مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 13

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 13 عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 13
فشار موئینگی
Capillary Pressure
برنامه تجارت نشر دی اکسید کربن
Carbon Dioxide Emission Trading Program
مونوکسید کربن
Carbon Monoxide (CO)
کربونیزه کردن
Carbonization
کاتالیستها
Catalyst
دریافت کننده مرکزی
Central Receiver
طول مدار
Circuit length
فن آوری های انرژی پاک
Clean Energy Technology
زغال سنگ
Coal
زمان بسته شدن کنتاکت
closing time of a make contact
کک زغال سنگ
Coal Coke
حداکثر بار همزمان
Coincidental Peak Load
نیروگاه چرخه ترکیبی
Combine cycle power plant
گاز طبیعی فشرده
Compressed Natural Gas (CNG)
جمع کننده خورشیدی متمرکز ساز
Concentrating Solar Collector
کندانسه،نفت تقطیر شده، نفت میعانی
Condensate
فرآیند تراکم در پالایش (فشرده سازی)
Condense
مایعات متراکم
Condensing Liquids
پیش روی کنتاکت
contact follow
نیروی کنتاکت
contact force
فاصله سازنهای تماسگیر
contact gap
غلتندگی کنتاکتی
contact roll
مالش کنتاکتی
contact wipe
مناطق دریایی
Continental Shelf
منطقه تحت کنترل (مهار)
Controlled Area
نسبت تبدیل (نسبت واگردانی)
Conversion Ratio
کمیت تصحیح کننده- کمیت بهینه ساز
correcting quantity
نفت خام
Crude Oil
بازارهای اسپات نفت خام
Crude Oil Spot Markets
مشترکین
Customers
روغن های سیلندر
Cylinder Oil
امتیاز نامه دارسی
D´Arcy Concession
درجه آلودگی زدایی (نسبی)
Decontamination Degree
ضریب آلودگی زدایی
Decontamination Factor
هیدروژن زدایی
Dehydrogenation
نیاز مصرف
Demand
سنگ های مخازن (فشرده)
Dense
نیروی رانش گازهای محلول (تخلیه در اثر نیروی گاز محلول)
Depletion Drive (Dissolved Gas Drive,
تابش پراکنده
Diffuse Radiation
تابش مستقیم
Direct Radiation
نیروگاه دیزلی
Diesel Power Plant
درصد آزاد کنندگی (رها کنندگی)
disengaging percentage
نسبت آزادکنندگی (رها کنندگی)
disengaging ratio
زمان آزادسازی (برای یک وظیفه تعیین شده)
disengaging time-for a given function-
مقدار آزاد کننده گی کمیت مشخصه
disengaging value of the characteristic quantity
شبکة توزیع
Distribution Network
مقدار سنجی ( اندازه گیری مقدار پرتو)، تعیین مقدار جذب شده دارو یا تشعشع اتمى ازمایش تعیین دوز جذب شده
Dosimetry
فعالیت های پایین دستی
Downstream Operations
زغال قهو های خشک (لیگنیت خشک شده)
Dried Brown Coal (Dried Lignite)
حفاری
Drilling
ساز و کار رانش
Drive Mechanism
گاز طبیعی خشک
Dry Natural Gas
پایانه زمین
earth terminal
گستره اثر گذار
effective range
پست یا ایستگاه برق
Electrical Station
خازن الکترولیتی
electrolytic capacitor
رله الکترومکانیکی (برق افزارگانی)
electromechanical relay
کمیت انرژی دهنده (کارانداز)
energizing quantity
ترازنامه انرژی
Energy Balance
کالاهای انرژی
Energy Commodities
کارایی انرژی
Energy Efficiency
شدت انرژی
Energy Intensity
مصارف بخش انرژی
Energy Own Use
بهره وری انرژی
Energy Productivity
صرفه جویی انرژی
Energy Saving
خدمات انرژی
Energy Services
خازن انباشت انرژی- خازن انباشتگر انرژی
energy storage capacitor
تبدیل انرژی
Energy Transformation
تزریق آب توان یافته
Enhanced Water Injection
گاز غنی
Enriched Gas
اورانیوم غنی شده
Enriched Uranium
غنی سازی
Enrichment
فرایند غنی سازی
Enrichment Process
تخمیر اتانول
Ethanol Fermentation
ذخایر مورد انتظار
Expected Reserves
حد گستره یک کمیت [عامل] اثرگذار
extreme range of a influencing quantity
ظرفیت عملی کم ترین
Minimum Actual Capacity
شکست مولکولی
Molecular Cracking
رله تک پایداره- رله تک حالته
monostable relay
خازن گرداننده موتور
motor running capacitor
خط چندمداره
Multiple circuit line
نفتا
Naphtha
خازن راه اندازی موتور
motor starting capacitor
مایعات گاز طبیعی
Natural Gas Liquid (NGL)
اورانیوم طبیعی
Natural Uranium
تولید ویژه نیروگاه
Net Power Generation
ظرفیت نامی
Nominal Capacity
تلف شبکه (انتقال و توزیع(
Network losses (transmission & distribution)
گستره نامی یک کمیت [عامل] اثرگذار
nominal range of an influencing
مقدار نامی یک کمیت انرژی دهنده (کارانداز)
nominal value of an energizing quantity
حداکثر بار غیر همزمان
Non coincidental peak load
مقدار به کارنیانداز – مقدار ناکارانداز
non-operate value
رله قطبی نشده (d.c.)
non-polarized relay (d.c.)
مقدار رهانساز، مقدار نارهاساز، مقدار رها نکننده، مقدار آزاد نکننده
non-release value
مقدار بدون پس گشت – مقدار ناپس گشت
non-revert value
مقدار بدون پس گشت – وارون
non-revert-reverse value
رله بدون زمان معین شده- رله با زمان نامعین
non-specified-time relay
اکسیدهای نیتروژن (ناکس(
NOx
واکنش زنجیری هسته ای
Nuclear Chain Reaction
شکافت هسته
Nuclear Fission
سوخت هسته ای
Nuclear Fuel
نیروگاه هسته ای
Nuclear Power Plants
راکتور(ظرف واکنش)هسته ای
Nuclear Reactor
تعداد باندل
Number of Bundles
انرژی حرارتی دریا
Ocean Thermal Energy
درجه اکتان
Octane Number
برشهای نفتی
Oil Cracking
(رانش نفت) جابه جایی نفت
Oil Displacement
نفت درجا
Oil in Place
پارافین نفتی
Oil Paraffin
زمان بازکنندگی کنتاکت قطع [زمان بازکنندگی مدار قطع- برونداد
opening time of a break contact [output-break circuit]
زمان باز شدن کنتاکت (سازن تماسگیر) وصل [مدار وصل- برونداد]
opening time of a make contact [output-make circuit]
مصارف غیر انرژی
Non – Energy Uses
تله یا نفتگیر
Oil Trap
شرط بهره برداری (کارکردی)
operate condition
مقدار به کارانداز
operate value
گستره عملیاتی یک کمیت انرژی دهنده (کارانداز)
operative range of an energizing
اوپک
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
خارج از شبکه
Out of national system(isolated system)
مدار وصل به برونداد خروجی
output make circuit
خط هوایی- خط بالا گذر
Overhead line
مدار بروندادی
output circuit
قطع کننده زیر فشار زیاد برای خازن
overpressure disconnector for a capacitor
خازن کاغذی
paper capacitor
بشقابک سهموی
Parabolic Dish
متمرکز کننده سهموی خطی
Parabolic Through
ذرات معلق
Particulate Matter (PM)
تورب
Peat
ظرفیت سرانه
Per capita capacity
پترولیوم
Petroleum
سیستم های فتوولتایی
Photovoltaic Systems
ضریب بار نیروگاه
Plant Factor
رله قطبی شده
polarized relay (d.c.)
پلی اتیلن
Polyethylene
حجم منافذ یا حجم تخلخل
Pore Volume
ذخایر ممکن
Possible Reserves
خازن برقی (قدرت)
power capacitor
پست های بلافصل نیروگاهی
Power plants step up substation
انرژی اولیه
Primary Energy
هجرت اولیه
Primary Migration
رله اصلی – رله پیشگام – رله اولیه
primary relay
ذخایر محتمل
Probable Reserves
اورانیوم پالایش شده
Processed Uranium
سابقه تاریخی تولید
Product Background (History)
پروپان
Propane (C2H6)
ذخیره اثبات شده
Proven (Proved) Reserve
تجزیه شیمیایی به کمک گرما
Pyrolysis
زهرآگینی پرتوها
Radio Toxicity
پرتوزایی (رادیواکتیو(
Radioactivity
گنجایش نامی یک خازن- مقاومت (خازنی) نامی یک خازن
rated capacitance of a capacitor
جریان نامی یک خازن (گنجان)
rated current of a capacitor
بسامد (فرکانس) نامی یک خازن
rated frequency of a capacitor
برونداد نامی یک خازن
rated output of a capacitor
توان نامی یک مدار انرژی دهنده (کارانداز)
rated power of an energizing circuit
رده دمای نامی یک خازن
rated temperature category of a capacitor
مقدار نامی (مقرر) یک کمیت انرژی دهنده (کارانداز)
rated value of an energizing quantity
ولتاژ نامی یک خازن (گنجان)
rated voltage of a capacitor
ضریب بازیافت
Recovery Factor
شرایط مرجع کمیت ها و عاملهای اثرگذار
reference conditions of influencing
حالت رها سازی – شرط رها سازی – حالت آزاد سازی (رهایش)
release condition
مقدار رها ساز – مقدار آزاد سازنده
release value
ذخیره
Reserve
درصد تنظیم دوباره – درصد باز تنظیمی
resetting percentage
نسبت بازگردانی دوباره – نسبت باز تنظیمی
resetting ratio
زمان برگشت به حالت نخست (تنظیم دوباره) (برای یک وظیفه تعیین شده)
resetting time
مقدار بازگرداننده – مقدار برگرداننده به حالت نخست
resetting value
سوخت های پسماند یا ته مانده یا سوخت باقیمانده
Residual Fuel
شاخص صنعت نفتکش رویتر
Reuters Tanker Industry Index (RTII)
سوپر نفتکش ها
Ultra Large Crude Carriers (ULCC)
مقدار پس گشت
revert value
تولید سرانه انرژی
Per capita electric generation
تغییرات جهانی آب و هوا
World Weather Changes
توربین بادی (آسیاب بادی)
Wind Turbine (Windmill)
انداز ه گیری پتانسیل انرژی باد
Wind Energy Measurement
گاز مرطوب
Wet Natural Gas
محموله های تر و خشک
Wet and Dry Cargos
انرژی امواج
Wave Energy
گرمایش آب
Water Heating
نفتکش های بسیار بزرگ
Very Large Crude Carriers (VLCC)
انرژی مفید
Useful Energy
ایزوتو پهای اورانیوم
Uranium Isotopes
فعالیتهای بالا دستی
Upstream Operations
بازیافت نهایی
Ultimate Recovery
محفظه های حمل و نقل مواد پرتوزا (کانتینرها(
Transport Containers for Radioactive Materials
شبکه انتقال
Transmission network
تلفات انتقال و توزیع
Transmission and Distribution Losses
تلفات تبدیل
Transformation Losses
ذخایر کل
Total Reserves
تنظیم دوباره – بازگردانی دوباره- برگشت به حالت نخست
to reset -for an electrical relay
رها شدن (در یک رله برقی) – رها کردن
to release -for an electrical relay
انرژی دار کردن رله- کار انداختن رله
to energize a relay
آزادساختن – رها کردن – خلاص کردن
to disengage -for an electrically
سیستم های گرما شیمیایی و نور شیمیایی
Thermo Chemical/ Photochemical Systems
روشهای حرارتی
Thermal Methods
رله برقی گرمایشی
thermal electrical relay
جدایی فاز
phase-separation
عدم تعادل
Nonequilibrium / Non-equilibrium
تباهی حامل
carrier decay
تحرک حامل
carrier mobility
تحریک الکترونی / الکترونیکی
electronic excitation
عدد اشغال الکترونیکی
electronic occupation number
دینامیک تباهی حامل- داغ
hot-carrier decay dynamics
کوادریلیوم ثانیه
femtosecond (fs)
کابل به هم تابیده
bundled cable
هادیهای روكشدار
covered conductors (CC)
كابل های به هم تابیده شده هوایی
 aerial bundled cables (ABC)
كابلهای خودنگهدار
self-supporting cables
كابل های فاصله دار
spacer cables
كابل فاصله دار هوایی
aerial spacer cable
طیف سنجی با پروپ پمپ مادون قرمز
infrared pump-probe spectroscopy
اثر اشتارک
Stark effect
گسیل میدان، صدور میدان
Field Emission
 میکروسکوپی انتقال الکترون
Transmission Electron Microscopy
ولتاژ شتاب دهنده
accelerating voltage
میدان ضعیف
low field
میدان ضعیف تر
lower field
فوتولومینسانس، پرتو افشانی بر اثر تحریك نور مرئی یا نامرئی
Photoluminescence
اختلاف فاز، تغییر فاز
phase shift
فرایند والتر
Walter
موتور حرارتی
Thermal engine
سیستم رانش واحد
Single propulsion unit
پروكسید هیدروژن
hydrogen peroxide
وزن مدار بسته
Closed circuit engine
سوپراكسید هیدروژن
hydrogen super oxide
تجهیزات حیات انسان
Life support
سیستم خنک­کنندگی گاز خروجی
exhaust gas cooling system
جذب كننده ­ها
absorber
پوشش ­هایی
Shrouds
احیا ساز شیمیایی
chemico-technical
دریچه
valve
دریچه اگزوز
exhaust Valve
كمپرسور گاز مصرفی
exhaust gas compressor
خنک­كننده ­ها
Cooler
فعالیت خدمه
accommodation area
فرآیند چرخشی
circulation process
گرمای ویژه
specific heat
مولد اكسیژن
oxygen – generator
گاز مصرفی
exhaust valve
كولر بزرگ گاز مصرفی
exhaust gas cooler
بویلر
boiler
مدار احتراق
Combustion circulation
احتراق با شمعها
burner
تجهیزات مولد اکسیژن
oxygen generating instruments
تجهیزات جاذب دی اكسیدكربن
carbon dioxide absorption
تجزیه
disintegration
روش مستقیم
Direct Process
فرآیند مستقیم
Direct process
تركیبی تزریقی
injection
خنک­کننده سطحی
Surface cooler
آب تزریقی
injection water
مورد گازی
gas work
توربین متصل عقب
rear connected turbine
چرخنده ‌های ستاره‌ای
planetary  Gearing
چرخ دنده
gear
تونل باد
Wind tunnel
پل باز
open bridge
محافظ در برابر باد
Wind protected
پل بسته
enclosed bridge
قاب پروانه
kort nozzle
بالك جلو
fin
آبخور سطحی
Surface waterline
ضد زیر دریایی
anti – u – boat
حوضچه کشش
towing tank
متوازن­کننده
stabilizer
قوه پیشرانش با دو شافت
twin-screw drive
ضدهوایی
anti – aircraft
دو لول
two barreled / double-barreled
دستورهای سكان
Steering impulses
ترازسازی مجدد
Compensatory trimming
زیردریایی دارای سیم
jumping wire
دو جداره
double – hull
لبه چاقو
Knife edge
بالک ­های افقی
semi-balanced rudder
وسط ناو
amidship
بالك ­های توازن
Stabilizing Fin
فرآیند سیكل بسته گاز مصرفی
exhaust – gas closed – cycle process
موتور اكسیژنی
Oxygen – engine
موتور اكسیژن – روغن
oil – oxygen engine
عملكرد هوا
air – operation
دیزل حمله
attacking diesel
تنظیم مخلوط
mixture – regulating
دوام کار کرد
endurance running
کارخانه دشیماج
Deschimag
خط لوله مكش
Suction line
دنده ­های سكان هیدرولیك
hydraulic rudder gear
خازن روغن كاری
Lubricating – oil tanks
سرد كننده ‌ها
Cooler
گاز نفوذ ناپذیر
Water – gas tight
بستر آزمایشی
test – bed
پیچش هوا
air – screw
تبخیر كننده
Evaporator
كولرهای گاز مصرفی / خروجی
Exhaust – gas cooler
كمپانی زپلین
Zeppelin Airship
قوانین طراحی
Design Rules
طراح
Layout
حداقل اندازه نما
Minimum Feature Size
ترانسدیوسرهای اثر هال
Hall Effect Transducers
پرتاب الکترون
Electron gun
ولتاژ مرور
Time base
زمان برگشت اشعه
Back Time ـFly
همزمانی خارجی
external sync
علامتگذاری زمان
Time – Market
موج ولتاژ آزمایش
Test Voltage
ردیف زمان
Time Range
فاصله زمانی
Time- Interval
مولد های تاخیر زمان
Time- Delay Generator
مولد های تاخیر با تریگر
Trigger- Delay Generator
اسیلوسکوپ
oscilloscope
الکترودینامیک
Electrodynamics
ابزاره های القائی
Induction Instruments
حساسیت
Precision
صحت
Accuracy
وضعیت دهنده سیگنال
Signal conditioning
بهره‌وری
Productivity
كیفیت طراحی
Design quality
كامپیوتر بدون دستورالعمل
No Instruction Set Computer (NISC)
تبدیل فوریه سریع
Fast Fourier Transform
مطالعه موردی
Case Study
مالکیت معنوی
Intellectual Property
سیستم دورن تراشه ای
System On Chip
سنتز سطح بالا
High Level Synthesis
یك واحد تابعی
Functional Unit
پردازنده‌ با مجموعه دستورالعمل خاص کاربردی
Application Specific Instruction Set Processor
معماری با مجموعه دستورالعمل
Instruction Set Architecture
حافظه برنامه
Program Memory
کلمات کنترلی
Control words
حافظه ریز برنامه نویسی
micro Program Memory
استفاده مجدد
Reuse
ادعای بهره وری
Design Productivity
كیفیت‌ طراحی
Design Quality
كلید فشاری
Push-Button
واحد وقفه
Interrupt Unit
ولتاژ نامی
Rated Voltage
فركانس نامی
Rated Frequency
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 13
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.