forest degradation
تخریب جنگل
forest depot/landing yard
انبارگاه جنگل
forest district/district/forest division
بخش
forest ecosystem
بوم‌سازگان جنگلی
forest ecosystem maintenance
نگهداری بوم‌سازگان جنگلی
forest edge
حاشیه جنگل
forest edge tending
پرورش حاشیه جنگل
forest industry
صنایع جنگلی
forest management unit/FMU
واحد مدیریت جنگل
forest resources
منابع جنگلی
forest site
رویشگاه جنگل
forest site classification
رده‌بندی رویشگاه جنگل
forest steppe
استپ جنگلی
forest structure/stand structure
ساختار جنگل
forest type cartography
نقشه‌نگاری مونه جنگل
forest type map
نقشه مونه جنگل
forest type/forest site type
مونه جنگل
forest typology
مونه‌شناسی جنگل
forwarder
ماشین پیش‌حمل
forwarding/prehauling
پیش‌حمل
fuel loading
بارگیری هیمه
grapple yarding
داربری چنگکی
grass savanna
ساوانای علفی
grass steppe
استپ علفی
grassland/herbland
علفزار
ground hauling
حمل‌ونقل زمینی
ground skidding
چوب‌کشی زمینی
ground yarding
داربری زمینی
ground-lead logging/cable-ground skidding
بینه‌بری بافه‌ای زمینی
group shelterwood cutting
برش پناهی گروهی
hand skidding
چوب‌کشی دستی
haul line
خط حمل‌ونقل
haul road
راه حمل‌ونقل
haulback/haulback line
بافه برگشت
hauling/haulage/timber transportation/wood transportation
حمل‌ونقل چوب
high-lead logging/high-lead cable logging
بینه‌بری نیمه‌معلق
high-lead yarding
داربری نیمه‌معلق
hot deck
انباشته زودحمل
hot logging
بینه‌بری سریع
inaccessible forest
جنگل دست ‌نایاب
intermediate forest/post pioneer forest
جنگل برزخی
irregular shelterwood system
شیوه پناهی نامنظم
kerf/saw cut/saw kerf
اره‌خور
kerfing
اره‌خوری
kerfless cutting
برش بی‌اره‌خور
kerfless sawing
اره‌کشی بی‌اره‌خور
lateral loading
بارگیری کناری
lateral yarding
داربری کناری
lateral yarding distance
فاصله داربری کناری
limbing/debranching/delimbing
شاخه‌بری
loader
بارزن
loading
بارگیری
loading capacity
ظرفیت بارگیری
loading jack
جک بارگیری
loading winch
دوار بارگیری
log
گرده‌بینه
low-land forest
جنگل پایین‌بند
mangrove forest/intertidal forest
جنگل کشندی
marker
نشانه‌گذار
marking axe
تبر نشانه‌گذاری
marking gun
تفنگ نشانه‌گذاری
marking hammer
چکش نشانه‌گذاری
matured forest
جنگل رسیده
Mediterranean forest
جنگل مدیترانه‌ای
mountain tundra
توندرای کوهستانی، سرددشت کوهستانی
mountain tundra
سرددشت کوهستانی
mountainous forest/montane forest
جنگل کوهستانی
non-commercial forest
جنگل غیرتجاری
non-commercial forest area
سطح جنگل غیرتجاری
normal forest management
مدیریت جنگل بهنجار
normal forest/age class forest
جنگل بهنجار
one-groove pulley
قرقره یک‌شیاری
optimum road spacing
فاصله بهینه راه‌ها
participatory forestry/social forestry
جنگل‌داری مشارکتی
peavey/peavy/peavie
بینه‌غلتان
permanent forest
جنگل پایا
pioneer forest
جنگل پیش‌گام
pioneer phase
فاز پیش‌گام
pioneer stage/gap stage
مرحله پیش‌گام
pioneer tree
درخت پیش‌گام
pioneer/pioneer species/pioneer plant
پیش‌گام
plain forest
جنگل جلگه‌ای
plain forest management
مدیریت جنگل جلگه‌ای
pole
تیرک
prerigging
تجهیزات مقدماتی
private forest
جنگل خصوصی
private forest management
مدیریت جنگل خصوصی
productive forest area
سطح جنگل مولد
pulley block/block
جعبه‌قرقره
pulley/sheave/pulley wheel
قرقره
rain forest
جنگل بارانی
reloading
بارگیری مجدد
restricted forest use
جنگل با استفاده محدود
rigging slinger
تجهیزات بالابر
rigging/rig
تجهیزات بافه‌ای
riparian forest
جنگل کران‌آب
royal forest/crown forest
جنگل سلطنتی
rural forest management
مدیریت جنگل روستایی
rural forest products
فراورده‌های جنگل روستایی
rural forest/village forest
جنگل روستایی
sapling
نهال
savanna
ساوانا
sclerophyllous forest
جنگل سخت‌برگ
setting
داربرگاه
shade intolerant species
گونه نورپسند
shade intolerant tree
درخت نورپسند
shade intolerant/light demanding/light demander
نورپسند
shade tolerance
سایه‌پسندی
shade tolerant species
گونه سایه‌پسند
shade tolerant tree
درخت سایه‌پسند
shade tolerant/shade demanding
سایه‌پسند
shelterwood cutting/shelterwood felling/shelterwood cut
برش پناهی
shelterwood system/shelterwood method
شیوه پناهی
shelterwood-strip system
شیوه پناهی- نواری
shrub
درختچه
shrub savanna
ساوانای درختچه‌ای
shrub steppe
استپ درختچه‌ای
side/chance/show
واحد بینه‌برداری
side camp
اردوی بینه‌بری
side rod
مسئول واحد بینه‌بری
site
رویشگاه
site class
رده رویشگاه
site factor
عامل رویشگاهی
site index
شاخص رویشگاه
site index curve
منحنی شاخص رویشگاه
site map
نقشه رویشگاه‌ها
site mapping
نقشه‌سازی رویشگاه
site preparation
آماده‌سازی رویشگاه
site productivity calss
رده بهره‌وری رویشگاه
site quality/site productivity
کیفیت رویشگاه
skid trail
گذر چوب‌کشی
skid way
مسیر چوب‌کشی
skidder
چوب‌کش
skidding
چوب‌کشی
skidding road/skid road
راه چوب‌کشی
skyline cable logging/overhead logging
بینه‌بری بافه‌ای هوایی
state forest laws
قوانین جنگل دولتی
state forest management
مدیریت جنگل دولتی
state forest regulation
مقررات جنگل دولتی
state forest/governmental forest/government forest
جنگل دولتی
steppe
استپ
stretching pulley
قرقره کششی
strip cutting/strip felling
برش نواری
sulky
گاری چوب‌کش
temperate forest
جنگل معتدله
temperate rain forest
جنگل بارانی معتدله
terrestrial ecosystem
بوم‌سازگان زمینی
topping/beheading
تاج‌بری
tree marking/timber marking
نشانه‌گذاری
tree savanna
ساوانای درختی
tree steppe
استپ درختی
tropical rain forest
جنگل بارانی حاره‌ای
tropical shelterwood system
شیوه پناهی حاره‌ای
tundra
توندرا
turn/drag
نوبت‌بار
undercut
بن‌بری
uniform shelterwood system
شیوه پناهی یکدست
urban forest management
مدیریت جنگل شهری
urban forest/town forest/city forest
جنگل شهری
wildland/wild land
زمین بکر
wildlife
حیات وحش
winch skidding
چوب‌کشی دواری
wood industry
صنایع چوب
yarder
داربر
yarding
داربری
yarding line
خط داربری
above-ground biomass
زی‌توده روزمینی
alien species
گونه بومی‌شده
all-aged stand
توده همه‌سنی
alpha diversity
تنوع آلفا
aquatic animals
جانوران آبزی
aquatic environment
محیط‌زیست آبی
aquatic plants
گیاهان آبزی
assortment table
جدول رقم‌بندی
band girdling
کت‌زنی نواری
below-ground biomass
زی‌توده زیرزمینی
beta diversity
تنوع بتا
big game
شکار بزرگ
biodiversity loss
افت تنوع زیستی
biodiversity/biological diversity/diversity
تنوع زیستی
board mill/board sawmill
کارخانه تخته‌بری
board rule
تخته‌سنجه
board splitter/reviving knife/spreader wheel
گوه اره
branchwood
شاخه‌چوب
chemical girdling
کت‌زنی شیمیایی
close game season
فصل شکارممنوع
codominant
درخت چیره‌نما
competition
رقابت
competition exclusion
حذف رقابتی
competitive exclusion principle
اصل حذف رقیب
competitive release
رهایی از رقیب
competitive use
کاربری رقابتی
compositional diversity
تنوع ترکیبی
conservation
حفاظت
conservation body
یگان حفاظت
conservation easement
حریم حفاظت
conservation measures
اقدامات حفاظتی
conservation of sources
حفاظت منابع
conservation pool
آبگیر حفاظتی
conservationism
حفاظت‌گرایی
conservationist
حفاظت‌گرا
crown
تاج
crown base
تاج‌بن
crown class
رده تاج
crown closure/canopy closure
تاج‌بست
crown cover/canopy cover
تاج‌پوشش
crown density/canopy density
تراکم تاج
crown diameter ratio
نسبت قطر تاج
crown diameter/crown width
قطر تاج
crown fire
حریق تاجی
crown form
شکل تاج
crown height
بلندای تاج
crown length
طول تاج
crown length ratio/crown ratio/crown depth ratio/crown percent/live crown ratio
نسبت طول تاج
crown-area index
شاخص سطح تاج
cruise/timber cruise
گشت برآورد
diversity anomaly
بی‌هنجاری تنوع
diversity concepts
مفاهیم تنوع زیستی
diversity index
شاخص تنوع
dominance
چیرگی
dominant
درخت چیره
dominated/intermediate/subdominant
درخت مغلوب
down tree
درخت افتاده
ecoclimate
بوم‌اقلیم
ecograph
بوم‌نگاشت
ecological balance
توازن بوم‌شناختی
ecological classification
رده‌بندی بوم‌شناختی
ecological damage
آسیب بوم‌شناختی
ecological disaster
فاجعه بوم‌شناختی
ecological diversity
تنوع بوم‌شناختی
ecological energetics
بوم‌انرژی‌شناسی
ecological explosion
انفجار بوم‌شناختی
ecological factor
عامل بوم‌شناختی
ecological gradient/ecocline
شیو بوم‌شناختی
ecological group
گروه بوم‌شناختی
ecological indicator
نشانگر بوم‌شناختی
ecological justification
توجیه بوم‌شناختی
ecological succession
توالی بوم‌شناختی
ecological type
مونه بوم‌شناختی
ecological valuation
ارزش‌گذاری بوم‌شناختی
ecological value
ارزش بوم‌شناختی
ecomovement
جنبش بوم‌شناختی
eco-organ
بوم‌اندام
ecosystem collapse
انهدام بوم‌سازگان
ecosystem diversity
تنوع بوم‌سازگان
ecosystem health
سلامت بوم‌سازگان
ecosystem indicator
نشانگر بوم‌سازگان
ecosystem management
مدیریت بوم‌سازگان
ecotope
بوم‌گاه
ecotoxicology/environmental toxicology
بوم‌سم‌شناسی
ecotype
بوم‌مونه
emergent
درخت سرافراز
endangered species/EN
گونه درخطر
endemic species/indigenous species
گونه بومی
environmental ethics
اخلاق زیست‌محیطی
environmental factors
عوامل زیست‌محیطی
environmental impact
پیامد زیست‌محیطی
environmental indicator
نشانگر زیست‌محیطی
environmental movement
جنبش زیست‌محیطی
environmental security
امنیت زیست‌محیطی
environment-friendly/environmentally friendly
سازگاربامحیط‌زیست
even-aged stand
توده همسال
exotic species/non-native species
گونه غیربومی
forest assessment
سنجش جنگل
forest conservation
حفاظت جنگل
forest health
سلامت جنگل
forest hygiene/forest sanitation
بهداشت جنگل
frill girdling/notch-girdling
کت‌زنی کنگره‌ای
functional diversity
تنوع کارکردی
game bird
پرنده شکار
game conservation
حفاظت شکار
game fish
ماهی صید
game keeper
شکاربان
game management
مدیریت شکار
game reserve/game park/game sanctuary
امانگاه شکار
game species
گونه شکار
game warden
شکاردار
game/game animals
شکار
gamma diversity
تنوع گاما
genetic diversity
تنوع ژنی
girdling
کت‌زنی
habitat
زیستگاه
habitat conservation area/HCA
محدوده حفاظتی زیستگاه
habitat conservation plan/HCP
طرح حفاظتی زیستگاه
habitat diversity
تنوع زیستگاهی
habitat fragmentation
گسستگی زیستگاه
habitat loss/habitat reduction
زوال زیستگاه
habitat management
مدیریت زیستگاه
habitat quality
کیفیت زیستگاه
habitat selection
گزینش زیستگاه
habitat type
مونه زیستگاه
landscape diversity
تنوع منظری
log yard
بینه‌انبار
lumber
الوار
لغات کشاورزی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.