مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 2

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 2 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 2
پوشش
Coverage
زیر پوشش سوسیال سکیوریتی
Covered by Social Security
اعتبار
Credit
اتحادیه اعتباری
Credit Union
رهبر كاركنان
Crew leader
جنایت
Crime
چلا ق، مختل شده
Crippled
معیار
Criteria
محصول تسهیم كردن
Crop sharing
بازرسی شدن توسط وکیل مخالف
Cross examination
مراجعه كردن از یک قسمت به یک قسمت دیگر
Cross Refer
زراعت
Cultivation
دارایی فعلی
Current Asset
درآمد فعلی
Current earnings
ارزش مالی به قیمت امروز
Current market value
امسا ل، سال جاری
Current year
در حال حاضر بیمه شده
Currently insured
حفاظت (درخانواده های طلاق، جدا شده یا ازدواج نکرده فرزند فقط زیر نظر و حفاظت یک والد یا هر دو والدین میباشد.(
Custody
نگهداری روزانه
Daily maintenance
تهیه كردن اطلاعات
Data processing
عروس / دختری که با فرزند پسر شما ازدواج کرده باشد
Daughter-in-law
فوت شده
Dead
ناشنوا
Deaf
بیانیه مرگ
Death certificate
دندان خراب شده
Decayed tooth
شخص فوت شده
Deceased
مرحوم خارج از ایالات متحده
Decedent outside of U.S
قانون ممانعت حمل نامه های گول زننده (قانونی که به اداره پست اجازه میدهد از حمل نامه های گول زننده ممانعت نماید)
Deceptive Mailings Prevention Act
کاهش
Decrease
حكم
Decree
مالیات پذیر، کسر پذیر
Deductible
كسر
Deduction
قباله )ملک)
(Deed) property
پنداشتن
Deem
بچه فرض شده (این بچه ای است که درآمدش را زمانیکه پرداختهای ماهانه تامین اجتماعی را محاسبه میکنند در نظر دارند.(
Deemed child
درآمد فرض شده (درآمدی که در محاسیه پرداختهای ماهانه تامین اجتماعی در نظر دارند.(
Deemed income
تأخیر
Deferment
غرامت تعوبق افتاده
Deferred compensation
وجهای تعوبق افتاده، وجوه تعویقی
Deferred Payment
تأخیر
Delay
گواهینامه تولد تأخیر افتاده
Delayed birth certificate
کردیتهای تأخیر افتاده بازنشستگی (کردیتهایی که به خاطر بتاخیر انداختن بازنشستگی میگیرید(
Delayed retirement credits
غفلت )قانونی(
(Delinquent )legal
غفلت )پرداخت(
(Delinquent) payments
نشان داده شده
Demonstrated
نامه عدم پذیرش (نامه ای که به شما مگوید ادعای شما را رد کریم(
Denial letter
اعلا میه عدم پذیرش (اطلاعیه ای که به شما میگوید ادعای شما را رد کریم(
Denial notice
بهداشت دندان
Dental care
كرم خوردگی دندان
Dental cavity
اداره كشاورزی
Department of Agriculture
وزارت بهداشت و خدمات انسانی
Department of Health and Human Services
وزارت امنیت داخلی
Department of Homeland Security
اداره نوسازی و املاک شهری )هاد(
Department of Housing and Urban Development (HUD)
اداره امور استخدامی
Department of Human Resources
اداره دادگستری
Department of Justice
اداره کار
Department of Labor
اداره حقوق کار و دستمزد
Department of Labor’s Wage &
Hour Division
اداره رفاه اجتماعی
Department of Public Welfare
اداره تامین اجتماعی
Department of Social Security
اداره سربازان کهنه
Department of Veterans Affairs
وابستگی
Dependency
وابستگی و حمایت
Dependency and support
وابسته
Dependent
اخراج
Deportation
قائم مقام عضو هئیت
Deputy Commissioner
پر جزئیات
Detailed
بدتر شدن
Deterioration
دریک مدت زمان تصمیم گرفته شده
Determined period of time
توسعه ای
Developmental
دستگاه
Device
مبتلا بمرض قند
Diabetic
تشخیص ناخوشی
Diagnosis
وابسته به یک گروه رده بندی تشخیص ناخوشی (دی آرجی- ز(
Diagnosis Related Group Classification (DRG’s)
آزمایشهای تشخیصی
Diagnostic test
دیالیز، تجزیه
Dialysis
درگذشتن
Die
تقلیل یافتن
Diminish
به عنوان درآمد حساب کردن
Dimmable income
واریز مستقیم
Direct deposit
از کار افتادگی
Disability
اعلا میه عدم پذیرش از کارافتادگی (اطلاعیه ای که به شما مگوید ادعای از کارافتادگی شما رد شد(
Disability denial notice
خدمات تعیین از کار افتادگی
Disability Determination Services
متخصص ارزیابی از کار افتا دگی
Disability evaluation specialist
فریز از کار افتا دگی (اگر شما آنقدر درآمد دارید که نتوانید مزایای از کارافتادگی دریافت کنید، هنوز هم برای یک حالت فریز (”freeze”) از کارافتادگی واجد شرایط هستید.این بدان معنی است که ما آن سالهائی را که شما طی آن به دلیل از کارافتادگیتان درآمد نداشتید یا از درآمدکمی برخوردار بودید، در محاسبه مزایای آتی شما منظور نخواهیم کرد.(
Disability freeze
مامور رسیدگی به محاكمه از کارافتادگی
Disability hearing officer
بیمه از کار افتادگی
Disability insurance
مزایای بیمه از کار افتادگی
Disability insurance benefits
بسته اولیه تقاضای مزایای ازکارافتادگی (معلولیت( بسته اولیه لازم برای تقاضای ازکارافتادگی، این بسته شامل فرم، شماره تلفن، آدرس وب سایت و پاکتهای لازم برای ارسال مدارک به اداره ما میباشد.
Disability Starter Kits
بیوه (زن) از کار افتاده
Disabled widow
بیوه (مرد) از کار افتاده
Disabled widower
شرایط منع کننده کاری
Disabling condition
قائل نشدن
Disallow
رد كردن
Disallowance
اخراج کردن
(Discharge) dismissal of worker
مرخص كردن (از بیمارستان(
(Discharge) from a hospital
مرخص كردن )از ارتش(
(Discharge) military service
رفع كننده ادعا یا مسلولیت
Disclaimer
افشاء اطلاعات
Disclosure of information
تخفیف
Discount
اختلاف
Discrepancy
گرده كوچك
Diskette
معاف كردن (اتهام/ مرافعه دادگاهی(
(Dismiss) charges / court case
سلب صلا حیت كردن از
Disqualify
مدیر ناحیه
District Manager
سود سهام
Dividends
طلاق
Divorce
افشاء كردن
Divulge
دکتر
Doctor
صورتحسابهای پزشک و دیگر درمانی
Doctor’s and other medical bills
مطب دکتر
Doctor’s office
مدرکی که باید تا یید شود
Document subject to verification
کارهای خانگی
Domestic services
مستخدم یا خادمه
Domestic Workers
محل اقامت
Domicile
مواظبت کردن در خانه
Domiciliary care
ضبط کردن در کامپیوتر، دانلود
(Download) computer
بیماری ارثی که سبب میشود بچه از لحاظ فکری و بدنی ناقص بدنیا اید
Down’s Syndrome
کارت برای گرفتن پول از بانک
Draft card
مرهم گذاری و زخم بندی )جراحی(
(Dressings) surgical
(دی آر جی) وابسته به یک گروه رده بندی تشخیص ناخوشی
(DRG) Diagnosis Related Group Classification
گواهی نامه رانندگی
Driver’s license
رهاكردن مدرسه
Drop-out of school
سالهایی که مدرسه را رها کردید
Drop-out years
غرق شدن
Drown
دارو
Drug
معتاد به دارو
Drug addict
اعتیاد به دارو
Drug addiction
مراحل حقوق قانونی (مرحله ای در قانون که از حقوق شخص محافظت مینماید(
Due process of law
ادعای تکراری (یک ادعا را دوبار درخواست بدهید(
Duplicate claim
تجهیزات با دوام پزشکی
Durable medical equipment
در طی
Duration
در طی استمرار
Duration and continuity
گوش
Ear
درآمد بدست آورده
Earned income
درآمدها
Earnings
سابقه درآمدهای کاری
Earnings record
معیار درآمد
Earnings test
تاریخ قابل اجرا (این معمولا ً روزی است که مزایای شما شروع میشود(
Effective date
سالهای منقضی (در طول مدت عمرشما سالهای که مابین کار نکرده اید(
Elapsed years
آرنج
Elbow
الکتروکاردیوگرام (ثبت ضربان قلب بوسیله برق(
Electrocardiogram
خبرنامه الكترونیكی
Electronic newsletter
حساب انتقال الکترونیکی )ایی تی ا(
(Electronic transfer account) ETA
واجد شرایط
Eligibility
واجد شرایط
Eligible
شخص واجد شرایط
Eligible individual
حذف كردن
Eliminate
ایی میل
E-mail
امر فوق العاده و غیره منتظره
Emergency
اورژانس
Emergency room
خدمات غیرمنتظره / اظطراری
Emergency service
کارفرما
Employer
برگشت سه ماهه مالیات كارفرما
Employer’s quarterly tax return
ارتباطات مستخدمی
Employment relationship
كمك بكارگیری
Employment Support
به پیوست
Enclosed
پیوسته )در نامه(
(Enclosure) in a letter
تشویق
Encourage
تایید
Endorsement
مرض کلیه که یواش یواش کلیه را از کارکردن می اندازد
End-stage renal disease
اسم نویسی
Enroll
شخصی که اسمش را مینویسد، ثبت نام شده
Enrollee
دوره اسم نویسی
Enrollment period
لیست اسم نویسی
Enrollment register
برای نظام وظیفه اسم نویسی کردن
Enter into force
حق داشتن
Entitled
حق دریافت
Entitlement
بیماری غشی
Epilepsy
مبتلا به مرض غشی
Epileptic
قانون مساوات دسترسی به عدالت
Equal Access to Justice Act
حق مساوات به حق العمل
Equal Opportunity Commission
حق مساوات استخدام
Equal Opportunity Employer
مجهز
Equip
متساوی
Equitable
ارزش دارایی (مثلا ً ازرش مالی خانه(
Equity value
شخص واجب
Essential person
دایركردن
Establish
تخمین زدن
Estimate
ارزش تخمینی
Estimated value
ارزیابی ها
Estimates
بیگانگی
Estrangement
ای تی ا )حساب انتقال الکترونیکی(
(ETA) Electronic transfer account
رویداد، اتفاق
Events
مدرک
Evidence
دقیق
Exact
دکتری که معاینه مینماید
Examining physician
درآمد اضافی
Excess income
ممانعت دستمزد
Exclusion of wages
مستثنی
Exempt
تمام كردن
(Exhaust ) to
ارائه دادن
(Exhibit ) to
انتظار داشتن
Expect
تسریع كردن در
Expedite
این زمانی است که ما مزایای شما را به خاطردرامد قابل توجه قطع کرده ایم ولی شما قادر به ادامه کار کردن نمی باشید ما مزایای شما را دوباره در اسرع وقت شروع خواهیم کرد.
Expedited Reinstatement
هزینه ها
Expenses
هزینه هایی که مدعی تحمل كرده یاشد
Expenses to be borne by claimant
منقضی شدن
Expire
سرمایه گذاری صادراتی و برنامه های تدارکاتی مربوطه قانون ١٩٨٨
Export Financing and Related Programs
Appropriations Act of 1988
پرستاری تمدید شده مواظبت کردن برای مدت طولانی، خانه سالخوردگان که برای مدت زمان طولانی مینوانید بمانید
Extended care
پوشش تمدید شده
Extended coverage
)مدیکر) پوشش تمدید شده
(Extended coverage) Medicare
تمدید
Extension
مجرمین مقیم كشور بیگانه را به كشور اصلیشان تسلیم كردن
Extradite
چشم
Eye
صورت
Face
ارزش مالی بیمه عمر درصورت مرگ
Face Value
رو به رو
Face-to-face
وسیله تسهیلاتی
Facilities
ورقه حقایق (ورقه ای است که حقایق وجزئیات را در مورد برنامه ای به شما میدهد(
Factsheet
كوتاهی در تعقیب قانونی (دادگاه)
Failure to prosecute (court)
كوتاهی در گزارش
Failure to report
ارزش منصف بازار (مبلغی که فروشنده مایل به فروش جنسی می باشد و خریدار مایل به پرداخت آن مبلغ میباشد(
Fair market value
گواهی دروغ
False statement
دندان مصنوعی
False teeth
دروغ، مصنوعی یا ساختگی
False, fictitious or fraudulent
استخدام فامیلی (در یک شغلی که توسط اعضای خانواده اداره میشود کار کنید(
Family employment
مزایای حد اکثر خانواده (حداکثر مبلغی که میتوانم به تمام اعضای خانواده ازپرونده مزایای شخصی که بازنشسته یا ازکار افتاده میباشد بپردازیم(.
Family Maximum Benefits
مزرعه
Farm
کار مزرعه
Farm work
مزرعه دار
Farmer
کارگر مزرعه
Farmworkers
پدر
Father
پدر شوهر – پدر زن
Father-in-law
خستگی
Fatigue
فکس  )اسم(
FAX
فکس کردن
FAX (verb)
سیستم بازنشستگی کارمندان فدرالی )اف یی ار اس)
Federal Employees Retirement System (FERS)
كمك هزینه تحصیلی فدرال
Federal Grants
قانون سهم بیمه فدرال (فایکا) (این مالیاتی است که از حقوق هفتگی و ماهانه شما برای پرداخت حق بیمه فدرال کسر میشود .(
Federal Insurance Contributions
Act (FICA)
کمیسیون تجارت فدرال
Federal Trade Commission
دستمزدها
Fees
جنایت و آدم كشی عمدی
Felonious and intentional
homicide
آدم كشی بزهكارانه
Felonious homicide
تبهكاری
Felony
قاتل تبهکار
Felony murder
)اف یی ار اس ) سیستم بازنشستگی کارمندان فدرال
(FERS )Federal Employees Retirement System
پرونده
File
پر کردن درخواستنامه
File an application
پر کردن درخواستنامه برای حفاظت حق
مدنی
File for civil action
ضبط كردن مالیات (پرکردن فرمهای مخصوص برای پرداخت مالیات بر درآمد(
Files taxes
تاریخ ضبط كردن (تاریخ روزی که فرمهای مالیات را پر میکنید و میفرستید(
Filing date
پركردن (دندان(
(Filling) teeth
قاطعیت تصمیم
Finality of decision
سختی و مشکلات مالی
Financial hardship
گناهکار شمردن (یا بیگناه(
(Find guilty) or innocent
كشف كردن (قانونی(
(Finding) legal
جریمه
Fine
انگشت
Finger
ناخن انگشت
Fingernail
سال مالیاتی (١٢ ماهی که یک شرکت برای حسابهای مالی خود استفاده مینماید.(
Fiscal year
پنج سال اقامت مداوم (برای اینکه شهروند ایالات متحده شوید یا واجد شرایط مدیکر شوید باید بمدت پنج سال درایالات متحده زندگی کرده باشید (
Five-year continuous residence
واکسن آنفلانزا
Flu-shot
پی گیری کردن
Follow-up
کوپن غذا
Food stamps
پا
Foot
فرزند خواندگی قانونی درخارج
Foreign legal adoption
امتحان کارهای خارجی (زمانی است که خارج از امریکا کارکرده باشید(
Foreign Work Test
سركارگر
Foreman
جعل اسناد
Forgery
فرم
Form
(دایه) برای
(Foster) to
زیر توجه دایه (این یک روش زندگی است برای زمانیکه کودکان نمیتوانند با خانواده خود زندگی کنند و قبل ازاینکه برایشان خانواده دیگری پیدا کنند که آنها را به فرزندخواندگی قبول نمایند با یک شخص بالغ دیگر مثل دایه زندگی میکنند.(
Foster care
خانه دایه (خانواده ای که ازیک بچه ای که خانواده ندارد) ازخانواده به دلایلی جدا شده (نگهداری می نماید(
Foster home
كلا ه برداری
Fraud
خط تلقنی کمک و خدمات به افرادی که قربانی كلا ه برداری و بدرفتاری میباشند
Fraud and Abuse Hotline
آزاد
Free
فریز) این بدان معنی است که ما آن سالهایی را که شما طی آن به دلیل از کارافتادگیتان درآمد نداشته اید یا ازدرآمد کمی برخوردار بوده اید،آن سالها را در محاسبه مزایاآتی شما منظور نخواهیم کرد.(
Freeze
رفیق
Friend
سن کامل بازنشستگی (سنی است که از طرف دولت معین شده و معمولا ً زمانیکه به این سن میرسید میتوانید مزایای سوسیال سکیورتی رابدون اینکه کسرشود دریافت نمایید وهم درآمد نامحدود داشته باشید(
Full Retirement Age
تمام وقت
Full-time
کمک پرستاری تمام وفت
Full-time nursing care
شاگرد تمام وقت (محصلی که هفته ای حداقل ٢0 ساعت مدرسه میرود(
Full-time student
كاملا ً بیمه شده (باید حداقل ٦ یا حداکثر٤0 کردیت داشته باشید تا شما کاملا ً بیمه شده بحساب بیایید. کردیتهای لازمه بستگی به مزایایی دارد که شما برایش تقاضا میدهید.(
Fully insured
سرمایه گذاری شده
Funded
سرمایه ها
Funds
مراسم تشییع جنازه
Funeral
كیسه صفرا
Gall bladder
سنگ كیسه صفرا
Gallstone
)جی ا او ) دفتر حسابداری عمومی
(GAO) General Accounting
Office
گارنیش (این زمانی است که دادگاه تأمین مینماید یک مبلغ از مزایای سوسیال سکیوریتی شخص را برداشته وبه والد دیگر برای مخارج حمایت از فرزندشان بدهد(
Garnish
تولید ناخالص داخلی
(GDP) Growth Domestic Product
دفتر حسابداری عمومی )جی ا او)
General Accounting Office (GAO)
مدت اسم نویسی عمومی
General enrollment period
منافع عمومی
General revenue
مربوط به پیری
Geriatric
هدیه
Gift
عینک )بینایی)
(Glasses) optical
طلا
Gold
طلایی
Golden
دلیل راضی کننده
Good cause
خنثی كردن حقوق بازشنستگی دولتی
Government Pension Offset
كمك هزینه تحصیلی
Grant
کردیت رایگان دستمزد ارتشی
Gratuitous military wage credits
درآمد ناخالص
Gross earnings
رهنمودها
Guidelines
لثه دندان
Gum

 

لغات بین رشته ای بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.