مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 11

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 11 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 11
lumber jack
جک الوار
lumber rule
الوارسنجه
lumber tally/mill tally
الوارشماری
lumbering
الوارگیری
main storey
اشکوب اصلی
mature tree
رسیده‌دار
mechanical girdling
کت‌زنی مکانیکی
mixed stand
توده چندگونه
multi-storeyed
چنداشکوبه
nature conservation
حفاظت طبیعت
old-growth forest
جنگل کهن‌رست
overmature tree
پیردار
overstorey
اشکوب برین
poison girdling
کت‌زنی سمی
pollarding
سرزنی
pollarding system
شیوه سرزنی
potential vegetation
پوشش گیاهی بالقوه
predominant
درخت سرور
pure stand
توده تک‌گونه
refuge/refugium
پناهگاه
regeneration cutting/regeneration cut/regeneration felling
برش زادآور
regeneration interval
بازه زادآوری
regeneration method/reproduction method
شیوه زادآوری
relative stand density
تراکم نسبی توده
resilience
برگشت‌پذیری
root channel
ریشه‌مجرا
root growth capacity/root growth potential/RGP
ظرفیت رشد ریشه
root-shoot ratio/root-top ratio
نسبت ریشه به ساقه
sanctuary
امانگاه
sawmill timber/timber sawmill
کارخانه چوب‌بری
select grade
الوار مرغوب
selection cutting/selection felling/selection logging
برش گزینشی
selection system/selection method
شیوه گزینشی
selection thinning
تنک‌سازی گزینشی
selective cutting/selective felling/selective logging
برش به‌گزین
sensitive species
گونه حساس
shoot
ستاک
single-storeyed
تک‌اشکوبه
small game
شکار کوچک
snag
خشکه‌دار
snowbreak/snowbreakage
برف‌شکستگی
snowbreak
برف‌شکن
soil conservation/conservation of soils
حفاظت خاک
species composition
ترکیب گونه‌ای
species diversity
تنوع گونه‌ای
species richness
غنای گونه‌ای
stand average height
ارتفاع متوسط توده
stand composition
ترکیب توده
stand density
تراکم توده
stand density index
شاخص تراکم توده
stand development
توسعه توده
stand establishment
ایجاد توده
stand height
ارتفاع توده
stand improvement
اصلاح توده
stand origin
خاستگاه توده
stand simulator
شبیه‌ساز توده
stand structure
ساختار توده
stand table
جدول توده
stand type
مونه توده
stand volume table
جدول حجم توده
stem analysis
تحلیل ساقه
stem class
رده ساقه
stem map
ساقه‌نگاشت
stemwood
ساقه‌چوب
stool
کنده جست‌زا
storeyed high forest
جنگل دانه‌زاد اشکوبه‌ای
stratified stand
توده مطبق
structural diversity
تنوع ساختاری
stump
کنده
stumpage
ارزش دار
stumpwood
کنده‌چوب
suitability index
شاخص شایستگی
suppressed/overtop/completely suppressed
درخت زبون
threatened species
گونه درتهدید
timber
دار
timber appraisal
قیمت‌گذاری دار
timber assortments
رقم‌بندی دار
timber mill
داربر
timber shed
دارخیز
timber yard
دارانبار
trimming
پیرایش
twig
سرشاخه
two-aged stand
توده دوسنی
two-storeyed
دواشکوبه
understorey
اشکوب زیرین
uneven-aged stand
توده ناهمسال
vulnerable species
گونه آسیب‌پذیر
whip
درخت شلاق‌زن
wildlife management
مدیریت حیات وحش
windfall/blowdown/windthrow
درخت بادافتاده
wolf tree
درخت گرگی
wrenching
ریشه‌پیرایی
yard lumber
الوار هواخشک
adaptive management
مدیریت تطبیقی
angled strip ignition
گیرانش نواری مورب
backing fire
حریق پس‌رونده
base camp
پایگاه آتش‌نشانی
black line
خط سوخته
blowup
گرگرفت
burned area/burn area
محدوده حریق
burning ban
ممنوعیت آتش
burning block
قطعه حریق خواسته
burning conditions
شرایط حریق
burning index
شاخص حریق
burning index meter
سنجه شاخص حریق
burning out/burn out/burning off/fire out
پیش‌سوزانی
burning period
زمان بیش‌فعالی حریق
burning prescription
دستورنامه حریق خواسته
burning priority rating
اولویت‌بندی حریق خواسته
burning rotation
دوره تناوب سوزاندن
burn-out time
مدت تمام‌سوزی
closed fire-season/fire season
فصل آتش‌ممنوع
conflagration
حریق مهیب
control line
خط مهار
creeping fire
حریق خزنده
dependent crown fire/active crown fire
حریق تاجی فراگیر
extensive forestry
جنگل‌داری پهنه‌ور
extreme fire behaviour
رفتار لگام‌گسیخته حریق
fire atlas
اطلس حریق
fire behaviour
رفتار حریق
fire behaviour forecast
پیش‌بینی رفتار حریق
fire belt
کمربند حریق‌شکن
fire benefits
فواید حریق
fire camp
اردوی آتش‌نشانی
fire cause class
رده‌بندی علت حریق
fire climate
اقلیم حریق‌زا
fire control
واپایی آتش
fire control improvements
امکانات واپایی حریق
fire control plan
برنامه واپایی حریق
fire damage
آسیب حریق
fire danger
خطر حریق
fire danger class
رده خطر حریق
fire danger meter
خطرسنج حریق
fire danger rating
درجه‌بندی خطر حریق
fire dependent
حریق‌وابسته
fire detection
حریق‌یابی
fire discovery
کشف حریق
fire ecology
بوم‌شناسی حریق
fire edge
لبه حریق
fire environment
شرایط محیطی حریق
fire guard
آتش‌بند
fire incidence
میزان وقوع حریق
fire interval
بازه زمانی حریق
fire investigation
بررسی حریق
fire island
محدوده نسوخته
fire lane
حریق‌رس
fire line/fireline
آتش‌بر
fire load
بار حریق
fire lookout/lookout/lookout tower
برج دیدبانی حریق
fire lookout/ towerman
دیدبان حریق
fire map
نقشه حریق
fire occurrence
بسامد حریق
fire occurrence map
نقشه بسامد حریق
fire pack
کوله اطفا
fire perimeter
پیرامرز حریق
fire plough
خیش آتش‌بر
fire presuppression
پیش‌اطفای حریق
fire prevention
پیشگیری حریق
fire progress map/fire status map
نقشه آتش‌نشانی
fire run
تازش حریق
fire scar
داغ آتش
fire season
فصل حریق
fire seasonality
توزیع فصلی حریق
fire severity
زیانباری حریق
fire shelter/forest fire shelter
آتش‌پناه
fire size class
رده‌بندی ابعاد حریق
fire storm
توفان آتش
fire suppression
اطفای حریق
fire trap
آتش‌دام
fire weather
هوای حریق‌زا
fire whirlwind
گردباد آتش
fire wound
زخم آتش
firebrand
آتش‌زا
firebreak/fuel break
حریق‌شکن
fire-danger station
ایستگاه خطرسنجی حریق
firefinder
حریق‌یاب
firefinder map
نقشه حریق‌یاب
fire-flood cycle
چرخه حریق‌ـ سیل
fire-insurance tree
درخت آتش‌بیمه
fire-plotting map
حریق‌نگاشت
fire-resistant tree
درخت آتش‌تاب
fire-scouting
دیده‌وری حریق
fire-sensitive tree
درخت آتش‌حساس
fire-tolerant species
گونه آتش‌تاب
fire-tool cache/fire cache/fire equipment cache
انبار اطفا
fire-weather forecast
پیش‌بینی هوای حریق‌زا
firing technique
نحوه آتش‌گیری
flareup
شراره‌زنی
going fire/active fire
حریق فعال
ground fire/muck fire/organic soil fire
حریق زمینی
heading fire/head fire
حریق پیش‌رونده
ignition
گیرش
ignition pattern
الگوی گیرانش
ignition probability
احتمال گیرش
ignition time
مدت گیرش
independent crown fire/running crown fire
حریق تاج‌گیر
integrated area management/IAM
مدیریت جامع عرصه
integrated forest protection
حمایت جامع جنگل
integrated resource management/integrated resources management
مدیریت جامع منابع
integrated resource planning
برنامه‌ریزی جامع منابع
intensive forestry
جنگل‌داری مایه‌بر
intermittent crown fire/passive crown fire
حریق تاجی ناپیوسته
landscape
منظر
landscape architecture
معماری منظر
landscape buffer
میان‌گیر منظر
landscape ecology
بوم‌شناسی منظر
landscape evaluation
ارزیابی منظر
landscape evolution
تحول منظر
landscape management
مدیریت منظر
landscape mosaic
پاره‌چین منظر
landscape pattern
الگوی منظر
landscape planning/landscape design
طراحی منظر
landscape science
علم منظر
landscape sensitivity
حساسیت منظر
landscaping
منظرسازی
line ignition
گیرش خطی
mass fire
حریق انبوه
natural fire
حریق طبیعی
peat fire
حریق پوده
point ignition
گیرانش نقطه‌ای
prescribed fire/prescribed burn/controlled burning/controlled fire
حریق خواسته
prescribed managed fire
حریق خواسته مدیریت‌شده
prescribed natural fire
حریق طبیعی خواسته
pyrophyte
حریق‌رست
running fire
حریق تندرو
scratch line
آتش‌بر سردستی
simultaneous ignition/area ignition
گیرانش همرس
smoldering fire
حریق کورسوز
spot fire/jump fire
حریق لکه‌ای
spot ignition/area grid ignition
گیرانش ناهمرس
surface fire
حریق سطحی
underburn
حریق کف‌سوز
underburning
کف‌سوزی
wildfire/wildland fire
حریق ناخواسته
adult wood/mature wood/outer wood
رسیده‌چوب
advanced decay
پوسیدگی پیشرفته
aerial-volume table
جدول حجم هوایی
A-frame
چوب‌بست زانویی
age gradation
درجه‌بندی سنی
age ratio
نسبت سنی
allowable defect
عیب مجاز
all-terrain vehicle/ATV
خودرو همه‌جارو
anchor log
بینه مهار
arch
داربند
articulated frame
شاسی مفصلی
autumn wood
چوب پاییزه
back guy
بافه پشتیبان
bag barker/pocket barker
پوست‌کن کیسه‌ای
band dendrometers/growth band
درخت‌سنج نواری
barber chair/barber’s chair/tombstone
صندلی سلمانی
bark allowance
کسر مجاز پوست
bark bar/interspace
پوست‌نوار
bark gauge
پوست‌سنج
bark pocket
کبره درخت
bark residue
پوست‌ماند
bark slip/bark slipping
پوست‌اندازی
bark thickness
ضخامت پوست
barking drum, drum debarker / drum barker
پوست‌کن غلتکی
barking iron/bark spud
پوست کن دستی
basal bark treatment
بن‌پوست‌کشی
basal diameter
قطر یقه
bearing strength
بارپذیری
bedding ground
مهاربند
bentwood
خمیده‌چوب
billet
بینک
biological rotation
دوره زیست‌مبنا
black heart
درون‌سیاه
black heart
درون‌سیاهی
boom
قطاربینه
breast height
ارتفاع برابرسینه
breast-high age
سن برابرسینه
brushwood
شاخال
bull block
قرقره کلاف
butt hook/bull hook
قلاب انتهایی
chemical barking/chemical peeling/chemi-peeling
پوست کنی شیمیایی
concentration yard
انبارگاه مرکزی
continuous forest inventory
آماربرداری مستمر جنگل
control method
روش واپایی
cruise line
مسیر برآورد
dark heart
درون‌تیرگی
dead man
مرده‌مرد
debarker/barker
پوست‌کن
debarking
پوست کندگی
debarking
پوست کنی
dendrochronology
درخت‌گاه‌شماری
dendroclimatology
درخت‌اقلیم‌شناسی
dendroecology
درخت‌بوم‌شناسی
dendrograph
درخت‌نگار
dendrology
درخت‌شناسی
dendrometer
درخت‌سنج
diameter class
رده قطری
diameter inside bark/DIB
قطر بی پوست
diameter limit
حد قطر
diameter outside bark/DOB
قطر باپوست
diameter tape
نوار قطرسنج
diameter-class limit
حد رده قطری
discontinuous ring
حلقه ناپیوسته
drawbar hook
قلاب کشش
drought ring
حلقه خشکی‌زاد
drum barrel
قرقره بشکه‌ای
dummy
درخت کمکی
dynamic sampling
نمونه‌برداری مستمر
earlywood
پیشین‌چوب
empirical yield table
جدول‌محصول تجربی
end hook
قلاب گازانبری
enumeration
دارشماری
لغات کشاورزی بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.