مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حشره شناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حشره شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۳
کد مقاله
Entom23
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها
نام انگلیسی
GLOSSARY OF TERMS APPLIED TO THE WINGS
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
کلمات کلیدی به فارسی
بال
کلمات کلیدی به انگلیسی
wing
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
The study of insects; Borrer
کشور

 

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها (تصویری)
GLOSSARY OF TERMS APPLIED TO THE WINGS
Alula, or Calypter.
Alula، یا کالیپتر Calypter)):
A pair of membranous lobes at the posterior angle of the wing base, particularly developed in some Diptera.
یک جفت از لوب های غشایی در گوشه عقبی قاعده بال، که به ویژه در بعضی از راسته های دوبالان یا Diptera توسعه و رشد پیدا کرده است.

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها

 

Anal Fold (vf).
) Anal Fold (vf)تاخوردگی آنال):
See plica vannalis.
plica vannalis را ببینید.
Anal Veins (A).
Anal Veins (A) ( رگبال آنال):
All the veins between the cubitus and the jugal region, including, according to the Comstock-Needham system, the veins here called postcubitus and vannals.
تمام رگبال ها بین ناحیه بازویی (cubitus) و ژوگال jugal))، را شامل می شود، که بر طبق طبقه بندی سیستم نامگذاری بالهای Comstock-Needham رگبال ها در اینجا postcubitus و وانال (vannals) نامیده شدند.
Arcuate Vein (1J).
Arcuate Vein (1J):
See vena arcuata.
vena arcuata را ببینید.
Auxiliary Cord (AxC).
Axillary Cord (AxC):
The thickened, corrugated posterior edge of the articular membrane of the wing base, continuous with the posterior marginal fold of the alinotum.
گوشه عقبی، ضخیم و چین دار بخش غشایی قاعده بال که تا تاخوردگی حاشیه عقبی alinotum ادامه دارد.
Auxiliary Plate (AxP).
Axillary Plate (AxP) ( صفحه محوری):
The posterior sclerite of the wing base in Odonata, supporting the subcostal, radial, medial, cubital, and vannal veins.
اسکلریت های عقبی قاعده بال در راسته طیاره مانندها Odonata))، که رگبال های زیر کناری subcostal))، شعاعی radial))، میانی (medial)، بازویی (cubital) و وانال (vannal) را در بر دارد.
Auxiliary Region (Ax).
Axillary Region (Ax) (ناحیه محوری):
The region of the wing base containing the axillary sclerites.
ناحیه ای از قاعده بال که شامل اسکلریت های محوری (axillary) است.
Auxiliary Sclerites .
Axillary Sclerites ( اسکلریت های محوری):
The sclerites of the axillary region in the wing-flexing insects partly differentiated in Ephemerida, represented by the axillary plate in Odonata.
 

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها

 

اسکلریت های ناحیه محوری در حشراتی که بالهای انعطاف پذیری دارند و تا حدی در خانواده Ephemerida مشخص و متمایز شده اند، و صفحه آگزیلا (axillary plate) در راسته طیاره مانندها Odonata))، شاخص و نمایان شده است.
Basal Fold (bf).
Basal Fold (bf):
See plica basalis.
plica basalis را ببینید.
Cells.
Cells (سلول های بال):
The areas of the wing membrane between the veins and cross-veins.
مناطق غشایی بال بین رگبال ها و رگبال های عرضی.
Costa (C).
Costa (C) (رگبال کناری):
The usual first vein of the wing, typically marginal, connected basally with the humeral plate.
اولین رگبال معمولی بال، که طور مشخص و تیپیک حاشیه دار است، ودر قاعده به صفحه بازویی (humeral plate) وصل شده است.
Cross-veins.
Cross-veins (رگبال های عرضی):
Short veins between the lengthwise veins and their branches; numerous in net-veined wings, in others generally few and located in definite positions.
رگبال های کوتاه و کوچک بین رگبال های طولی و انشعاباتشان، که در حشراتی که بال های توری دارند تعدادشان زیاد است، ودر حشرات دیگر معمولاً کم و در مکان های ویژه ای قرار دارند.
Cubitus (Cu).
Cubitus (Cu) (رگبال بازویی):
The usual fifth vein of the wing.
پنجمین رگبال معمولی بال.
First Axillary (1Ax).
First Axillary (1Ax) یا اسکریت محوری ۱:
The anterior hinge plate of the wing base, associated with the base of the subcostal vein. (Vordere Tergalgelenkplatte).
صفحه لولایی جلویی در قاعده بال که به قاعده رگبال زیر کناری subcostal)) وصل شده است، Tergalgelenkplatte Vordere.
First Median Plate (m).
First Median Plate (m) (اولین صفحه میانی):
A small sclerite of variable shape lying in the angle between the second axillary and the distal arm of the third axillary at the base of the mediocubital field; accessory to the third axillary in function, and usually attached to it.
یک اسکلریت کوچک  به شکل های متغیر که در زاویه بین  second axillary(اسکلریت محوری ۲) و بازوی پشتی اسکلریت محوری ۳ axillary)  third) در قاعده صفحه mediocubital قرار گرفته است، که در عملکرد با third axillary (اسکلریت محوری ۳) همراه، و معمولاً به آن متصل شده است.
Fourth Axillary (4Ax).
Fourth Axillary (4Ax) (اسکلریت محوری ۴):
A posterior hinge plate of the wing base present in some insects, intervening between the third axillary and the posterior wing process of the tergum. (Hintere Tergalgelenkplatle).
یک صفحه لولایی عقبی در قاعده بال که در بعضی از حشرات وجود دارد، که در بین third axillary (اسکلریت محوری ۳) و زائده ترگوم در قسمت عقبی بال قرار گرفته است. (Hintere Tergalgelenkplatle).
Frenulum.
فرنولوم یا Frenulum:
The spine or group of bristles arising on the humeral angle of the hind wing of most moths, projecting beneath the forewing, and often held here in a frenulum hook.
خار یا تعدادی مو بر روی رگ قلاب مانند به نامhumeral angle   که در بال عقب بیرون آمده است، که در بیشتر شب پره ها وجود دارد، و در زیر بال جلو قرار دارد.
Humeral Plate (HP).
Humeral Plate (HP) یا صفحه بازویی:
The anterior preaxillary sclerite of the wing base supporting the costal vein; very large in Odonata.
اسکلریت های پیش محوری جلویی در قاعده بال که رگبال کناری costal)) را در بردارد. که  در راسته طیاره مانندها Odonata))، این قسمت خیلی بزرگ است.
Jugal Region (Ju).
Jugal Region (Ju) (ناحیه ژوگال):

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها

 

A posterior basal lobe or area of the wing set off from the vannal region by the plica jugalis, containing the vena arcuata and vena cardinalis when these veins are present.
لوب قاعده ای عقبی یا مناطقی از بال که از ناحیه وانال vannal)) با plica jugalis  جدا شده، و شامل رگبال های آرکوآتا یا vena arcuata و کاردینالیس یا vena cardinalis می باشد، در صورتی که این رگبال ها وجود داشته باشد.
Media (M).
Media (M) یا زگبال میانی:
The usual fourth vein of the wing; its base, when not united with radius, associated with the median plates of the wing base alonMedian Plates.
چهارمین رگبال معمولی بال، که قاعده آن، زمانی که به رگبال شعاعی radius)) وصل نشده باشد، تنها به صفحات میانی median plates)) قاعده بال وصل می شود.
See first median plate and second median plate.
صفحه میانی ۱( first median plate) و صفحه میانی ۲ second median plate)) را ببینید.
Paranotal Lobes (pnl).
Paranotal Lobes (pnl):
Lateral lobes of the pronotum in certain fossil insects, and theoretical lobes of the mesonotum and metanotum supposed to be the precursors of the wings.
لوب های جانبی پرونوتوم یا پیش گرده در حشرات مخصوصی که فسیل شدند، و لوب های فرضی مزونوتوم    (mesonotum) و متانوتوم (metanotum) که فرض شده که منشا بال ها می باشند.
Plica basalis (bf).
Plica basalis (bf):
The basal fold of the wing, or line of flection between the base of the mediocubital fold and the axillary region, forming a prominent convex fold in the flexed wing extending between the median plates from the articulation of radius with the second axillary to the articulation of the vannal veins with the third axillary.
چین خوردگی قاعده بال، یا خطی مستقیم بین قاعده چین خوردگی mediocubital (میانی بازویی) و ناحیه اسکلریت محوری axillary))، که تشکیل یک چین خوردکی محدب واضحی در بال هایی که انعطاف دارند بین صفحات میانی median plates)) از قسمت رگبال شعاعی (radius) با  second axillary(اسکلریت محوری ۲) تا قسمت رگبال وانال  vannal)) با اسکلریت محوری ۳ axillary)  third) توسعه پیدا کرده است.
Plica jugalis (jf).
Plica jugalis (jf):
The jugal fold of the wing of some insects, or radial line of folding setting off the jugal region from the vannal region. (Axillary furrow, plica ano-jugalis).
چین خوردگی ژوگال در بال بعضی از حشرات یا خط شعاعی از چین خوردگی های که ناحیه  ژوگال ((jugal  را از ناحیه وانال vannal)) جدا می کند (درز اسکلریت محوری Axillary furrow، plica ano-jugalis ).
Plica vannalis (vf ).
Plica vannalis (vf ):
The vannal fold of the wing, or radial line of folding usually between the cubital field and the first vannal vein, but somewhat variable in position (Anal furrow, plica analis).
چین خوردگی وانال vannal)) بال، یا خط شعاعی از چین خوردگی معمولاً بین ناحیه بازویی cubital)) و اولین رگبال وانال vannal))، اما تاحدی جای آن مشخص نیست (Anal furrow, plica analis).
Postcubitus (Pcu).
رگبال پشت بازویی یا Postcubitus (Pcu):
The usual sixth vein of the wing, represented by an independent trachea in most nymphal wings, associated basally with the cubitus in the adult. (First anal of Comstock and Needham in most cases).
ششمین رگبال معمولی بال، با یک تراشه مستقل که در بیشتر بال های مرحله نمفی (یا پورگی) حشرات مشخص است، و اساساً در حشرات بالغ به رگبال بازویی cubitus)) وصل شده است. (که در سیستم نامگذاری Comstock and Needham در بیشتر موارد همان رگبال آنال اول است).
Precosta (Pc).
Precosta (Pc) یا رگبال پیش کناری:
A small first vein of the wing in certain fossil insects.
اولین رگبال کوچک که در بال حشرات ویژه ای که فسیل شدند وجود دارد.
Pteralia.
Pteralia:
The articular sclerites of the wing base, including the humeral plate and the axillary plate or axillary sclerites.
اسکلریت های محوری در قاعده بال، شامل صفحه بازویی (humeral plate) و صفحه محوری یا اسکلریت های محوری است.
Radius (R).
Radius (R)  یا رگبال شعاعی:
The third vein of the wing; its base flexibly attached to the second axillary.
سومین رگبال بال، که قاعده آن به طور انعطاف پذیری به  second axillary(اسکلریت محوری ۲) وصل شده است.
Remigial Region, or Remigium (Rm).
Remigial Region, or Remigium (Rm) یا ناحیه رمیژیوم:
The wing area anterior to the vannal fold, containing the costal, subcostal, radial, medial, cubital, and postcubital veins. (Preanal region, preclavus).
ناحیه های جلویی بال تا چین خوردگی وانال vannal))، که شامل رگبالهای کناری costal))، زیر کناری subcostal))، شعاعی radial))، میانی (medial)، بازویی (cubital) و پشت بازویی یا Postcubitus است(Preanal region, preclavus).
Second Axillary (2Ax).
Second Axillary (2Ax) (اسکلریت محوری ۲):
The pivotal plate of the wing base resting on the pleural wing process, connected with the base of the radial vein.
صفحات محوری در قاعده بال که از یک طرف به زائده پهلویی (pleural) بال و از طرف دیگر به قاعده رگبال شعاعی (radial) متصل می شود.
Second Median Plate (m’).
Second Median Plate (m’) یا صفحه میانی ۲:
A variable sclerotization at the base of the mediocubital field, folding convexly on the outer edge of the first median plate along the plica basalis, often absent, or represented by the united bases of the medial and cubital veins.
یک اسکلریت متفاوت در قاعده صفحه میانی بازویی mediocubital))، که به طور محدب بر حاشیه های بیونی اولین صفحه میانی ( median plate first) در طول plica basalis چین خورده، که اغلب وجود ندارد، یا در قاعده رگبال های medial (میانی)  و بازویی cubital)) در آنها ادغام  شده است.
Subcosta (Sc).
Subcosta (Sc) یا رگبال زیر کناری:
The usual second vein of the wing, associated basally with the anterior end of the first axillary sclerite.
دومین رگبال معمولی بال، که اساساً به آخر قسمت جلویی first axillary sclerite (اسکلریت محوری ۱) متصل شده است.
Tegula (Tg).
Tegula (Tg) تگولا:
A large, scale-like lobe overlapping the base of the forewing in some insects; usually represented by a small setigerous pad or lobe (tg) at the anterior root of the wing base.
یک لوب یا صفحه پولک مانند بزرگ که در قاعده بال جلویی بعضی از حشرات قرار گرفته، که معمولاً با یک لب یا باشتک کوچک(tg)  در قسمت اصلی جلویی قاعده بال نشان داده شده است.
Third Axillary (3Ax)
Third Axillary (3Ax) (اسکلریت محوری ۳):
The flexor sclerite of the wing base; the sclerite on which the flexor muscle is inserted.
یک اسکلریت انعطافی در قاعده بال، اسکلریت ها بر روی ماهیچه های انعطافی قرا گرفتند.
Vannal Region, or Vannus (Vn).
Vannal Region, or Vannus (Vn) (ناحیه وانال):
The wing area containing the vannal veins, or veins directly associated with the third axillary; when large, usually separated from the remigium by the plica vannalis; often forming an expanded fanlike area of the wing.
مناطقی از بال که شامل  رگبال وانال vannal))، یا رگبال هایی است که مستقیماً به third axillary (اسکلریت محوری ۳) وصل شدند، زمانی که بزرگ هستند، معمولاً از ناحیه remigium (رمیژیوم) با plica vannalis جدا می شوند، و اغلب تشکیل یک ناحیه بادبزن مانند بزرگ و گسترده ای در بال را می دهند.
Vannal Veins (1V, 2V, etc).
Vannal Veins (1V, 2V, etc) (رگبال های وانال۱، ۲ و …)
The veins associated at their bases with the third axillary sclerite, and occupying the vannal region of the wing.
(The “anal” veins except the first, or postcubitus).
رگبال هایی که در قاعده شان به  third axillary  (اسکلریت محوری ۳) وصل شدند، و ناحیه وانال (vannal) بال را اشغال می کنند.
(رگبال آنال“anal”  به جز اولین و یا رگبال پشت بازویی یا postcubitus).
Veins (رگبال ها):
The tubular thickenings of the wings springing from the wing base and branching distally.

 

اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالها

 

لوله های ضخیمی در بال که از قاعده بال در می آیند ودر سطح پشتی منشعب می شوند.
Vena arcuata (1J).
Vena arcuata (1J) (رگبال آرکوآتا):
The first jugal vein.
اولین رگبال ژوگال jugal)).
Vena cardinalis (2J).
Vena cardinalis (2J) (رگبال کاردینالیس):
The second jugal vein, usually appearing as a basal branch of the vena arcuata.
دومین رگبال ژوگال jugal))، که معمولاً که به عنوان یک انشعاب قاعده ای از رگبال آرکوآتا ظاهر می شود.
Vena dividens (vd).
Vena dividens (vd):
A secondary vein present in some Orthoptera lying in the fold between the remigium and vannus.
دومین رگبال که در بعضی از راسته های راست بالان یا ملخ ها Orthoptera)) وجود دارد که در قسمت چین خوردگی بین ناحیه remigium (رمیژیوم) و vannus قرار گرفته است.
Wing Base.
قاعده بال یا Wing Base:
The proximal part of the wing between the bases of the veins and the body, containing the humeral and axillary sclerites.
بخش جلویی بال بین قاعده رگبال ها و بدن، که شامل اسکلریت های بازویی (humeral) و محوری axillary)) است.
Wing Regions.
نواحی بال یا  Wing Regions:
The principal areas of the wings differentiated in the wing-flexing insects, and often separated by distinct lines of folding, including the axillary, remigial, vannal, and jugal regions.g the fold of the plica basalis.
ناحیه های اصلی بال که در حشراتی که بال های انعطاف پذیری دارند مشخص شده است، و اغلب با  خطوط مشخص چین خوردگی جدا شده است، که شامل ناحیه های اسکلریت محوری axillary)remigial (رمیژیوم)، vannal (وانال)، ژوگال jugal)) و چین خوردگی های plica basalis می باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.