مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

روش تسلط

روش تسلط

روش تسلط – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷
کد مقاله
IND07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
روش تسلط
نام انگلیسی
Dominance method (DomM)
تعداد صفحه به فارسی
۱۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
 
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
 روش تسلط
۱- مقدمه
روش تسلط را می توان جهت مخاطب قرار دادن مشکلاتی که شامل یک مجموعه متناهی و گسسته خط مشی های جایگزین می باشند که می بایست بر مبنای موضوعات مورد تناقض مورد ارزیابی قرار گیرند، به کار گرفت. برای هر هدف یا تابع مشخص شده، یک یا چند ویژگی یا معیار مختلف جهت برآورد عملکرد در ارتباط با آن هدف مورد استفاده قرار می گیرند. این ویژگی ها، تاثیرات کلیه گزینه های جایگزین برای تمامی ویژگی ها، در مبحثی که تحت عنوان جدول ارزیابی یا نمودار ارزیابی خوانده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. این ویژگی ها بر مبنای مقیاس های اندازه گیری مختلف مورد سنجش قرار می گیرند.
روش تسلط به عنوان یک روش غیر جبرانی (ODPM، ۲۰۰۴) مطرح است. این بدان معناست که این روش اجازه هیچ گونه جبران عملکرد ضعیف یک معیار از طریق عملکرد متناسب معیار دیگر را نخواهد داد. این روش سبب انباشتگی داده ها نمی شود اما در مقابل داده ها با یکدیگر مقایسه   می گردند.
 
روش شناسی
این روش معرف یک یا چند مورد جایگزین است که دارای عملکرد بهتر یا مساوی برای کلیه معیارها در مقایسه با جایگزین های دیگر می باشد. چنین موردی از طریق حذف مرحله ای جایگزین ها از مجموعه ای از جایگزین های مرتبط بدون بده بستان مرتبط با نقص ها و       کمبود های آنها اعمال خواهد شد. روش تسلط چنین مورد حذفی را به طور کلی بر مبنای نمرات معیار در نظر می گیرد. یک جایگزین در ابتدا تسلط یافته و از این طریق از ملاحظات حذف می گردد، در صورتی که جایگزین دیگری باشد، که البته به صورت بهتر یا مساوی با معیار باقیمانده در نظر گرفته شود. با این حال، احتمال یک گزینه به صورت تفوق داشتن یا شیوع یافتن به وسیله کلیه نمرات بسیار اندک است بنابراین در غالب موارد این روش تامین کننده نتیجه نخواهد بود. روش تسلط غالبا برای پیش نظارت مجموعه بزرگی از جایگزین ها در نظر گرفته می شود که منجر به حصول مجموعه کوچکتری از جایگزین ها خواهد شد. برای توضیحات آتی و کاربرد آن به Jankowski (1995) رجوع شود.

روش تسلط

 

فرآیند
رویه کاربرد روش تفوق به شرح ذیل خواهد بود:
  1. تعریف جایگزین ها: مشخص نمودن خط مشی های جایگزین که باید با موارد دیگر مقایسه شوند.
  2. انتخاب و تعریف معیارها: مشخص نمودن تاثیرات یا شاخص های مرتبط با تصمیم.
  3. ارزیابی نمرات برای هر جایگزین: تخصیص مقادیر یا ارزش های خاص برای هر تاثیر یا شاخص با توجه به جایگزین ها.
  4. یافتن جایگزین های غالب و حذف آنها از مجموعه جایگزین های خط مشی احتمالی.
  5. جایگزین های باقیمانده عملکرد بالسویه ای داشته و جزو بهترین ها هستند.
سه مرحله آغازین مشابه غالب روش های MCA هستند. مرحله ۴ و ۵ خاص روش غالب یا تسلط به شمار می آیند.
 
بازنگری
۱-۴٫ ارزیابی نتایج
روش تسلط به عنوان یک روش ساده و شفاف مدنظر است، اما میزانی که این روش می تواند به ما در زمینه پشتیبانی از تصمیمات حقیقی کمک نماید محدود می باشد. دلیل این امر آن است که در عمل تفوق گزینه های جایگزین نادر بوده و بنابراین چنین روشی دارای یک نتیجه مشخص نخواهد بود. نتایج سطح میانی نیز در دسترس نیستند. سه مرحله آغازین این روش را می توان جهت مشخص نمودن ساختار این مشکل به کار گرفت. این مراحل مشابه هستند، همان گونه که در غالب روش های چند معیاره نیز چنین خواهند بود.
 
فرآیندهای خط مشی
روش تسلط را می توان جهت پشتیبانی از انتخاب گزینه خط مشی به کار برد. روش تسلط مخصوصا برای اعمال این رویه توسعه یافته است.
روش تسلط ارائه دهنده پشتیبانی در مبحث ساختار بندی مشکل و ارائه رهنمودهایی در مبحث جستجو جهت کسب اطلاعات متعاقب است. بنابراین، می توان آن را در بررسی طبیعت یک مشکل و مشخص نمودن فرضیه های تعارضی به کار گرفت.
در صورتی که روش تسلط را به عنوان یک مبحث پشتیبانی و تصمیم گیری در نظر بگریم، ممکن است این مورد برای حصول پشتیبانی در فرآیند خط مشی باقیمانده چندان موثر و مناسب نباشد.
 
ویژگی های توسعه پایدار
روش تسلط روشی است که بتوان آن را جهت کسب اطلاعات به کار گرفت. بنابراین، این روش را نمی توان جهت مخاطب قرار دادن ویژگی های خاص توسعه پایدار به خودی خود به کار برد. اما جهت ترکیب اطلاعات به روشی که قابلیت انتخاب یک گزینه جایگزین وجود داشته باشد و قابلیت پایداری برای کلیه ویژگی ها حاصل شود می توان از این روش استفاده نمود. در صورتی که چنین گزینه ای موجود نباشد، نتیجه منطبق خواهد بود.
روش تسلط می تواند در تعامل با ویژگی های SD ذیل به عنوان معیارهای مجزا جهت مقایسه  خط مشی های جایگزین مدنظر قرار گیرند: ویژگی های اتصال یا انفصال، ویژگی های سازگاری و ویژگی های برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری. روش تسلط جهت مقایسه تاثیرات به صورت مستقل از سال مورد سنجش متناسب است. روش غالب می تواند در تعامل با تاثیرات بر روی   گروه ها، بخش ها و نواحی مختلف به عنوان دسته بندی های مجزا در نظر گرفته شود که        ارائه دهنده یک نقطه نظر روشن در خصوص تفاوت های این بخش ها خواهد بود. روش تسلط همچنین جهت مقایسه تاثیرات به صورت مستقل از بعد فضایی کاربرد خواهد داشت، البته تا هنگامی که بعد فضایی معیارهای مجزا قابل مقایسه باشد. و در نهایت، روش تسلط را می توان برای داده های فضایی به کار گرفت، مخصوصا در صورتی که گزینه های جایگزین به عنوان        موقعیت هایی در یک ناحیه تلقی شوند.
 
ویژگی های عملیاتی
هزینه های مرتبط با بکارگیری روش تسلط در حدود ۷۰۰۰ یورو می باشد. این مورد بدون برآورد گردآوری داده ها می باشد. هزینه های گردآوری یا اکتساب داده ها به طور کلی منوط به نوع مشکل خواهد بود و نمی توان آن را در اینجا مورد ارزیابی قرار داد. در حدود دو هفته مورد نیاز است تا قابلیت بکارگیری روش تسلط با توجه به گردآوری داده ها حاصل شود. یک هفته برای تعریف معیارها و تنها یک روز برای کاربرد خود این روش. به واسطه آنکه امر گردآوری اطلاعات به صورت ایده آل تنها پس از ساختار بندی مشکل امکان پذیر خواهد بود، زمان مورد نیاز برای ارزیابی بسیار طولانی تر خواهد شد و به طور کلی منوط به زمان مورد نیاز جهت گردآوری اطلاعات است (ارزیابی: بین یک و دوازده ماه).
 
۲-۴٫ تجربیات
روش تسلط در زمینه مشکلاتی که دارای مقادیر اندک اطلاعات در خصوص عملکرد اختیاری     می باشد به نظر قابلیت کاربردی مناسبی دارد. سپس این روش به عنوان مرحله اولیه برای بررسی این موضوع مدنظر می باشد که آیا هر گونه از گزینه ها به وسیله گزینه های دیگر تحت تسلط حاکمیت می باشند یا خیر (Janssen و همکاران، ۲۰۰۲ و ODPM، ۲۰۰۴). اما، در عمل، این تسلط به صورت نادر است. بنابراین، میزانی که بر مبنای آن روش تسلط می تواند جهت پشتیبانی از تصمیمات حقیقی به ما کمک نماید محدود می باشد.
۳-۴٫ ترکیبات
روش تسلط را می توان جهت مقایسه تاثیر خط مشی های جایگزین حاصله به وسیله ابزارهای دیگر همانند ابزارهای ارزیابی فیزیکی، ابزارهای مدلسازی و ابزارهای برآورد محیطی مورد مقایسه قرار داد. این بدان معناست که روش تسلط را می توان با ابزارهای مدلسازی و روش برآورد شاخص محور ترکیب نمود تا آنکه قابلیت ارزیابی تاثیرات خاص خط مشی های جایگزین بوجود آید.
روش تسلط با سیستم های اطلاعات جغرافیایی و مدل های فضایی جهت انتخاب موقعیت های غیر غالب از یک ناحیه دارای تعداد زیادی از موقعیت ها به کار گرفته شده است. در این مورد   جایگزین ها موقعیت های مربوطه هستند (Jankowski، ۱۹۹۵).
۴-۴٫ نقاط قوت و ضعف
نقاط قوت روش تسلط
روش تسلط به ما در زمینه ساختار بندی یک مشکل کمک می نماید. از طریق دسته بندی مشکل در موضوعات مختلف، معیارها برای برآورد گزینه های جایگزین و اهداف مرتبط به منظور حل مشکل، روش تسلط قابلیت فراهم آوردن یک دیدگاه ساختار بندی شده در مبحث حل مشکلات را خواهد داشت. این روش انواع گوناگون اطلاعات شامل اطلاعات کمّی و کیفی را در کنار هم قرار  می دهد و از آنها استفاده می نماید.
 نقاط ضعف روش تسلط
این مورد کاملا غیر محتمل خواهد بود که یک گزینه تحت تسلط گزینه دیگر قرار گیرد یا گزینه دیگری را تحت تسلط خود بر مبنای کلیه معیارها قرار دهد، بنابراین در غالب موارد این روش قابلیت ارائه هیچ گونه راه حلی را نخواهد داشت. از این رو، میزانی که بر مبنای آن روش تسلط   می تواند به ما در زمینه پشتیبانی از تصمیمات حقیقی کمک نماید محدود خواهد بود.
 ۵-۴٫ تحقیقات آتی
مثال های مرتبط با محتوای اروپایی هنوز مشخص نشده اند، اما ما به سختی انتظار داریم تا اقدام به یافتن آنها نماییم. مثال های این روش را می توان در کاربردهای GIS یافت: یافتن بهترین موقعیت بر مبنای مجموعه محدودی از لایه های جغرافیایی غیر جبرانی.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.