مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه پزشکی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده پزشکی - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۶۸
کد مقاله
MDSN68
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
به سمت راهکارهای مناسب آمارشناسی بهداشتی: درس های حاصله از شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره
نام انگلیسی
Towards good practice for health statistics: lessons from the Millennium Development Goal health indicators
تعداد صفحه به فارسی
۵۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
آمارشناسی بهداشتی, شاخص های بهداشت, اهداف توسعه هزاره
کلمات کلیدی به انگلیسی
health statistics, Millennium Development Goal, health indicators
مرجع به فارسی
دانشگاه هاروارد، کالج بهداشت عمومی و راهکارهای بهداشت جهانی، کمبریج، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
Christopher J L Murray; arvard University, School of Public Health and Initiative for Global Health, Cambridge, MA, USA
کشور
ایالات متحده

 

به سمت راهکارهای مناسب آمارشناسی بهداشتی: درس های حاصله از شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره
چکیده
علم آمار در ارتباط با مباحث بهداشتی / آمار شناسی بهداشتی امروزه بعنوان یک مولفه مهم در مرکز توجه مباحث گسترده بهداشت جهانی قرار گرفته است. عوامل متعددی سبب ازدیاد تنش در ارتباط با ویژگی های عرضه و تقاضا و حصول اطلاعات بهداشتی با کیفیت می شوند. در این راستا، مثال کاملا بارز این مبحث را می توان اهداف توسعه هزاره مولفه های بهداشتی (MDGها) دانست. با توجه به هزاران شاخص توصیه شده، که در عین حال تعداد اندکی از آنها قابلیت برآورد یا سنجش مناسبی دارند، جامعه بهداشت جهانی می بایست بر روی تلاش های خود در زمینه ارتقای برآوردهای مرتبط با مجموعه کوچکی از اولویت ها تمرکز نماید. شاخص های مربوط به اولویت را می بایست، بر مبنای اهمیت بهداشت عمومی و ابعاد مختلف سنجش پذیری، انتخاب و مورد گزینش قرار داد. علم آمار بهداشتی را می توان به سه نوع تقسیم نمود: آمار خام، آمار اصلاح شده، و آمار پیش بینی شده. علم آمار بهداشتی به عنوان ورودی ضروری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک، پیاده سازی برنامه، کنترل پیشرفت در خصوص اهداف، و ارزیابی موارد قابل حصول و غیر قابل حصول به شمار می آید. آمارهای خام دارای سوگیری غالبا نباید هیچ نقشی را در هیچ یک از این مراحل داشته باشند. بر این اساس، آمارهای اصلاح شده ترجیح داده می شوند. برای تصمیم گیری استراتژیک، به هنگام عدم دسترسی به آمار صحیح، آمارهای پیش بینی شده نقش مهمی را ایفا می نمایند. برای نظارت پیشرفت اهداف توافقی و ارزیابی رویه های انجام شده و اعمال نشده، با این حال، آمار پیش بینی شده را نباید مورد استفاده قرار داد. احتمالاً مؤثرترین روش، جهت تعدیل این مباحث و ترغیب پروسه جمع آوری بهتر داده ها و توسعه روش های تحلیلی بهتر، حصول نوعی تعهد قوی جهت فراهم سازی اصول برآوردهای حسابرسی در ارتباط با داده ها می باشد. این راهکار سبب فراهم سازی داده های اولیه، اعمال تعدیلات در زمینه داده های از قبل گردآوری شده، ارائه مدلهای مرتبط نظیر متغیرهای کمکی به منظور انجام فرآیندهای دوربینی و پیش بینی، و مستند سازی ضروری اطلاعات برای استفاده عمومی خواهد شد.

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

 

مقدمه
علم آمار بهداشتی به عنوان یک ضرورت هم اکنون در مرکز توجه مباحث بهداشتی جهانی قرار گرفته است. پنج ویژگی در ارتباط با تنش موجود بین تقاضا و عرضه در خصوص اطلاعات بهداشتی باکیفیت وجود دارند. اولین مورد نیاز مسئولیت پذیری بیشتر و شفافیت بالاتر از سوی دولت ها و مؤسسات بین المللی می باشد که به عنوان یک ضرورت فزاینده مطرح است. گروه های اجتماعی شهری، جوامع اهدا کننده، دانشمندان و به طور کلی عموم جامعه خواستار سنجش پیشرفت ها و عملکردهای بهداشت عمومی و پزشکی هستند. یک مثال مهم در ارتباط با این تمایل تأکید بر روی نظارت است، که شامل اهداف توسعه بهداشتی هزار (MDGها) و ایجاد کمیته مراقبت های بهداشتی در انگلستان به منظور بررسی مستقلانه خدمات بهداشت ملی (NHS) می باشد.
در وهله دوم، رساناها، جامع مدنی و به طور کلی عموم مردم دارای نوعی شک در ارتباط با ادعاهای مطرح شده علمی و آماری هستند. یک مثال در این رابطه ترس عامه در خصوص پیام های مغشوش کننده در ارتباط با چاقی در برنامه های مربوط به رژیم لاغری در خلال دو دهه گذشته می باشد. شواهد مرتبط با دستکاری دولتی در داده ها در طی اپیدمی سندرم حاد تنفسی (SARS) سبب کاهش اعتماد عمومی در این خصوص شده است. مسئله سوم، بسیاری از نمایندگان جوامع فنی و علمی و به طور کلی نمایندگان اجتماعی به طور فزاینده ای به عنوان مصرف کنندگان کامل و پیچیده اطلاعات به شمار می آیند. حوزه این اطلاعات مرتبط از یک حالت توصیفی ساده اپیدمیولوژی یا ناخوشی های فراگیر در زمینه بهداشت به سمت ابعاد کلی بهداشت عمومی و پزشکی جامعه، نظیر پارامترهای کیفیت و کارایی و برابری حق استفاده گسترش یافته است. مشتریان غالباً نیازمند مشخص سازی ویژگی های کلی اطلاعاتی و مشخص سازی موارد نامطمئن می باشند. ارتباطات فزاینده و دسترسی به رسانه ها و نگارش های مختلف از طریق اینترنت به عنوان یک عامل مطرح شده در ارتباط با بروز شک و سفسطه های ارائه شده در این زمینه می باشند، که خود در مقابل سبب بیشتر شدن تقاضای گسترده در ارتباط با حاصل آمدن شفافیت و مسئولیت پذیری در این زمینه گردیده است.

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

تمرکز بر روی شاخص های اولویت
با توجه به آنکه هزاران شاخص ارائه شده اند، اما در عین حال تعداد اندکی از آنها مورد برآورد و سنجش قرار گرفته اند، جامع بهداشت جهانی می بایست اقدام به تمرکز بر روی تلاش های خود جهت ارتقای برآورد مجموعه کوچکی از مباحث دارای اولویت نماید. اولویت بندی شاخص ها به دو دلیل مهم می باشد. اولین دلیل هزینه است. منابع انسانی در مبحث اندازه گیری کاملاً از نقطه نظر ملی و بین المللی، نادر تلقی می شوند. مورد دوم قابلیت دید یا پدیداری است. بر این مبنا شاخص ها سعی بر توجه به منابع مرتبط به صورت ملی و محلی می نمایند. این ویژگی های دینامیکی به معنای آن خواهد بود که مشکلات بهداشتی نظر به شاخص های اولویت، در مقایسه با مشکلات اندازه گیری نشده و یا مشکلاتی که به خوبی اندازه گیری نشده اند، توجه بیشتری به موارد کاملا محرز خواهند داشت. در ارتباط با فرایند اولویت چندین مسئله را می بایست مورد خطاب قرار داد.

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

 

شاخص پیشنهادی مورد اندازه گیری چیست؟
شاخص ها را می توان به شش دسته بندی بر مبنای ویژگی اندازه گیری تقسیم نمود: نتایج بهداشتی، عوامل ریسک، پوشش تداخلی، ساختار، فرایند و نتایج غیربهداشتی. کلیه این نوع از شاخص ها دارای کاربردهای مهمی در مضامین مختلف می باشند. برخی از چالش های مرتبط با اندازه گیری شاخص ها درک این موضوع است که چنین شاخص هایی را می بایست در چه سطحی بکار گرفت. در بالاترین سطح، نظیر شاخص های MDG، مخاطبین کاملاً گسترده می باشند، شامل جوامع فنی، دولت ها و به طور کلی دیگر افراد جامعه.

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

 

اهمیت بهداشت عمومی این شاخص ها چیست؟
اهمیت بهداشت عمومی احتمالاً برای شاخص های مرتبط با نتایج بهداشتی، پوشش تداخلی، و احتمالاً عوامل ریسک از جمله مهمترین مؤلفه ها به شمار می آیند. بسیاری از نتایج بهداشتی به عنوان یک مؤلفه مهم در ارتباط با بهداشت عمومی به شمار می آیند، اما از آنجایی که مشکلات بهداشتی با توجه به چالش های جدید تغییر می یابند، نظیر بیماری های اپیدمی یا بیماری های غیرمسری در کشورهای در حال توسعه و ظهور آنفلوآنزا به صورت فراگیر، ارزیابی اهمیت بهداشت عمومی را می بایست به صورت دوره ای مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داد. پوشش بررسی ها نیز مهم تلقی می شوند چرا که صرفاً از طریق ارائه تداخلات کارآمد برای این موارد می توان اقدام به ارتقای نتایج بهداشتی نمود. در نهایت، عوامل ریسک، نظیر مصرف دخانیات، به میزان قوی در ارتباط با نتایج بهداشتی می باشند که به عنوان برآوردهای کارآمد نتایج بهداشتی آتی در ارتباط با این ویژگی ها در نظر خواهند بود. البته باید در نظر داشت که کلیه نتایج یا شاخص های پوشش تداخلی در ارتباط با اهمیت معیارهای بهداشت عمومی تلقی نمی شوند.

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

 

میزان تناسب یک برآورد در خصوص اندازه گیری مقادیر مورد نظر
از آنجایی که شاخص ها با توجه به ویژگی های سیاسی، منابع و رویه های پیاده سازی می باشند، هر تلاش در این زمینه می بایست در ارتباط با اندازه گیری یا حداقل برآورد مقدار باقی مورد نظر اعمال شود. برای شاخص های نتیجه بهداشتی، می توان این سئوال را مطرح نمود که آیا شاخص پیشنهادی قابلیت اندازه گیری مقدار حقیقی نتیجه بهداشتی، با توجه به یک مؤلفه مرتبط، یا یک پراکسی که به نظر دارای همبستگی با نتایج بهداشتی می باشد را خواهد داشت یا خیر؟ در جدول ۱، شاخص ۱۸c “نرخ شیوع HIV/AIDS برای زنان حامله ۱۵ الی ۲۴ سال که به مراکز مراقبت های پیش از تولد در شهر پایتخت رجوع نموده اند”، را می توان به عنوان یک برآورد مهم برای برنامه HIV محلی در پایتخت در نظر گرفت، اما این شاخص به عنوان یک برآورد ضعیف مقدار حقیقی مورد نظر در چارچوب MDG، یعنی در سطح شیوع ملی، مد نظر می باشد. کاربرد برآوردهای پراکسی یا نسبی سبب بروز این خطر خواهد شد که آنها تدریجاً به عنوان شاخص های عملی مورد نظر در مباحث سیاسی تلقی گردیده و در نتیجه سبب انحراف توجه از هدف اصلی یک خط مشی یا سیاست مناسب یا برنامه ریزی درست می شود. حتی به هنگامی که یک برآورد پراکسی یا غیرمستقیم صرفاً به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شود، مشخص سازی واحدهای آن برآورد در واحدهای مقداری مورد نظر ترجیح داده می شود ـ یعنی نسبت های کودکان درحال رشد با کودکان زنده متولد شده که در ارتباط با مرگ و میر کودکان مشخص گردیده است.

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

 

آیا مقدار شاخص به راحتی قابل تفسیر است ؟
نوعی ارتباط یکنواخت بین مقدار شاخص و آنچه مطلوب است (کلیه چیزهای مساوی) وجود دارد. نرخ مرگ و میر کودکان به عنوان یک شاخص یکنواخت به شمار می آید. نرخ های پایین تر غالباً بهتر از نرخ های بالاتر هستند. با این وجود، نرخ بخش سزارین به صورت یک شاخص یکنواخت نمی باشد. نرخ های بسیار بالا یا بسیار پایین به طور بالسویه نامناسب تلقی می گردند و هیچ اجماعی در ارتباط با نرخ بهینه وجود ندارد.
آیا یک استراتژی اندازه گیری عملی وجود دارد ؟
یک شاخص را نباید صرفاً به عنوان الویت تلقی نمود به جز آن که یک استراتژی اندازه گیری که قابلیت ایجاد برآوردهای پایا، روا، به موقع و قابل قیاس را ارائه می دهد به وجود آمده باشد. البته این ویژگی به معنای آن نخواهد بود که یک استراتژی اندازه گیری اجرا شده است، در مقابل، ما می بایست مواردی را در نظر بگیریم که قبلاً مورد اندازه گیری قرار گرفته اند. در مقابل، این بدان معنا خواهد بود که یک برنامه ارائه شده است. با وجود آنکه فرایندهای پایایی و روایی به عنوان ایده های آشنا در نظر هستند، پارامتر سازگاری و پارامتر به هنگامی غالباً توجه کافی را به سمت خود در استراتژی های توسعه اندازه گیری جلب نمی نمایند. بر این مبنا سازگاری می تواند حیاتی باشد – در صورتی که برآوردها را نتوان با هم مقایسه نمود چرا لازم است تا نسبت به برآورد یک شاخص در خلال زمان و در بین کشورها اقدام کرد ؟ Murray و همکاران بر روی تفاوت بین روایی و قابلیت سازگاری تاکید داشته اند آن هم از طریق مشخص سازی آن که این دو ویژگی بر حسب مشخصه های بیان شده در درجات سلسیوس و فارنهایت هر دو می توانند معتبر و پایا باشند اما میزان تفاوت ۲۶ درجه در هر کدام از آن ها قابل قیاس نیست.
چگونگی جذب ابعاد برابری یک شاخص؟
Gwatkin این بحث را مطرح نموده است که سطوح میانگین برای یک شاخص را میتوان بر مبنای تعمیق نابرابری ها مشخص نمود. به منظور برآورد این نابرابری ها در خلال زمان، ویژگی های عدم انباشتگی به عنوان یک مؤلفه ضروری به شمار می آید. به طور ایده آل، مجموع عدم نابرابری شاخص بهداشتی در جمعیت را می توان اندازه گیری نمود. این مجموع را می توان به عنوان یک ویژگی نابرابری بین گروه به علاوه نابرابری داخل گروهی در نظر داشت. با این وجود، برای بسیاری از شاخص ها، تنها نابرابری بین گروهی را می توان به آسانی مورد اندازه گیری قرار داد. انتخاب گروه ها برای عدم انباشتگی شاخص، نظیر غنی و فقیر، روستایی و شهری، وضعیت اشتغال، نژاد یا مبدأ قومیتی ممکن است به طور عمیقی سبب بروز تغییر در خصوص مقایسات نابرابری در بین جمعیت ها در خلال زمان شود. این ویژگی عدم انباشتگی یا تراکم یک شاخص که برای کنترل و نظارت نابرابری ها ارائه می شود می بایست در تطابق با شواهدی باشد که این نوع از عدم انباشتگی بر مبنای آن قابلیت حاصل آوردن بزرگترین کسر واریانس در شاخص مرتبط در امتداد جمعیت های مورد تحلیل را داشته باشد.
کاربرد صحیح آمارهای خام، اصلاح شده یا پیش بینی شده
Boerma و همکاران اقدام به بحث پیرامون بستری برای جمع آوری داده های اولیه نمودند که فراهم آورنده مبنایی برای کلیه آمارهای بهداشتی است: سیستم ثبت اطلاعات الزامی، همراه با بکارگیری سیستم های ثبت اطلاعات اصلی و اطلاعات ساده، بر مبنای تحقیقات خانگی، اطلاعات سرشماری، اطلاعات بودجه ای و داده های جمع آوری شده به وسیله فراهم آورندگان خدمات بهداشتی. فرایند جمع آوری اولیه داده ها صرفاً به عنوان اولین مرحله در ایجاد آمارهای دارای روایی، پایایی و قابلیت قیاس به شمار می آید. مراحل متعاقب نظیر اصلاح سوگیری های شناخته شده یا پیش بینی نمونه یا موارد خارج از زمان خاص نیز وجود دارند که قابلیت ایجاد برآوردهای بسیار مختلفی را خواهند داشت. آمارهای بهداشتی را می توان به سه نوع تقسیم نمود: آمارهای خام، اصلاح شده و پیش بینی شده.
آمارهای خام بهداشتی
آمارهای خام بهداشتی به عنوان برآوردهای شاخص هایی به شمار می آیند که به طور مستقیم حاصل آمده از سیستم جمع آوری داده های اصلی بدون انجام هیچ گونه تعدیل یا اصلاحی می باشد. این اطلاعات ممکن است دارای نقص های بسیاری، شامل برآوردها یا اثبات های ناکامل، عدم مشخص سازی شاخص ها، سوگیری ابزاری، دسته بندی نادرست، و اعوجاج باشند. اثبات ناکامل یا پوشش ناکامل به عنوان یک مشکل حیاتی برای سیستم های ثبت اطلاعات حیاتی و داده های حاصله از فراهم آورندگان خدمات بهداشتی به شمار می آیند. اشخاص فقیر و دیگر گروه های محروم غالباً دارای بیشترین مشکلات بهداشتی می باشند و در این سیستم ها جایی نمی گیرند. برای تحقیقات خانگی، یا دیگر داده های نمونه، پارامترهای مربوط به عدم نمایندگی یا عدم وجود شاخص خاص نیز به عنوان یک مشکل اساسی به شمار می آیند. به طور مثال، بررسی سرو شیوع HIV در کلینیک های پیش از تولد عمدتاً در آن دسته از کلینیک هایی اعمال می شوند که دارای شیوع شناخته شده زیادی هستند.
آمارهای اصلاح شده بهداشتی
آمارهای اصلاح شده بهداشتی به عنوان برآوردهای شاخص هایی تلقی می شوند که برای آنها دو نوع از تلاش های تحلیلی مدنظر خواهند بود: مشخص سازی یا نگاشت مقدار مورد نظر و اصلاح برای محدوده ای از سوگیری های شناخته شده. مشخص سازی یا نگاشت این مؤلفه در ارتباط با مقدار مورد نظر شامل کلیه اندازه گیری هایی می باشند که در آن داده های اولیه جمع آوری شده به عنوان یک نتیجه غیرمستقیم رخداد تحت بررسی به شمار می آیند. به طور مثال، سرشماری یا داده های تحقیقاتی در ارتباط با پاسخ های مادران در زمینه تعداد کودکان متولد شده و تعدادی که همچنان در قید حیات هستند در بسیاری از کشورها جهت محاسبه میزان مرگ و میر کودکان جوانتر از ۵ سال اعمال می شود. این فرایند بر مبنای فرضیه ها و روش های خاصی است. فرایند مشخص سازی یا نگاشت در مقدار مورد نظر سبب ایجاد موارد نامشخصی خواهد شد که علت آن را می توان عدم قطعیت پارامترها، واریانس توضیح داده نشده باقیمانده و انتخاب مدل دانست.
آمارهای پیش بینی شده بهداشتی
آمارهای پیش بینی شده بر مبنای مدلی می باشد که پیوند دهنده مقدار مورد نظر به متغیرهای کمکی می باشد. دو نوع از آمارهای پیش بینی شده به طور گسترده ای بکار گرفته می شوند. اولین مورد پیش بینی است که در آن نوعی ارتباط در طی یک دوره مشاهداتی مشخص گردیده و متعاقباً جهت پیش بینی زمان مرتبط در آینده بکار گرفته می شود. استفاده متعارف از فرایند پیش بینی به روزرسانی آمارهای اصلاح شده در یک دوره اخیرتر جهت ایجاد یک سری از آمارهای قابل قیاس بر مبنای یک سال می باشد، نظیر داده های شاخص MDG در ارتباط با نسبت مرگ و میر مادران در سال ۲۰۰۰، یا آمارهای بسیار دیگر موجود در بانک های اطلاعاتی MDG برای آلایندگی هوای داخل ساختمان، منابع تأمین آب یا شیوع مرض سل. پیش بینی ها نیز به طور مکرر جهت ایجاد آمارهای مرتبط بکار گرفته می شوند، آن هم در هنگامی که هیچ گونه داده اولیه ای در کار نمی باشد و بنابراین هیچ گونه آمار اصلاح شده ای نیز موجود نخواهد بود.
چه چیزی را و به چه هنگامی بکار گیریم
آمارهای بهداشتی به عنوان ورودی های ضروری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک، پیاده سازی برنامه، کنترل پیشرفت اهداف، و ارزیابی آن مواردی که به خوبی اعمال شده اند و یا اعمال نشده اند مدنظر است. آمارهای خام که دارای سوگیری هستند دارای هیچ نقشی در هیچ کدام از این مراحل نمی باشند. با این وجود، آنها دارای یک ورودی مهم جهت تحقیق می باشند و به عنوان مبنایی برای آمارهای صحیح با روایی و پایایی و سازگاری بیشتر به حساب می آیند. هیچ گونه دلیل متقاعد کننده در این ارتباط وجود ندارد که چرا آمارهای خام با سوگیری های شناخته شده را می بایست مورد استفاده قرار داد آن هم به هنگامی که آمارهای اصلاح شده در دسترس می باشند یا آنکه قابلیت ارائه آنها وجود دارد. با این وجود، مؤسسات مختلفی اقدام به گزارش نمودن آمارهای خام نموده اند.
نیاز جهت مشخص سازی اثرات صریح حسابرسی اطلاعات
احتمالاً مؤثرترین روش که بر مبنای آن قابلیت کاهش مباحث در زمینه آمار بهداشتی وجود دارد و همچنین می توان نسبت به ترغیب متخصصین جهت ارائه راهکارهای بهتر در زمینه جمع آوری داده های اولیه و توسعه روش های تحلیلی بهتر اقدام نمود داشتن نوعی تعهد قدرتمند در زمینه حاصل آوردن ویژگی های صریح مرتبط با حسابرسی اطلاعات یا داده می باشد. این روش سبب خواهد شد تا داده های اولیه، کلیه رویه های تعدیلی جمع آوری قبل از اطلاعات، شامل مدل های متغیرهای کمکی جهت دوربینی و پیش بینی بکار گرفته شده و در این زمینه مستندسازی ضروری نیز انجام گردیده و در اختیار عموم قرار داده شود. بر این مبنا یک ویژگی حسابرسی صریح اطلاعات به متخصصین آمار بهداشتی کمک می نماید تا قابلیت کار با ویژگی های تکراری اصول علمی را داشته باشند. یک کاربر شکاک می بایست قابلیت ایجاد هر یک از اطلاعات مشخص شامل کلیه مراحل در این زمینه را داشته باشد، تصمیم گیران، رساناها، یا دیگر مؤسسات عمومی تمایلی جهت کاربرد این ویژگی نداشته، اما در عین حال ضروریت انتشار چنین مؤلفه ای در خلال زمان سبب ایجاد این فرایند به صورت ارتقا یافته می شود.

آمارشناسی بهداشتی: شاخص های بهداشت اهداف توسعه هزاره

 

نتیجه گیری
چندین توصیه در ارتباط با راهکارهای مناسب شاخص های بهداشتی و برآوردهای آن ها از این مبحث مشخص شده است. این توصیه ها در خلال زمان تداوم یافته و به یک ویژگی کاملاً متمرکز در ارتباط با ارائه اطلاعات معتبر، و دارای پایایی و روایی تبدیل شده و در این زمینه شاهد اطلاعات قیاس پذیری  می باشیم که  ارائه  دهنده  بسیاری  از  نیازهای اطلاعاتی ما  می باشند.
تلاش های سطح ملی و جهانی جهت ارتقای آمار بهداشتی می بایست بر روی مجموعه کوچکتری از شاخص های مربوط به اولویت، به جای هزاران مورد از شاخص های مطرح شده کنونی، تمرکز نماید. شاخص های دارای اولویت بهداشتی را می بایست بر مبنای اهمیت بهداشت عمومی و وجود یک استراتژی اندازه گیری عملی انتخاب کرد. بر این مبنا نویسنده عقیده دارد که توجه ویژه ای را می بایست در داخل و در بین کشورهای مختلف در ارتباط با مجموعه محدودی از شاخص های دارای اولویت مبذول داشت که به ما در زمینه این موضوع کمک خواهد نمود که چگونه رویه های اندازه گیری قابلیت پرورش ویژگی های کارآمد و ارتقا یافته بهداشتی را خواهند داشت. تحلیل ها بر مبنای شاخص های اولویت نیز قابلیت پرورش نیازها از سوی تصمیم گیرندگان، رسانه ها، جامعه مدنی، جامعه فنی و کل جامعه برای حاصل آوردن راهکارهای بهتر اندازه گیری بهداشتی را ارائه می نمایند. در این زمینه تلاش هایی جهت تقویت بسترهای جمع آوری داده های اولیه انجام شده است که بر مبنای نیازها ارائه شده و به احتمال زیاد این تلاش ها از پشتیبانی گسترده ای نیز برخوردار خواهند بود.
استراتژی اندازه گیری می بایست به گونه ای طراحی شود تا قابلیت ایجاد اطلاعات با ویژگی های روایی، پایایی و قابلیت قیاس داده ها را به خوبی داشته باشد. در صورتی که نتایج این اندازه گیری ها را نتوان در خلال زمان و در مناطق مختلف با یکدیگر مقایسه نمود، آن ها برای کنترل و ارزیابی مناسب نمی باشند. تاکنون توجه کافی به فرایند مقایسه مولفه ها با یکدیگر در ارتباط با توسعه استراتژی های اندازه گیری نشده است. بعلاوه، هر کدام از این تلاش ها می بایست جهت ایجاد آمارهایی برای مشخص سازی مقدار صحیح مورد نظر، به جای صرف مشخص سازی پراکسی ها یا شاخص های مرتبط، اعمال شوند. شاخص های پراکسی را می بایست بر مبنای مقدار مورد نظر و ویژگی های عدم قطعیت در ارتباط با فرایند مشخص سازی یا نگاشت کمی مقادیر مورد نظر قرار داد.

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.