مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 75

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 75 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  75
earn-out agreement (contingent contract)
 قرارداد مشرط در خرید یک شرکت
earn-out provision, subscription right (or warrant), contingent pay
 پرداخت (حق الزحمه) مشروط، پرداخت احتمالی
earned (revenue-income) accrued income
 درآمد تحقق یافته
earned capital
 سرمایه کسب شده
earned income
 درآمد تحقق یافته
earned surplus = retained earnings
 مازاد مکتسب، مازاد تحقق یافته
earned surplus unappropriated
 مازاد مکتسب تقسیم نشده
earnest money
 بیعانه
earning (profit) forecast
 پیش بینی سود
earning asset
 دارایی مولد (سودآور)
earning dividend
 سود سهام
earnings per share (EPS)
 سود هر سهم
earning potential
 توان بالقوه کسب درآمد
earning power
 توان سوددهی، قدرت سودآوری
earning process
 فرآیند کسب سود، فرآیند کسب درآمد
earning yield
 بازده عواید (حاصل عواید)
earning(s) per share
 درآمد حاصل از هر سهم
earnings available for ordinary shareholders
 سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی
earnings before interest and after tax(ABIAT)
 درآمد پس از وضع مالیات و قبل از کسر بهره
earnings before interest and tax(EBIT)
 سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره
earnings from operation
 عاید حاصل از عملکرد (سود ویژه)
earnings on stockholders′ capital
 عواید سرمایه سهامداران
earnings process
 فرایند کسب درآمد
earnings ratio
 نسبت های عواید درآمدی
earnings retained
 سود انباشته
earnings statement = income statement
 صورتحساب درآمد و هزینه، صورتحساب درآمد
earnings variability
 نوسان درآمد
earnings yield
 نسبت سود هر سهم به قیمت بازار همان سهم
earnings, proceeds, incomes
 عواید، درامد
earnings-to-price ratio
 نسبت سود به قیمت
ease of formation
 سهولت تشکیل (تاسیس)
ease of transferability of ownership
 سهولت انتقال مالکیت
easy commodity
 کالای نامرغوب
easy market
 بازار سست
easy term, short term
 کوتاه مدت
economic (profit-income), economic earnings
 سود اقتصادی
economic activity
 فعالیت اقتصادی
economic aid
 کمک اقتصادی
economic analysis
 تجزیه تحلیل اقتصادی
economic and financial affairs
 امر اقتصادی و دارایی
economic appraisal
 ارزیابی اقتصادی
economic approaches
 رویکردهای (روشهای) اقتصادی
economic batch quantity
 مقدار سفارش به صرفه
economic cooperation administration (ECA)
 اداره همکاری اقتصادی
economic data
 اطلاعات اقتصادی
economic department
 بخش اقتصادی
economic development accounting
 حسابداری توسعه اقتصادی
economic earning
 عایدی اقتصادی (منافع اقتصادی)
economic expansion
 رشد اقتصادی
economic factors, functional
 عامل تبعی یا اقتصادی
economic growth rate
 نرخ رشد اقتصادی
economic indicators
 شاخص های اقتصادی
economic life of asset
 عمر اقتصادی دارایی
economic life of leased property
 عمر اقتصادی دارایی مورد اجاره
economic lot size, economic batch quantity
 مقدار تولید مقرون به صرفه
economic manufacturing quantity
 با صرفه ترین مقدار ساخت
economic obligations
 تعهدات اقتصادی
economic order quantity (EOQ)
 باصرفه ترین مقدار سفارش ، مقدار اقتصادی سفارش
economic planning
 برنامه ریزی اقتصادی
economic production quantity
 با صرفه ترین مقدار تولید
economic purchase quantity
 با صرفه ترین مقدار خرید
economic purchase quantity (EPQ)
 با صرفه ترین مقدار خرید
economic sanction
 تحریم اقتصادی
economic substance
 تشکیلات اقتصادی
economic value
 ارزش اقتصادی، ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار آینده
economic value added (EVA)
 ارزش افزوده اقتصادی
economic value of the firm
 ارزش اقتصادی واحد تجاری
economic warfare
 جنگ اقتصادی
economical
 اقتصادی، به صرفه، علم اقتصاد
exports, exportation
 صادرات
exposure draft
 پیش نویس نهایی، متن پیشنهادی
expected annual capacity
 ظرفیت مورد انتظار سالانه
express liability, specific debt
 بدهی مختص
express warranty
 ضمانت صریح، تعهدنامه ویژه
expropriation
 مصادره، سلب مالکیت
establishment
 موسسه، بنگاه، تاسیس
extendable bonds
 اوراق قرضه قابل تمدید
extendable notes
 اسناد قابل تمدید
extended audit scope
 حسابرسی با دامنه گسترده
extended term insurance
 بیمه تمدید شده (مدت تمدید شده)
extended trial balance
 تراز آزمایشی تفکیک شده
extended trial balance
 تراز آزمایش بسط داده شده، تراز آزمایشی گسترده
extended value chain
 زنجیره گسترش یافته ارزش
extent of information dissemination
 حجم انتشار اطلاعات، دامنه توزیع اطلاعات
external costs
 هزینه های بیرونی
external applications, external users
 مصارف خارجی
external audit fee
 حق الزحمه حسابرسی خارجی
external auditing
 حسابرسی مستقل
external auditor = public accountant =certified public accountant
 حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
external auditor′s opinion
 اظهار نظر حسابرس مستقل
external auditor′s report
 گزارش حسابرس مستقل
external auditor, independent auditor
 حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
external bill, foreign bill
 برات بیگانه
external debt
 بدهی خارجی
external decision makers
 تصمیم گیرندگان برون سازمانی
external document
 سند خارجی
external events
 رویدادهای خارجی
external evidence
 شواهد برون سازمانی
external expansion
 توسعه از بیرون
external financial reporting
 گزارشگری مالی خارجی
external financial statements
 صورت های مالی خارجی (برون سازمانی)
external financing, self-financing
 تامین مالی خارجی
external investment
 سرمایه گذاری خارج از (شرکت ، محل کار )
external loan
 وام خارجی (از منابع خارجی)
external reconstruction
 بازسازی برونی
external reports
 گزارش های برون سازمانی (خارجی)
external requirements
 ضرورت های برون سازمانی، الزامات برون سازمانی
external review
 بررسی مستقل
external sources
 منابع خارجی
external standards
 استانداردهای خارجی
external to the organization
 برون سازمانی
external transaction
 معامله با افراد خارج از سازمان
external users (of financial statement)
 استفاده کنندگان خارجی با برون سازمانی
external validity
 اعتبار برونی
external variable
 متغیر خارجی
external-internal evidence
 شواهد برون = درون سازمانی
externalities
 برون زا
extended audit scope
 دامنه تفصیلی حسابرسی ، محدوده تفصیلی حسابرسی
extinguishment of debt, early
 تسویه بدهی
extra charges
 هزینه های اضافی
extra cost
 هزینه اضافی
extra dividend
 سود سهام فوق العاده (اضافی)
extra ordinary depreciation
 استهلاک غیر مترقبه
extra ordinary loss
 ضرر غیر مترقبه (استثنایی)
extra premium
 پاداش اضافی
extractive industries
 صنایع استخراجی
extraordinary cash flow
 جریان های نقدی غیر مترقبه
extraordinary depreciation
 استهلاک ناشی از فرسایش
extraordinary events
 رویدادهای غیر مترقبه
extraordinary expense
 هزینه غیر مترقبه
extraordinary gain
 سود (غیر عملیاتی) غیر مترقبه، سود فوق العاده
extraordinary general meeting (EGM)
 مجمع عمومی فوق العاده
extraordinary items, unusual items
 اقلام غیر عادی (غیر مترقبه)
extraordinary performance
 عملکرد فوق العاده
extraordinary repairs
 تعمیرات غیر مترقبه، تعمیرات اساسی که گاهی مستلزم تعویض قطعات اصلی یا جایگزین کردن دارایی می شود.
extraordinary tax
 مالیات فوق العاده ، مالیات غیرمترقبه
extrapolation
 بستن تناسب برای تعیین یکی از اقلام مجهول
fabrication
 ساخت، کالای ساخته
face amount (or value)
 ارزش اسمی، مبلغ اسمی
face value of bond
 ارزش اسمی اوراق قرضه
face value, nominal value
 ارزش اسمی (ظاهری)
face-to face control
 کنترل رودرویی
facilities and equipment
 امکانات و تجهیزات
facilities and limitations
 تسهیلات و محدودیت ها
facility
 وسایل و تجهیزات، اعتبار
facility fee
 کارمزد، حق الزحمه
factitious statement
 صورتحساب ساختگی
factitious, artificia1, forged
 ساختگی
Government treasury
 خزانه دولت
government(al) accounting
 حسابداری دولتی
governmental accounting standards
 استانداردهای حسابداری دولتی
governmental agencies
 نهادهای دولتی
governmental and municipal accounting
 حسابداری دولتی و شهرداریها
governmental auditing
 حسابرسی دولتی
governmental funds
 حساب های مستقل برای وجوه دولتی، انواع وجوهی که در سازمان های دولتی، برای تامین هدف های خاص در نظر می گیرند
governmental grants, related to assets, government grants, grants
 کمک های بلاعوض دولت
governmental property
 اموال دولتی
governmental purchasing
 خرید دولتی
grace period, deadline
 مهلت زمانی جهت رفع مواد تخطی از شرایط قرارداد، مهلت شروع بازپرداخت وام، مهلت
grade accounts, classify accounts
 طبقه بندی کردن حساب ها
gradual tax
 مالیات تدریجی
graduated rate structure
 نرخ مالیات تصاعدی
grain
 کوچکترین واحد سنجش
grandfather clause
 حفظ اعتبار قوانین قبلی
grant = grant in aid
 کمک بلاعوض، اعطا کردن، بخشیدن
grant date
 تاریخ اعطا
grant in aid, grant granting aid, bounty, grant
 کمک بلاعوض مشروط
grant related to asset
 کمک بلاعوض مربوط به دارایی
grant related to income
 کمک بلاعوض مربوط به درآمد
granting of long-term credits
 اعطای اعتبار بلندمدت
granting of short-term credits
 اعطای اعتبارات کوتاه مدت
grantor
 واگذارنده اختیار معامله
grants and donations
 کمک ها و اعانات
graph, diagram, chart, graphic
 نمودار
graphic analysis
 تجزیه و تحلیل نموداری (مصور)
graphic method
 روش ترسیمی (نموداری)
graphical format
 شکل نموداری
gratuitous
 بلاعوض، مجانی
gratuitous loan (or free loan)
 وام قرض الحسنه
gratuitous transfer tax
 مالیات بر نقل و انتقال بلاعوض
gratuity fund
 صندوق بیمه عمر کارگزاران
gratuity, bonus, tip
 انعام
graveyard market
 بازار راکد و بی رونق
greater than expected
 بیشتر از حد مورد انتظار
green mail
 پرداخت حق حساب برای جلوگیری از خرید
green reporting
 گزارش سبز
greenmail
 تهدید به خلع ید، خرید مقدار زیادی از سهام یک شرکت، سپس فروش مجدد آن به شرکت به قیمتی بیش از قیمت بازار و در ازای آن دادن تعهد مبنی بر ندادن پیشنهاد خرید (برای کل شرکت)
grey market
 بازار راکد، بازار کم رونق
gross (income-earnings)
 درآمد ناخالص
gross (income-profit), gross profit on sale, profit margin
 سود ناخالص
gross (margin-profit) method
 روش سود ناخالص
gross (profit-margin) variance
 سود ناویژه مغایرت (انحراف)
gross amount approach
 روش ناخالص مبلغ خرید
gross asset
 دارایی ناخالص
gross average / general average
 خسارت همگانی / خسارت مشترک
gross book value
 ارزش دفتر ناخالص
gross book value of asset
 ارزش دفتر ناویژه دارایی
gross cash flow
 گردش نقد ناخالص
gross contribution margin
 حاشیه فروش ناخالص
gross current replacement cost
 ارزش جایگزینی ناخالص
gross dividend per share
 سود ناخالص هر سهم، کل ناخالص سود تقسیمی را که شرکت در یک سال پرداخت می کند تقسیم بر تعداد سهام عادی در دست عموم
gross domestic product at factor
 تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل
gross earnings = gross income
 درآمد (عایدات) ناخالص
gross estate
 ارزش ناخالص دارایی
gross fixed asset
 دارایی ثابت ناخالص
gross investment in the lease
 سرمایه گذاری ناخالص در اجاره
gross lease
 اجاره کامل
gross margin percentage, gross profit percentage
 درصد سود ناخالص
gross margin (gross profit; gross profit margin)
 سود ناویژه، سود ناخالص، حاشیه فروش
gross margin percentage
 درصد سود ناخالص
gross margin ratio (gross profit percentage)
 نسبت سود ناویژه، درصد سود ناویژه
gross margin recognition
 شناسائی سود ناخالص
gross margin, gross profit ratio
 نسبت سود ناخالص
gross margin analysis, gross profit analysis
 تجزیه و تحلیل سود ناویژه
gross national product (GNP)
 تولید ناخالص ملی
gross national product (GNP)
 محصول ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی
gross national product at factor
 تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل
gross national product at market
 تولید ناخالص ملی به قیمت بازار
economical development
 توسعه اقتصادی
economical interest
 بهره اقتصادی
economical obligations
 تعهدات اقتصادی
economical order size
 اندازه سفارش اقتصادی
economic recession, depression, economic downturn
 رکود اقتصادی
economical rent
 بهره مالکانه (اجاره اقتصادی)
economics of scale (scale effect)
 صرفه جویی به مقیاس
economy and efficiency audit
 حسابرسی صرفه اقتصادی و کارآیی
economy of scale
 صرفه جویی مقیاس
VFM audit (Value for Money Audit)
 حسابرسی عملیاتی
economic manufacturing quantity
 با صرفه ترین مقدار ساخت
effect of changing prices
 اثر تغییر قیمت ها، اثر قیمت فروش
effective annual rate
 نرخ (بهره) موثر سالیانه
effective audit
 رسیدگی موثر، حسابرسی موثر
effective date
 تاریخ موثر، تاریخ قطعی
effective finance decision
تصمیم قاطع مالی
effective interest rate method
 روش نرخ بهره موثر
effective interest rate, effective rate of interest
 نرخ موثر بهره، نرخ واقعی بهره
effective internal audit
 حسابرسی داخلی موثر
effective measures
 معیارهای اثربخش / موثر
effective rate of return
 نرخ موثر بازدهی
effective ratio
 نسبت (ضریب) موثر، نسبت کارایی
effectiveness audit
 حسابرسی از لحاظ کارایی و اثربخشی
effectiveness measures
 معیارهای اثربخشی
effects of changing prices
 آثار تغییر قیمت ها
efficiency (variance)
 انحراف کارائی
efficiency and economy
 کارآیی و توجیه اقتصادی
efficiency percentage
 درصد کارآیی
efficiency rate
 ضریب کارآیی
efficiency ratio
 نسبت کارایی
efficiency variance
 انحراف کارایی
efficiency, performance
 کارایی (راندمان)
efficiency-effectiveness audit (comprehensive audit; extended scope audit)
 حسابری جامع یا فراگیر
efficient audit
 حسابرسی کارا، حسابرسی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان
efficient capital market
 بازار سرمایه کارا
efficient management
 مدیریت کارامد
efficient market hypothesis
 فرضیه بازار کارا
efficient market hypothesis (EMH)
 فرضیه بازارهای کارا (کارآمد)
eight-column general journal
 دفتر روزنامه هشت ستونی
elastic currency system
 سیستم قابل انعطاف پولی
elastic demand
 تقاضای با کشش
elasticity
 کشش، کشش تقاضا یا کشش عرضه
elasticity of cost
 کشش (انعطاف) هزینه
elasticity of demand
 کشش تقاضا
elasticity of financial statements
 عناصر صورت های مالی
elasticity of income
 کشش (انعطاف) درآمد
elasticity of supply
 کشش عرضه
elasticity of working capital
 اجزای سرمایه در گردش
election or removal of legal inspectors
 انتخاب یا عزل بازرسان
electronic data interchange (EDI)
 مبادله داده ها از طریق سیستم های الکترونیکی
electronic data processing (EDP)
 پردازش داده ها از طریق ابزار یا سیستم الکترونیکی
electronic fund transfer (EFI)
 انتقال الکترونیکی وجوه
electronic funds transfer at point of sales (EFTPOS)
 انتقال وجوه الکترونیکی در لحظه فروش
electronic funds transfer system (EFTS)
 سیستم الکترونیکی انتقال جود
electronic transfer of funds (ETF)
 نقل و انتقال وجوه از طریق سیستم الکترونیک
elements of financial statements
عناصر صورت های مالی
elements of working capital, working capital components
 اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
eligible bank
 بانک پذیره پذیر
eligible investment, qualified investment
 سرمایه گذاری واجد شرایط (قابل قبول)
eligible paper
 اوراق بهادار
eliminate approach
 رویکرد حذف کردن
eliminating entry
 ثبت حذف کننده
elimination of non-value-added operations
 حذف عملیات فاقد ارزش افزوده
embargo
 تحریم تجاری
embezzlement, misappropriation
 اختلاس پول
defalcation, peculation
 اختلاس، دستبرد، کلاهبرداری، دزدی
emergency amortization
 استهلاک زودتر از موقع (غیر منتظره)
emergency facilities
 تسهیلات فوری (ضروری)
emerging issues task force statements (EITF)
 بیانیه های کمیته ویژه مسائل اضطراری
emerging markets
 بازارهای در حال توسعه، بازارهای نوپا، بازارهای نوظهور
emerging stock markets
 بازارهای نوظهور سهام، بازارهای نوپای سهام
emphasis of matter paragraph
 بند تاکید بر موضوع (مطلب) خاص
empirical evidence
 شواهد تجربی
employed population
 جمعیت شاغل
employee class promotion
 ترفیع کارکنان
employee fraud
 تقلب کارمندان
employee incentive compensation plans
 طرح های تشفیقی خرید سهام توسط کارکنان
employee share ownership plan
 برنامه اعطای سهام شرکت به کارکنان
employee share ownership
 مالک شدن سهام توسط کارکنان
employee stock ownership plan (ESOP)
 طرح مالکیت کارکنان در سهام
employee′s contribution for insurance
 بیمه سهم کارمند
employee′s day work rate
 نرخ کار روزانه کارمند
employee′s income tax
 مالیات بردرآمد کارمند
employee′s insurance contribution
 سهم کارمند بیمه
employee′s remuneration
 پاداش کارمند
employee′s saving contribution
 سهم پس انداز کارمند
employees′ benefits, salaried benefits
 مزایای کارمندان
employees′ compensation
 پاداش حقوق بگیران
employees′ holiday provision
 ذخیره مرخصی کارکنان
employees′ share scheme
 طرح مشارکت کارکنان
employees′ termination benefits
 مزایای پایان خدمت کارکنان
employees′ termination cost
 هزینه پایان خدمت کارکنان
employees′ termination-pay provision
 ذخیره پرداخت پایان خدمت کارکنان
employer′s contribution for insurance
 بیمه سهم کارفرما
employer′s earnings
 عایدات کارفرما
employer′s liabilities
 تعهدات کارفرما
employer′s liability insurance
 بیمه مسئولیت کارفرما
employer′s saving contribution
 سهم پس انداز کارفرما
employer′s social security contribution
 سهم بیمه تامین اجتماعی کارفرما
employer-employee relationship
 رابطه کارفرما و کارمند
employment act
 قانون استخدام
employment agreement
 قراراد استخدام
employment market, job market, efficient market
 بازار کار
employment of capital
 اشتغال سرمایه
employment of labor
 اشتغال به کار
employment taxes
 مالیات حقوق
encash / encashment
 نقد کردن چک
encashable
 قابل تبدیل به پول نقد
enclosed accounts
 حساب های در جوف (همراه گزارش)
لغات حسابداری بخش  75
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.