ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۸

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۸ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۸
پسماند
hysteresis
شاره آرمانی
ideal fluid
دمای گیرانش
ignition temperature
تنش ضربه‌ای
impact stress
القاشده
induced
میدان الکتریکی القایی
induced electric field
القا
induction
القایی
inductive
القاگر
inductor
عایق
insulation
عایق‌بندی
insulation
تراز شدت
intensity level
قانون عکس مجذور
inverse-square law
هسته آهنی
iron core
فرایند هم‌حجم
isochore process
انرژی جنبشی
kinetic energy
گرمای نهان
latent heat
بلندی
loudness
تک‌قطبی مغناطیسی
magnetic monopole
مغناطیس‌سپهر
magnetosphere
جرم
mass
اندازه‌گیری
measurement
گشتاور
moment
تکانه
momentum
القای متقابل
mutual induction
نوفه
noise
گذرندگی
osmosis
پاره‌فشار
partial pressure
شتاب‌دهنده ذرات
particle accelerator
آونگ
pendulum
حرکت دوره‌ای
periodic motion
گذردهی
permittivity
لامپ تکثیر فوتونی
photomultiplier tube
اثر فشاربرقی
piezoelectric effect
موج تخت
plane wave
پیش‌رانش
propulsion
پیش‌رانشی
propulsive
تپ
pulse
توان تابشی
radiating power
تابشگر
radiator
پس‌زنی
recoil
نسبیتی
relativistic
نظریه نسبیت
relativity theory
رانش
repulsion
مقاومت ویژه
resistivity
مقاومت
resistor
چرخش
rotation
اتصال کوتاه
short circuit
صدا
sound
صوت
sound
موج ساکن
standing wave
حالت
state
الکتریسیته ساکن
static electricity
تار
string
ابررسانا
superconductor
اصل برهم‌نهی
superposition principle
تقارن
symmetry
دما
temperature
سرعت حد
terminal velocity
گسیل گرمایونی
thermionic emission
آستانه شنوایی
threshold of hearing
آستانه دردناکی
threshold of pain
گشتاور نیرو
torque
گشتاورسنج
torquemeter
خواص ترابردی
transport properties
موج رونده
traveling wave
نامیرا
undamped
لامپ خلاء
vacuum tube
مرتعش
vibrating
تار مرتعش
vibrating string
ارتعاش
vibration
ارتعاشی
vibrational
ارتعاشگر
vibrator
جبهه موج
wave front
موج‌بر
waveguide
طول‌موج
wavelength
دوگانگی موج – ذره
wave-particle duality
سنکروترون با شیب متناوب
alternating-gradient synchrotron
آمپر ـ دور
ampere-turn/ amp-turn
دامنه
amplitude
مدوله‌سازی دامنه
amplitude modulation/ AM
شتاب زاویه‌ای
angular acceleration
مدار آند
anode circuit/ plate circuit
پرتو آندی
anode ray
اثر بی‌هنجار زیمن
anomalous Zeeman effect
اصل همخوانی بور
Bohr’s correspondence principle/ correspondence principle
واپیچش مرکزگریز
centrifugal distortion
اثر چادویک ـ گلدهابر
Chadwick-Goldhaber effect
موج مرکب
complex wave
تداخل سازنده
constructive interference
موج دوبروی
de Broglie wave
وامغناطش
demagnetization
وامغناطیده
demagnetized
تداخل ویرانگر
destructive interference
فروپاشی
disintegration
پاشنده
dispersive
پهن‌شدگی دوپلری
Doppler broadening
ویژه‌بسامد
eigenfrequency
ویژه‌حالت
eigenstate
ویژه‌بردار
eigenvector
نیروی الکتروضعیف
electroweak interaction
سرعت فرار
escape velocity
تابش فرابنفش دور
far-ultraviolet radiation/ FUV radiation
فرمیون
fermion
پسماند فروالکتریکی
ferroelectric hysteresis/ dielectric hysteresis/ electric hysteresis
معادله شارش
flow equation
برهم‌کنش بنیادی
fundamental interaction
نسبیت گالیله
Galilean relativity
گاز
gas
نظریه نسبیت عام
general relativity theory/ general relativity
زاویه خراش
grazing angle
روش هارتری
Hartree method
خلأ بالا
high vacuum
ذره پرانرژی
high-energy particle
اثر هابل
Hubble effect
گاز آرمانی
ideal gas
فروسرخ
infrared
گسیل فروسرخ
infrared emission
شتاب لحظه‌ای
instantaneous acceleration
برهم‌کنش
interaction
نمایش برهم‌کنشی
interaction representation/ interaction picture
گذار میان‌نواری
interband transition
تداخل‌نگاشت
interferogram
تابش فروسرخ میانی
intermediate infrared radiation/ mid-infrared radiation
فاصله بین‌صفحه‌ای
interplanar spacing
گذار درون‌نواری
intraband transition
نیروی درون‌مولکولی
intramolecular force
برگشت‌ناپذیر
irreversible
سرمایش لیزری
laser cooling
مایع
liquid
خلأ پایین
low vacuum
اعداد جادویی
magic numbers
مغناطیس
magnetics
مغناطیس
magnetism
مغناطش
magnetization
مغناطیده
magnetized
مغناطنده
magnetizing
کاستی جرم
mass defect
پایستگی جرم ـ انرژی
mass-energy conservation
هم‌ارزی جرم و انرژی
mass-energy equivalence
رابطه جرم ـ انرژی
mass-energy relation
موج ماده
matter wave
مسافت آزاد میانگین
mean free path
زمان آزاد میانگین
mean free time
عمر میانگین
mean life/ lifetime
برگشت‌پذیری ریزمقیاس
microscopic reversibility
کندساز
moderator
فزونی نوترون
neutron excess
نابودی زوج
pair annihilation/ annihilation
تولید زوج
pair production
ثابت واپاشی جزئی
partial decay constant
نیم‌عمر جزئی
partial half-life
فیزیک ذرات
particle physics/ high-energy physics
گاز کامل
perfect gas/ ideal gas
فوتورسانش
photoconduction
فوتورسانندگی
photoconductivity
فوتورسانا
photoconductor
فروپاشی فوتونی
photodisintegration
تکثیرکن فوتونی
photomultiplier
ویژه‌طول
proper length
چارقطبی
quadrupole
درهم‌تافتگی کوانتومی
quantum entanglement
پرش کوانتومی
quantum jump
گاز حقیقی
real gas/ imperfect gas
شبکه وارون
reciprocal lattice
حرکت راست‌خط
rectilinear motion
انتقال به‌سرخ
redshift
ماده سردساز
Refrigerant
سردسازی
refrigeration
آشکارساز تشدیدی
resonant detector
انرژی سکون
rest energy
جرم سکون
rest mass
نیروی بازگرداننده
restoring force
اصل برگشت‌پذیری
reversibility principle
سوسوزنی
scintillation
آشکارساز سوسوزن
scintillation detector
سوسوزن
scintillator
سوسوسنج
scintillometer
خودپخشی
self-diffusion
آن
shake
ساختار پوسته‌ای
shell structure
جامد
solid
بردار فضاگونه
spacelike vector
پایداری
stability
پایدارسازی
stabilization
پایدار
stable
سنکروترون
synchrotron
گرماکشسان
thermoelastic
گرماکشسانی
thermoelasticity
بردار زمان‌گونه
timelike vector
گذار
transition
فرابنفش
ultraviolet
وزن
weight
بی‌وزن
weightless
بی‌وزنی
weightlessness/ zero gravity
دامنه‌شکافی
amplitude splitting
عدسی واریخت
anamorphic lens/ anamorphote lens
واریخت‌نما
anamorphoscope
واریخت‌سازی
anamorphosis
گشودگی زاویه‌ای
angular aperture
تکانه زاویه‌ای
angular momentum
نوسانگر ناهماهنگ
anharmonic oscillator
حوزه پادفرومغناطیسی
antiferromagnetic domain
عمق ظاهری
apparent depth
فروریزه اتمی
atomic fallout
تابش جسم سیاه
blackbody radiation
بوزون X
boson X
کوارک ته
bottom quark
ابررسانای سرامیکی
ceramic superconductor
افسون
charm
ذره افسون
charmed particle
کوارک افسون
charmed quark/ charm quark
نوسان میرا
damped oscillation
کوارک پایین
down quark
جابه‌جایی اینشتینی
Einstein shift/ Einstein displacement
واکنش انرژی‌گیر
endoergic reaction
پرتو غیرعادی
extraordinary ray
جسم افتان
falling body
فروریزه
fallout
رآکتور زاینده تند
fast breeder reactor
ضریب شکافت تند
fast fission factor
شکافت تند
fast fission/ fast neutron fission
فری‌الکتریسیته
ferrielectricity
فری‌مغناطیسی
ferrimagnetic
ماده فری‌مغناطیسی
ferrimagnetic material
تشدید فری‌مغناطیسی
ferrimagnetic resonance
فری‌مغناطیس
ferrimagnetism
فروالکتریکی
ferroelectric
بلور فروالکتریکی
ferroelectric crystal
حوزه فروالکتریکی
ferroelectric domain
فروالکتریسیته
ferroelectricity
حوزه فرومغناطیسی
ferromagnetic domain
نیروی پنداری
fictitious force
شدت میدان
field intensity
نوار ممنوع
forbidden band
گذار ممنوع
forbidden transition
تخلیه گازی
gas discharge
قانون گاوس
Gauss’ law
گلوئون
gloun
گرانش
gravitation
گرانشی
gravitational
شتاب گرانشی
gravitational acceleration
میدان گرانشی
gravitational field
نیروی گرانشی
gravitational force
ناپایداری گرانشی
gravitational instability
انتقال‌به‌سرخ گرانشی
gravitational redshift
موج گرانشی
gravitational wave
هادرون
hadron
اتم هادرونی
hadronic atom
نوسانگر هماهنگ
harmonic oscillator
رسانش گرما
heat conduction
همرفت گرما
heat convection
لغات فیزیک بخش ۸
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.