مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 28

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 28 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 28
شیشه ای شدن
Vitrify
سرریز فاقی
V-Notch Measuring Weir
سرريز لبه تيز مثلثي
V-notch sharp crest weir
منفذ، حفره
Void
خلل و فرج، فضاي خالي
Void Space
نسبت پوکی، تخلخل
Voids Ratio
غبار آتشفشاني
Volcanic dust
ولکانیسم یا فعالیت های بیرونی آتشفشان
Volcanism
حجم
Volume
روش حجمي
Volumetric method
واحد حجمي
Volumetric scale
میزان رطوبت حجمی
Volumetric Water Content
گرداب، تاوه
Vortex
هسته گرداب
Vortex core
قطرگرداب
Vortex diameter
جريان گردابی
Vortex flow
طول گرداب
Vortex length
تاوائي (انحراف)
Vorticity
فرارفت تاوائي، فرارفت گردابي
Vorticity advection
معادله گردابي
Vorticity equation
منفذ
Vugh, Vugg, Vug
آسیب پذیری توان تولید به فرسایش خاک
Vulnerability of Productivity to Soil Erosion
خندق آبکند
Wady
ديوار
Wall
عمق جريان در نزديکی ديوار
Wall flow depth
پروفيل جريان در نزديکی ديوار
Wall flow profile
جت ديواره ای
Wall jet
حقابه
Ware right
هواي گرم
Warm air
ابرگرم
Warm cloud
مه گرم
Warm fog
جبهه گرم
Warm front
پرفشار گرم
Warm high
کم فشار گرم
Warm low
باران گرم
Warm rain
زبانه گرم
Warm tongue
بخار گرم
Warm vapor
موج گرم
Warm wave
تراز هشداری، مرز خطرناکی
Warning Stage
خمرود، لای گذاره، کجی یا اریبی
Warp
رسوب گیری
Warping
شسته شدن، سیلدشت، آبکند
Wash
بار حوزه ای
Wash Load
مواد انتقال یافته
Wash Off
آب شست و شوی صافی
Wash Water
شن شسته
Washed Gravel
هرز آب
Waste Water
سرریز هرز آب
Waste Weir
کانال تخلیه
Wasteway
آب، آب دادن
Water
آبخوان، لایه آبدار، سفره آبده
Water – Bearing Media
سازند لایه آبدار
Water – Bearing Strata
سامانه دفع آب
Water – Disposal System
نمایه سطح آب
Water – level Gage
رخنمون سطح آب
Water – Table Outcrop
تجزیه آب ، بررسی آب
Water Analysis
راندمان مصرف آب
Water Application Efficiency
حقوق آب، سهم آب، حقابه
Water Appropriation
بيلان آب، تعادل آب
Water balance
آبخوان یا سازند آبدار
Water Bearing Formation
آب شکن
Water Break
طبقه بندی آب
Water Classification
آب ابر
Water cloud
ضریب آبگذری
Water Conductivity = Hydraulic Conductivity
حفاظت آب
Water Conservation
محتواي آب
Water content
حفظ آب و خاک
Water Control
انتقال آب
Water Conveyance
بالشتک آب
Water Cushion
چرخه آب
Water cycle
نگهداشت موقتی آب
Water Detention
آزمايش جابجائي آب
Water displacement test
خط تقسيم آب – مرز حوزه آبخيز
Water divide line
تقسيم بندي آب
Water dividing
آب معادل
Water equivalent
آب معادل برف
Water equivalent of snow
فرسایش آبی
Water Erosion
شکل های فرسایش آبی، چهره های فرسایش آبی
Water Erosion Features
ایستگاه آب سنجی
Water Gage
باریکه آب
Water Gap
ایستگاه آب سنجی
Water Glass
ضربه آب یا ضربه قوچ
Water Hammer
استحصال آب، سطح آب
Water harvesting
گودال آب
Water Hole
ذخیره آب
Water Impoundment
تراز  آب، سطح آب
Water level
افت تراز آب
Water level drawdown
آب نگار – ليمنيگراف
Water level(stage)  recorder
خط آب
Water Line
تلفات آب
Water Loss
مدیریت آب
Water Management
آب چکیده، آب متراکم
Water of Condensation
آب بلوری
Water of Crystallization
آب بیش از اشباع
Water of Dilation
آب جذبی
Water of Imbibition
آب اشباع
Water of Saturation
آب فوق اشباع
Water of Supersaturation
ارتفاع نفوذ آب
Water Penetration
حفره آب
Water Pocket
آلودگی آب ، پلشتی آب
Water Pollution
نيروگاه آبي
Water power station
کیفیت آب
Water Quality
معیار های کیفی آب
Water Quality Criteria
استاندارد های کیفی آب
Water Quality Standard
ضربه هیدرولیک
Water Ram
منحنی ذخیره رطوبتی
Water Release Curve = Water Retention Curve
نیاز آب
Water Requirement
زمین ذخیره آب
Water Reserve
منابع آب
Water resources
گنجایش نگهداشت آب
Water Retaining Capacity
حقابه، حق استفاده از آب
Water Rights
گرد و صاف شده
Water Rolled
روش حفاري دوراني با آب (آب زير زميني)
Water rotary
سبک شدن آب
Water Softening
پخش آب ، پخش سیلاب
Water Spreading
روان آب، رگبارش
Water Storm
مکش آب، مکش خاک
Water Suction, Matric Suction
آبرساني، تامين آب
Water Supply
سطح آب
Water surface
سطح ايستائي
Water table
نقشه سطح ايستائي
Water table map
داغاب
Water Tail
کشش آب
Water Tension
تونل آب
Water Tunnel
بازده مصرف آب آبیاری
Water Use Efficiency
بخار آب
Water Vapor
بخار آب
Water vapor
نوار بخار آب
Water vapor band
موج آب
Water Wave
آبراه
Water Way
چرخاب
Water Wheel
دیواره محافظ، دیواره باله ای
Water Wing
غيبگوئي آب، آبيابي جادوئي
Water witching
سال آبي
Water year
آب تولیدی
Water Yield
آبراه
Watercourse
آبشار
Waterfall
زمین های ماندابی، زمین های مرطوب
Waterlogged
خاک های غرقابی
Waterlogged Soil
داغ آب
Watermark
جريان آب و رسوب
Water-sediment flow
حوزه آبخیز، حوزه زهکشی
Watershed
مرز تقسیم آب
Watershed Divide
زمان تاخیر حوزه
Watershed Lag
آبخیزداری، مدیریت حوزه آبخیز
Watershed Management
سيستم مدلسازي حوزه آبخيز
Watershed Modeling System
برنامه ریزی حوزه آبخیز
Watershed Planning
حفاظت حوزه، جلوگیری از سیل
Watershed Protection & Flood Prevention
سالم سازی حوزه آبخیز، بهداشت حوزه آبخیز
Watershed Sanitation
سیراب اشباع، مملو از آب
Watersocked / Water-socked
آبراهه
Waterway
آبراه چمنی
Waterway) Grassed)
پوساب، آب سایی
Waterworn
پیر
Wattle
چیر کشی
Wattling
موج
wave
تراس موج ساخت
Wave – Built Terrace
تراس موج بریده
Wave – Cut Terrace
دامنه موج
Wave amplitude
شاخص شکست موج
Wave breaking index
تندی موج-سرعت موج
Wave celerity
چرخند موجي
Wave cyclone
ته نشست موجی، رسوب موجی
Wave Deposition
معادله موج
Wave equation
فرسایش موجی
Wave Erosion
جريان موجي
Wave flow
نيروي موج
Wave Force
پيشانی موج
Wave front
عدد فرود موج
Wave Froude number
ارتفاع موج
Wave height
تداخل موج
Wave interferance
طول موج
Wave length
بيشترين موج، بزرگترين موج
Wave maxima
حرکت موجي
Wave motion
پريود موج
Wave period
پروفيل موج
Wave profile
بالاروی موج
Wave runup
سطح موج
Wave surface
نظريه موجي چرخندزدائي
Wave theory of cyclogenessis
نظريه موجي چرخندها
Wave theory of cyclones
جريان موجی-جريان موج دار
Wave type flow
سرعت موج
Wave velocity
موج شویی
Wave Wash
آب و هوا
Weather
پيش بيني وضع آب و هوا
Weather forecast
نقشه آب و هوا
Weather map
تعديل آب و هوا
Weather modification
بادنما
Weather ran
سنگ هوازده شده
Weathered rock
هوازدگی، آبفرسایی
Weathering
ناحیه هوازدگی
Weathering Zone
عدد وبر
Weber number
عدد وبر
Weber’s Number
گوه
Wedge
دريچه گوه ای
Wedge gate
گوه متحرک
Wedge moving
سوراخ آب
Weep Hole
بارباکان، سوراخ آب
Weeper
سنگ گریان
Weeping Rock
جونگار وزني
Weight barograph
ضريب وزني
Weighted  coefficient
ميانگين وزني
Weighted average
ميانگين وزني
Weighted mean
روش وزنی
Weighting
سرريز-لبريز
Weir
جريان سرريزي
Weir flow
دانه بندی خوب
Well – Sorted
منطقه تسخير چاه
Well capture zone
احداث چاه
Well construction
بازدهي چاه
Well efficiency
تخليه چاه
Well evacuation
پخش سیلاب از طریق چاه
Well Flood
خوب دانه بندي شده
Well graded
چاه پيمائي، ثبت نمونه هاي چاه
Well logging
افت چاه
Well loss
چاه نقطه اي
Well point
مدل برآورد فرسایش وپ
WEPP (Water Erosion Prediction Program)
معادله فرسایش باد
WEQ(Wind Erosion Equation)
غربي، باد غربي
Westerlies
دماسنج تر
Wet – Bulb Temperature
دماسنج تر و خشک
Wet and dry bulb
روز مرطوب
Wet day
الک کردن تر
Wet Sieving-Wet Sieving Analysis (W.S.A)
دوره مرطوب
Wet spell
زمین های ماندابی، زمین های تر
Wetlands
شاخص تر آبی
Wetness Index
برف مرطوب
Wet-snow
محيط خيس شده
Wetted perimeter
خیسی ، تری
Wetting
عامل خیس کردن
Wetting Agent = Surfactant
گردابه چرخشی
Whirl Vortex
گردباد، بادلوله
Whirl wind
گردابه چرخشی
Whirlpool
شبنم سفيد
White dew
سيفون با آب سفيد
White water siphon
سرریز اندازه گیری پهن تاج
Wide – Crested Measuring Weir
عرض، پهنا
Width
تابع عرض
Width Function
هيدروگراف واحد لحظه اي تابع عرض
Width Function Instantaneous Unit Hydrograph  (WFI
آبیاری سیلابی
Wild Flooding Method
زمین های بکر و طبیعی
Wilderness
ضریب پژمردگی
Wilting Coefficient
درصد پژمردگی
Wilting Percentage
نقطه پژمردگی
Wilting Point
ويلي، ويلي
Willy-willy
دامنه پژمردگی
Wilting Range
باد
Wind
باد بالا
Wind aloft
بادشکن
Wind break
بادنما
Wind cone
جهت باد
Wind Direction
علامت استاندارد جهت باد
Wind direction standard symbol
فرسایش بادی
Wind Erosion
دستگاه سنجش فرسایش بادی
Wind Erosion Meter
باد سنج
Wind Gage = Anemometer
ايستگاه باد سنجي، باد سنج
Wind gauge
نهشته های بادی، رسوبات بادی
Wind Laid Deposit
نمايه باد، پروفيل باد
Wind profile
باد نگار
Wind recorder
گلباد، باد نقش
Wind Rose
باد مد
Wind Setup
سايه باد
Wind shadow
تغيير سرعت باد
Wind shear
خطوط تغيير مسير باد
Wind shift lines
سرعت باد
Wind speed
فشار باد، کشش باد
Wind stress
کشت نواری، بادی
Wind Strip-cropping
باد مد
Wind Tide
بادنما
Wind vane
سرعت آستانه باد
Wind Velocity Threshold
جهت گذر باد
Wind ward
سمت روبه باد
Wind ward side
امواج بادی
Wind Wave
امواج ناشی از باد
Wind waves
باد شکن یا کمربند حفاظتی
Windbreak
شیب دامنه رو به باد
Windward Slop
آبشکن، سازه باله ای
Wing Dam
دیواره های بال شکل یا دیواره های باله ای، دیواره محافظ
Wing Wall
انقلاب زمستاني
Winter solstice
اشل وزنی آویزان
Wire – Weight Gage
توریسنگ، سدهای توریسنگی
Wire Dam
معادله وشمیر
Wischmeier Equation
سازه برداشت آب
Withdrawal structure
زمین های تولید چوب، زمین های با گونه های چوبی
Woodland
مدیریت اراضی با گونه های چوبی
Woodland Management
کار ، اقدام
Work
سکوي کار
Work bench
بارکاري
Work load
مرکز اطلاعات جهاني
World data center
سازمان هواشناسي جهاني
World Meteorological Organization (WMO)
مرکز تابش جهاني
World radiation center
مرجع جهاني تابش سنجي
World radiometric reference
سدهاي سبك فلزي
Woven-wire check dams
وضعيت هواي حال (هواشناسي)
WW
عدد ويبر
Weber number
ترکیب تجزیه ناپذیر
Xenobiotic
زیر رده زرالف
Xeralfs
زیر رده زررت
Xererts
رژیم رطوبتی زریک
Xeric
زیر رده زرول
Xerolls
گیاه خشکی پسند
Xerophreatophyte
گیاه بیابانی
Xerophyte
زرالت
Xerults
یاردانگ
Yardang
اختلاف فشار سال به سال
Year to year pressure difference
اختلاف دماي سال به سال
Year to year temperature difference
عملکرد، محصول، تولید
Yield
منحني آبدهي-افت
Yield-depression curve
رودخانه جوان
Young River
دره جوان
Young Valley
دره جوان
Youthful Valley
زئولیت
Zeolite
لايه صفر
Zero layer
نقطه دارای بار خنثی
Zero Point Of Charge
خاک ورزی صفر یا بدون خاک ورزی
Zero Tillage = No Tillage
پتانسیل الکتریکی جنبشی
Zeta Potential -Electrokinetic Potential
آذرخش کنگره اي
Zigzag lightning
تراس حفاظتی سکویی، تراس زینگ
Zingg Bench Terrace – Conservation Bench Terrace
منطقه ای
Zonal
جريان منطقه اي
Zonal flow
منطقه تخلخل تهویه ای
Zone of Aeration
ناحیه سنگ های درز و ترک دار، منطقه سنگ های شکاف دار
Zone of Rock Fracture
منطقه اشباع
Zone of Saturation
منطقه هوازدگی
Zone of Weathering
خاک ورزی منطقه ای- خاک ورزی نواری
Zone Tillage
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 28
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.