مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 12

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 12 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 12
equalizer beam
تیر تعادل
false ring
حلقه کاذب
false-heart/false heartwood
درون‌چوب کاذب
financial rotation/economic rotation
دوره اقتصاد مبنا
fire ring
حلقه آتش‌ زاد
form-class volume table
جدول حجم رده شکل
frost heart
درون‌چوب یخ‌زاد
frost ring
حلقه یخ‌زاد
gross merchantable volume
حجم تجاری ناخالص
gross total volume
حجم ناخالص کل
growth layer
لایه رشد
growth ring
حلقه رشد
growth-and-yield model
مدل رشدومحصول
growth-ring boundary
مرز حلقه رشد
guy line/guy
بافه مهار
hardwood
سخت‌چوب
hardwoods
جنگل سخت‌چوب
haulback block
جعبه‌قرقره برگشت
head tree/head spar
سردکل
heart rot/heart decay
درون‌پوسه
heartwood/duramen/eart
درون‌چوب
hydraulic barking
پوستکنی آبی
insect hole
سوراخ حشره
integrated inventory
آماربرداری جامع
intermediate support spar
میان‌دکل
inventory
آماربرداری
jumping
سرپابری
juvenile wood/core wood/immature wood/juvenile core/pith wood
جوان‌چوب
landing
بارانداز
latewood
پسین‌چوب
lightning ring
حلقه برق‌زاد
line-intercept method
نمونه‌برداری خط‌برخوردی
line-plot survey/line transect
آماربرداری خطی
local-volume table
جدول حجم محلی
log-volume table
جدول حجم گرده‌بینه
managed-yield table
جدول‌محصول مدیریت‌شده
management inventory
آماربرداری مدیریتی
management-volume inventory
آماربرداری مدیریتی حجم
mechanical barking/machine barking
پوستکنی ماشینی
minimum diameter
قطر کمینه
money yield table/financial yield table
جدول‌محصول پولی
multiple-entry volume table
جدول حجم چندعاملی
net merchantable volume
حجم تجاری خالص
normal-yield table
جدول‌محصول بهنجار
off-road vehicle/ORV/off-highway vehicle
خودرو برون‌جاده‌ای
operational inventory
آماربرداری اجرایی
permanent sample plot/permanent growth plot/ permanent inventory plot
قطعه‌نمونه دائم
physical rotation/technical rotation
دوره حجم‌مبنا
pocket rot/peck
پوسیدگی حفره‌ای
pulpwood/paper wood
چوب کاغذ
Reconnaissance
پیش‌شناسایی
reconnaissance inventory
آماربرداری سردستی
red heart
دل‌قرمزی
red ring decay/red ring rot
حلقه‌قرمزی
red rot/red heart decay
قرمزپوسه
regional inventory
آماربرداری منطقه‌ای
Relascope / Relaskop (de.)
درخت‌بین
ring rot
حلقه‌پوسه
ring-barking
پوستکنی حلقوی
rotary barker
پوستکن چرخان
rotation/tree-age rotation
دوره
sample plot/sample unit
قطعه‌نمونه
sample strip
نوارنمونه
sap rot
برون‌پوسه
sapstain
لکه برون‌چوب
sapwood
برون‌چوب
sawdust
خاکاره
single-entry volume table/single-variable volume table
جدول حجم تکعاملی
skyline crane
جرثقیل داربری
skyline road
پهنه هوایی
slackline system
سامانه هوایی آزادشو
sloven/beard
رشته‌ماند
softwood
نرم‌چوب
softwoods
جنگل نرم‌چوب
spar
دکل
spar-tree
دکل درختی
spring wood
چوب بهاره
stand-age rotation
دوره توده‌مبنا
standard-volume table
جدول حجم استاندارد
strap
تسمه
straw drum
قرقره بافه ناقل
straw line/strawline
بافه ناقل
strip cruise/strip survey
برآورد نواری
stump diameter
قطر کنده
summer wood
چوب تابستانه
tagline
بافه ضمیمه
tail tree/tail spar
ته‌دکل
tariff table
جدول تعرفه
telerelascope/laser-relascope
درخت‌بین لیزری
temporary sample plot
قطعه‌نمونه موقت
transect
خط‌نمونه
traumatic ring/traumatic zone
حلقه آسیب‌زاد
tree age
سن درخت
tree-ring analysis
تحلیل حلقه درخت
tree-ring index
شاخص حلقه درخت
tree-volume table
جدول حجم درخت
variable-density yield table/variable density yield table
جدول‌محصول تراکم
volume regulation/volume control
واپایی حجم
volume table
جدول حجم
white rot
سفیدپوسه
wood borer
چوب‌خوار
wood flour
خاکه‌چوب
wood preservation
نگهداری چوب
wood preservative
ماده نگه‌دارنده چوب
wood pulp
خمیر چوب
wood worm
کرم چوب
woody root
ریشه چوبی
yield
محصول
yield determination
تعیین محصول
yield table
جدول‌محصول
yield tax
مالیات محصول
yield-table sample plot/yield plot
قطعه‌نمونه جدول‌محصول
accretion
تندرویش
bark deduction
کسر پوست
black-top
سوزن‌ریزی
branch collar
یقه شاخه
brashing/low pruning
هرس دم‌دست
browse
سرچره
browse/browsing
سرچری
browse line/browsing level/high line
حد سرچری
browsing preference
خوش‌سرچری
bud pruning
هرس جوانه
chemical pruning
هرس شیمیایی
coarse woody debris/CWD/large woody debris/LWD/large organic debris/LOD/down woody debris/DWD/large woody residue
چوبماند درشت
collar
یقه
commercial drain/commodity drain/removal
دارکاست تجاری
current annual increment/CAI
رویش سالانه جاری
debudding/disbudding
جوانه‌زدایی
deferred and rotational grazing
چرای دوره‌ای ـ تأخیری
deferred grazing
چرای تأخیری
drain
دارکاست
drought crack
ترک خشکی‌زاد
dry pruning
هرس خشک
duff/duff layer
پوس‌برگ
fine woody debris
چوبماند ریز
forest dweller
جنگل‌زی
forest dweller
جنگل‌نشین
forest entomology
حشره‌شناسی جنگل
frost crack/frost split
ترک یخ‌زاد
frost rib
میله یخ‌زاد
grazing
چرا
grazing allotment/range allotment
چراگاه تخصیصی
grazing fee/grazing rent
اجاره‌بهای چرا
grazing line
حد چرا
grazing management
مدیریت چرا
grazing method
شیوه چرا
grazing preference
اولویت چرا
grazing preference
خوش‌چری
grazing system
نظام چرا
green attack
حمله سبز
green pruning
هرس سبز
green strip attack
حمله سبز نواری
green tree
درخت زنده
green wood/fresh wood/damp wood
چوب تر
green-up period
مدت نورویش
grey attack/black-top
حمله خاکستری
gross absorption/gross loading/gross uptake/gross retention
جذب ناخالص
gross increment
رویش ناخالص
group selection/group-selection system
شیوه گروه‌گزینی
growing stock
موجودی سرپا
growth crack
ترک رشد
growth loss
افت رشد
high pruning
هرس دورازدست
ice-cream plant
گیاه خوش‌چر
increment
رویش
increment borer/increment boring tool
مته رویش‌سنج
increment core
مغزی رویش‌نما
increment felling
برش رویش‌افزا
increment percent
درصد رویش
increment table
جدول رویش
initial absorption/initial loading/initial uptake/initial retention
جذب اولیه
Lammas shoot/Lammas growth/late-season shoot/proleptic shoot
جست تابستانه
litter/forest litter
لاش‌برگ
longwood
بلندچوب
mean annual increment/MAI
میانگین رویش سالانه
natural pruning
هرس طبیعی
net increment/nett increment
رویش خالص
net retention/final absorption/final retention/final uptake/net absorption/net loading/nett loading/net uptake/nett uptake
جذب خالص
nontimber forest products
فراورده‌های غیرچوبی جنگل
overbrowsing
سرچری مفرط
overgrazing
چرای مفرط
periodic annual increment/PAI
رویش سالانه دوره‌ای
periodic grazing/intermittent grazing
چرای دوره‌ای
periodic increment
رویش دوره‌ای
premature grazing
چرای زودرس
red attack
حمله سرخ
red-belt
کمربند سرخ
red-top
مرحله سوزن‌قرمزی
root crown/root collar
یقه ریشه
rotation grazing/rotational grazing/cyclic grazing
چرای چرخشی
rough grazing/unimproved grazing
چراگاه بکر
seasonal grazing
چرای فصلی
selective browsing
سرچری گزینشی
selective grazing
چرای گزینشی
selective high pruning
هرس دورازدست گزینشی
self-pruning
خودهرسی
short-duration grazing
چرای کوتاه‌مدت
shortwood
کوتاه‌چوب
single tree selection/single-tree selection method/individual tree selection
شیوه تک‌گزینی
smallwood
نازک‌چوب
smallwood form-factor
ضریب شکل نازک‌چوب
sorrel-top
مرحله سوزن‌نارنجی
special forest products
فراورده‌های خاص جنگل
Windfirm
بادمقاوم
windrock/windrocking
بادتکانی
windshake
بادشکاف
windshake
بادلرزه
winter drying/winter killing/parch blight/winter injury
سرمامیری
winter sunscald/winter bark-scorch
آفتاب‌سوختگی زمستانی
age class interval
بازه رده سنی
age class period
مدت رده سنی
blaze/bark blaze
دارنشان
bolt/block
چوبک
bunching/bunch/prebunch
دسته‌بندی
chipper/chipping machine
تراشه‌ساز
chipping
تراشه‌سازی
conversion
تبدیل
conversion factor
ضریب تبدیل
conversion period
مدت تبدیل
conversions/remanufactured lumber
الوار تبدیلی
converted timber
دار تبدیلی
coppicing
جست‌آوری
coppicing
جست‌زایی
corner block
قرقره کنجی
cutting back
کوتاه‌سازی
dead size/dead measure/exact size/exact measure
ابعاد دقیق
feller-buncher/felling-bunching machine/prebuncher
برشگر دسته‌بند
feller-chipper
برشگر تراشه‌ساز
final cutting/final cut/final felling
برش نهایی
finished size/neat size/finished measure/net measure/net size/target size
ابعاد نهایی
grub out/grubbing
کنده‌کنی
heavy slash
دارماند درشت
heel boom
بازوی پاشنه‌دار
high grading
به‌بری
high rigger/high climber/head rigger/rigger/rig-up man
دکل‌کار
improvement cutting/improvement felling/tending cutting
برش اصلاحی
integrated logging
بینه‌بری جامع
interlocking drum yarder/interlocking yarder
غلتک‌بند
intermediate cutting/intermediate cut/intermediate felling
برش میانی
jackpot
بینه‌بری ناشیانه
jammer
بینه‌کش
jammer logging
بینه‌کشی
knuckle boom
بازوی مفصلی
lay
افتگاه
liberation cutting/liberation cut/liberation felling/release cutting/release treatment
برش آزادسازی
liberation/release
آزادسازی
light slash
دارماند ریز
logging plan
طرح بینه‌بری
mature cutting/harvesting cutting/hravest cutting
برش رسیده
merchantable height/commercial height/salable height
ارتفاع تجاری
mid diameter
میان‌قطر
nominal size/nominal measure
ابعاد اسمی
off-saw size/off-saw measure
ابعاد پس‌اره
overcut/overcutting/overfelling
بیش‌بری
Overrun
اضافه‌حجم
pass block
قرقره کمکی
pass line
بافه کمکی
pegging up
میخ‌کوبی مسیر
piling
کپه‌سازی
pond value
قیمت حوضچه‌ای
portable chipper/mobile chipper
تراشه‌ساز متحرک
preparatory cutting/preparatory felling
برش آمادگی
primary conversion
تبدیل اولیه
processor
فراور
salvage cutting/salvage cut/salvage felling/salvage logging
برش بازیابی
sanitation cutting/sanitation felling/sanitary cutting/sanitary felling
برش بهداشتی
saw log/sawlog
اره‌بینه
sawlog top diameter
بالاقطر اره‌بینه
scarification/soil wounding
زمین‌خراشی
secondary conversion
تبدیل ثانویه
sheepsfoot roller/sheeps-foot roller
غلتک پاچه‌بزی
sidecasting
هموارسازی
site height
ارتفاع رویشگاهی
skid pole
تیرک چوب‌کشی
skidding chain/dragging chain
زنجیر چوب‌کشی
skidding pan/skidding dish/skidding shoe
سینی چوب‌کشی
slash burn
دارماندسوزی
slash chopper/brash chopper
دارماندخردکن
slash disposal/brush disposal
دفع دارماند
slashing/brushing/scrub cutting/brush clearing/brush cutting/scrub clearance/shrub clearing
بوته‌بری
slashing
دارماندخیز
species conversion
تبدیل گونه
standing line
بافه ثابت
timber
الوارچوب
top diameter/merchantable top diameter/merch top
بالاقطر
top height
ارتفاع غالب
underrun/under-run/undercut
کسر حجم
windslash/wind slash
دارماند بادافتاده
allogenic succession
توالی دگرزا
alpine heath
خلنگزار آلپی
alpine meadow
چمنزار آلپی
aridland
خشک‌بوم
autogenic succession
توالی خودزا
backswamp
لت‌آب
biotic climax
اوج زیستی
biotic succession
توالی زیستی
blanket bog/blanket mire
خلاش‌فرش
bog
خلاش
bog forest
جنگل خلاشی
carr
برم
clear muskeg
خزاب کم‌درخت
climatic climax
اوج اقلیمی
climax pattern
الگوی اوج
climax vegetation
پوشش گیاهی کامل
cyclic climax theory
نظریه اوج چرخه‌ای
degradative succession
توالی تجزیه‌ای
لغات کشاورزی بخش 12
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.