مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۴
کد مقاله
IND24
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کاهش زمان چرخه جامع زنجیره تأمین در فرآیند تجاری داخلی قلاویز / برقو با استفاده از روش DOE و تاگوچی
نام انگلیسی
REDUCTION OF TOTAL SUPPLY CHAIN CYCLE TIME IN INTERNAL BUSINESS PROCESS OF REAMER USING DOE AND TAGUCHI METHODOLOGY
تعداد صفحه به فارسی
۳۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
اندازه گیری عملکرد, زنجیره تأمین داخلی, فرآیند تجاری داخلی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Performance measurement, Internal supply
chain, Internal business process
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی فن آوری پیشرفته و تحقیقات مهندسی (IJATER)، دپارتمان مهندسی تولید، کالج نشیک، هندوستان
مرجع به انگلیسی
International Journal of Advanced Technology & Engineering Research (IJATER); Dept. of Production Engg. K.K.Wagh I.E.E.R., Nashik
کشور
هندوستان

 

کاهش زمان چرخه جامع زنجیره تأمین در فرآیند تجاری داخلی قلاویز / برقو با استفاده از روش DOE و تاگوچی

 چکیده
اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین فرآیند تعیین کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین می باشد. هدف این پروژه اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین داخلی با توجه به فرآیند تجاری داخلی و مطالعه شرایط اندازه گیری عملکرد موجود در شرکت مورد بررسی می باشد. به این منظور یک مطالعه موردی در شرکت صنعتی ابزار برشی که محصولات متنوعی تولید می کند انجام شد. معیارهای برآورد فرآیند تجاری داخلی به کمک مصاحبه ساختاری با متخصصین صنعتی و بررسی مباحث مرتبط شناسایی شد. در طول مطالعه موردی فاکتورهای مؤثر بر عملکرد فرآیند تجاری داخلی نیز مشخص شد.

واژگان کلیدی: اندازه گیری عملکرد، زنجیره تأمین داخلی، فرآیند تجاری داخلی

 

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی

 

۱- مقدمه
۱-۱- اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین
اندازه گیری عملکرد را می توان بعنوان فرآیند تعیین کیفی کارایی و اثربخشی یک فعالیت تعریف نمود. معیار عملکرد را نیز می توان بعنوان معیاری که برای تعیین کمّی کارایی و اثربخشی یک فعالیت به کار می رود تعریف کرد. معیارهای عملکرد زنجیره تامین (SC) باید با استراتژی در آمیخته شوند. اندازه گیری عملکرد کمک شایانی به مدیریت تجارت و افزایش بهره وری در صنعت می کند. اندازه گیری عملکرد اطلاعات ضروری برای بازخورد مدیریت جهت تصمیم گیری را فراهم می کند. اندازه گیری عملکرد راهکار قابل توجهی را برای تعیین نتیجه و پتانسیل استراتژی های مدیریت و تسهیل درک موقعیت فراهم می سازد. این سیستم در مبحث جهت دهی به توجهات مدیریت، بازنگری اهداف شرکت و مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری کمک کننده خواهد بود. اندازه گیری عملکرد برای ارتقای مدیریت زنجیره تامین (SCM) سودمند است. اندازه گیری عملکرد SC بعنوان رویه ای بشمار می آید که فراهم آورنده توصیفی رسمی از مدل عملکرد SC بر اساس اهداف توافق شده، معیارها، روش های اندازه گیری جهت تعیین روند کار، مسئولیت ها و پاسخگویی و همچنین تعدیل سیستم اندازه گیری توسط مشارکت کنندگان در فرآیند زنجیره تامین می باشد. در اندازه گیری عملکرد SC هدف اصلی بدست آوردن اطلاعات برای رفع نیاز مدیریت ارشد می باشد، اما در هر سطح مدیریتی و عملیاتی نیز انواع اندازه گیری های SC مورد نیاز می باشند. SC بواسطه علاقه مدیریت در اندازه گیری میزان اثربخشی آن باید اندازه گیری شود. اغلب سلیقه های مختلف همراه با سطوح مختلفی از مدیریت علاقه مند به دانستن وضعیت عملکرد SC می باشند. فرآیند اندازه گیری به هنگام توسعه SCM نیز ضروری می باشد.
۱-۲- هدف مطالعه
امروزه اندازه گیری زنجیره تأمین ضرورت پیدا کرده است. عملکرد زنجیره تأمین داخلی عمدتاً به کارایی فرآیند تجاری داخلی بستگی دارد. فاکتورهایی وجود دارند که بر عملکرد تجارت داخلی تأثیر می گذارند. این فاکتورها عبارتند از زمان چرخه زنجیره تأمین، بهره برداری از ظرفیت ، هزینه تمام شده موجودی کالا و غیره. بنابراین در این مطالعه تمرکز عمده بر بهبود فرآیند تجاری داخلی از طریق کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین داخلی محصول کارخانه مورد مطالعه، که در این مثال قلاویز است، استوار است.

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی

 

۲- مرور مقالات
۱
Milind Kumar Shurma, Rajat Bhagmat ]2[ راهکار کارت امتیاز متوازن را برای مدیریت زنحیره تأمین (SCM) ارائه نموده که عملیات تجاری را بر مبنای روز به روز با توجه به چهار جنبه زیر اندازه گیری و ارزیابی می کند: امور مالی، مشتری، فرآیند تجاری داخلی و یادگیری و رشد.
کارت امتیاز متوازن بر اساس مروری جامع بر مقالات مربوط به اندازه گیری عملکرد SCM که با سه مطالعه موردی حمایت می شود توسعه یافته است، هر کدام از این مطالعات موردی روشهایی که طی آنها BSC توسعه یافته و در شرکت های کوچک و متوسط (SME) در هند اجرا شده است را تشریح می کنند. این مقاله همچنین بیان می کند که یک کارت امتیاز متوازن SCM می تواند اساس استراتژی هایی باشد که سیستم ارائه می کند تا مطمئن شود از خط مشی ها به درستی پیروی می شود، معیارهای مناسب ارزیابی می شود و بر موانع کلیدی اجرا غلبه می شود. کارت امتیاز متوازنی که در این مقاله توسعه یافته است یک دستورالعمل سودمند برای ارزیابی و اندازه گیری SCM به روشی متوازن به مدیران عملی ارائه کرده و یک سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن را برای ترسیم و تحلیل زنجیره تأمین مطرح می سازد. با مطرح شدن کارت امتیاز متوازن معیارهای عملکرد SCM مختلفی مرور شده و در چهار جنبه توزیع می یابد. این سیستم به مدیران کمک می کند عملکرد SCM را از تمام جوانب تجارت به طریقی متوازن تر ارزیابی کنند ]۲[.

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی

 

۳- روش کار
عملکرد زنجیره تأمین عموماً توسط شرکت و تنها از جنبه مالی اندازه گیری می شود. اما با پیشرفت تکنولوژی نیاز به اندازه گیری عملکرد از جنبه های دیگر نیز افزایش یافته است. فرآیند تجاری داخلی به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین داخلی انتخاب شده است.
۳-۱- جمع آوری داده ها
داده ها با استفاده از مشاهدات و مطالعات حین مطالعه موردی در یک شرکت جمع آوری می شوند.
۱) کل زمان چرخه زنجیره تأمین
جدول ۱- کل زمان چرخه تأمین
۳-۲- مصاحبه ساختاری و تحلیل نتایج
اولین مرحله در هر روند اندازه گیری عملکرد ایجاد معیاری برای ارزیابی عملکرد به کمک مقالات و مصاحبه های ساختاری می باشد. بعد از تعریف معیاری برای اندازه گیری عملکرد باید در مورد اقدامات تصمیم گیری شود. مصاحبه های ساختاری شامل مشخصات عمومی در مورد شرکت ، مدل یا نوع روش به کار رفته برای اندازه گیری عملکرد می باشند.
۳-۳- انتخاب اقدامات با فرآیند سلسله مراتب تحلیلی
بعد از تعریف معیار برای اندازه گیری عملکرد در مورد اقدامات تصمیم گیری شد. گزارشات ساختاری در شرکت مورد نظر انجام شد تا در مورد معیارهای فرآیند تجاری داخلی تصمیم گیری شود. این اقدامات بر اساس AHP انتخاب شدند. این اقدامات عبارتند از :
  • کل زمان چرخه زنجیره تأمین
  • زمان چرخه سفارش خرید
  • بهره بردای از ظرفیت
  • زمان تدارک تأمین کننده
  • کل هزینه تمام شده
  • نرخ مردودی تأمین کننده
 
۳-۴- فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)  برای یافتن وزن اقدامات
در این بخش درصد میزان فاکتورهایی نظیر جابجایی ماده، زمان بارگذاری، زمان باربرداری وکارایی اپراتور از طریق تحلیل گزارشات ساختاری بدست آمده است.
  • وزن کردن و مقایسه جفتی برای تمام اقدامات
مقایسه جفتی بر اساس مقیاس ساتی (Satty) خواهد بود که در ادامه توضیح داده  می شود:
۳-۵- طراحی آزمایشی از طریق روش تاگوچی
روش تاگوچی یک ابزار قدرتمند برای طراحی سیستم با کیفیت است. این روش یک راهکار مؤثر ساده و سیستماتیک برای طراحی بهینه عملکرد، کیفیت و هزینه را ارائه می دهد. این روش وقتی با ارزش است که پارامترهای طراحی کیفی و گسسته باشند. طراحی پارامتر تاگوچی می تواند از طریق تنظیم پارامترهای طراحی و کاهش حساسیت عملکرد سیستم به منابع تغییر مشخصه های عملکرد را بهینه کند. اصول اصلی روش تاگوچی استفاده از طراحی پارامترهایی است که بر تعیین پارامتر( فاکتور) ها ی تنظیم شده که بهترین سطح کیفیت ( معیار عملکرد) را با حداقل تغییر تولید می کنند، تمرکز دارند.
مراحل DOE از طریق روش تاگوچی
مرحله (۱):  شناسایی مشحصه های کیفیت.
مشخصه های کیفیت با مطالعه عناصر ترسیم شده برای مشخصه های خاص شناسایی می شوند. روش تاگوچی مجموعه بهینه پارامترهای فرآیند برای تغیر در مشخصه های کیفیت را تعیین می کند. بنابراین فرآیند به منابع تغییر ناشی از فاکتورهای نویز یا غیرقابل کنترل غیر حساس می شود.

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی

 

۴- نتایج
داده ها با استفاده از مشاهدات و مطالعات حین مطالعه موردی که در یک شرکت خاص بدست آمده بود جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز انجام شد. نمودارهای زیر برای یافتن تغییرات رسم شده است. بعد از مطالعه و اندازه گیری معیارها، یعنی کل زمان چرخه زنجیره تأمین، زمان چرخه سفارش خرید و بهره برداری از ظرفیت ، فاکتورهای مؤثر بر عملکرد معیارها و نهایتاً عملکرد فرآیند تجاری داخلی مشخص شدند. اندازه این فاکتورها با استفاده از مقیاس نقدینگی و تحلیل آنها با متخصصین در آن شرکت بدست آمدند.

کاهش زمان چرخه زنجیره تأمین قلاویز برقو روش DOE و تاگوچی

 

۵- نتیجه گیری
عملکرد فرآیند تجاری داخلی در زنجیره تأمین ارزیابی شد. اندازه گیری عملکرد سه معیار از طریق انجام یک مطالعه موردی در صنعت ابزار برش انجام شده است. این معیارها عبارتند از زمان چرخه جامع زنجیره تأمین، زمان چرخه سفارش خرید و بهره برداری از ظرفیت. در طول این تحقیق مشاهده شده است که عملکرد فرآیند تجاری داخلی متغیر است. در طول مطالعه موردی مشاهده می شود که تغییرات قابل توجهی در زمان چرخه داخلی وجود دارند. بعلاوه، مشخص شد که عوامل معنی داری وجود دارند که عمدتا بر روی زمان چرخه و نهایتا عملکرد فرآیند تجاری داخلی تاثیرگذار هستند. این عوامل عبارتند از چیدمان قدیمی، دسترسی به دستگاه، تعمیر و نگهداری، کارایی اپراتور، شرایط دستکاه، زمان بندی و قید و بندها. تأثیر این عوامل عمدتاً موجب بروز تغییر در زمان چرخه می گردد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.