مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 17

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 17 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 17
كیوی
Kiwi fruit
كلبسیلا پنومونیه
Klebsiella pneumoniae
آسیب های زانو
Knee injuries
مفصل زانو
Knee joint
زانوها
Knees
شانه برش
Knife-bar / Cutter-bar
شدت ضربه
Knock intensity
دانش
Knowledge
سازمان های دانش محور
Knowledge base organizations
سیستم‌ دانش بنیاد
Knowledge based system
علم حضوری
Knowledge by presence
مهندسی دانش
Knowledge engineering
مدیریت دانش
Knowledge management
علم قاضی
Knowledge of Judge
تسهیم دانش
Knowledge sharing
به كارگیری دانش
Knowledge utilization
شبه دوری كوبایاشی
Kobayashi pseudo-distance
قرآن
Koran
تفاسیر
Koran – Hermeneutics
شواهد قرآنی
Koran citations
كره
Korea
مایع پخت كرافت
Kraft cooking liquor
خمیر كاغذ كرافت
Kraft pulp
کریجینگ
Kriging
زبان كردی
Kurdish language
كردان
Kurds
كشیدگی
Kurtosis
پیمان كیوتو
Kyoto protocol
گوژپشتی
Kyphosis
علوم قرآنی
Koranic sciences
ساز و كار
Mechanism
كاربرد پزشكی
Medical application
مراكز پزشكی
Medical centers
بیماری های ارثی
Medical genetics
تصویربرداری پزشكی
Medical imaging
علوم پزشكی
Medical sciences
دانشجویان پزشكی
Medical students
گیاهان دارویی
Medicinal plants
پزشكی
Medicine
پزشكی در ادبیات
Medicine in literature
فلسفه قرون وسط
Medieval philosophy
كشورهای مدیترانه
Mediterranean countries
دریای مدیترانه
Mediterranean sea
كنترل دسترسی به رسانه – انتقال
Medium Access Control (MAC(
تخته فیبر با دانسیته متوسط
Medium density fiberboard (MDF(
گردهمایی ها
Meetings
تقسیم سلولی
Meiosis
اثر مایسنر
Meissner effect
ملامین
Melamine
ملانین ها
Melanin
ملانوما
Melanoma
ملاتونین
Melatonin
ملودرام در سینما
Melodrama in motion picture
اختلاط مذاب
Melt mixing
ریسندگی مذاب
Melt spinning
ذوب
Melting
عضویت
Membership
غشاء
Membrane
الكترود غشایی
Membrane electrode
جداسازی غشایی
Membrane separation
پایداری غشا
Membrane stability
الگوریتم ممتیك
Memetic algorithm
حافظه
Memory
آلیاژهای حافظه دار
Memory alloys
حافظه كودكان
Memory in children
مدیریت حافظه
Memory management
مردان
Men
مردان نویسنده
Men authors
مردان ایرانی
Men in Iran
مدیریت مردان
Men management
والیبالیست های مرد
Men volleyball players
منیسك ها
Meniscus
قصد مجرمانه، سوء نیت، نیت آزار رسانى (در حقوق)
Mens rea
خستگی ذهنی
Mental Fatigue
پرورش ذهن
Mental discipline
بیماری های روانی
Mental diseases
اختلالات روانی
Mental disorders
بهداشت روانی
Mental health
تمرین ذهنی
Mental practice
كند ذهنی
Mental retardation
عقب ‌ماندگی ذهنی
Mental retardation
كودكان عقب مانده
Mentally handicapped children
علوم اعتباری
Mentally posited science
منتا پولژیوم، پودنه، پونه، رافونه
Mentha pulegium
بازرگانی دریایی
Merchant marine
جیوه (فلز)
Mercury (metal(
عطارد
Mercury(plant(
روش مروكس
Merox method
سلول های بنیادی مزانشیمی
Mesenchymal stem cells
روش بدون شبكه، روش های بی شبكه
Mesh-less method
مزولیمبیك
Mesolimbic
مزوپورها، میان حفره ای
Mesoporous
تركیبات مزوپور
Mesoporous compounds
بین النهرین
Mesopotamia
مزوریزوبیوم سیسری
mesorhizobium ciceri
مزوستیگماتا
Mesostigmata
پیام
Message
آر.ان.آ.پیك
Messenger RNA
منجی باوری، مهدویت
Messianism
فراتحلیل
Meta-Analysis
سوخت و ساز
Metabolism
سوخت و ساز (گیاهان)
Metabolism (plants(
متابولیت ها
Metabolites
انرژی قابل سوخت و ساز
Metabolizable energy
فراشناخت
Metacognition
راهبردهای فراشناختی
Metacognitive strategies
ابرداده ها
Metadata
پل فلزی
Metal Bridges
ریخته گری فلز
Metal casting
كاتالیزگرهای فلزی
Metal catalysts
پوشش‌ های فلزی
Metal coatings
روزن رانی فلز
Metal extrusion
شكل دهی فلز
Metal forming
قالب گیر تزریقی فلز
Metal injection molding
یون های فلزی
Metal ions
ذوب فلز
Metal melting
قالب گیری فلز
Metal molding
اكسید فلز
Metal oxide
اكسید فلزی
Metal oxide
پودر فلز
Metal powder
بازیابی فلز
Metal recovery
نوردكاری فلز
Metal rolling
ورقه‌ های فلزی
Metal sheets
شكل دهی چرخش فلز
Metal spinning
لایه نازك فلزی
Metal thin
فرا زبان
Meta-language
عناصر فلزی
Metallic elements
كاتیون فلزی
Metallic cation
تركیبات فلزی
Metallic composites
اشیای فلزی
Metallic objects
رنگ فلزی
Metallic paint
رسوب های فلزدار
Metalliferous deposits
متالوسین پلی اتیلن
Metallocene polyethylene
متالو آنزیم
Metalloenzyme
ریزساختار فلزنگاری
Metallographic microstructure
فاز فلزنگاری
Metallographic phase
فلزنگاری
Metallography
متالوپروتئین ها
Metalloprotein
متالوپروتئیناز
Metalloproteinase
فلزها
Metals
ورق فلزی
Metals foil
قیمت های فلزات
Metals prices
سنگ ‌های دگرگونی
Metamorphic rocks
سنگ دگرگونی
Metamorphic rocks
دگرگونی (زمین شناسی)
Metamorphism
استعاره
Metaphor
مابعدالطبیعه
Metaphysics
متاریزیوم آنیزوپلیانه
Metarhizium anisopliae
متاسوماتیت
Metasomatite
ایستگاه های هواشناسی
Meteorological stations
هواشناسی
Meteorology
متفورمین
Metformin
نگهداری با متادون
Methadone maintenance
متان
Methane
متانول
Methanol
كربونیل داركردگی متانول
Methanol carbonylation
روش گشتاور
Method of moment
روش گشتاوری
Method of moments
مسائل روش شناختی
Methodological problems
روش شناسی
Methodology
متیل ترشری بوتیل اتر
Methyl Tertiary-Butyl Ether
متیل دی اتانول امین
Methyl di Ethanol Amine
متیل متاكریلات
Methyl methacrylate
متیل دار سازی (كردن)
Methylation
متیل سیكلوپروپن
Methylcyclopropene
متیل پردنیزولون
Methylprednisolone
متیل تستوسترون
Methyltestosterone
متری بوزین
Metribuzin
فضای متریك
Metric space
سیستم متریك
Metric system
رهیافت متریك-آفینی
Metric affine formalism
تورم رحم
Metritis
الگوریتم متروپولیس-هاستینگ
Metropolis-Hastings algorithm
شهرهای بزرگ
Metropolitan areas
موش ها
Mice
میسل
Micelles
ریزپرنده ها
Micro Aerial
ریز پرنده ها
Micro Aerial Vehicles (MAVs)
ریز كنترل كننده
Micro controller
ریزماشین كاری
Micro machining
پودر میكرو سیلیكا
Micro silica powder
میكرو زیر دریایی
Micro underwater vehicles
زاویه ریز لیفچه‌ای
Microfibrillar angle
ریزكارانداز
Micro-actuator
عنصر ریز آلیاژی
Micro-alloyed element
فولاد ریزآلیاژی
Micro-alloyed steel
ازدیاد برداشت میكروبی نفت
Microbial enhanced oil recovery
فلور میكروبی
Microbial flora
رشد میكروبی
Microbial growth
میكروب‌ شناسی
Microbiology
میكروكانال
Micro-channel
ریزتراشه
Microchip
ریزكنترل كننده
Microcontroller
اعتبار خرد
Microcredit
ریزنشست ها
Micro-debris
میكروالكترود
Microelectrode
ریزالكترود
Microelectrode
ابزار ریزالكترومكانیكی
Micro-electromechanical devices
سیستم های ریزالكترومكانیكی
Micro-electromechanical systems (MEMS)
ریزسازی
Micro-fabrication
ریزرخساره
Micro-facial
میكروفیلتراسیون
Micro-filtration
لوله میكروفین دار
Micro-fin tube
میكروفیكسچر
Micro-fixture
میكروفسیل
Microfossil
ریزگلیال
Microglial
ریزنگاری
Micrographics
ریزسختی
Micro-hardness
آبیاری قطره‌ ای
Micro-irrigation
میكرومدل
Micro-model
ریخت شناسی خرد
Micromorphology
ریزهسته
Micronucleus
میكرو ارگانیسم ها
Microorganism
مدار مایكروپاپیلاین
Micro-pipelines circuit
تراشه ریز پرداز
Microprocessor chip
تكرارهای ریزماهواره
Microsatellite repeats
ریز ماهواره ها (دی.ان.آ)
Microsatellites
آزمون میكروسكوپی
Microscopic examination
پروجكت مایكروسافت
Microsoft project
ریزهاگ
Microspore
میكروسپوروم
Microsporum
آنتن ریزنواركی
Micro-strip antenna
آرایه آنتن ریزنواركی
Micro-strip antenna array
خط ریز نواركی
Micro-strip line
گذر ریز نواركی
Microstrip transmission
بررسی های ریز ساختاری
Microstructural surveys
ریزساختار
Microstructure
ریزلرزه
Micro-tremor
ریزلوله ‌ها
Microtubules
ریزموج
Microwave
مدار ریز موجی
Microwave circuit
مدار مجتمع ریزموجی
Microwave integrated circuit
تابش ریزموج
Microwave radiation
درآمد متوسط
Middle income
ساختمان نیمه بلند
Middle -rise building
خاورمیانه
Middle East
قرون وسطی
Middle ages
طبقات متوسط
Middle classes
میان تقطیر
Middle distillate
ژوراسیك میانی
Middle Jurassic
مدیریت میانی
Middle management
واسطه
Middlemen
نظامی‌گری
Militarism
معماری نظامی
Military architecture
علوم نظامی
Military art and science
پاد سنجش الكترونیكی نظامی
Military electronic countermeasure
تجهیزات نظامی
Military equipment
كاركنان نظامی
Military personnel
سیاست نظامی
Military policy
حضور نظامی
Military presence
دفاع ملی
Military readiness
شیر (لبنیات)
Milk
تركیب شیر
Milk composition
درصد چربی شیر
Milk fat percentage
صنایع شیر
Milk industry
تولید شیر
Milk production
هزاره باوری
Millenarianism
ارزن ( گیاهان)
Millet plants
فرزكاری (تراشكاری)
Milling (machining(
ذهن
Mind
جسم و جان
Mind & body
نظریه ذهن
Mind theory
طراحی معدن
Mine design
حمل و نقل معدن
Mine transportation
تهویه معدن
Mine ventilation
تركیب كانی
Mineral composition
ذخیره معدنی
Mineral deposit
اكتشاف معدن
Mineral exploration
كانی سازی
Mineralization
معدنی شدن
Mineralization
معدن شناسی
Mineralogy
مواد معدنی
Minerals
كانی ها
Minerals
معادن سوخت
Minerals Fuel
مینیمال (ریاضیات)
Minimal (Mathematics(
برش مینیمال
Minimal cut
دولت حداقل
Minimal state
كمینه گرایی
Minimalism
كمینه گرایی (زبان شناسی)
Minimalist theory (linguistics(
كمینه سازی
Minimization
تابع تصمیم مینیماكس
Minimax decision function
برآوردگر مینیماكس
Minimax estimator
خاك ورزی كمینه
Minimum Tillage
حداقل هزینه
Minimum cost
الگوریتم جریان حداقل هزینه
Minimum cost flow algorithm
ناهمامیختی آنتروپی كمینه
Minimum entropy deconvolution
روش آنتروپی كمینه
Minimum entropy method
حداقل فشار امتزاجی
Minimum miscibility pressure
جریان با كمترین هزینه كلی
Minimum universal cost flow
زمین شناسی معدنی
Mining geology
ماشین آلات معدن كاری
Mining machinery
وزیران
Ministers
كهاد ماتریس
Minor of matrix
اقلیت ها
Minorities
ضرابخانه ها
Mints
میوسن
Miocene
معجزه
Miracles
معجزه (اسلام)
Miracles (Islam(
اعجاز قرآن
Miracles of Koran
ساحل میرمهنا (كیش)
Mirmohanna Beach (Kish)
سیستم عصب های آینه ای
Mirror nervous system
فشار امتزاجی
Miscibility pressure
جابجایی امتزاجی
Miscible displacement
تخلفات ساختمانی
Misconduct in construction
تخلفات اداری
Misconduct in office
بینوایان (نام كتاب)
Miserables
خسیسان
Misers
شبهه
Misgiving
مفقودالاثرها
Missed persons
سیستم موشك انداز
Missile launching system
موشك ها
Missiles
دفاع موشكی
Missiles defense
مهرپرستی
Mithraism
مهرپرست، میترایی
Mithraist
استراتژی نظامی
Military strategy
دی.ان.آ میتوكندریایی
Mitochondrial DNA
میتوكندری
mitochondrion
عملكرد میتوكندری
Mitochondrion function
ژنوم میتوكندریایی
Mitochondrial genome
میتوژن‌ها
Mitogens
مدار مجتمع قیاسی – رقمی آمیخته
Mixed analogue – digital integrated circuit
جریان مخلوط
Mixed convection
برنامه ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح
Mixed integer liner programming
سیستم های مركب منطقی-دینامیكی
Mixed logical dynamical system
فاز مخلوط
Mixed phase
همزن ته نشین كننده
Mixer settler
مخلوط كن ها
Mixers
آمیختگی
Mixing
قواعد آمیختگی
Mixing rules
شبكه های بیسو
Undirected networks
كنترل كننده جریان قدرت وحدت یافته
Unified power controller
قرص واحد
Unit disc
شبكه های بدون ساختار
Unstructured network
خندقها
Moats
شبكه اقتضایی متحرك
Mobile AD-HOC networks
تجارت سیار
Mobile commerce
ارتباط سیار
Mobile communication
گوشی های تلفن همراه
Mobile phones
سیستم رادیویی سیار
Mobile radio system
آدمك متحرك
Mobile robot
سیستم مخابراتی سیار
Mobile telecommunication system
مركز مخابراتی تلفن همراه
Mobile telecommunication center
تلفن همراه
Mobile telephones
تابع موبیوس
Mobius function
تحلیل شرطی
Modal analysis
مدل
Model
رسته های مدل
Model categories
وارسی مدل
Model checking
مدل كار آدمی
Model of Human Occupation
مدل كنترل پیش بین
Model predictive control
سازه مدل
Model structure
مدل سازی
Modeling
تجدد گرایی (فرهنگ)
Modernism (Culture(
میانه رو
Moderate
پرتوسنج طیفی تصویربرداری تفكیك شده متعادل
Moderate Resolution Imaging spectroradiometer
میانه روی
Moderation
معماری نوین
Modern architecture
هنر نوین
Modern art
نمایشنامه نوین
Modern drama
اخلاق جدید
Modern ethics
نقاشی نوین
Modern painting
فیلسوفان جدید
Modern philosophers
فلسفه جدید
Modern philosophy
شعر نو
Modern poetry
نمایش نوین
Modern theater
تجدد
Modernity
نوسازی
Modernization
شیوه های تولید
Modes of production
پیرایش
Modification
دینامیك نیوتونی تغییریافته
Modified Newtonian Dynamics
بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته
Modified atmosphere packaging
عرض جغرافیا
Latitude
خط استوا
Equator
طول جغرافیا
Longitude
نصف النهار گرینویچ
Greenwich Meridian
ارتفاع
Altitude

 

لغات بین رشته ای بخش 17
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.