مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

شماره      
۱۳۹
کد مقاله
MNG139
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
منبع یابی مشارکتی کلیدی جهت قفل گشایی و حصول ارزش بیشتر
نام انگلیسی
Collaborative Sourcing: The Key to Unlock Greater Value
تعداد صفحه به فارسی
۲۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
منبع یابی مشارکتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Collaborative Sourcing
مرجع به فارسی
آردنت – آریبا
مرجع به انگلیسی
Ardent Partners
کشور
ایالات متحده

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

منبع یابی مشارکتی کلیدی جهت قفل گشایی و حصول ارزش بیشتر
ارزش حاصل آمده به وسیله تعداد متوسطی از تیم های منبع یابی در خلال دهه گذشته در موارد بسیاری معنی دار و با دگرگونی زیادی همراه بوده است. اما نیروهای رقابتی که در حال ایفای نقش خود در یک محیط تجاری سریع التغییر می باشند نیازمند آن هستند که بسیاری از استراتژی های بررسی شده و صحیح ارتقا یافته تا آنکه قابلیت حفظ تاثیر آنها وجود داشته باشد. این گزارش نگاه خود را معطوف به این مسئله می نماید که چگونه یک دیدگاه منبع یابی مشارکتی می تواند به تیم های منبع یابی کمک نماید تا آنکه ارزش بیشتری را برای شرکت خود حاصل آورند.
بازی در حال تغییر است
در خلال سالیان اخیر،  مدیران منبع یابی شواهد دسته اولی، در زمینه تاثیر زیادی که پدیده جهانی سازی و تجارت باز بر روی سازمان های آنها داشته است، را گزارش نموده اند. این نیروها ادغام گردیده تا بدین وسیله قابلیت گسترش همزمان زنجیره های تامین و محکم نمودن ارتباط اقتصادی با شرکای تجاری خود را داشته باشند. شرکت ها در کلیه مناطق و با اندازه های مختلف به صورت فزاینده ای به سمت جهانی شدگی حرکت نموده و نیاز جهت پشتیبانی از ارتباطات تجاری با شرکای تجاری جهانی به عنوان الویت مرتبه اول آنها به حساب می آید. علاوه براین به هنگامی که جهانی شدگی، نوآوری و دستاوردهای حاصله از آنها در خصوص رقابت به ما در زمینه ساده سازی و ارتقای عملکرد تجاری کمک نموده اند، آنها همچنین سبب افزایش فراریت تجاری و پیچیدگی مدیریت تامین نیز شده اند.
با توجه به راهکارهای پشت پرده مرتبط با زنجیره های تامین  (همراه با مبانی مشتری)،  که از رشد و سیر تکاملی سریعی برخوردار می باشند، چگونگی برقراری ارتباطات، مشارکت و تراکنش سازمان ها با شرکای تجاری خود و ایجاد سکو هایی که قابلیت بهره برداری از آنها را داشته باشند از اهمیت فزاینده ای برای عملیات تجاری امروزه برخوردار شده است. به هنگامی که نوبت به مدیریت ارتباطات تامین کننده می رسد، متخصصین منبع یابی در خط جلو قرار گرفته و به خوبی قابلیت انجام وظایف خود را داشته و دارای تاثیر قوی و دراز مدتی بر روی موفقیت کلی تجارت یا امور تجاری خود می باشند.

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

شفافیت / نمایانی: بلوک های ساختاری
نمایانی یا شفافیت در پارامترهای هزینه، فرآیند و نتایج به عنوان عناصر زیربنایی و ساختاری منبع یابی، در بهترین کلاس آن، می باشند. تحقیقات نشان دهنده آن هستند که شرکت هایی که به سادگی اقدام به انجام آنالیز هزینه با توجه به یک مبنای زمانی مشخص می نمایند قابلیت حصول صرفه جویی های میانگین از پروژه های منبع یابی خود تقریبا تا نزدیک به دو برابر را خواهند داشت. به همین صورت، تیم های منبع یابی که به طور مستقیم اقدام به برقراری ارتباط با پارامتر نمایانی / شفافیت هزینه خود با فرآیند منبع یابی می نمایند صرفه جویی های بیشتری را در مقایسه با اشخاصی که از این فرآیند استفاده نمی نمایند گزارش نموده اند. چنین امری سبب ایجاد نوعی حس مناسب می گردد- تیم های منبع یابی که به صورت آگاهانه و داده محور  نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام می کنند از قابلیت بهتری در مقایسه با دیگران برخوردار می باشند. به طور اساسی چنین موردی قابل توجه می باشد – چگونه یک عملکرد شغلی می تواند خود را به عنوان یک فرآیند استراتژیک مدنظر قرار دهد، آن هم در صورتی که محتوای کامل اهداف تجاری خود را مشخص نساخته و در یک شبهه جانبی یا نامتعادل عمل می کند؟
تحلیل و فرآیند: محرک های عملکرد امروزی
ایجاد شفافیت در هزینه شرکتی که به صورت به موقع، سازماندهی شده و دقیق (یا غنی) باشد را می توان به عنوان یک دارایی ویژه برای هر گروه منبع یابی به شمار آورد. اما ارزشی که می توان از این قابلیت استخراج نمود تنها دارای اهمیت یکسانی است، همانند قابلیت آنالیز هزینه، ایجاد برنامه های مناسب و اتخاذ عملکردهای مناسب. درک دسته بندی های مختلف هزینه و بازارهای تامین که از این دسته بندی ها پشتیبانی می نمایند نیز جهت توسعه استراتژی های ایده آل منبع یابی و طبقه بندی مهم می باشد.

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

مشارکت- کلیدی جهت قفل گشایی ارزش های بیشتر
 
اکتشاف ارزش با کشف تامین کننده
از نظر فعلی کشف به معانی ذیل تفسیر می گردد: (۱) مورد شناسایی قرار دادن یا مشهود ساختن، (۲) حاصل آوردن بینش یا دانش برای اولین بار.
در دنیای نسبتا جدید ما که به دنبال مدیریت تامین می باشیم، اکتشاف تامین کننده یکی از کارهایی است که دارای ارزش چندانی به حساب نمی آید. اکتشاف تامین کننده یا شناسایی وی در مبحث منبع یابی در حقیقت به عنوان مضمونی از تحقیقات بازار تامین به شمار آمده و لیستی از تامین کنندگان با کیفیت بالقوه را مشخص می سازد. مدیران با تجربه منبع یابی از این امر واقف می باشند که استفاده از تامین کنندگانی که از صلاحیت بالاتری برخوردار می باشند در فرآیند مناقصه و مزایده دارای نوعی همبستگی مستقیم با نتایج بهتر می باشد.
مشارکت داخلی، مدیریت یک طبقه از محصول و تطابق
برای برخی از متخصصین حرفه ای امور منبع یابی و تدارکات، فرآیندهای تجاری خارج  از اداره تدارکات ممکن است به صورت کسل آور و ترسناکی مدنظر باشد. با این حال، به هنگامی که آنها به طور حقیقی در نشست های کارکنان و جلسات برنامه ریزی واحدهای مختلف تجاری شرکت می نمایند و یا به عنوان شرکت کنندگان فعال در فرآیند بودجه بندی مشارکت دارند، آنها درک بهتری از اهداف و اولویت های تجاری و چگونگی حصول بهترین موارد تجاری را فرا می گیرند. متخصصین منبع یابی با این سطح از دسترسی قابلیت توسعه درک بسیار بهتری از نیازهای تجاری و برنامه های اجرایی که از آنها پشتیبانی می کند را خواهند داشت.

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

استراتژی های مربوط به طبقه بندی
تیم های منبع یابی/ تدارکات/ SRM در تعامل با افراد ذینفع تجاری قابلیت ایجاد استراتژی هایی را دارند که خود مشخص کننده چگونگی این موضوع است که طبقه بندی های هزینه مختلف را چگونه باید در زمینه کسب سود شرکت مدیریت نمود. این استراتژی ها می بایست بر مبنای یک سری از عوامل به شرح ذیل باشند:
 • چگونگی استفاده از طبقه بندی
 • در کجا و به وسیله چه کسی این طبقه بندی استفاده می شود
 • میزان هزینه و موارد صرف شده در خصوص طبقه بندی
 • چگونگی تامین این طبقه و استفاده و یا مدیریت آن
 • سطح طبقه استراتژِیک یا اهمیت کاربردی یا عملیاتی
 • ویژگی های بازار تامین (نوع و موقعیت تامین کنندگان، غیره)
 • ویژگی های طبقه (اندازه، ضروریات دم دستی موجودی کالا، غیره)
 • نوع قرارداد و ارتباط مورد نیاز و مطلوب تامین کننده
با توجه بدین موضوع که درصد هزینه که تحت مدیریت قرار می گیرد و بنابراین تعداد طبقه بندی های مدیریت شده افزایش می یابد، تیم های منبع یابی می بایست به صورت فزاینده ای در جستجوی شرکای تجاری خود باشند تا آنکه به آنها در زمینه درک ویژگی های کلیدی طبقات خاص و توسعه استراتژی های آن طبقات کمک نمایند.

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

سود مطابقت
مشارکت و همکاری ممتاز با طرفین کلیدی ذینفع در زمینه فرآیند منبع یابی را همچنین می توان به نوعی پیروی از یک قرارداد ارتقا یافته در زمینه رویه های پیاده سازی تعبیر نمود. خرید پایه به صورت زود هنگام و سازگار غالبا به هنگامی بیشتر محتمل خواهد بود که صدای «مشتری» در مباحث تجاری شنیده شود.
مشارکت تامین کننده و نوآوری
در صورتی که مدیران تدارکات این عقیده را داشته باشند که نوآوری می تواند در ورای دیوارهای شرکت رخ دهد، تامین کنندگان را می بایست به عنوان منبعی از دانش و تخصصی مدنظر قرار داد که می توان از آنها در زمینه مزیت رقابتی و کسب سود دوسویه بهره جست. تغییر ساختار ارتباطات سنتی خریدار- تامین کننده و کار در زمینه ایجاد ارتباطات مشارکتی بیشتر با تامین کنندگان کلیدی خود موجب بروز تعهدات زمانی و منابع از هر دو طرف و همچنین تلاش های مورد نیاز جهت مشخص نمودن چارچوب کلی روابط و ترمیم نگرش های قدیمی می شود.
پای صحبت های مدیر ارشد تدارکات (CPO’s)
«هیچ گونه شکی وجود ندارد که انجام فعالیت های منبع یابی استراتژیک در یک اقتصاد جهانی نیازمند استفاده از یک پلتفرم / سکوی نرم افزار یا سخت افزاری قوی از تدارکات الکترونیک می باشد. در آن دسته از مناطقی که از پلتفرم Ariba به طور کامل استفاده شده است قابلیت کاهش زمان های چرخه داخلی وجود داشته و علاوه براین ارتقای ارتباطات با مشتریان و تامین کنندگان داخلی حاصل شده که در نهایت سبب ارتقای مسئولیت پذیری و عملکرد خواهد شد (صرفه جویی و تطابق با مقررات). قبل از پیاده سازی Ariba، هر فاز فرآیند منبع یابی به صورت دستی انجام می گرفت. قراردادها در کابینت ها مخصوص قرار گرفته و مشتریان داخلی می بایست یکسری از اطلاعات غیر ضروری (داده های غیر ضروری) را مطالعه کرده و ارتباط با تامین کننده آهسته و غالبا زاید حرکت و تعامل نمایند.
فناوری- توان افزا
در خلال دهه گذشته، راه حل هایی که قابلیت اتوماتیک سازی آنالیز مصرف، منبع یابی، امور مربوط به قراردادها و ارتباط فرآیندهای مدیریت عملکرد تامین کنندگان را داشته اند نقش مهمی را در توانمند سازی یا توان افزایی بسیاری از راهکارهای مربوط به تغییر شکل تدارکات بعهده داشته اند. این راه حل ها به ما در زمینه حاصل آوردن کارایی های مربوط به فرآیند که به تیم ها اجازه تخصیص مجدد یا سرمایه گذاری بر روی منابع بیشتر در فعالیت های استراتژیک و رویه های مرتبط را داده و همچنین قابلیت شفاف سازی را نیز بوجود می آورد را اعطا می کند. راه حل های منبع یابی استراتژیک می تواند فراهم آورنده سکوی مناسبی جهت مشارکت بین تیم های منبع یابی و افراد ذینفع داخلی باشند و در عین حال در خصوص کمک به تمرکز بر روی این دو تیم بر مبنای اهداف قابل توجه شرکتی عمل نماید.
عدم قابلیت تلفظ استراتژیک بدون کاربرد کلمه «e»
در این ایام، یک فرآیند منبع یابی که سبب ممانعت از فرآیند اتوماسیون شود (همانند فرآیند منبع یابی الکترونیک) را نمی توان بیش از این به عنوان یک فرآیند استراتژیکی حقیقی مدنظر قرار داد. چگونه این مورد صحت دارد؟ البته این مورد را نمی توان به عنوان مورد مطلوب برای سال ۱۹۸۲ تصور نمود.

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

توصیه ها
سازمان های منبع یابی که نسبت به اتخاذ یک دیدگاه مشارکتی بیشتر اقدام نموده اند همراه با موارد دیگر، سعی در توسعه محصولات جدید و همچنین کاهش هزینه محصولات، شناسایی بازارهای جدید جهت ورود به آنها، و در نهایت یافتن اهداف M&A (خرید و اکتساب شرکت ها) بر اساس مبنای تامینی خود، می نمایند. منبع یابی مشارکتی، که دیدگاه های منبع یابی سنتی را با استراتژی های طبقه بندی قدرتمند ترکیب می کند، و دارای چشم اندازهای نافذ بیشتری در زمینه بازارهای تامینی است و از ارتباطات مشارکتی عمیق تر با تامین کنندگان نیز برخوردار است این مسئله را مد نظر قرار می دهد که چگونه نسل بعد متخصصین منبع یابی قابلیت تداوم راهکارهای امروزی و مهیا سازی نیازهای آتی و چالش های پیش روی را خواهند داشت. بر این مبنا  توصیه می شود تا نسبت به پیگیری استراتژی ها و دیدگاه های ذیل اقدام شود تا بدین وسیله تیم های منبع یابی قابلیت بازگشایی این قفل را داشته باشند و بتوانند ارزش بیشتری را برای تلاش های خود حاصل آورند.

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

نتیجه گیری
منبع یابی مشارکتی در ارتباط با موفقیت استراتژی های منبع یابی که در بهترین کلاس امروزی جای می گیرند مد نظر می باشد تا بدین وسیله قابلیت کمک جهت گسترش حوزه مرتبط با تاثیرات تیم های منبع یابی و سطح شمولیت آن با افراد ذینفع کلیدی داخلی و خارجی بوجود آید تا در نهایت بتوان نسبت به یافتن بهترین فرصت ها اقدام نموده و در نتیجه قابلیت باز نمودن قفل های مسایل مربوطه و تحصیل ارزش بیشتر حاصل آید.
مطالعه موردی: بهترین بانک در شهر
در سال ۲۰۰۹، تیم اجرایی در این موسسه مالی بزرگ از مدیریت مصرف / خرج شرکتی (ESM) و تیم آن سوال نمود که میزان هزینه در خصوص مشاوره چقدر است. این تیم توانایی پاسخگویی مناسب را نداشته است چرا که وضعیت خرج آشکار نبوده و در این زمینه مخارج طبقه بندی نشده و گزارشات محدود یا قابلیت های داده کاوی همگی جزء مشکلات بوده اند. این شرکت در حال کار با منبع یابی غیر متمرکز همراه با قرارداد و فرآیندهای تدارکات بوده و تیم ESM نیز فرصتی را جهت متمرکز نمودن و اتوماسیون سازی عملیات در نظر گرفته و از این طریق صرفه جویی قابل توجهی را حاصل آورد. با رجوع بدان دوران اولیه، معاون شرکت ESM این موارد را به یاد می آورد که «اشخاص قابلیت خرید آنچه مورد نیاز آنها بوده است بدون عقد قرارداد را داشته اند. ما از فرصت بزرگی جهت اعمال تغییرات و حصول صرفه جویی برخوردار بوده ایم».
تیم ESM عملیات خود را برای اتوماتیک سازی کل فرآیند منبع یابی انجام داده و در نهایت راهکار Ariba’s را برگزید. این تیم همچنین از این مسئله آگاه می باشد که نیازمند یک سازمان مناسب و خط مشی های درست خواهد بود آن هم در صورتی که خواستار حاصل آوردن اهداف خود باشد و بنابراین موارد ذیل را مدنظر قرار داد (۱) یک کمیته بسیج مدیران اجرایی (۲) قابلیت مشخص نمودن خط مشی ها، استانداردها و فرآیندها و (۳) پشتیبانی و منبع یابی برای حصول ارتباطات جامع و برنامه مدیریت تغییر. سیستم Ariba پیاده شده و تیم مربوطه چندین پیروزی اولیه بزرگ را تجربه نمود. هم اکنون یک برنامه بزرگ در حال اجرا می باشد که هدف آن حاصل آوردن اهداف سه ساله است. معاونت ESM عقیده دارد چندین مورد کلیدی وجود دارند که سبب شده اند تا تیم ESM به موفقیت برسند:
 • مشارکت با شرکای تجاری (داخلی و خارجی) به عنوان نکته کلیدی حصول موفقیت
 • درک محرک ها یا عوامل تجاری و زنجیره ارزش انتها به انتها به عنوان یک مورد کلیدی جهت منبع یابی استراتژیک و استقرار یک موقعیت مشارکتی برد- برد
 • ایجاد تداخلات و ارتباطات اولیه و اجزای مهم آن برای موفقیت طولانی مدت
 • داشتن یک راه حل جامع به عنوان یک مبحث کلیدی مهم در زمینه اتخاذ دیدگاه منبع یابی مشارکتی به وسیله تیم

منبع یابی مشارکتی قفل گشایی حصول ارزش بیشتر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.