مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 39

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 39 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 39
آب گرایی، رطوبت گرایی
Hydrotropism
محتوی آب، آبدار
Hydrous
نواحی هم باران
Hyetal Regions
بارش نگار، هایتوگراف، بان نگار
Hyetograph
باران شناسی
Hyetology
نم نگار
Hygrograph
نم سنج، رطوبت سنج
Hygrometer
نم سنجی، رطوبت سنجی
Hygrometry
رطوبت گرا
Hygrophyte
رطوبت نما
Hygroscope
ضریب رطوبت پوسته ای
Hygroscopic Coefficient
وابسته به نم نما
Hygroscopic
هسته تراکمی
Hygroscopic nuclei
نم داری ، نم گیری
Hygroscopicity
هذلولوی، شبه هذلولی
Hyperbolic
جریان فوق بحرانی
Hypercritical Flow
نزدیکترین فاصله برای تمرکز
Hyperfocal Distance
هندسه فوق مقیاسات فضائی
Hypergeometric
بسیار حساس
Hypersensitive
حساسیت شدید
Hypersensitivity
(سرعت) ماوراء صوت
Hypersonic
ابر رویه
Hypersurface
منحنی هیپسوگرافیک
Hypsographic curve
ارتفاع سنجی، فراز سنجی
Hypsography
فرازسنج، هیپسومتر
Hypsometer
پسماند
Hysteresis
هایترگراف
Hythergraph
مرکز بین المللی در تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک
ICARDA (international Center for Agricultural Research in Dry Areas )
یخ
Ice
نمو یخ
Ice accretion
کلاهک یخی
Ice cap
بلور یخ
Ice crystal
غبارمه بلور یخی
Ice crystal haze
گل یخ
Ice flowers
مه یخی
Ice fog
مرز یخی
Ice limit
نقطه ذوب یخ
Ice melt point
تکثیر یخ
Ice multiplication
تشکیل هسته یخ
Ice nucleation
ریز تگرگ، تگرگ ریزه
Ice pellets
فشار یخ
Ice Pressure
سوزنک یخی
Ice prism
کم فشار ایسلند
Icelandic low
كمیسیون بین المللی آبیاری و زهكشی
ICID (International Center Commission on Irrigation and Drainage(
یخ پوشه، یخزنی
Icing
مركز بین المللی مدیریت منابع آبی
ICLARM (International Center for Living Aquatic Resources Management(
مجمع بین المللی تحقیقات جنگل زراعی
ICRAF (International Council for Research in Agroforestry (
موسسه بین المللی تحقیقات زراعی در مناطق حاره ای نیمه خشك
ICRISAT (International Crop Research Institute for semiarid Tropics(
مساوی، یکسان
Identic
قابل شناسائی، قابل تطبیق
Identifiable
شناسائی، تطبیق
Identification
شناسائی کننده
Identifier
شناسائی کردن
Identify
شناسائی
Identity
صندوق بین المللی پول برای توسعه كشاورزی
IFAD (International Fund for Agricultural Development
شاخص نفوذ
Infiltration Index
افق تجمع مواد
Illuvial Horizon
ترسیب داخلی مواد
Illuviation
موسسه بین المللی مدیریت آبیاری
IIMI (International Irrigation management Institute (
مخروط ایمهوف
Imhoff Cone
ضربه-اثر
Impact
حوضچه ضربه گیر
Impact basin
نیروی برخوردی
Impact force
زاویه برخورد جریان
Impact jet angle
نفوذ ناپذیری
Impermeability
نفوذ ناپذیر
Impermeable
سنگ نفوذ ناپذیر، سنگ ناتراوا
Impermeable Rock
نفوذ ناپذیر
Impervious
بستر ناتراوا
Impervious Bed
خاك نفوذ ناپذیر
Impervious soil
ضریب نفوذ ناپذیری
Imperviousness Coefficient
پیاده سازی
Implementation
پروانه پمپ
Impeller
مخزن ذخیره
Impounding Reservoir
چالاب، استخر
Impoundment
نمونه برداری اهمیتی
Importance sampling
تابع واكنش لحظه ای
Impulse Response Function
موج ضربه ای
Impulse wave
درجا، در محل
In Situ
نقطه شروع
Inception point
اینسپتی سلول
Inceptisols
شروع کاویتاسیون-آستانه  کاویتاسیون
Incipient cavitation
فرسایش آغازین
Incipient Erosion
پیچانرودی بریده شده
Incised Meander
شیارهای برشی
Incised Rills
رودخانه کف سنگی
Incised River
شیار برش
Incision Rill
افزایش ابعاد کانال
Increasing channel dimension
افزایش زمان برابر
Increasing equalization time
هیدروگراف شاخص
Index hydrograph
شاخص خشکی، نشان خشکی
Index of aridity
شاخص های توان تولیدی خاک
Indices of Soil Productivity
اندازه گیری آبدهی به روش غیرمستقیم
Indirect Discharge Measurement
اقلیم داخلی
Indoor climate
حفاظت ساحل ها به طور غیرمستقیم
Indirect Bank Protection
تغذیه واداری، تغذیه القایی
Induced-Recharge
خاك سفت شده
Indurated Soil
هواشناسی صنعتی
Industrial meteorology
نامساوی
Inequality
اینرسی
Inertia
نیروی اینرسی
Inertial force
مادون قرمز
Infrared
اولیت سفلی
Inferior oolite
ضریب تراوایی ضریب نفوذ پذیری
Infiltration Coefficient
شیرابه
Infiltrate
نفوذ
Infiltration
ظرفیت نفوذ
Infiltration Capacity
جریان سطحی مازاد بر نفوذ در خاك
Infiltration Excess Overland Flow
شدت نفوذ
Infiltration Flux
جریان سطحی مازاد بر نفوذ
Infiltration Overland Flow
نرخ (میزان) نفوذ
Infiltration rate
مقدار نفوذ
Infiltration Volume
آب نفوذ یافته
Infiltration Water
نفوذ سنج
Infiltrometer
نامحدود
Infinite
منطقه تسخیر زمان نامحدود
Infinite time capture
جریان ورودی
Inflow
آبنمود جریان ورودی، هیدروگراف ورودی
Inflow hydrograph
زه رسان رود
Influent Stream
سرریز ورودی
Influent Weir
پیچ و خم ناخالص
Ingrown Meander
تلفات نخستین، كاهش اولیه
Initial Abstraction
شرایط اولیه
Initial conditions
عمق اولیه
Initial depth
نگهداشت اولیه
Initial detention
پیش باران
Initial Rain
سطح ایستابی اولیه
Initial stage
سرعت اولیه
Initial velocity
درون خشکی
Inland
مدخل، دهانه، ورودی
Inlet
سرریز نیلوفری
Inlet drop spillway
افت مدخل، افت دهانه
Inlet loss
ضریب افت مدخل، ضریب افت دهانه
Inlet loss coefficient
تبدیل مدخلی
Inlet transition
ورودی
Input
ورودی
Input
مدل ورودی- خروجی
Input-output model
درجا
Insitu, In situ
اصلاح درجا
Insitu remediation
تششع
Insolation
ناپایداری
Instability
شاخص ناپایدار
instability Index
خط ناپایداری
Instability line
سطح لحظه ای
Instantaneous surface
هیدروگراف واحد لحظه ای
Instantaneous Unit Hydrograph  IUH
رودخانه جدایافته
Insulated Stream
آب و هوای جزیره ای
Insular climate
آبگیر
Intake
منطقه آبگیر
Intake area
دبی آبگیر
Intake discharge
آهنگ نفوذ
Intake Rare
سازه آبگیری-سازه ورودی
Intake structure
سرعت نفوذ
Intake Velocity
سازه آبگیر دهانه ورودی
Intake Works
نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی برای آب و خاك
Integrated Land and Water Information System
مدیریت جامع حوزه آبریز
Integrated Watershed Management
انتگرال گیری
Integration
روش انتگراسیون، روش اینتگریشن، اندازه گیری سرعت جریان به روش انتگرالی
Integration method
مهار جریان ورودی
Intel Control
سازه ورودی
Intel Structure
زراعت متمرکز، زراعت پرنهاده
Intensive Cropping
زمان بین ورودی
Interarrival time
گیر افتاده
Intercepted
آبراهه حایل
Intercepting Channel
نهر جذبی، نهر حایل
Intercepting Ditch
اینترسپشن، گیرش گیاهی
Interception
برگاب، زهكش جمع آوری كننده
Interception Drain
تلفات برگات
Interception Loss
کشت در هم
Intercropping
تداخل، دخالت
Interference
روان آب دیررس، روان آب تأخیری، جریان درونی
Interflow
جریان درون جریانی
Interflow Flow
قلمرو اشغالی
Interfluve
تداخل
Interference
هیئت بین الدول تغییر اقلیم
Intergovernmental panel on climate change (IPCC(
حد واسط
Intermediate
بارش تناوبی، بارش ناپیوسته
Intermittent precipitation
رودخانه فصلی، رودخانه تناوبی
Intermittent Stream
انرژی درونی
Internal energy
مالش / اصطکاک داخلی
Internal Friction
زهکشی داخلی خاک
Internal Soil Drainage
سال قطبی بین المللی
International polar year
رودخانه حفر شده در قشر اولیه، رودخانه کف سنگی
Entrenched Meander
اینترنت
Internet
اثر متقابل
Interplay
درونیابی
Interpolation
درونیابگر
Interpolatory
فرسایش بین شیاری
Interrill Erosion
منطقه همگرائی استوایی
Intertropical convergence zone
قابلیت وقفه، قابلیت گسیختگی
Interruptability
رودخانه منقطع
Interrupted Stream
خلل و فرج ، منفذها
Interstice
منطقه همگرائی بین مداری
Intertropical convergence zone (ITCZ(
جبهه بین مداری، جبهه میان حاره ای، جبهه استوایی
Intertropical front
تلفات اولیه
Initial Loss
نگهداشت اولیه
Initial Detention
رده خاکهای بین منطقه ای
Intrazonal
نفوذ پذیری ذاتی
Intrinsic permeability
فرسایش پیش رونده
Intrograde Erosion
مطالعه همه جانبه
inventory survey
روش معکوس
Inverse approach
مسئله معکوس
inverse problem
وراونگی
Inversion
ابر وارونگی
Inversion cloud
لایه وارونگی
Inversion layer
وارونگی میزان باران
Inversion Rainfall
کف، تراز کف
Invert
شیب معکوس
Invert slope
سیفون معکوس، شترگلوی معکوس
Inverted Siphon
برگشت پذیر، معکوس پذیر
Invertible
یونوسفر
Ionosphere
رود برای آبیاری
Irrigating Stream
آبیاری
Irrigation
نیاز آبی
Irrigation Requirement
سیفون آبیاری
Irrigation Siphon
سامانه آبیاری روش آبیاری
Irrigation System
جریان غیرچرخشی
Irrotational flow
حرکت بدون چرخش
Irrotational motion
همدگرفشار
Isallobar
باد همدگرفشاری
Isallobaric wind
همدگردما
Isallotherm
سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران
Islamic republic of Iran meteorological
خطوط هم فرساینده بادی
Iso Aeoloerodent Map
خطوط هم فرساینده بارانی
Iso Pluvioerodent Map
همفشار
Isobar
خط همفشار
Isobar line
نقشه همفشار
Isobaric chart
فرآیند همفشار
Isobaric process
سطح همفشار
Isobaric surface
خطوط هم عمق
Isobath
خطوط هم برف
Isochion
نقشه خطوط هم زمان تمركز
Isochron Map
هم فاصله
Isodistance
همبارش
Isohyet
خط همبارش
Isohyetal line
نقشه هم باران
Isohyetal map
هم ارتفاع
Isohypse
هم ارتفاعی
Isohypsic
یکریخت، همریخت
Isomorph
همریختی، یکریختی
Isomorphism
خط هم ابر
Isoneph
خطوط هم برف
Isonival
نقشه هم فشار
Isopiestic Map
نقاط هم باران
Isopluvial
خطوط همدما
Isotherm
جو همدما
Isothermal atmosphere
تعادل همدما
Isothermal equilibrium
لایه همدما
Isothermal layer
فرآیند همدما
Isothermal process
همسانی، ایزوتروپ
Isotopic
همگن، ایزوتروپ
Isotropic
همگرائی، همروندی، ایزوتروپی
Isotropy
خطوط هم سرعت باد
Isovel
خطوط هم سرعت
Isovels
مرکز بین المللی مرجع خاک و اطلاعات
ISRIC
تکرار
Iteration
هیدروگراف واحد لحظه ای
IUH
روش ایوانف
Ivanov method
آزمون جار
Jar test
ژاردانگ
Jardang
جت
Jet
پخش شدن جت
Jet disintegration
جریان جت
Jet flow
شیلنگ فورانی
Jet nozzle
روش جت ضربه ای، روش حفاری با جریان بسیار سریع آب
Jet percussion
جت استریم
Jet stream
ضخامت جت
Jet thickness
جت  پرتابی
Jet trajectory
فوران
Jetting
درز، درزه
Joint
پرش، جهش
Jump
ارتفاع جهش، ارتفاع پرش
Jump height
رابطه بین ارتفاع سطح ایستابی و دبی در جهش آبی
Jump height and stage discharge relationship
جهش آبی در مجرای غیر مستطیلی
Jump in nonrectangular channel
جهش آبی در مجرای مستطیلی
Jump in rectangular channel
جهش آبی در مجرای غیر شیبدار
Jump in sloping channel
جهش
Jumping
تقاطع، پیوند
Junction
جوان
Juvenile
آب جوان
Juvenile water
تپه یخچالی
Kame
خمسین
Kamsin
قنات
Kanat
قره بوران
Karaburan
عدد كارمن
Karman Number
پس گرداب كارمن
Karman Vortex Trail
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 39
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.