مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 5

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 5
Irrigation
آبیاری
Rainfed land
اراضی دیمی
Dry land condition
شرایط دیم
Irrigated land
اراضی آبی، اراضی فاریاب
Irrigated agriculture
زراعت / کشاورزی فاریاب (زراعت آبی)
Irrigated farmers
کشاورزان فاریاب
Rangeland
اراضی مرتعی
dryland farming
کشت دیمی
Flooding irrigation, flood irrigation
آبیاری غرقابی، آبیاری کرتی
Furrow irrigation
آبیاری جوی و پشته ای، آبیاری نشتی، آبیاری فارو
Surface drip irrigation
آسبیاری موضعی زیرسطحی
Basin irrigation
آبیاری کرتی
Sprinkler irrigation
آبیاری بارانی
Soil borne diseases
بیماری های خاکزا
Thinning
تنک کردن (حذف گل ها و میوه های اضافی یک درخت)
Alternative bearing
باردهی متناوب
aquifer
آبخوان، سفره آب زیرزمینی
sub-humid
نیمه مرطوب
plantation
کشت و زرع
Monoculture
تک کاشت
total nitrogen
نیتروژن تام
bulk density
چگالی توده ای
total porosity
تخلخل کل
Stand structure
ساختار توده
Natural stands
توده های طبیعی
Drought stress
تنش خشکی
Relic bog soils
خاک های بازمانده مردابی
Aeolian soil
خاک باد رفتی
soil collar
یقه خاک
Ziploc bag
کیسه زیپ لاک، کیسه مخصوص فریزر (کیسه با قابلیت بسته شده مجدد)
soil auger
مته خاک شناسي، سوند خاک
geothermometer
زمین دماسنج
psychrometer
دستگاه‌ بخار سنج‌ هوا، رطوبت‌ سنج‌، نم‌ سنج‌
apparent activation energy
انرژي فعالسازي ظاهري
universal gas constant
ثابت گازها
net primary productivity
فراوردگى خالص نخستين
litter inputs
منابع لاشبرگ
The Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity Building
برنامه راهبردی بالی برای پشتیبانی فن آوری و ایجاد ظرفیت
The Berlin Mandate
فرمان قانونی برلین
Biomass
زیست انباشت
Biota
زیاگان
Carbon sequestration
ضبط کربن
Clear cutting
جنگل زدایی
Endangered Species Act
قانون گونه های در معرض خطر
Geothermal energy
انرژی حرارتی زمین
The Lacey Act Amendments of 1981)
اصلاحیه های 1981 برای قانون لیسی
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
پیمان مونترال در مورد موادی که سبب تخریب لایه ازن می شود
Recycling
بازیافت
Renewable energy
انرژی تجدید پذیر
Smog
مه دود
Wildlife refuge
پناهگاه حیات وحش
Rotary Tillage tool
ابزار خاک ورزی
Rotavator
خاک ورز، روتیواتور
Hp / horse power
اسب بخار
arboreal perennial
دیرپایی درختی، پایایی درختی
bonsai
درخت بونسای
Horticultural
باغبانی، گلکاری
dwarf conifer
درخت مخروطی پاکوتاه
dwarf trees
درختان پاکوتاه
BOTANICAL CLASSIFICATION
دسته بندی مربوطه به گیاه شناسی
Seed trees
درختان بذردار، درختان بذرگیری
dicotyledon
گیاه دولپه
monocotyledon
گیاه تک لپه
cycad
سرخس نخلی، کرف نخلی
ginkgo
ژنگو، شجرالمعبد، درخت چهل سکه
flowering tree
درخت گلدار
angiosperm
نهاندانه
Nordman fir
صنوبر نوردمن
Genera (plural) / genus
جنس، سرده
Species
گونه
subspecies
گونيزه، زير گونه، قسم فرعى، جنس فرعى از يک نژاد
Grass-tree
زنبق استرالیایی
vascular plant
گیاهان آوندی
gymnosperm
گیاه بازدانه
fern
سرخس
cross breeding
پیوند دو جنسی
coal measures
طبقات ذغال خیز
leaf bud
غنچه برگ
bud
جوانه
canopy
سایبان، پوشش
catkin
گل آذین، گل آذین سنبله ای، گل آذین دم گربه ای
seed-bearing / seed bearing
دانه دار، حاوی دانه
pollinator
گرده افشان
Shoot
جوانه، جوانه زدن، رویش شاخه
Geotropism
الكتروتروپيسم‌، رشد و نمو گياه‌ تحت‌ تاثير قوه‌ جاذبه ‌زمين‌، زمين‌ گرایی
phototropism
نورگرایی، گرایش بطرف نور
hydrotropism
آب گرایی، رطوبت گرایی
chloroplast
کلروپلاست
Gnarled
گره دار
Gnarled bark
پوست گره دار
bract
برگچه زیرگل، برگه
dioecious
دوپایه (ارگانهای نری و مادگی در درختان مجزا)
monoecious
تک پایه (ارگانهای نری و مادگی در یک درخت)
Hermaphrodite
دوجنسی
Holly
راج
Barren land
زمین لم یزرع
aspect  / aspect direction
جهت شیب، راستای شیب
Torrential
سیل آسا، سیل آورده، سیل مانند
torrentiality
سیل آسایی
Torrent
سیلاب
transgression
پیش روی
confluence
تلاقی دو نهر، چند آب، همریزگاه
afforestation
جنگل کاری
Fauna
فونا، حيات جانوري فونا، جانورنامه
Detritus
خاک و خاشاک
Relief
پستی و بلندی جزئی، ناهمواری
coniferous trees
درختان مخروطی
Wintry precipitations
نزولات زمستانی
Tamarack (Larix laricina)
سیاه کاج
stunted tree
درخت رشد نکرده و کوتاه
stunt
از رشد بازماندن، کوتاه نگاه داشتن
Waste areas
اراضی موات
cold spell
دوره آب و هوای سرد
underwood
زير بوته، گياهى که در زيردرختى روييده
box tree
شمشاد
nard
نارد، ناردین
Bloodwood
چوب خون
air seasoned wood
چوب خشک شده بوسیله هوا
seasoned wood
چوب خشک شده
seasoning
رطوبت گیری
downgrade
تنزل رتبه
stump
کنده درخت
Elbowed antennae
شاخک زانویی
end cracking
ترک خوردگی لبه ها / بخش های انتهایی (چوب)
warping
تاب خوردگی، پیچیدگی (چوب)
staining
لک زدگی چوب
discoloration
رنگ رفتگی چوب
weathering
هوازدگی
pitched roof
سقف شیروانی
copper naphthenate
نفتنات مس
crossarm
تراورس
chromated copper arsenate (CCA)
آرسنات مس کروم دار
Elk
گوزن شمالی
CLEARING
مناطق تسطیح شده
Reaction wood
ﭼﻮب واﮐﻨﺸﯽ
Tension wood
ﭼﻮب ﮐﺸﺸﯽ
Compression wood
ﭼﻮب ﻓﺸﺎري
Opposite wood
ﭼﻮب ﻣﻘﺎﺑﻞ
Normal wood
ﭼﻮب ﻧﺮﻣﺎل
Millwork
آثار چوبی، کارهای چوبی
compatibilizer
سازگار ساز
coupling agent
عامل جفت کننده
maleic acid
اسید مالئیک
anhydride
انیدرید
polypropylene
پلی پروپلین
profile extrusion
اکستروژن پروفیل
wood filler
خمیر چوب
pith
بخش داخلی چوب، مغز چوب
sap flow
جریان شیره
Deficit Irrigation
کم آبیاری
Partial Root Drying
آبیاری بخشی
earlywood
پیشین چوب
spring wood
چوب بهاره
latewood
پسین چوب
summer wood
چوب تابستانه
autumn wood
چوب پاییزه
tracheid
آوندهای ناقص
Vascular Tracheids
تراکئیدهای آوندی
Vasicentric Tracheids
تراکئیدهای گرد آوندی
Woodray / wood ray
شعاع آوندی چوب
microfibril
ریز لیف
fibril
فیبریل، لیفچه
cellobiose
واحد سلوبیوز
glucose
گلوکز
Mannose
مانوز، ماده قندى که از اکسيداسيون مانيتول بدست می آید
galactose
گالاكتوز
Xylose
زیلوز، گسيلور، قند متبلور و غير قابل تخمير
Arabinose
آرابینوز
antioxidant agent
ماده ضد اکسیداسیون
co-rotating
همسوگرد
twin screw extruder
اكسترودر دوپيچه
Fractionation
جزء به جزء کردن
fractionator
تفکیک کننده
plug flow
جریان صلبی، جریان نهرگونه
Scanning electron microscopy )SEM(
ميکروسکوپ الکترونی روبشی
freeze drying
خشک کردن انجمادی
sputter coating
پوشش دهنده پرانشي، پوشش دهنده تصعيدي
falling weight impact test
آزمون برخورد سقوط وزنه
pycnometer
چگالی سنج، پیکنومتر
Bound water
آب محبوس
Holy thistle (Silybum marianum)
مارتیغال
head
کله، کپه
stage-discharge curve / stage discharge curve
منحنی سنجه آب
Navier Stokes Equation
معادله ناویر استوکس
acacia
اقاقيا
acorn
ميوه‌ء‌ تيره‌ء‌ درختان‌ بلوط (مازو)
almond
بادام‌، درخت‌ بادام‌، مغز بادام‌
aloe
درخت صبر،داربو،شبيار،عود،رادبو
aloe vera
آلوئورا
anemone
شقايق‌ نعمان‌، لاله‌ء‌ نعمان‌،
angelica
سنبل خطايى
aniseed
تخم‌ باديان‌ رومي‌ كه‌ بصورت‌ ادويه‌ بكار ميرود
annual
گياهي كه يك سال عمر مي كند
anther
بساك‌ ( بخشي از گياه كه گرده دارد (
Apricot
زردالو
aquatic
جانور يا گياه ابزى
arboreal
درختى
arboretum
باغ ،کشاورزى
artichoke
انگنار، كنگر فرنگي‌
ash
درخت زبان گنجشک
Asparagus
مارچوبه‌
aspen
s
aspidistra
گياهي آسيايي
aubergine
گياهي كه اصالتا متعلق به شرق هند است كه ميوه هاي خوراكي دارد . ميوه هاي خوراكي آن تخم مرغ مانند هستند و معمولا به رنگ ارغواني و به عنوان سبزيجات مصرف مي شوند
avocado
نوعي‌ ميوه‌ شبيه‌ انبه‌ يا گلابي‌ بزرگ‌، اوكادو
balsa
نوعي چوب سفيد و محكم ( كه براي ساخت الوار به كار مي رورد (
balsam
بلسان‌، درخت‌ گل‌ حنا
bamboo
خيزران‌، ني‌ هندي‌، چوب‌ خيزران‌، بامبو
bark
پوست درخت
barley
جو،شعير
basil
ريحان‌، شاهسپرم‌ از خانواده‌ نعناعيان‌
bay
نوعي درختچه توت فرنگي
bay leaf
برگ‌ خشك‌ برگبو كه‌ دراشپزي‌ بكار ميرود
Bean
باقلا، لوبيا، دانه‌، حبه‌،
margarite
گل مروارید، میکای مرواریدی
Mallow
ختمی
Marguerite
داوودی-مینا
Peony
گل صد تومانی
Geranium
شمعدانی
Jonquil
گل نسترن، گل عنبری
Dandelion
قاصدک
Sunflower
آفتابگردان
buttercup
آلاله
zinnia
گل آهاری
Red bud
ارغوان
Silk tasseled
ابریشم
Bind weed
پیچک
cockscomb
تاج خروس
Oleander
خرزهره
Garden balsam
گل حنا
Lilly
سوسن، زنبق
Lilac
یاس بنفش
Pansy
بنفشهءفرنگی
Tulip
لاله
Snap dragon
گل میمون
stonecrop
گل ناز
top dressing
كودسرك دادن
كاربرد كود در سطح خاك پس از استقرار گياه بدون اينكه با خاك مخلوط شود
basal dressing
کوددهی پایه
No- basal dressing
کوددهی بدون پایه
Strip dressing
کوددهی نواری
Moisture stress
تنش رطوبت
year dummy
سال دامی، سال با متغیر مجازی
Farmgate price
قیمت سرمزرعه
Lean season
فصل بی حاصل
Marker
نشانه، نشانگر
Barley
جو
Random amplified polymorphic DNA
دی ان ای چند ریختی تکثیریافته تصادفی
random amplified microsatellite polymorphism (RAMP)
چند ریختی ریزماهواره ای تکثیریافته تصادفی
intersimple sequence repeat (ISSR)
بین توالی های تکراری ساده
Simple sequence repeat (SSR)
توالی های تکراری ساده
ISSR primer
آغازگر ISSR
ecotype
اکوتیپ
band informativeness
اطلاع دهندگی نواری
resolving power
قدرت تفکیک
scorable band
باند قابل امتیاز دهی
dendrogram
دندروگرام، درخت واره
diploid
دیپلوئید
self-fertilizing
خود حاصلخیز
genome
ژنوم
Malting industry
صنعت مالت سازی، صنعت آبجو سازی
Brewing industry
صنعت آبجو سازی
isoenzyme
ایزوآنزیم
seed storage protein
پروتئین ذخیره ای دانه
allelic
آللیک
sequence-tagged site (STS)
سایت نشاندار شده با توالی
self-pollinating
خود گرده افشان
intraspecific
داخل گونه ای
hexaploid wheat
گندم شش بخشی
Cultivated species
گونه زارعی کشت شده
Plant Material
مواد گیاهی
agarose
آگاروز
Agarose gel
ژل آگاروز
electrophoresis
الکتروفورز
Operon
اپرون
denaturation
تقلیب
ethidium bromide
اتیدیوم بورماید / برومید
hierarchical classification ascendant (HCA)
دسته بندی صعودی سلسله مراتبی
Locus
لوکوس، جایگاه ژن
Loci (plural)
لوکوس ها
germplasm
ژرم پلاسم
common bunt, bunt, bunt smut
سیاهک پنهان
dwarf
سیاهی ریشه یا کوتولگی
powdery mildew
سفیدک پودری
Durum wheat
گندم نی رشته
Allele
آلل،  ژن‌هاى ناهمسان مجاور
Accession
نمونه شماره دار
Agronomic
زراعی
parents
والدین
narrow gene pool
خزانه محدود / طبیعی ژن
landrace
رقم محلی، نژاد بومی
Cytological
مربوطه به یاخته شناسی
Pedigree
شجره، نسب، دودمان
restriction fragment length polymorphism (RFLP)
چند شکلی طولی قطعات محدود کننده
amplified fragment length polymorphism (AFLP)
چند شکلی طولی قطعه تقویت شده
codominant
درخت چیره نما
linkage map
نقشه اتصال، نقشه پیوند
vernalization
بهارش، بهاره کردن
dwarfing
کوتاه قدی
plastic sliding theory
تئوری لغزش پلاستیکی
amplified fragment length polymorphism (AFLP)
چند ريختي طولي قطعات تكثير يافته
لغات کشاورزی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.