مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

شماره      
۲۰۲
کد مقاله
MNG202
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مدیریت منابع انسانی سبز: راهکارها و پیاده سازی استراتژیک در سازمان ها
نام انگلیسی
Green HRM: Practices and Strategic Implementation in the Organizations
تعداد صفحه به فارسی
۲۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
مدیریت منابع انسانی سبز, پایداری, مدیریت منابع انسانی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Green HRM, Sustainability, Human Resource Management
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی نوآوری در فرآیندهای محاسباتی و ارتباطاتی
کالج مطالعات مدیریتی، دانشگاه باباصاحب بهیمرائو، هندوستان
مرجع به انگلیسی
International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication; School for Management studies Babasaheb Bhimrao Ambedkar University
کشور        
هندوستان

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

مدیریت منابع انسانی سبز: راهکارها و پیاده سازی استراتژیک در سازمان ها
چکیده
در مباحث اخیر، مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یک مؤلفه نوظهور به شمار می آید. بر این مبنا شاهد افزایش ضروریات مرتبط با مدیریت منابع انسانی سبز استراتژیک با توجه به ترکیبی از مدیریت محیطی در مبحث HRM می باشیم. عملکرد منابع انسانی سازمان ها در زمینه کمک به یک رویکرد گسترده برای ایجاد فرهنگ پایداری قابل توجه می باشد. این استراتژی شامل بکارگیری تغییرات در عملکردهای مختلف منابع انسانی همانند استخدام، آموزش های توجیهی ضمن خدمت، آموزش و توسعه، انجام برآوردهای عملکرد، و همچنین مشخص سازی پاداش مستخدمین می باشد. طرح های مدیریت منابع انسانی سبز در داخل دپارتمان منابع انسانی و از نقطه نظر خاص چنین مبحثی تشکیل دهنده یک قالب گسترده تر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی می باشند. بر این اساس، مدیریت منابع انسانی سبز نقش مهمی را در سازمان ها جهت کمک به مسایل مرتبط با محیط زیست ایفا می نماید، آن هم از طریق در نظرگیری ویژگی های مربوطه در ارتباط با خط مشی های مدیریتی، سیاست های منابع انسانی و راهکارهای آن، آموزش مستخدمین و پیاده سازی قواعد مرتبط با ایمنی محیط زیست و غیره. در این مقاله، تلاشی جهت ارتقای اهمیت منابع انسانی سبز صورت می گیرد که متشکل از دو جزء راهکارهای منابع انسانی با قابلیت توجه به محیط زیست و حفظ سرمایه دانش در این زمینه می باشد. مدیریت منابع انسانی سبز به معنای استفاده از منابع موجود و سرمایه های انسانی / مستخدمین می باشد، بگونه ای که آنها قابلیت ارتقا و حفظ رویه های تجاری پایدار را حاصل آورده و بعلاوه از نوعی احساس مسئولیت و شناخت کافی در خصوص سازمان ها و فرآیندهای آن در یک حالت پایدار محیط زیستی برخوردار باشند. بنابراین، مدیریت منابع انسانی سبز متشکل از دو جزء اصلی می باشد: راهکارهای منابع انسانی دوستدار محیط زیست و حفظ و نگهداری سرمایه اطلاعاتی یا دانش در این زمینه. مطالعه جاری بر روی مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یک راهکار استراتژیک به وسیله شرکت ها به منظور ارتقای رویه های تجاری پایدار متمرکز می باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی سبز، پایداری، مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

۱- مقدمه
دپارتمان منابع انسانی یک سازمان می بایست دارای ابزارهای کافی جهت ایفای نقش مهم خود در ارتباط با طراحی فرهنگ پایداری سازمانی باشد. بسیاری از نویسندگان، مخصوصاً در ارتباط با مباحث مدیریت منابع انسانی، این موضوع را اذعان داشته اند که موفقیت در هر گونه مدیریت نوآوری و ابزارهای استراتژیک منوط به کیفیت امور و تسهیل منابع انسانی می باشد. مدیریت منابع انسانی سبز به کاربرد مستخدمین جهت پشتیبانی از ویژگی های پایدار تلقی می شود که بر مبنای آن قابلیت افزایش پاسخگویی و تعهد مستخدمین در ارتباط با مسایل پایداری فراهم خواهد شد. مدیریت منابع انسانی سبز معانی مختلفی را در بین افراد مختلف دارد، Ashok Ramachandran، مدیر شرکت Vodafone Essar Ltd منابع انسانی سبز را کاربرد هر یک از مؤلفه های پایداری سازمانی به وسیله مستخدمین و افزایش سطوح آگاهی مستخدمین برشمرده است، Anjana Nath نیز به عنوان مسئول دفتر منابع انسانی اقدام به تعریف منابع انسانی سبز به عنوان فعالیت های منابع انسانی با قابلیت دوستداری محیط زیست برشمرده است که منجر به کارآمدی بهتر، هزینه کمتر و سطوح تعهد بیشتر مستخدمین به کار و روابط سبز خواهد شد. چنین موردی شامل ویژگی های محیط زیستی می باشد که خود به کارایی بالاتر، هزینه های کمتر و درگیری بیشتر مستخدمین در ارتباط با حفظ و نگهداری موارد مرتبط می انجامد و در مقابل به سازمان ها نیز کمک می کند تا قابلیت کاهش اثرات کربن با استفاده از مشخص سازی ساعات کاری انعطاف پذیر، بایگانی الکترونیک، به اشتراک گذاری وسایل نقلیه، به اشتراک گذاری امورات شغلی، برگزاری تله کنفرانس، آموزش آنلاین و روابط مرتبط با این مؤلفه ها را داشته باشند.
۱ـ۱٫ مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟
مدیریت منابع انسانی سبز کاربرد خط مشی های مدیریت منابع انسانی جهت پشتیبانی از بکارگیری ویژگی های پایداری منابع در داخل سازمان می باشد که عمدتاً در ارتباط با پایداری سازمانی و ویژگی های آن قلمداد می شود. عبارت “مدیریت منابع انسانی سبز” عمدتاً جهت رجوع به مفهوم خط مشی های مدیریتی اشخاص و رویه های مربوطه در جهت حاصل آوردن یک برنامه محیطی شرکتی گسترده تر مدنظر می باشد. نوعاً فعالیت های سبز متشکل از نیروگیری از طریق ویدیو، یا کاربرد ابزارهای آنلاین و مصاحبه های ویدیویی، به منظور به حداقل رسانی ضروریات مربوط به جابجایی و حمل و نقل می باشد.
۱ـ۲٫ پایداری
پایداری به عنوان فرصتی برای مشاغل جهت ارائه راه حل های طویل المدت به شمار می آید که به آنها در زمینه افزایش سابقه اجتماعی اقتصادی کمک می نماید و درعین حال قابلیت ایجاد مشاغل و ثروت اقتصادی با توجه به این فرهنگ به وجود خواهد آمد. مشاغل سبز و رویه های آنها به عنوان مواردی تعریف می شوند که بر روی ویژگی های محیطی و مسئولیت های اجتماعی تمرکز دارند. عبارت پایداری، توسعه پایدار، پایداری شرکتی و پایداری اجتماعی شرکتی غالباً در این زمینه به صورت متقابل بکار گرفته می شوند.
۱ـ۳٫ منابع انسانی و پایداری
سازمان ها به صورت فزاینده ای با ویژگی های پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی آشنا می شوند. عملکرد مدیریت منابع انسانی می بایست در این زمینه کمک به توسعه و پیاده سازی استراتژی پایدار باشد. علمکرد منابع انسانی را می توان به عنوان یک ویژگی کمکی در ارتباط با مشخص سازی آنچه مورد نیاز می باشد و یا آنچه قابل دسترس در ارتباط با ایجاد ارزش های شرکتی و استراتژی پایداری است قلمداد نمود. دپارتمان منابع انسانی سازمان ها از قابلیت کافی جهت ایفای نقش مهم خود در طراحی فرهنگ پایداری سازمانی برخوردار می باشند (Harmon، Fairfield، و Wirtenberg، ۲۰۱۰).
۱ـ۴٫ مدیریت سبز
یک سازمان سبز به عنوان محلی تعریف می شود که سازگار با منابع طبیعی و دارای یک سازماندهی مناسب در ارتباط با ویژگی های محیطی و مسئولیت های اجتماعی می باشد. در مطالعات مختلف محیطی دیدگاه مدیریت سبز برای توسعه پایدار دارای تعاریف مختلفی می باشد. همگی آنها به طور معمول نگاه خود را معطوف به مشخص سازی ضروریت تعادل بین رشد سازمانی برای طراحی ویژگی های مختلف و حاصل آوردن ثروت و همچنین در مقابل محافظت از محیط طبیعی معطوف ساخته اند به گونه ا ی که قابلیت تداوم فرآیندها در آینده نیز وجود داشته باشد (Daily و Huang، ۲۰۰۱).
۱ـ۵٫ منابع و رویه های منابع انسانی
Shaikh (2010) این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد که منابع انسانی سبز نقش مهمی را در سازمان جهت پشتیبانی از مسایل مربوط به محیط زیستی به عهده دارد و از نقطه نظر مدیریتی خط مشی ها و رویه های منابع انسانی، آموزش مستخدمین و پیاده سازی قواعد در ارتباط با مسئله محافظت از محیط زیست می باشد. چنین موردی همچنین ایجاد کننده ارتباطی بین مستخدمین و جامعه در زمینه منابع طبیعی و پشتیبانی از محصولات محیط زیستی و اکولوژیکی می باشد.

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

۲- بررسی مباحث
در گذشته، ویژگی های عملکرد اقتصادی شرکت ها اطمینان از دستاوردهای شرکتی از طریق سازمان ها و طرف های ذینفع بوده است، اما امروزه چنین موردی دیگر مناسب تلقی نمی شود. نتایج اقتصادی و مالی را می بایست همراه با به حداقل رسانی ضرر به محیط زیست و ارتقای ویژگی های آن در ارتباط با مسایل اجتماعی و محیطی حاصل آورد. بنابراین، مشکل استراتژیک جدید، ویژگی های محیط زیستی شرکتی یا مدیریت سبز در دهه ۱۹۹۰ مطرح گردیده و به نظر به عنوان یک شعار معروف جهانی از سال ۲۰۰۰ به بعد عنوان شد (Lee، ۲۰۰۹). مدیریت سبز تحت عنوان فرآیندی تعریف می شود که بر مبنای آن شرکت ها قابلیت مدیریت منابع خود از طریق استراتژی های مدیریت محیطی توسعه یافته را خواهند داشت (Lee، ۲۰۰۹) که بر مبنای آن این دسته از شرکت ها لازم است تا قابلیت ایجاد نوعی تعادل بین رشد شرکتی و حفظ و نگهداری محیط طبیعی را داشته باشند به گونه ای که نسل بعدی نیز قابلیت ادامه زیست یابد (Daily و Huang، ۲۰۰۱).
۲ـ۱٫ مدیریت منابع انسانی سبز ـ عوامل منابع انسانی تأثیرگذار بر روی راهکارهای مدیریت سبز
تعداد زیادی از محققین، غالباً در رشته مدیریت منابع انسانی، مشخص ساختند که ایجاد نوآوری های سازمانی و پیاده سازی استراتژیکی چنین مفاهیمی قابلیت خاصی را در اختیار آنها می گذارد و از این طریق می توانند اقدام به استخدام نیروهای جدید با توجه به مؤلفه های استراتژیکی در این زمینه نمایند (Boselie و همکاران، ۲۰۰۱). طرح های مدیریت منابع انسانی تحت عنوان “مجموعه ای از فعالیت های مختلف و در عین حال به هم وابسته، عملکردها، و فرآیندهایی تعریف می شود که هدف آنها جذب، توسعه و حفظ منابع انسانی شرکتی می باشد” (Lado و Wilson، ۱۹۹۴).
۲ـ۲٫ سرمایه فکری سبز (IC)
در مطالعات قبلی این موضوع مشخص شد که سرمایه فکری یا عقلانی دارای تأثیر مثبتی بر روی مزیت رقابتی شرکت ها می باشد (Chen، ۲۰۰۸). این سرمایه فکری به عنوان مجموع موجودی کلیه دارایی های ناملموس، دانش و ظرفیت های یک سازمان به شمار می آید که قابلیت ایجاد ارزش یا حاصل آوردن مزیت های انباشته و حصول اهداف ممتاز را خواهد داشت. با این وجود، هیچ تحقیقی این موضوع را مورد بررسی قرار نداده است که آیا سرمایه فکری در مدیریت محیطی دارای تأثیر مثبتی بر روی مزیت رقابتی شرکت ها می باشد یا خیر (Chen، ۲۰۰۸). بنابراین، این مقاله سعی در پر کردن چنین شکافی نموده و بر این مبنا یک ویژگی سرمایه فکری سبز نوین را پشتیبانی می نماید ـ ارتباط مثبت بین سرمایه فکری (IC) در نوآوری سبز یا مدیریت محیطی و مزیت های انباشته سازمان ها.
۲ـ۳٫ شهروندی محیط زیست شرکتی (CEC)
رفتار محیطی شرکتی به عنوان چالشی جهت تشریح ناهمگنی پاسخ سازمانی در زمینه فشار نهادی مربوط به محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است (Sharma، ۲۰۰۰). مطالعات مربوط به این مسئله خاص دارای این ویژگی استاندارد می باشند که سازمان ها در مواجهه با فشارهای نهادی یا مؤسسه ای قدرتمند در قالب فرصت اجتماعی اصلی می باشند که خود شامل مقررات اجباری، خط مشی های عمومی سازمانی، ویژگی های مورد بررسی سازمان های غیردولتی و رسانه ای خواهد بود (Ozen و Kusku، ۲۰۰۸). استراتژی های محیطی سازمان ها در بین کشورهای در حال توسعه از موارد فرصت طلبانه تا ویژگی های اختیاری متغیر تلقی می شوند (Ozen و Kusku، ۲۰۰۸). بنابراین، مفهوم CEC تحت عنوان “کلیه احتیاط ها و خط مشی هایی که شرکت ها می بایست اقدام به اجرای آن نمایند تا قابلیت کاهش خطراتی را داشته باشند که آنها چنین خطراتی را متوجه محیط زیست ساخته اند” (Kusku، ۲۰۰۷، صفحه ۷۵).

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

۳- اهداف تحقیقاتی
اهداف تحقیقاتی کلیدی به شرح ذیل هستند:
  • بررسی مطالعه مدیریت منابع انسانی سبز در یک حالت جامع تر
  • بررسی رویه ها و ویژگی های پیاده سازی استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها
  • بررسی نتایج پس از پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

۴- روش تحقیقاتی
این مطالعه عمدتاً بر مبنای داده های ثانویه ای می باشد که از منابع مختلفی جمع آوری شده است. این داده ها به وسیله مقامات مسئول دپارتمان های منابع انسانی گردآوری شده و به وسیله محققین مختلفی در سایت ها یا گزارشات آنها بازتاب یافته است. صرف نظر از این موضوع، داده ها از کتابها، ژورنال ها، مقالات تحقیقاتی و دیگر رسانه های چاپی حاصل آمده اند. با استفاده از کلمات کلیدی ذیل: مدیریت منابع انسانی سبز، پایداری، مدیریت منابع انسانی در پی این ۱۵ مقاله مرتبط با کلمه کلیدی جستجو شده مشخص و تعیین گردیده اند. محققین به صورت مستقل اقدام به استخراج داده ها با استفاده از اطلاعات استاندارد شده فرم های استخراجی نمودند. مطالعه بررسی شده جهت درک رویه ها و ویژگی های پیاده سازی استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها ارائه گردیده است.

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

۵- نتایج و مباحث
منابع انسانی سبز به عنوان یک رویه ارتقای گسترده در سازمان ها به شمار می آید. چنین موردی بدین علت رخ داده است که این مسئله قبلاً به عنوان یک مورد مهم سازمانی مطرح شده است. سبزتر بودن نیاز به ترکیب مدیریت محیط زیست با راهکارهای مدیریت منابع انسانی دارد. استراتژی منابع انسانی می بایست قابلیت تولید و انگیزه بخشیدن به اهداف تیم های مدیریتی و دیگر مستخدمین را داشته باشد و از قابلیت پشتیبانی از رویکردهای سازمانی نیز برخوردار باشد و بتواند نسبت به افزودن ارزش و ویژگی های فرهنگی اقدام نموده و بازده پایداری را برای سرمایه گزاران به ارمغان آورده، و نیازهای مشتریان را مخاطب قرار داده، و قابلیت عمل در زمینه خط مشی های نوظهور اجتماعی را داشته باشد، و به انتظارات دولتی و الزامی پاسخ دهد، و همچنین بر روی خط مشی های عمومی نیز تأثیرگذار باشد. بر مبنای نظر Mandip (2012) راهکارهای منابع ا نسانی سبز را می بایست در فرآیندهای منابع انسانی تشریح نمود که عمدتاً شامل استخدام، آموزش و توسعه مدیریت عملکرد، ارتباطات مستخدمین و ویژگی های پاداش و برآورد می باشد. در نهایت، از طریق توسعه محیط سبز، می توان مزیت هایی را برای سازمان حاصل آورد.

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

۶- نتیجه گیری
تلاش های منابع انسانی سبز تاکنون بر روی افزایش صلاحیت ها در ارتباط با فرآیندهای کاری و کاهش و حذف مشکلات محیطی تمرکز داشته و در این زمینه محصولات منابع انسانی، ابزارها، و رویه های مرتبط با فرآیند منابع انسانی سبز با توجه به کارایی و هزینه های کمتر آنها در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله شامل موارد ذیل هستند: ایجاد سیستم بایگانی الکترونیک، ایجاد سیستم های تله کنفرانس و مصاحبه های مجازی، به اشتراک گذاری سیستم های حمل و نقل، به اشتراک گذاری مشاغل، ایجاد سیستم های بازیافت، ارتباطات از راه دور، آموزش آنلاین، و توسعه فضاهای کارآمدتر محیط دفتری. با توجه به آنکه جامعه از آگاهی بیشتری در خصوص محیط زیست برخوردار شده است، مشاغل فرآیند آغازین شامل شدن در رویه های سبز در ارتباط با مؤلفه های روزمره محیطی خود را شروع نموده اند. پیشنهادات منابع انسانی بر حسب مؤلفه های محیطی منجر به کارایی بیشتر، هزینه های کمتر شده و سبب ایجاد جو شمولیت بیشتر مستخدمین در این مسئله گردیده که در مقابل خود به سازمان ها در زمینه عمل و همکاری در یک مود پایدار محیطی کمک می نماید. افزایش درک مدیریت منابع انسانی سبز از اهمیت معنی داری هم برای سازمان ها و هم برای مستخدمین برخوردار می باشد و بنابراین با کمک این مقاله تحقیقاتی، محققین سعی بر تمرکز بر روی ویژگی های پاسخگویی و پیاده سازی رویه های منابع انسانی سبز در سازمان ها می نمایند.
سازمان ها امروزه کاملاً در ارتباط با مفهوم منابع انسانی سبز آگاهی مطلوبی را به دست آورده اند که خود می تواند به آنها در زمینه حفظ محیط سازمانی به صورت یک محیط سبز کمک نماید، اما در عین حال همچنان برخی از سازمان ها قابلیت اجرای مؤلفه های مربوطه در ارتباط با ویژگی های مختلف مدیریت منابع انسانی را ندارند. این مطالعه همچنین به محققین در زمینه مشخص سازی نواحی کاری همانند آموزش و توسعه، سیستم برآورد عملکرد و برخی از فعالیت های عادی، که در آنها هنوز هیچ گونه رویه های پیاده سازی مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز اعمال نشده است، کمک خواهد نمود.
 

مدیریت منابع انسانی سبز پیاده سازی استراتژیک سازمانها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.