مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خواص ارتجاعی پارچه تاری پودی

خواص ارتجاعی پارچه تاری پودی

خواص ارتجاعی پارچه تاری پودی – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۷۸
کد مقاله
TXT178
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
پیش بینی خواص ارتجاعی پارچه های تاری پودی ساده با استفاده از مدلسازی هندسی
نام انگلیسی
Prediction of Elastic Properties of
Plain Weave Fabric Using Geometrical Modeling
تعداد صفحه به فارسی
۴۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۱
کلمات کلیدی به فارسی
خواص ارتجاعی- پارچه تاری پودی ساده- مدلسازی هندسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Elastic Properties-
Plain Weave Fabric- Geometrical Modeling
مرجع به فارسی
دپارتمان مدیریت اطلاعات- دانشگاه وانونگ- تایوان
کتاب مهندسی پارچه های تاری پودی
مرجع به انگلیسی
Woven Fabric Engineerin- Jeng-Jong Lin
Department of Information management- Vanung University
Taiwan- R.O.C.
کشور
تایوان

 

پیش بینی خواص ارتجاعی پارچه های تاری پودی ساده با استفاده از مدلسازی هندسی

۱مقدمه
پارچه ها به عنوان مواد متخلخل نوعی به شمار آمده و می توان آنها را به عنوان ترکیب هایی از الیاف و هوا نیز تصور نمود. هیچگونه مرز تعریف شده مشخصی در این زمینه وجود ندارد و چنین مبحثی متفاوت از ویژگی های پیوستاری متعارف برای پارچه ها می باشد. بنابراین انجام تحلیل تئوریکی رفتار پارچه به عنوان یک فرایند پیچیده مدنظر است. دو دلیل (Hearle و همکاران، ۱۹۶۹) برای ایجاد ساختارهای هندسی پارچه ها ارائه شده است. دلیل اول قابلیت محاسبه مقاومت پارچه در برابر دفرمه شدگی مکانیکی نظیر انبساط، خمش یا برش اولیه بر حسب مقاومت در برابر تغییر شکل هر یک از الیاف می باشد. دلیل دوم آن است که روابط هندسی را می توان برای مشخص نمودن مقاومت نسبی پوشاک، در ارتباط با عبور هوا یا نور، بکار گرفت و به طور مشابه چنین مولفه ای را می توان به عنوان نوعی راهنما برای چگالی حداکثری فرایند فشرده سازی در نظر داشت که البته قابلیت کاربرد برای پارچه ها نیز  میسر است. یکی از تحقیقات اولیه که به تفصیل و به طور آشکاری اقدام به مشخص سازی این ویژگی ها نموده است مقاله کلاسیک ارائه شده به وسیله Peirce (Peirce، ۱۹۳۷) می باشد. یک مدل کاملاً هندسی، که شامل هیچگونه ملاحظه ای برای نیروهای داخلی نمی باشد، به وسیله Peirce برای تعیین پارامترهای مختلف مورد نیاز ارائه شده است.
 

 

۲ روش ارزیابی نوآورانه برای اندازه سطح مقطع نخ
۲ـ۱٫ تعاریف و شاخص هایی در ارتباط با قدر مطلق سطح پارچه
یک مبحث کامل مدل هندسی و کاربرد آن در ارتباط با مشکلات عملی طراحی پارچه های تاری پودی به وسیله Peirce (Peirce، ۱۹۳۷) ارائه شده است. نخ های تار و پود، که به صورت خطوط عمودی و مستقیم در یک قالب ایده آل در پارچه نمودار می شوند، ممکن است تحت تنش دارای انحنا گردیده و در نتیجه نوعی سیستم طبیعی مختصات خمیده برای توصیف حالت دفرمه شدگی را شکل دهند. مدل هندسی این پارچه در شکل ۱ نشان داده شده است.

 

۴- ایجاد مدل سلول واحد

۴ـ۱٫ خواص مکانیکی سلول واحد پارچه
شکل ۵ الف نشان دهنده یک سلول واحد (Naik و Ganesh، ۱۹۹۲) لایه پارچه تاری پودی می باشد. به واسطه وجود تقارن در ناحیه به هم بافته شده در پارچه های تاری پودی ساده تنها یک چارک از این پارچه مورد آنالیز قرار گرفت.
 
۶ نتایج و مباحث
۶ـ۱٫ اندازه سطح مقطع نخ
پارچه های تاری پودی، که متشکل از نخ های به هم بافته تار و پود می باشند، به عنوان یک ماده ناهمسانگرد یا نامتجانس به شمار می آیند. مدل ساختار هندسی موج ساده Peirce به منظور ایجاد یک مدل پیش بینی برای شکل ها و اندازه های نخ تار و پود مورد استفاده قرار گرفت. هر دوی نخ های تار و پود این پارچه در معرض تنش تحت فرایند بافندگی در طی حرکت های مختلف نظیر دهانه نخ تار، پودگذاری و حلاجی قرار گرفتند. به واسطه تنش های ایجاد شده، شکل هر بخش برای نخ ها دقیقاً به صورت یک شکل مدور یا دایره ای ایده آل نمی باشد. بنابراین این مورد مشخص کننده آن است که نتایج محاسبه شده تئوریکی به خوبی سازگار با نتایج تجربی می باشند. از طریق روش ارزیابی برای اندازه سطح مقطع نخ بر مبنای مدل ساختار Peirce، کارایی و کارآمدی حاصل آوردن اندازه بخشی برای نخ تار (پود) ارتقا یافت.

 

۷ نتیجه گیری
در این مقاله، یک مدل سلول واحد برای پارچه های تاری پودی ساده جهت پیش بینی رفتار ارتجاعی آنها در طی فرایند انبساط یا کشیدگی ارائه شده است. یک تکه از پارچه تاری پودی به عنوان یک لایه نازک به واسطه آنکه ضخامت آن اندک است در این مبحث مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است. مدل لایه پارچه تاری پودی ساده که در این مطالعه ارائه شده است فی نفسه به صورت دو بعدی است که ویژگی های موجدار شدگی و پیوستاری رشته های نخ در هر دو مسیر تار و پود را به حساب می آورد.
این مدل همچنین شکاف بین نخ های مجاور و همچنین خواص هندسی و مختلف مواد نخ های تار و پود را نیز به حساب می آورد. این مدل آرایه برشی (یعنی SAM)، که جهت پیش بینی خواص ارتجاعی کامپوزیت های WF به وسیله Naik و Ganesh بکار گرفته شده است. این مورد در مقاله جاری نیز جهت ارزیابی خواص مکانیکی پارچه های تاری پودی مورد استفاده قرار گرفته است. کاربرد SAM جهت پیش بینی خواص ارتجاعی پارچه ها به خوبی انجام این فرایند برای کامپوزیت های مشخص شده می باشد.
با این حال، لازم است تا ثابت های ارتجاعی دقیقی، همانند مدول یانگ نخ تار و پود، برای این مدل در نظر گرفته شده تا قابلیت حاصل آوردن یک نتیجه پیش بینی شده نویدبخش را داشته باشیم. بنابراین این موضوع مشخص شد که دقت مدول پیش بینی شده یانگ در ارتباط با نخ های تار و پود حاصل آمده از معادله استنباطی به وسیله Hearle به خوبی موارد مورد انتظار نمی باشد.
به منظور کمک جهت حذف فرایند خسته کننده اندازه گیری، اما در عین حال حاصل آوردن اندازه های دقیق نخ ها در این پارچه ها، یک روش نوآورانه بر مبنای مدل هندسی Peirce در این مطالعه ارائه شده است. این فرایند مشخص کننده روش پیشنهادی با قابلیت دقت مناسب می باشد و به طور کارآمدی قابلیت حاصل آوردن اندازه های هندسی را خواهد داشت، یعنی پارامترهای بلندی و کوتاهی نخ های تار و پود در پارچه.
از طریق کمک مدل پیش بینی شده SAM اصلاح شده، خواص مکانیکی (همانند مدول اولیه یانگ، مدول برش سطحی و ضریب پوآسون) پارچه تاری پودی را می توان بدون انجام آزمایشات تجربی حاصل آورد. بنابراین، تعیین پارچه تاری پودی از طریق کمک مدل SAM اصلاح شده کاملاً کارآمدتر و مؤثرتر خواهد بود. از جمله دیگر ساختار بافت پارچه های تاری پودی، همانند بافت سرژه و ساتین، را نیز می بایست جهت ایجاد مدل هندسی انتخاب نمود و همچنین نسبت به انجام بررسی دقیق در زمینه ارتباطات یا معادلات تنش کرنش سلول واحد از طریق کاربرد تحلیل جزء محدود اقدام نمود که خود به عنوان یک مؤلفه قابل توجه برای تحقیقات آتی ما به شمار می آید.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.